adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Tai Teg - Tai Fforddiadwy

Ein amcan yw darparu eiddo fforddiadwy, o safon, i cyfarch anghenion ymgeiswyr am eiddo fforddiadwy sydd wedi gofrestru ar y Gofrestr Eiddo Fforddiadwy perthnasol. Yng Ngogledd Cymru, y gofrestr hon yw Tai Teg.

Poster Tai Teg

A ydw i’n gymwys i wneud cais gyda Tai Teg?

Dyma’r meini prawf sydd rhaid i chi eu cwrdd er mwyn cael eich ystyried i fod ar gofrestr:-

 • Oedran: Rhaid i chi fod dros 18 mlwydd oed
 • Ariannol: I gael incwm cartref gros blynyddol rhwng £16,000 a £45,000
 • Incwm: Rydym yn ystyried credyd treth yn unig. Nid ydym yn ystyried budd-daliadau fel incwm
 • Cyflogaeth: Rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth (rhan amser eu llawn amser ond rhaid bod ag incwm gros y flwyddyn o £16,000 - £45,000) neu os yn prynu, efo cynilion ac yn methu prynu ar y farchnad agored heb gymorth. (Bydd rhaid fod gennych incwm i gynnal yr eiddo)
 • Fforddiadwy: Ni allwch fforddio i rentu ar y farchnad agored a/neu brynu eiddo sy’n addas i’ch anghenion
 • Llety: i fod naill ai’n brynwr tro cyntaf neu os yw’r cartref presennol yn anaddas a ddim yn cwrdd ag anghenion eich teulu e.e.
  • Oherwydd maint teulu
  • Fforddiadwyedd
  • Anghenion penodol neu
  • Mewn angen oherwydd tor perthynas
 • Cysylltiad Lleol: Bydd rhaid i chi fod a cysylltiad lleol â’r ardal rydych yn dewis byd ynddi e.e. yn byw, gweithio neu gyda theulu, cysylltiad teuluol agos
 • Eithriad: Personél Gwasanaeth. Rydym yn ystyried ceisiadau hyd yn oed os yw’r ‘Service Personnel’ ar incwm ‘zero’ – ond rhaid cael cysylltiad lleol fel a nodi’r uchod.

Mae cofrestru am DDIM, ond codi’r ffi asesu o £75.00 ar rhai cynlluniau. Byddwch yn cael eich cynghori o hyn yn ystod y broses.

Cofrestru

Os hoffwch gofrestru, bydd angen i chi creu cyfrif gyda Tai Teg. I greu cyfrif, cliciwch yma.

Mae yna 14 partner yn rhan o’r gofrestr sef – yn cynnwys: -

 • Cartrefi Cymunedol Gwynedd
 • Cartrefi Conwy
 • Cyngor Conwy
 • Cyngor Sir Ddinbych
 • Flintshire County Council
 • Cyngor Gwynedd
 • Cyngor Powys
 • Cyngor Wrecsam
 • Cyngor Ynys Môn
 • Clwyd Alyn / Pennaf
 • Grŵp Cynefin
 • Parc Cenedlaethol Eryri
 • Tai Gogledd Cymru
 • Wales & West

I fod yn gymwys am uned fforddiadwy, bydd rhaid i incwm gros y cartref fod rhwng £16,000 - £45,000

**Unwaith y byddwch wedi cofrestru a phan fyddwch yn datgan diddordeb am eiddo, bydd y rhestr fer yn cael ei creu yn ôl trefn dyddiad cofrestr Tai Teg**

Gweld ein tai fforddiadwy


Rhent Canolradd

 • Mae rhent canolradd yn opsiwn i bobl sydd ddim mewn sefyllfa i brynu cartref am amryw o resymau megis dim digon o flaendal neu hanes credyd gwael
 • Mae’r cynllun wedi ei anelu at bobl mewn cyflogaeth, ac sydd ddim yn ddibynnol ar fudd-daliadau
 • Gosodir rhent ar Lwfans Tai lleol neu 80% o’r rhenti farchnad agored
 • Rhaid i ymgeiswyr gwrdd a’r meini prawf a chofrestru a Tai Teg
 • Fel rheol bydd angen mis o rent a mis o flaendal

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hysyried yn nhrefn dyddiad cofrestru, felly ewch ymlaen I gofrestru eich diddordeb.


