Newyddion

Mawrth 2019

Llay Oes gennych chi ddiddordeb mewn eiddo fforddiadwy yn Llay?

Rydym ni yn edrych ar y posibilrwydd o ddatblygu unedau fforddiadwy yn Llay, Wrecsam.

Y bwriad yw adeiladu cymysgedd o fflatiau un a dwy ystafell wely a tai dwy a thair ystafell wely.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu un o’r unedau (rhent canolradd) neu brynu eiddo fforddiadwy ar y safle, mae angen i chi gofrestru eich manylion gyda Tai Teg: www.taiteg.org.uk

Mae Tai Teg yn gofrestr ar gyfer eiddo fforddiadwy yn Môn, Gwynedd, Conwy, Dinbych, Fflint, Wrecsam a Powys ar gyfer bobl sydd ddim mewn sefyllfa i rentu neu brynu eiddo ar y farchnad agored. Ewch i’r wefan i weld os ydych yn gymwys ac i weld be allant gynnig i chi.

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn nhrefn dyddiad cofrestru, felly cofrestrwch eich diddordeb mor fuan a phosib.

Hafod Lon Creu ardal chwarae newydd i Ysgol Hafod Lon

Mae ardal chwarae newydd wedi cael ei adeiladu yn rhad ag am ddim yn Ysgol Hafod Lon fel rhan o fudd cymunedol cytundeb Brenig Construction, sy’n adeiladu stad o dai ar ran cymdeithas dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) ym Mhenrhyndeudraeth.

Cafodd yr ‘ardal ysgol fforest’ ei adeiladu gan weithwyr o gwmni Bernig Construction a gwirfoddolwyr o CCG dros hanner tymor, gyda’r deunyddiau i gyd yn cael eu rhoi am ddim gan y cwmni o Gonwy.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr Cartrefi Cymunedol Gwynedd: “Mae’n grêt gweld ein contractwyr yn rhoi rhywbeth nôl i’r gymuned, rydym bob amser yn ceisio sicrhau trwy ein prosesau caffael bod cymunedau yn gweld buddion ehangach na darparu tai i’n gwaith.

“Ar yr achlysur yma mae Brenig wedi mynd tu hwnt i’n gofynion ac wedi cyfrannu oriau o lafur a gwerth miloedd o ddeunydd i greu ardal braf i blant Ysgol Hafod Lon. Dw i’n ei llongyfarch ar hyn ac yn falch iawn o beth maent wedi’i gyflawni.”

Roedd y gwaith yn cynnwys; clirio darn o dir, adeiladu ramp i sicrhau mynediad cadair olwyn, creu canopi, adeiladu pwll tywod ac ardal i wneud tân. Yn ogystal â hyn cafodd dodrefn tu allan i’r ardd eu cyfrannu gan y cwmni (dwy fainc a bwrdd picnic), a darn o dir ei glirio i wneud lle i ardd synhwyrol fydd yn cael ei adeiladu a chynllunio gan y disgyblion yn y dyfodol.

Dywedodd Pennaeth Ysgol Hafod Lon, Mrs Donna Roberts: “Mae’r ardal ysgol fforest sydd wedi cael ei adeiladu yn wych. Cafodd y gwaith ei wneud yn gwbl ddidrafferth dros hanner tymor ac mae’r plant yn barod yn cael budd ohono. Maent wrth eu boddau yn cael cyfle i fynd allan i'r fforest a chael profi’r holl elfennau synhwyrol sydd o'u cwmpas. Maent yn edrych ymlaen at gael tostio marshmallows a chael BBQ dros dymor yr haf. Mae'n adnodd hynod werthfawr i'r ysgol a gydag ychwanegiad y ramp mae'r ardal nawr yn hygyrch i bob unigolyn yma.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Brenig Construction a Cartrefi Cymunedol Gwynedd am y buddsoddiad ariannol a’r amser maent wedi rhoi o’u gwirfodd i’w adeiladau.”

