adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Taliadau Gwasanaeth

Taliadau Gwasanaeth

Bydd Taliadau Gwasanaeth yn cael eu cyflwyno Mis Ebrill 2019.

Mis Chwefror byddwch yn derbyn llythyr yn egluro faint fydd eich rent am y flwyddyn nesaf, bydd hwn yn cynnwys rhestr o'r Taliadau Gwasanaeth fydd yn rhaid i chi eu talu hefyd.

Bydd llawer o fanteision i chi fel tenant o dan y drefn newydd oherwydd:

 • Bydd gwasanaethau sy'n cael eu rhannu rhwng tenantiaid yn cael eu hariannu yn gywir
 • Byddwn yn gallu dangos gwerth am arian drwy godi'r arian cywir
 • Mae'r system newydd yn decach, ni fyddwch yn talu am wasanaethau sydd ddim yn cael eu cynnig i chi
 • Byddwch yn deall pa wasanaethau ychwanegol sydd yn cael eu cynnig i chi a faint maent yn eu gostio
 • Bydd yn haws i chi fonitro a herio gwasnaethau rydych yn eu derbyn

Ymgynghoriad Tal Gwasanaeth

Yn Gorffennaf 2018 fe wnaethom gynnal ymgynghoriad i holi eich barn chi, am y newidiadau fydd yn digwydd wrth i ni gyflwyno Taliadau Gwasanaeth. Cawsom 764 o ganlyniadau, sy'n golygu fod 1/10 ohonoch wedi dweud wrtha ni beth ydy eich barn chi am daliadau gwasanaeth. Ar y cyfan roedd eich ymateb yn bositif.

Canlyniadau Ymgynghoriad Tal Gwasanaeth Gorffennaf 2018Cwestiynau a ofynnir yn amal

Tâl Gwasanaeth yw taliad sy'n cael ei wneud gan denant neu brydleswr am wasanaethau ychwanegol.

Mae'r taliad yn ychwanegol i'r Rhent.

Oes, rydych yn cytuno i dalu’r tâl gwasanaeth wrth lofnodi’r cytundeb tenantiaeth.

Rydym yn rhestru’r taliadau ar gyfer eich cartref yn eich cytundeb tenantiaeth ac rydym yn ysgrifennu atoch i ddweud am unrhyw newidiadau i’r rhestr yma.

Bydd y llythyr cynnydd rhent yr ydych yn ei gael gennym ni ym mis Chwefror 2019 yn hysbysiad o’r taliadau gwasanaeth sy’n berthnasol i’ch cartref rhwng 01/04/2019 a 31/03/2020.

Byddwch yn gallu talu eich tâl gwasanaeth gyda'ch rhent.

Mae Rhent yn cynnwys cost:

 • gwaith trwsio
 • yswiriant
 • cynnal a chadw'r adeilad
 • rheolaeth tai sy'n cynnwys gwaith papur o'r cychwyn i'r diwedd.

Bydd y swm yr ydym yn ei godi yn dibynnu ar natur a chost y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu.

Byddwn yn gadael i chi wybod beth yw'r tâl sy'n ddyledus yn eich llythyr cynydd rhent Mis Chwefror 2019.

Gallwn ond codi tâl am wasanaeth rhesymol a rhaid i ni gyflawni gwasanaeth neu waith sydd o safon resymol.

Os ydych o’r farn nad yw’r gwasanaethau yn cyrraedd safon resymol neu eich bod yn anfodlon am unrhyw reswm arall, mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod.Byddwn yn ymchwilio ac yn ceisio ymdrin â’ch pryder.

Mae gennych hawl o fewn 6 mis o gael eich datganiad o dâl gwasanaeth i ofyn am gael gweld ein cyfrifon tâl gwasanaeth fel ygallwch weld sut mae costau wedi eu cyfrifo.

Efallai y gallwn hefyd ddefnyddio eich adborth i wella’r gwasanaeth.

Mae Rhenti yn cael eu defnyddio i dalu am gostau trwsio, cynnal a chadw ac yswirio'r eiddo, yn ogystal â chostau yn ymwneud â rheolaeth tai o'r dechrau i'r diwedd.

Mae Tâl Gwasanaeth yn dâl ar wahân. Mae'n cynnwys costau gwasanaethau ychwanegol sy’n cael eu darparu sydd ddim yn cael eu cynnwys yn y rhent. Er enghraifft, systemau drws mynediad.

