adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Tai cymunedol

Rydym yn cynnig eiddo CCG ar gytundeb di-rent i grwpiau tenantiaid a phreswylwyr gymunedol, er mwyn cefnogi a hybu gweithgareddau lleol.

Ar hyn o bryd mae 4 gwahanol eiddo yn cael eu defnyddio gan gwahanol grwpiau, sef:


‘Tŷ Peblig’ (4 Pen Sgubor, Caernarfon) - Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Peblig

Mae’r eiddo yn cael ei ddefnyddio fel Tŷ Cymunedol gan y grŵp ar gyfer cynnal cyfarfodydd, sesiynau hyfforddiant a threfnu digwyddiadau cymunedol amrywiol. Mae defnydd dyddiol yn cael ei wneud o’r eiddo.

Yn ystod y flwyddyn diwethaf – 2014-2015, mae Gweithiwr Prosiect Cymunedau’n Gyntaf a Warden Cymunedol CCG wedi bod yn gwneud defnydd o un o ystafelloedd yn yr eiddo fel gofod swyddfa a canolbwynt i gyfarfod tenantiaid a phreswylwyr.

Yn ogystal a’r ddau wasanaeth yma bydd Barnados, Mudiad Adfer Môn a Gwynedd, Cyngor ar Bopeth a Grŵp Majorettes Peblig yn gwneud defnydd rheolaidd o’r Tŷ. Cynhelir sesiynau Co-Op Bwyd a caffi rhyngrwyd o’r tŷ yn wythnosol.


23 Llys Dylan, Maesgeirchen, Bangor - PMP (Partneriaeth Maesgeirchen Partnership)

Mae Partneriaeth Maesgeirchen yn defnyddio’r eiddo fel swyddfa i weinyddwyr prosiect ‘Fast Track to Developing Skills and Opportunities’. Mae hwn yn brosiect sydd yn cymell pobl ifanc rhwng 16-25 oed sydd ddim mewn addysg, cyflogaeth nag hyfforddiant i ddatblygu eu sgiliau gan gynnig cwrs achredig 3 diwrnod mewn peirianneg sylfaenol. Cefnogwyd blwyddyn gyntaf y prosiect hon drwy Gronfa Buddsoddi Cymunedol CCG.

Yn ystod 2014 – 2015, bydd y Warden Ynni, y Cynghorydd lleol a Cymunedau’n Gyntaf yn defnyddio’r eiddo hefyd fel swyddfa ac i gynnal syrjeri i denantiaid a preswylwyr lleol.


24 Llys Dylan, Maesgeirchen, Bangor - MATRA (Cymdeithas Preswylwyr Maesgeirchen a Tan y Bryn)

Mae’r eiddo yn cael ei ddefnyddio fel swyddfa Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Maesgeirchen a Tan y Bryn sydd yn cynrychioli tua 1,200 o gartrefi.

Mae’r Grŵp yn parhau i gydweithio gyda mudiadau eraill fel Undeb Credyd Gogledd Cymru, ‘RSPCA’, Heddlu Gogledd Cymru a cyngor ar Bopeth sydd yn cynnal sesiynau cynghori i denantiaid a phreswylwyr Maesgeirchen yn yr adeilad yn rheolaidd.

Mae’r Grŵp Gwau a Gwnïo hefyd yn cyfarfod yno yn wythnosol.


15 Ffordd Elidir, Maesincla, Caernarfon - Grŵp Llygaid Maesincla

Mae’r eiddo wedi bod yn cael ei redeg gan Grŵp Llygaid Maesincla ers 2013. Un nod Grŵp Maesincla Eye oedd i osod camerâu ‘CCTV’ yn yr ardal, i geisio lleihau ymddygiad gwrth-gymdeithasol yn ardal Maesincla/ Cadnant. Mae’r grŵp wedi bod yn llwyddiannus gyda hyn ond roeddynt hefyd yn awyddus i weithio a helpu’r gymuned gyfan ac maent bellach yn gweithredu fel cymdeithas denantiaid a phreswylwyr.

Mae Cyngor ar Bopeth, Undeb Credyd, Cymunedau’n Gyntaf a’r Co-op bwyd wedi bod yn gweithredu o’r ganolfan yn ystod 2014-2015. Bydd y grŵp hefyd yn cynnal gweithgareddau cymdeithasol tymhorol gan gynnwys dathlu dydd gŵyl dewi, helfa wyau pasg, cynnal ffair haf, partïon Nadolig ayyb ar gyfer trigolion y gymuned leol.

Yn ôl i'r top