Ychwanegodd Steven Walker, Rheolwr Gweithrediadau Brenig Construction: “Rydym yn falch iawn o fedru rhoi rywbeth nôl i’r cymunedau rydym yn byw a gweithio. Mae Brenig yn gwmni sy’n integreiddio ac arloesi er mwyn ychwanegu gwerth i gadwynau cyflenwi tra hefyd yn sicrhau ein bod yn cyflawni’n prosiectau’n llwyddiannus.

“Hoffwn ddiolch hefyd i gwmni T D Plant Hire am roi menthyg y peiriannau yn rhad am ddim i ni gael cyflawni’r gwaith.”

Mae’r budd cymunedol hwn yn deillio o gytundeb gwerth £772,000 i adeiladu 6 tŷ ym Meysydd Llydain, Penrhyndeudraeth. Cafodd y cynllun ei gyllido gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru.

Mae Brenig hefyd yn adeiladu tri thŷ preifat ar y safle i’w prynu ar y farchnad agored.

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu un o’r tai cysylltwch â Brenig ar 01492 514 934 am fwy o fanylion.


Chwefror 2019

Tai ConwyCroesi’r ffin i ddarparu mwy o dai

Mae un o gymdeithasau tai mwyaf gogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn datblygu partneriaethau newydd ar draws y gogledd, gyda gwaith ar dros 50 o unedau newydd yn dechrau yng Nghonwy.

Derbyniodd CCG ganiatâd i dderbyn arian grant i adeiladu yn Conwy, Dinbych a Wrecsam. Mae hyn yn golygu bod CCG yn gallu gwneud cais i Llywodraeth Cymru i adeiladu tai yn y siroedd hyn yn ogystal â Gwynedd.

Mae CCG yn gweithio mewn partneriaeth gyda Cyngor Conwy a contractwyr lleol ar pedwar cynllun ar draws y sir.

Mae Prif Weithredwr CCG Ffrancon Williams yn egluro: “Rydym yn sefydliad blaengar sy’n tyfu ac yn anelu i adeiladu 800 o dai ar draws gogledd Cymru dros y saith mlynedd nesaf. Rydym wedi sefydlu nifer o bartneriaethau cyffrous gyda awdurdodau lleol, gyda cofrestr dai SARTH (Llwybr Mynediad Sengl i Dai) a cofrestr tai fforddiadwy, Tai Teg. Yn ogystal a nifer o gontractwyr a cwmnïau fydd yn gweithio gyda ni i adeiladu’r tai.

“Hoffwn ddiolch wrth ein partneriaid yn Cartrefi Conwy am ein croesawu fel partner o ddewis, ac rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu mwy o dai yn y sir gyda eu cefnogaeth dros y blynyddoedd nesaf.

“Rydym yn benderfynol o sicrhau bod gan bobl ar draws gogledd Cymru gartrefi o safon a’r gefnogaeth maent angen i fyw a ffynnu yn ein cymunedau. Drwy weithio gyda ein partneriaid newydd rydym yn hyderus y gallwn ehangu ein cwmni i gyflawni hyn, tra’n parhau’n ffyddlon i’n tenantiaid craidd yng Ngwynedd. Mae amser cyffrous o’n blaenau.”

Ychwanegodd Y Cynghorydd Elizabeth Roberts, Aelod Cabinet Gwasanaethau Oedolion, Cymunedau a Thai Cyngor Conwy: “Rydym yn falch o groesawu CCG i Conwy, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw i ddarparu tai fforddiadwy o safon er mwyn cynnig mwy o dai fforddiadwy i bobl leol ar draws Conwy.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu tŷ cymdeithasol, cofrestrwch eich manylion gyda cofrestr dai Conwy (SARTH): 0300 124 0050 / www.conwyhousing.co.uk

Os oes gennych ddiddordeb mewn rent tŷ rhent canolradd neu rhentu i berchnogi cofrestrwch eich manylion ar wefan Tai Teg: www.taiteg.org.uk

Mae’r cynlluniau yma yn cael eu ariannu gan ddatblygwyr preifat, CCG a Grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Ionawr 2019

Enwi stad o dai ar ôl ffigwr pwysig y byd llenyddol

31.01.2019

Rydym yn falch o gyhoeddi’r enw ar gyfer stad newydd o dai sy’n cael eu hadeiladu yn Nhywyn – Llys Elen Egryn.