Ar hyn o bryd mae’r rhan fwyaf o daliadau gwasanaeth tenantiaid wedi eu cyfuno sy’n golygu bod cost Taliadau Gwasanaeth wedi eu cynnwys yn y rhent a godir ar ein holl denantiaid.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod dyletswydd ar landlordiaid cymdeithasol fel ni i wneud yn siŵr ein bod yn gwahanu rhenti a thaliadau gwasanaeth a bod modd eu hadnabod yn hawdd.

Mae hyn er mwyn i denantiaid:

 • ddeall y gwasanaethau a ddarperir i denantiaid a’r taliadau a godir yn well
 • allu darparu dadansoddiad o daliadau gwasanaeth wrth wneud cais am Gredyd Cynhwysol

i bob landlord cymdeithasol fod yr un fath, o ran dim ond y tenantiaid hynny sy’n byw yn yr eiddo sy’n derbyn, neu yn gymwys i dderbyn, gwasanaethau ychwanegol, ddylai dalu taliadau gwasanaeth.

Ffoniwch 0300 123 8084 i roi gwybod i ni fel y gallwn ddatrys y broblem.

Byddwn yn amcangyfrif cyfanswm costau ar gyfer darparu’r gwasanaeth ar gyfer stad benodol neu bloc o fflatiau ar gyfer y flwyddyn yn cael ei gyfrifo. Bydd y tâl yn cynnwys elfen ar gyfer costau gweinyddol.

Bydd cyfanswm y gost yn cael ei rannu rhwng yr holl gartrefi ar y stad neu floc yn dibynnu âr faint pob cartref.Bydd cartrefi mwy yn talu mwy na chartrefi llai.Mewn rhai achosion, efallai y bydd CCG yn defnyddio dull rhannu taliadau arall e.e. Nifer yr eiddo, i sicrhau bod taliadau mor deg ag sy’n bosibl.

Os, ar ddiwedd y flwyddyn, ein bod wedi goramcangyfrif y gost a’ch bod wedi talu gormod, bydd yr arian dros ben hwn yn cael ei roi yn erbyn eich cyfrif ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Os byddwn wedi tan gyfrifo ac nad ydych wedi talu digon bydd rhaid i ni godi tâl arnoch am y swm yn ychwanegol i'r swm ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

Er enghraifft: Os mai cyfanswm tâl gwasanaeth am floc o bedwar fflat dwy lofft o’r un maint yw £60, byddwn yn rhannu hyn gyda phedwar, felly byddai pob fflat yn talu £15 yr un. Yna byddwn yn ychwanegu ffi reoli o 10%.

Ar gyfer prydleswyr, bydd y ffordd o rannu costau yn cael ei ddiffinio yn eu Prydles.


Nid yw’n bosib gostwng eich rhent oherwydd rhaid i ni gadw ein lefelau rhent rhwng band rhent targed gan Lywodraeth Cymru.

Gan fod ein rhenti eisoes yn gymharol isel, byddai eu lleihau ymhellach yn lleihau’r rhent islaw’r band, ac ni fyddai hyn yn dderbyniol gan Llywodraeth Cymru.

Rydym hefyd yn ceisio pennu rhent mewn ffordd deg gydag eiddo tebyg yn talu rhent tebyg. Ystyriwch achos lle mae dau eiddo union yr un fath, gydag un yn derbyn gwasanaeth ychwanegol. Pe bai CCG yn lleihau’r rhent yr eiddo sy’n derbyn gwasanaeth ychwanegol, ni fyddai’r rhent yr un fath i’r ddau eiddo hynny.

Mae’r ffi rheoli yn cynnwys cost rheoli a gweinyddu gwasanaethau ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys trefnu a rheoli contractau, mynychu cyfarfodydd, casglu taliadau a pharatoi cyfrifon tâl gwasanaeth.

Rydym wedi penderfynu codi 10% o gost darparu’r gwasanaethau - mae hyn yr un fath â llawer o Gymdeithasau Tai eraill. Nid yw’r ffi rheoli yn elw.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (AGP) yn pennu pa wasanaethau sy’n gymwys ar gyfer budd-dal lles.

Ni fydd yr AGP yn talu am wasanaeth personol e.e. cynnal a chadw lifft grisiau a ddarperir yng nghartref unigolyn neu wresogi fflat.

Gwybodaeth am 'Daliadau Gwasanaeth Credyd Cynhwysol - canllawiau i landlordiaid’

Bydd y tenant yn derbyn datganiad tâl gwasanaeth gan CCG a fydd yn rhestru pa wasanaethau rydych yn eu cael sy’n gymwys ac yn anghymwys i gael budd-dal lles, ac amlder y taliadau fel y gall tenantiaid sydd ar fudd-daliadau hawlio ar gyfer y rhai sy’n gymwys.

