Trwsio

Gwaith trwsio i’ch cartref

Pan fydd pethau’n mynd o chwith yn eich cartref, rydym yn deall eich bod eisiau datrysiad cyflym. Dyna pam mae ein gwasanaeth trwsio yn ceisio datrys unrhyw broblemau cyn gynted a phosib. Ond cofiwch, mae ein gwasanaeth ar gael i drwsio materion o ddirywiad cyffredinol dros amser ac nid difrod sydd wedi’i achosi gennych chi neu ymwelwyr i’ch cartref.

Cyn cysylltu â ni, darllenwch ein canllawiau ar eich cyfrifoldebau fel tenant. Mae’r canllawiau hyn yn egluro pa waith trwsio yr ydym yn ei wneud a pha waith y dylech chi ei wneud.

Neu cymerwch olwg ar ein llawlyfr Trwsio

Gwasanaeth Trwsio

Adrodd gwaith trwsio

Ffurflen ar-lein

Defnyddiwch y ffurflen isod i adrodd am waith trwsio.

 
 

Dros y ffôn

  • Ffoniwch 0300 123 8084 (efallai y bydd costau)

Ar ôl i chi ddweud wrthym am waith trwsio, byddwch yn derbyn:

  • dyddiad apwyntiad a slot amser bore neu brynhawn pan fydd gweithiwr CCG yn dod i’ch gweld lle mae’n bosib (yn ddibynnol ar y tywydd).
  • os ydych yn rhoi manylion eich rhif ffôn symudol i ni, byddwn yn anfon neges destun yn cadarnhau’r apwyntiad a byddwch yn derbyn neges atgoffa ar fore’r apwyntiad.
  • os nad oes gennych rif ffôn symudol gallwn anfon llythyr yn cadarnhau’r apwyntiad.

Gallwch gysylltu gyda’r gwasanaeth tu allan i oriau ar yr un rhif mewn argyfwng.


E-bost

Gallwch anfon eich cais am waith trwsio drwy e-bost: gwasanaethau.cwsmer@ccgwynedd.org.uk

Rhowch fanylion y broblem a llun os ydi hynny’n bosibl, cyfeiriad yr eiddo a’ch manylion cyswllt (enw a rhif ffôn).


Llythyr

Gallwch anfon eich cais am waith trwsio drwy ysgrifennu atom:

Trwsio,
Cartrefi Cymunedol Gwynedd,
PO Box 206,
Bangor,
Gwynedd,
LL57 9DS.


Yn bersonol

Os ydych yn gweld aelod o staff yn eich cymuned gallwch ddweud wrthynt am waith trwsio neu gallwch ymweld â’n swyddfeydd yn ystod oriau gwaith.

Os rydym yn gyfrifol am y gwaith yr ydych yn gofyn am gael ei wneud, byddwn yn gadael i chi wybod os bydd yn cael ei wneud yn gyflym neu os ydyw’n cael ei ychwanegu at ein rhaglen cynnal a chadw wedi’i gynllunio. Dyma beth sy’n digwydd os nad yw’r gwaith trwsio yn waith trwsio argyfwng, a bod modd i ni gynllunio gwaith tebyg i’r gwaith yr ydych chi wedi gofyn amdano yng nghartrefi eich cymdogion ar yr un pryd.

Cyn dechrau unrhyw waith wedi’i gynllunio byddwn yn cysylltu â chi 21 diwrnod o flaen llaw gyda manylion y gwaith a’r contractwr yr ydym wedi’i benodi.

Rydym wedi ymrwymo i chwarae ein rhan i sicrhau bod eich cartref yn le iach a diogel i fyw ynddo.

Mwy o wybodaeth ar ddiogelwch yn y cartref ar gael yma.

Neu, darllenwch ein taflen wybodaeth Diogelwch yn y Cartref yma.

Gallwch weld atebion i’r cwestiynau cyson am waith trwsio yma.

Yn ôl i'r top