adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Tai gwarchod

Mae gan CCG dai gwarchod ar draws Arfon ac Meirionnydd. Mae gan bob safle Swyddog Tai Cefnogol i ddarparu cefnogaeth er mwyn galluogi tenantiaid i fyw’n annibynnol.

Mae'r gwasanaeth yn cynnwys:

  • Ymweliadau cefnogaeth i’ch cartref (o leiaf 45 munud yr wythnos). Ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gall yr ymweliadau yma fod yn fuddiol i rai sy’n unig ac eisiau cwmni a chefnogaeth (gwiriadau lles rheolaidd) gan ddarparu diogelwch a sicrwydd. Gall y Swyddog Tai Cefnogol roi cyngor a help ar nifer o bethau sy’n ymwneud â’r cartref
  • Cymorth lle bo angen i reoli arian a thalu biliau
  • Cyswllt a chyfeirio at asiantaethau eraill fel gwasanaeth siopa neu lanhau gan Age Cymru, Cyngor ar Bopeth, addasiadau, gofal yn y cartref (Gwasanaethau Cymdeithasol) ayb.
  • Cynllun Cefnogi Personol yn seiliedig ar anghenion sydd wedi eu hasesu
  • System larwm argyfwng 24awr (rhaid cael llinell ffôn)

NODWCH: Ni all Swyddogion Tai Cefnogol gyflawni dyletswyddau fel siopa, coginio, glanhau a gofal personol. Cyfrifoldeb sefydliadau gofal fel Age Cymru, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal y Cartref yw hyn.

Pwy sy’n gymwys i fyw mewn tai gwarchod?

Bydd gofyn i chi gwrdd ag un (neu fwy) o’r creiteria canlynol:

  • Dros 55 mlwydd oed
  • Anabl

Mae’n rhaid hefyd eich bod angen y gwasanaeth cefnogol sy’n cael ei ddarparu gan Swyddogion Tai Gwarchod.

Ble mae safleoedd gwarchod CCG a pa gyfleustereau sydd ar gael?

Mae gan CCG safleoedd gwarchod yn y lleoliadau canlynol. Cliciwch ar y teitlau am fanylion llawn:

Bro Llewelyn, Penrhyndeudraeth

Cysgod y Coleg, Y Bala

Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy

Hafan Deg, Bermo

Cae Catrin, Penygroes

Lôn yr Eglwys, Penygroes

Bryn Llwyn, Penygroes

Trem yr Wyddfa, Penygroes

Am fwy o wybodaeth am unrhyw un o’n safleoedd, pa gyfleusterau a gweithgareddau sydd ar gael, cliciwch ar y safle isod neu cysylltwch â ni ar 0300 123 8084 am sgwrs anffurfiol.

Sut alla i wneud cais am dŷ gwarchod?

Am sgwrs anffurfiol gydag un o’n Swyddogion Tai Gwarchod am safle penodol (gan gynnwys costau a gwasanaethau), mae croeso i chi gysylltu gyda ni ar 0300 123 8084.

Os ydych am gofrestru diddordeb yn un o’n safleoedd tai gwarchod, ffoniwch y Tîm Opsiynau Tai yn Cyngor Gwynedd ar 01286 685 100 i nodi eich diddordeb. Efallai y bydd disgwyl i chi gwblhau neu ddiweddaru ffurflen cais am dŷ.

Am fwy o wybodaeth am y Gwasanaeth Tai Cefnogol yn y Gymuned, cliciwch yma.

Unedau Byw yn Annibynnol

Mae Unedau Byw yn Annibynnol yn berffaith ar gyfer unigolion neu cyplau hyn neu anabl sy’n mwynhau byw yn annibynnol, tra’n derbyn gwasanaeth gan y Cydlynydd Byw’n Annibynnol:

Yr Hen Balas, Llanelwy

Yn ôl i'r top