Os byddwn yn ymgynghori gyda thenantiaid am gyflwyno gwasanaethau newydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi os bydd y gwasanaethau hynny yn gymwys i gael budd-dal lles. Mae’n werth nodi y gall AGP newid pa wasanaethau a all fod yn gymwys yn y dyfodol.Os ydi hynny’n digwydd, bydd CCG yn adolygu a ydi’n rhesymol parhau i gynnig y gwasanaethau a effeithir.b

Rhaid i denantiaid sy’n derbyn Budd-dal Tai ddarparu tystiolaeth o’r tâl gwasanaeth newydd i'n Awdurdod Lleol (Cyngor Gwynedd) drwy ddarparu eu datganiad tâl gwasanaeth (bydd CCG hefyd yn hysbysu’r Awdurdod Lleol o’r tâl newydd)

Bydd angen i denantiaid sy’n derbyn yr Elfen Dai (Credyd Cynhwysol) ddarparu tystiolaeth o’r tâl gwasanaeth newydd yn eu Canolfan Gwaith (Gall CCG ddarparu’r dystiolaeth os oes angen a hefyd anfon manylion i’r AGP os oes angen). Gall hyn newid yn y dyfodol pan fydd gan denantiaid fynediad at eu porth CC personol eu hunain.

Pan yn bosib, byddwn yn dylunio ein gwasanaethau i fod mor gost effeithiol ag sy’n bosib. Pan fyddwn yn cyfrifo ein taliadau gwasanaeth, byddwn yn ystyried a ydynt yn rhesymol ac os ydynt yn rhoi gwerth am arian.Byddwn hefyd yn bod mor arloesol ag sy'n bosib yn y ffordd rydym yn tendro ein gwasanaethau er mwyn cael y pris gorau posib am y gwasanaethau yr ydym yn eu rhestru.

Os ydych yn wynebu caledi ariannol dylech gysylltu gyda ni i ofyn am gymorth.Efallai y byddai'n well gennych drafod gyda Chyngor ar Bopeth neu Shelter a all eich helpu hefyd o bosib.

CAB Gwynedd

Shelter

Mae nifer o'n tenantiaid yn talu am wasanaethau fel TCC, Systemau Drws Mynediad a Gofalwyr yn barod. Os ydych eisoes yn talu am wasanaethau ychwanegol, bydd y costau’r rhain yn aros.

Fodd bynnag, efallai y bydd rhai gwasanaethau ychwanegol nad ydych yn talu amdanynt ar hyn o bryd sy’n golygu y bydd rhaid i chi dalu mwy o bosib ar gyfer y gwasanaethau hynny. Bydd yr wybodaeth ynghylch y taliadau gwasanaeth sy’n ddyledus yn eich llythyr cynnydd rhent.

Bydd cyfanswm cost Contract Cynnal a Chadw tir yn cael ei rannu’n gyfartal rhwng pob cartref sy’n cael budd o erddi cymunedol a mannau agored.

Codir tâl hefyd ar gartrefi Hawl i Brynu / Hawl i Gaffael yn ein stadau yn unol â’r hyn a gytunwyd cyn i’w cartref gael ei werthu.Bydd yr holl incwm o daliadau a wneir gan berchnogion tai yn cael eu defnyddio i leihau cyfanswm y gost i denantiaid.

Mae Tâl Gwasanaeth yn golygu’r hawl i ddefnyddio gwasanaeth yn hytrach na defnydd yn unig o’r gwasanaeth.

Er enghraifft, caiff y gost o ddarparu lifftiau mewn bloc o fflatiau, darparu staff ar safle, glanhau cymunedol eu talu drwy dâl gwasanaeth oherwydd ei fod ar gael i bob preswylydd fel gwasanaeth i bawb ac yn wasanaeth cyffredin.

Os oes lifft yn yr adeilad, mae'r lifft yn wasanaeth cymunedol sylfaenol. Mae costau lifftiau yn cael eu rhannu ymhlith y rheini sy’n byw yn yr adeilad lle mae’r lifft wedi’i leoli. Hyd yn oed os nad ydi tenant yn defnyddio lifft, mae ar gael iddynt hwy gan eu bod yn byw yn yr adeilad hwnnw.

Mae gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn benodol i eiddo unigol.

Un o’r rhesymau pam bod Llywodraeth Cymru yn gofyn i ni wahanu taliadau gwasanaeth a rhent fel mai dim ond y tenantiaid hynny sy’n byw mewn eiddo sy’n derbyn neu yn gymwys i dderbyn gwasanaethau ychwanegol ddylai dalu amdanynt.

