Rhent

Sut i dalu?

Sut i dalu rhent a thaliadau eraill

Mae yna sawl ffordd o dalu rhent a thaliadau eraill fel yswiriant cynnwys cartref. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Debyd Uniongyrchol
 • Swyddfa Bost/Pay Point
 • Dros y ffôn
 • Taliad Cylchol ar Gerdyn
 • Ar y we
 • Neges destun
 • Archeb sefydlog

Lawrlwythwch y daflen Talu Eich Rhent yma:

Talu Eich Rhent


Taliadau Debyd Uniongyrchol

Y ffordd rwyddaf i dalu eich rhent yw trwy Ddebyd Uniongyrchol. Unwaith y mae wedi ei drefnu, nid oes angen i chi wneud dim. Bydd CCG yn trefnu newid swm y Debyd Uniongyrchol, os oes unrhyw newidiadau i'r rhent yr ydych yn ei dalu. Rhoddir gwybod i chi am unrhyw newidiadau cyn iddynt gael eu gwneud.

Sut mae hyn yn gweithio?

 • Unwaith i chi sefydlu Debyd Uniongyrchol, bydd eich rhent yn cael ei dalu bob mis yn awtomatig ar ddyddiad wedi ei gytuno ymlaen llaw
 • Nid ydych yn colli unrhyw reolaeth - yr unig arian fydd yn cael ei ddidynnu o'ch cyfrif fydd y swm y cytunwyd arno ar gyfer talu eich rhent, a bydd hyn o gymorth i chi gyllidebu pob mis
 • Mae modd i chi ganslo Debyd Uniongyrchol ar unrhyw adeg

I drefnu taliad Debyd Uniongyrchol ffoniwch ni ar 0300 123 8084 neu ewch i un o'n swyddfeydd ardal. Y cwbl sydd angen arnoch yw manylion eich cyfrif banc (rhif sortio a rhif y cyfrif) - mi wnawn ni'r gweddill.


Swyddfa Bost neu Paypoint

Gallwch ddefnyddio eich cerdyn CCG i dalu rhent ym mhob swyddfa bost ac amryw o siopau eraill neu ble bynnag welwch chi'r symbol Paypoint

Mae mannau Paypoint yn agored am oriau hir ac mae'r gwasanaethau 24/7 dros y ffôn ac opsiynau talu dros y rhyngrwyd hefyd yn darparu ffurf cyfleus eraill o dalu ar adegau sy’n gyfleus i chi.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am gerdyn CCG, cysylltwch â ni.


Dros y ffôn

Gall CCG dderbyn taliadau rhent gyda cherdyn debyd dros y ffôn ar 0300 123 8084.


Taliad Cylchol ar Gerdyn

Yn wahanol i Ddebyd Uniongyrchol, os yw taliad yn methu oherwydd nad oes yna ddigon o arian, ni fydd yna dâl yn cael ei godi arnoch. Taliad cylchol yw’r cyfleuster i gymryd taliad parhaus o gerdyn debyd neu gredyd yn lle debyd uniongyrchol.

Ar ôl i chi drefnu’r taliad cylchol, bydd eich rhent yn cael ei dalu yn awtomatig ar yr un dyddiad sydd wedi ei gytuno bob mis.

I drefnu taliad cylchol, cysylltwch gyda’r Tîm Rhent ar 0300 123 8084.


Taliadau ar y we

Os ydych am dalu ar-lein cliciwch yma i arwyddo i mewn i'ch cyfrif allpay. Byddwch angen cerdyn Allpay a cherdyn debyd i wneud hyn. Os nad oes gennych gerdyn Allpay, cysylltwch â ni i drefnu i chi gael un am ddim. Bydd taliadau rhyngrwyd Allpay fel arfer yn cael eu trosglwyddo i’ch cyfrif rhent y diwrnod gwaith nesaf.

Yn anffodus nid yw'r gwasanaeth yma ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd.


Taliadau Testun

I ddechrau talu rhent yn ddiogel gyda neges destun, y cyfan sydd ei angen yw ffôn symudol wedi cofrestru yn DU, cerdyn CCG a cherdyn debyd.