Cafodd yr enw ei roi ymlaen gan Gyngor Tref Tywyn oedd yn awyddus i enw’r stad newydd gynrychioli’r gymuned a gwreiddiau lleol.

Bardd oedd Elin Evans (ei henw barddol oedd Elen Egryn), o Lanegryn. Hi oedd y ddynes gyntaf i gyhoeddi cyfrol brintiedig yn y Gymraeg ym 1850.

Dywedodd Sarah Schofield, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a Chymunedau Cartrefi Cymunedol Gwynedd: “Mae’n bwysig iawn i ni bod enwau ein stadau newydd yn parchu diwylliant, treftadaeth a hanes y gymuned honno. Dyna pam y byddwn wastad yn gofyn am awgrymiadau gan gynghorau tref a chymuned. Dwi’n hynod o falch ar yr achlysur hwn bod enw merch dylanwadol gyda chysylltiad cryf i’r ardal wedi cael ei ddewis.”

Ychwanegodd yr awdures Manon Steffan Ros sy’n byw yn yr ardal ac yn gyfarwydd â’i gwaith: “Dw i mor falch o weld Elen Egryn yn cael ei chydnabod fel hyn. Mae hi’n parhau’n ffigwr pwysig yn y byd llenyddol hyd heddiw ac yn ysbrydoliaeth i lawer.

“Mae ei barddoniaeth yn eitha' nodweddiadol o'r cyfnod gyda llawer o sôn am grefydd, ond un o'r pethau sy'n sefyll allan ydy ei bod hi'n sgwennu'n eithaf agored am ei hiselder ysbryd. Mae o’n teimlo'n fodern ac yn amserol yn hynny o beth. Felly nid yn unig oedd hi'n flaengar o ran cyhoeddi'n Gymraeg a hithau'n ferch, ond roedd ei themâu hi'n ddewr a theimladwy hefyd.”

Mae 4 tŷ dwy-ystafell wely a 8 fflat sy’n gymysgedd o fflatiau un a dwy ystafell wely ar gyfer bobl dros 55 mlwydd oed yn cael eu hadeiladu ar y safle. Byddant yn barod i’w gosod haf 2019.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn rhentu un o’r tai neu fflatiau yn Llys Elen Egryn, cofrestrwch eich manylion gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100.

Mae’r cynllun £1.1 miliwn yn cael ei gyllido gennym ni a gan grant Llywodraeth Cymru.

Rhagfyr 2018

Pennant Hall Derbyn Grant Tai Arloesol

09.01.19

Rydym wedi derbyn grant tai arloesol gan Lywodraeth Cymru i symud ymlaen efo cynllun adeiladu o’r newydd cyntaf yng Nghonwy sef Neuadd Pennant, Penmaenmawr.

Cafodd yr adeilad ei brynu yn gynharach eleni, a bydd y safle yn cael ei droi yn 14 fflat fydd yn gymysgedd o rai un a dwy ystafell wely.

Derbyniwyd grant o £400,000 yn seiliedig ar arloesedd y technegau fydd yn cael eu defnyddio i adeiladu’r fflatiau, sef technoleg waliau pren laminedig enfawr (MLT).

Bydd y cynllun hwn yn Neuadd Pennant yn y datblygiad preswyl cyntaf o’i fath yng Nghymru i gael ei adeiladu drwy ddefnyddio technoleg waliau pren laminedig enfawr ac yn y datblygiad cyntaf aml-lawr i gael ei adeiladu efo pren Cymreig.