Oherwydd natur y fflatiau rhaid i ni ddarparu gwasanaethau Iechyd a Diogelwch ychwanegol nad ydym yn eu darparu i eiddo arall, a rhaid i ni felly godi tâl ar y tenantiaid hynny sy’n cael budd o’r gwasanaethau hyn am y costau.

Nid oes unrhyw beth yn y Ddeddf Hawliau Dynol sy’n rhoi hawl i berson sydd yn denant mewn eiddo cymdeithasol i beidio talu eu rhent na taliadau gwasanaeth ac i gydymffurfio â goblygiadau eraill o’u cytundeb tenantiaeth, cyn belled â’u bod yn cydweddu â Hawliau Confensiwn.

Cafodd tenantiaid a drosglwyddwyd o Gyngor Gwynedd yr addewid na fyddai unrhyw dâl gwasanaeth newydd yn cael ei gyflwyno o ganlyniad i drosglwyddo ar gyfer gwasanaethau a dderbyniwyd cyn trosglwyddo.

Hefyd, ni fyddai CCG yn cyflwyno tâl gwasanaeth newydd os na fydd gwasanaethau newydd yn cael eu darparu neu fod tenantiaid yn gofyn am wasanaethau newydd lle bydd tâl gwasanaeth yn daladwy - a gall hyn ond ddigwydd ar ôl ymgynghoriad llawn gyda’r tenantiaid sy'n cael eu heffeithio.

Bydd CCG yn cadw'r addewid hwn i denantiaid sydd wedi trosglwyddo lle nad oes newid wedi bod i’w tenantiaeth ers 12 Ebrill 2010.

Mae hyn yn dibynnu ar ba welliannau yr ydych eisiau a faint yr ydych chi a’ch cymdogion yn fodlon talu amdano.

Bydd talu am wasanaeth yn golygu gallwch herio’r gwasanaethau ychwanegol rydym yn eu cynnig a gallwch ofyn ein bod yn ychwanegu gwasanaeth newydd neu dynnu gwasanaeth nad ydych eu hangen.

Yn ddiweddar, ar ôl holi tenantiaid, rydym wedi gosod camerau diogelwch a systemau drws mynediad i rai blociau o fflatiau, mae ein tenantiaid ni yno yn talu tâl gwasanaeth yn barod am y gwasanaethau hyn. Rydym hefyd wedi tynnu gwasanaeth lle roeddem yn darparu peiriannau golchi dillad a nwyddau gwyn eraill mewn rhai fflatiau gan fod tenantiaid eisiau dewis eu cyfarpar eu hunain.

Ni allwn newid y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig heb ymgynghori gyda’n tenantiaid.

Byddwn yn ymgynghori/ holi ein tenantiaid cyn gwneud unrhyw newidiadau iwasanaethau ychwanegol sy’n effeithio arnoch chi. Byddwn yn anfon arolwg atoch yn egluro’r newid syniad o gostau. Efallai y byddwn hefyd yn cynnal cyfarfodydd i drafod y cynnig. Byddwch yn cael 30 diwrnod i ymateb i ymgynghoriad. Byddwn yn nodi’r ymatebion yr ydym yn eu derbyn cyn gwneud penderfyniad terfynol

Os nad oes consensws, byddwn yn penderfynu a ddylid symud ymlaen a’r cynnig/tâl am wasanaeth. Efallai y bydd achlysuron lle mae’n rhaid i CCG barhau gyda newid am resymau penodol, er enghraifft, am resymau iechyd a diogelwch, cyfreithiol neu ddiogelwch cymunedol.

Os byddwn yn ymgynghori gyda chi am gyflwyno gwasanaethau newydd. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os allwch gael budd-dal lles ar gyfer y gwasanaethau hynny. .Mae’n werth nodi y gall Adran Gwaith a Phensiynau (AGP) newid pa wasanaethau a all fod yn gymwys yn y dyfodol.

Yn syml, cysylltwch â ni.

 • Ffôn - 0300 123 8084
 • E-bost - ymholiadau@ccgwynedd.org.uk
 • Ysgrifennwch atom - Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Tŷ Coch, Llys y Dderwen, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4BL

Byddwn yn ystyried eich cais, ac os yw’n rhesymol, byddwn yn gwerthuso pa mor ymarferol ydyw a’i gost ac yn ymgynghori gyda thenantiaid a fyddai'n cael eu heffeithio. Byddwn yn dweud wrthych os nad yw eich awgrym yn ymarferol.

Hefyd, os oes gennym gontract ar waith yn barod am lefel benodol o wasanaeth, efallai na fydd hi'n bosib ei newid hyd y bydd y contract wedi dod i ben.

Yn ôl i'r top