Cymorth Prynu

 • Mae Cymorth Prynu yn gynllun a gefnogir gan Lywodraeth Cymru ac ar gael i’ch cynorthwyo chi i brynu eiddo ar y farchnad agored
 • Bydd yn ofynnol i chi allu ariannu hyd at 70% o bris yr eiddo, gyda morgais, neu gyfuniad o forgais a chynilion
 • Isafswm blaendal o 5% (Yn amodol ar ofynion y benthyciwr morgais)
 • Bydd y landlord partner yn benthyca’r 30% sy’n weddill i chi. Mewn rhai amgylchiadau, gellir cynyddu’r benthyciad i 50%
 • Bydd y benthyciad yn cael ei sicrhau yn erbyn yr eiddo, ni fydd rhent na llog yn daladwy ar y benthyciad
 • Pan fydd amser yn caniatáu fe allwch dalu’r benthyciad yn ôl
 • Am fwy o wybodaeth plîs cliciwch yma

Rhan Ecwiti

 • Cynigir rhan ecwiti fel arfer ar eiddo a brynir yn uniongyrchol gan ddatblygwr, gymdeithas dai/awdurdod lleol neu eiddo ail-law a brynwyd yn y gorffennol
 • Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd gydymffurfio a meini prawf o’r Amod 106 (Dogfen gyfreithiol yw’r Amod106 gan y Cyngor) e.e. cysylltiad lleol
 • Mae’r benthyciad ecwiti yn gallu amrywio a byddai’n ofynnol i chi gallu cyllido o % sy’n weddill drwy forgais neu gyfuniad o forgais a chynilion
 • Bydd y benthyciad ecwiti yn cael ei sicrhau yn erbyn eich eiddo, ni fydd rhent na llog yn daladwy ar y benthyciad
 • Mewn rhai amgylchiadau ni fyddwn yn gallu ad-dalu y benthyciad
 • Bydd angen isafswm blaendal o 5% (yn amodol ar ofynion y benthyciwr morgais)

Eiddo Adran 106 ar Ddisgownt

 • Cynllun ble mae’r datblygwr yn adeilad tai ac yn eu gwerthu ar bris disgownt is na’r farchnad agored
 • Bydd y % disgownt yn cael ei gytuno yn ystod y broses Cynllunio
 • Bydd yn ofynnol I’r ymgeisydd gydymffurfio a meini prawf a’r adran 106. (Dogfen cyfreithiol gan y Cyngor) e.e. cysylltiad lleol
 • Bydd angen isafswm blaendal o 20% ( Yn amodol ar ofynion y benthyciwr morgais)

Rhan Berchnogaeth

 • Gallwch brynu cyfran o’r cartref a thalu rhent ar y gyfran arall
 • Gallwch brynu cyfran gychwynnol a fydd yn cyfateb i rhwng 25% a 75% o werth yr eiddo yr ydych wedi’i ddewis
 • Rhaid ichi gael morgais ad-dalu ar gyfer y gyfran o’r cartref yr ydych yn ei phrynu
 • Gallwch gynyddu eich cyfran yn yr eiddo ar unrhyw adeg
 • Chi fydd yn gyfrifol am gynnal a chadw’r eiddo hyd yn oed os ydych yn talu % o rent
 • Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Rhentu i’w Brynu

 • Cewch gyfle i brynu’r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch gynilo cyfraniad i gyfrannu at flaendal morgais tra byddwch yn rhentu’r cartref
 • Byddwch yn rhentu’r cartref yn y lle cyntaf, a gall gael 25% o’r rhent a dalwyd gennych dros gyfnod y denantiaeth, a 50% o’r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os bydd cynnydd) yn ystod y cyfnod y byddwch yn rhentu’r eiddo – au defnyddio fel blaendal i gyfrannu at brynu’r eiddo
 • Bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb
 • Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Hunain Adeiladu A106

 • Plot o dir ar gael gan y Cyngor neu berchennog tir i adeiladu eiddo fforddiadwy
 • Rhaid i’r hunan adeiladwr gwrdd a’r meini prawf, a bydd yn gyfrifol am holl gostau dylunio ac adeiladu’r cartref
 • Lle bo’r angen, mae’n bosib y bydd y Cyngor yn gallu rhoi ‘benthyciad pontio’ hyd nes y bydd y cartref wedi ei adeiladu i safon dderbyniol fel bod modd cael morgais arno. (Cysylltwch â’r Cyngor perthnasol am fwy o wybodaeth – cofiwch nad yw pob Cyngor yn darparu’r gwasanaeth benthyciad pontio).

**I gael eich cysidro ar gyfer unrhyw un o’r cynlluniau uchod fydd rhaid profi eich bod mewn angen am dŷ fforddiadwy**

Os ydych angen unrhyw wybodaeth pellach ynghylch a’r uchod, cysylltwch a Tai Teg ar info@taiteg.org.uk neu ffoniwch 0845 6015605

Neu os hoffwch argraffu’r wybodaeth uchod, cliciwch yma.


Yn ôl i'r top