adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Ymweliadau Stad

Mae gennym raglen o Ymweliadau Stad blynyddol ble byddwn yn ymweld a nifer o stadau a dod i adnabod y trigolion yn well. Mae’r Ymweliadau Stad yn:

  • Rhoi’r cyfle i denantiaid gyfarfod staff CCG
  • Galluogi i CCG ddod i wybod am unrhyw broblemau sydd gan denant am eu cartrefi/tenantiaeth
  • Gadael i denantiaid wybod am newidiadau a fydd yn cymryd lle yn ystod y flwyddyn a all effeithio nhw a’u tenantiaeth.

Fe fyddwn yn cysylltu gyda chi drwy lythyr 7 diwrnod gwaith cyn fod ymweliad stad wedi drefnu ar gyfer eich cartref chi.

Ar y diwrnod bydd aelodau o’n staff yn cyflwyno eu hunain i chi ar lafar ac wrth ddangos bathodyn adnabod.

Bydd gan y timoedd gyfres o gwestiynau i ofyn i chi a bydd cyfle hefyd i chithau drafod hefo ni am faterion sydd yn ymwneud a’ch cartref a’ch tenantiaeth chi.

Mae’r dyddiadur ar gyfer y sesiynau ymweliadau stad nesaf isod;

Mai
Dyddiad Amser Lleoliad Stadau
22/05/2019 16:00 - 19:00 Bangor Gernant, Tanymaes, Caer Deon, Ainion Road


Mehefin
Dyddiad Amser Lleoliad Stadau
05/06/2019 16:00 - 19:00 Bethesda, Tregarth a Glasinfryn Godre’r Parc, Bro Infryn, Ciltrefnus, Carneddi Road, Victoria Square, Cefnfaes Street, Station Road, Gordon Cottage, High Street Gerlan, Short Street, Gerlan
18/06/2019 16:00 - 19:00 Y Fron, Rhosgadfan, Rhostryfan a Nebo Bro Arfon, Cae Fron, Llety, Llwyn, Y Dreflan, Bro Cadfan, Frondeg, Bro Wyled, Bro Gilbert, Glan Wyled, Rhos Dulyn + Foel Y Rhiw


Gorffennaf
Dyddiad Amser Lleoliad Stadau
10/07/2019 16:00 - 19:00

Botwnnog, Sarn a Bryncroes, Gyrn Goch, Capel Uchaf a Trefor

Trewerin, Victoria, Tre’r Ddol, Brynllan, Brynmair, Derwen + Brynllan

Maes Gwydyr, Disgwylfa, Seaview, LimeStreet, New Street, River Terrace, Green Terrace + Morwel
24/07/19 15:00 - 18:00 Pistyll, Nefyn a Morfa Nefyn Stryd Y Felin, Nant Y Felin, Penrorsedd, Maeshyfryd, Terfynfa, Tan Y Mur, Glan Pwll + Bron Y Foel


Awst
Dyddiad Amser Lleoliad Stadau
14/08/2019 15:00 - 18:00 Blaenau Ffestiniog + Llan Ffestiniog Blaenafon Terrace, Tai Garregddu, BwmBowydd Road, Dolgarreg Ddu, Dorfil Street, Bungalow Pengwndwn, Glynllifon Street, High Street, Jones Street, Lord Street, Manod Road, Conglywal Bungalow, Meirion Terrace, Owens Row + Garage, Park Square, The Square, Summerhill, Taliesin Terrace, Tyddyn Gwyn, Water Terrace, Llain Y Maen, Glanypwll Road


Medi
Dyddiad Amser Lleoliad Stadau
11/09/2019 13:00 - 16:00 Dinas Mawddwy, Aberangell, Aberllefenni,, Corris, Pennal ac Aberdyfi Winllan, Heulfryn, Bryngwylan, Maenewydd, Penhelyg, Garneddwen, Maesyrorsaf, Maesyllan, Idris Street, Salem Cottage, Minffordd Street a’r Griandy

Os yr hoffwch chi ymweliad stad yn eich ardal chi, cysylltwch a’r Tîm Cyswllt Cymunedol ar 0300 123 8084 neu cymunedol@ccgwynedd.org.uk

Yn ôl i'r top