Sut i ddechrau gwneud taliadau testun: :

Cam 1: Cofrestru ar y we i lwytho manylion eich cerdyn, i wneud hyn ewch i allpayments.net/textpay/login.aspx i wneud hyn. Os nad oes modd i chi fynd ar y rhyngrwyd, gallwch wneud hyn yn un o swyddfeydd ardal Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Dim ond unwaith sy'n rhaid i chi gofrestru, heblaw bod eich manylion (e.e. cerdyn debyd) yn newid.

Cam 2: Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bob tro y byddwch eisiau gwneud taliadau gallwch yrru neges i 81025 gyda'r manylion canlynol "Pay rent" a'r swm yr ydych chi eisiau ei dalu ac yna eich cyfrinair neges destun sef pedwar rhif olaf eich cerdyn debyd.

Cam 3: Yna byddwch yn cael neges destun yn cadarnhau eich taliad.


Archeb Sefydlog

I dalu rhent drwy Archeb Sefydlog gyda'r banc, cysylltwch gyda CCG a gallwn ei drefnu ar eich rhan.

Mae ein cynghorwyr rhent mewnol ar gael i roi cymorth i chi gyda'ch rhent a budd-daliadau ond gall asiantaethau annibynnol eraill gynorthwyo.

Arian, dyled a chyngor ar fudd-daliadau gan eraill

Mae cyngor annibynnol ar gael gan:

National Debt Line www.nationaldebtline.co.uk 0808 8084 000
Cyngor ar Bopeth www.citizensadvice.org.uk 03444 772 020
Shelter Cymru www.sheltercymru.org.uk 0845 075 5005
Gwasanaeth Cyngor Ariannol www.moneyadvieservice.org.uk 0300 500 5000
Undeb Credyd www.northwalescu.co.uk 0333 2000 601
Turn2Us www.turn2us.org.uk
Budd-dal Tai Gwynedd www.gwynedd.gov.uk 01766 771 000
YBAC www.yourbenefitsacrechanging.co.uk 0300 303 1073


Cyfri'r ceiniogau

Yn CCG rydym yn credu ei bod hi’n bwysig bod tenantiaid yn gallu gwneud y mwyaf o’u harian.

Rydym yn aelod o Bartneriaeth Cynhwysiant Ariannol Gogledd Cymru ac yn cydweithio i ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth i denantiaid ar sut i reoli eu harian.

Cliciwch y linc isod i lawrlwytho copi o lyfryn y Bartneriaeth:

Fy Nghartref - Cyfrif Pob Ceiniog

Mae nifer o denantiaid o dan gam argraff fod Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn yswirio cynnwys cartref ei denantiaid - NID dyma'r achos.

Yn achos tân neu lifogydd - nid cyfrifoldeb CCG yw rhoi taliad i chi gael pethau personol newydd yn lle'r rhai sydd wedi difetha. Fodd bynnag, byddai cael Yswiriant Cynnwys y Cartref yn eich diogelu a byddech yn derbyn taliad mewn sefyllfa o'r fath.

Rhaid i denantiaid fod yn gyfrifol am drefnu eu hyswiriant cynnwys cartref eu hunain naill ai drwy wneud trefniadau eu hunain neu fel arall gymryd yswiriant cynnwys y cartref o dan gynllun penodol sydd mewn lle gan CCG; hyn yn cael ei drefnu gan gwmni cymeradwy.


Talu am eich yswiriant

Gellir talu'r premiwm wythnosol yn yr un modd ac ar yr un pryd ag ydych yn talu eich rhent. Gall yswiriant cynnwys y cartref fod mor rhad â 74c yr wythnos a gellir ei dalu gyda'ch rhent.

Rhaid cadw at y taliadau er sicrhau bod yr yswiriant yn cyfrif bob amser. Ni fyddwch yn cael gwneud hawliad heblaw eich bod wedi talu.

Bydd yswiriant yn cychwyn unwaith eich bod wedi eich derbyn ar y cynllun. Dydd Llun fydd y dyddiad wastad. Os nad ydych wedi eich derbyn ar y cynllun, am unrhyw reswm, byddwch yn cael gwybod yn ysgrifenedig.


Sut i wneud cais

Cwblhewch ffurflen gais. Mae'r rhain ar gael drwy ffonio CCG ar 0300 123 8084. Neu dewch i'n gweld yn un o'n swyddfeydd ardal.