Cafodd y dechneg hon ei datblygu am y tro cyntaf yn y DU gan gwmni lleol Williams Homes o’r Bala i adeiladu canolfan ymwelwyr Coed-y-Brenin. Mae Williams Homes a Woodknowledge Wales wedi cael eu penodi i adeiladu’r datblygiad hwn ym Mhenmaenmawr.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr Cartrefi Cymunedol Gwynedd: “Rydym wrth ein bodd o fod wedi derbyn y grant hwn gan Lywodraeth Cymru i adeiladu’r cynllun uchelgeisiol ac arloesol hwn. Mae wedi bod yn broses heriol a dwi’n hynod o falch o’r staff sydd wedi gweithio’n galed i dderbyn y grant drwy sicrhau bod ein cais yn cyrraedd y brig ymysg 50 o rai eraill.

“Bydd y cynllun hwn yn dod a nifer o fuddion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd i Gymru drwy’r dechneg yma yn ogystal â chynnig manteision iechyd i’r tenantiaid fydd yn symud i mewn a’r gadwyn cyflenwi yn gyffredinol drwy ddefnyddio pren i’w adeiladu.

“Fel sefydliad blaengar sy’n tyfu, dwi’n falch o weld staff yn bod yn uchelgeisiol yn nhermau defnyddio technegau a thechnoleg newydd yn y maes adeiladu fel bod technoleg waliau pren laminedig enfawr yn dod yn un o’r technegau carbon isel sy’n cael ei ddefnyddio ar draws Gymru ar gyfer prosiectau fel hyn yn y dyfodol. Mae Neuadd Pennant yn mynd i fod yn y cyntaf o’i fath yng Nghymru.”

Y gobaith yw y bydd y cynllun yn profi manteision defnyddio technoleg waliau pren laminedig enfawr ac yn cynnig ateb cost effeithiol i adeiladu adeiladau o’r math yma yn y dyfodol. Y gobaith yw y bydd y dull hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer nifer o gynlluniau eraill ar draws y DU yn y dyfodol.

Bydd y gwaith yn dechrau ar y safle ym mis Chwefror 2019 ac yn cael ei gwblhau mis Chwefror 2020.

Ychwanegodd Owain Williams, Rheolwr Gyfarwyddwr Williams Homes: “Rydym yn hynod o falch o fod yn rhan o’r prosiect arloesol hwn sy’n defnyddio pren o Gymru, yn cyflogi gweithwyr lleol a thechnegau sy’n torri tir newydd i ddarparu tai fforddiadwy o safon i ogledd Cymru.

“Rydym yn gwmni sy’n ymfalchïo mewn cynhyrchu adeiladu o safon uchel, carbon isel tra hefyd yn cefnogi’r economi leol.”

Mae’r cynllun hwn yn cael ei ariannu gan grant Rhaglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru, grant tai cymdeithasol a CCG.

Derbyn Dyfarniad Rheoleiddio uchaf posib gan Lywodraeth Cymru

llywodraeth cymru19.12.18

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi derbyn y Dyfarniad Rheoleiddio uchaf posib gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn dangos bod gennym allu ariannol cryf a prosesau llywodraethu priodol.

Pwrpas y dyfarniad blynyddol hwn yw i roi dealltwriaeth i ni ac landlordiaid cymdeithasol eraill o sut rydym yn perfformio; pa mor gadarn rydym yn cael ein llywodraethu a pa mor effeithiol rydym yn rheoli ein arian.

Dywedodd Ffrancon Williams, ein Prif Weithredwr: “Mae cadw ein dyfarniad uchaf posib gan y Rheoleiddiwr yn newyddion gwych i ni sy’n ein gosod mewn lle da wrth i ni baratoi i lansio ein Cynllun Corfforaethol a Strategaeth Ddatblygu newydd yn y flwyddyn newydd. Rydym yn teimlo bod y dyfarniad yn adlewyrchiad teg o lle rydym heddiw yn dilyn cyfnod o newid y busnes a gwella ein gwasanaethau. Mae hyn yn ein gosod mewn lle da i gario mlaen efo ein siwrnai o dyfu ac aeddfedu ac i wireddu ein uchelgais i dyfu yn un o brif ddarparwyr tai i bobl ar draws gogledd Cymru.”