Pe baech angen cymorth i lenwi'r ffurflen, yna, mae croeso i chi gysylltu â ni. Anfonwch eich ffurflen at:

Cartrefi Cymunedol Gwynedd
PO BOX 206
Bangor
Gwynedd
LL57 9DS
Mae Cartrefi Cymunedol Gwyned yn cynghori pob tenant i gael Yswiriant Cynnwys y Cartref, boed drwy ein cynllun ni neu drwy wneud trefniadau eich hun!

Rydym yn meddwl y dylech gael eich gwobrwyo am dalu eich rhent ar amser

Ydych chi wedi cael cais am gredyd wedi ei wrthod gan nad yw eich sgôr credyd yn ddigon da? Oeddech chi’n gwybod nad ydi talu eich rent ar amser yn cyfrif tuag at eich sgôr credyd? Rydym yn meddwl bod hyn yn annheg.

O ganlyniad, rydym yn cefnogi’r prosiect ‘Y Gyfenwidfa Rhent’. Mae’r prosiect yn cael ei redeg gan Experian – sef asiantaeth gofal credyd mwyaf y DU, ac rydym yn credu drwy gydweithio gyda nhw y gallwn eich helpu i gael proffil credyd gwell.


Pam bod angen sgôr credyd da?

Rydym yn meddwl y dylai tenantiaid sy’n talu eu rhent ar amser gael eu cydnabod a defnyddio eu hanes talu i wella eu sgôr credyd. Os fysech chi’n talu morgais mi fyddai hyn yn cyfrif – ond ar hyn o bryd, nid yw talu rhent.

Gall sgôr credyd fod yn ddefnyddiol ar gyfer nifer o bethau, fel:

 • Agor neu newid eich cyfrif banc
 • Cael bargen well ar gytundeb ffôn
 • Cael bargen well ar eich biliau nwy a thrydan
 • Atal twyll adnabyddiaeth

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Byddwn yn rhannu eich manylion gyda Experian, yn cynnwys hanes eich rhent. Mae’r Gyfnewidfa Rhent wedi cael ei sefydlu gyda chyngor gan reoleiddwyr a grwpiau defnyddwyr ac yn cydymffurfio’n llawn gyda chyfreithiau perthnasol, yn cynnwys y Ddeddf Diogelu Data. Gallwch fod yn sicr y bydd eich data yn cael ei gadw’n ddiogel ac yn gyfrinachol.

Byddwch yn derbyn llythyr gennym yn yr wythnosau nesaf gyda mwy o fanylion. Os ydych yn dymuno cael eich eithrio o’r cynllun cysylltwch â ni. Fel arall nid oes angen i chi wneud dim.


Pa ddata fydd yn cael ei rannu?

Byddwn yn rhannu’r canlynol:

 • Eich enw, dyddiad geni a chyfeiriad
 • Eich rhif tenantiaeth – eich rhif cyfrif sydd ar eich datganiad rhent
 • Dyddiad dechrau’r denantiaeth a dyddiad gorffen (os yn berthnasol)
 • Y swm o rent rydych yn ei dalu yn wythnosol
 • Y swm o rent sy’n ddyledus

Dim ond manylion y tenant / tenantiaid sydd wedi eu henwi ar y cytundeb tenantiaeth fydd yn cael ei rannu

Ydach chi neu Experian yn mynd i werthu fy nata?

Ni fydd eich data yn cael ei werthu at ddibenion marchnata. Dim ond benthycwyr a asiantaethau eraill gall ddefnyddio cronfa ddata Experian i wneud gwiriadau credyd neu i brofi pwy ydych pan fyddwch yn gwneud cais i brynu nwyddau neu wasanaeth.


Angen mwy o wybodaeth?

Bydd y cynllun Gyfnewidfa Rhent o fudd i’r mwyafrif o’n tenantiaid. Os nad ydych yn siŵr, neu os oes gennych gwestiynau, neu os ydych yn meddwl bod chi eisiau cael eich eithrio o’r cynllun cysylltwch â ni ar 0300 123 8084.

Mae mwy o fanylion ar gael ar wefan Experian neu o’r llyfryn gwybodaeth isod:

Taflen Gwybodaeth Y Gyfnewidfa Rhent

Yn ôl i'r top