Hendre2 Datblygiad Hendre i gychwyn yn y flwyddyn newydd

17 Rhagfyr 2018

Mae cynllun y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru i adeiladu 45 o dai newydd ar gyn safle ysgol yr Hendre, Caernarfon wedi cael ei gymeradwyo’r wythnos hon gyda’r gwaith i ddechrau mis Chwefror 2019.

Cafodd cynllun Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) ei gymeradwyo gan bwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd yr wythnos hon.

Bydd cwmni Beech Developments (NW) Ltd o Llandudno yn gweithio mewn partneriaeth gyda CCG i adeiladu’r tai yn Hendre. Unwaith fydd y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau bydd 22 o’r tai yn cael eu gwerthu ar y farchnad agored gan Beech a 23 o’r tai ar gael ar rent cymdeithasol gan CCG.

Mae’r cynllun yn gymysgedd o dai dwy, tair a pedair ystafell wely a byngalos, gyda rhai yn cael eu haddasu ar gyfer bobl anabl.

Dywedodd Prif Weithredwr CCG, Ffrancon Williams: “Rydym yn hynod o falch o fod yn gweithio gyda cwmni datblygu Beech ar y cynllun hwn, cwmni o Ogledd Cymru sydd wedi sefydlu enw da i’w hunain yn y maes adeiladu tai newydd.

“Gyda bron i 1200 o ymgeiswyr ar y rhestr aros am dai fforddiadwy yng Nghaernarfon mae’n bwysig bod ni’n chware ein rhan mewn darparu tai effeithlon, modern a chyfforddus i bobl yn y cymunedau maent eisiau byw.

“Hwn fydd ein datblygiad mwyaf hyd yn hyn a’r cyntaf yng Nghaernarfon a dwi’n edrych ymlaen i weld y gwaith yn dechrau ar y safle.

“Fel sefydliad blaengar sy’n tyfu rydym yn anelu i adeiladu cannoedd o dai ar draws Gogledd Cymru dros y blynyddoedd. Mae ein perthynas efo Beech yn un enghraifft o’r perthnasau rydym wedi ddatblygu gyda contractwyr a datblygwyr er mwyn helpu cwrdd â’r angen am dai fforddiadwy o safon i bobl yn eu cymunedau.”

Ychwanegodd Matthew Gilmartin, Rheolwr Gyfarwyddwr Beech Developments: “Rydym yn falch o weithio mewn partneriaeth gyda CCG ar y cynllun hwn fydd yn darparu tai ar y farchnad agored a tai rhent fforddiadwy i bobl Caernarfon. Dyma’r cynllun cyntaf o’i fath i Beech Developments ac rydym yn gobeithio gallu defnyddio’r modiwl hwn i weithio mewn partneriaeth gyda cymdeithasu tai eraill yn y dyfodol.

“Rydym wedi sefydlu enw da i’n hunain ac mae gennym brofiadau lwyddiannus o adeiladu tai cynaliadwy mewn ardaloedd lleol ar gyfer bobl leol tra hefyd yn creu cyfleoedd gwaith i bobl leol yn y broses.”

Disgwylir i’r gwaith gael ei gwblhau erbyn haf 2020. Mae’r 23 tŷ fydd ar gael ar rent cymdeithasol yn cael eu cyllido gan CCG a grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Asiantaethau Tai yn cyd-weithio i gefnogi Bargen Twf Gogledd Cymru

Cartrefi newydd

Mae grŵp o chwe asiantaeth tai lleol wedi dod at ei gilydd mewn menter ar y cyd cyffrous i gyflymu datblygiad tai fforddiadwy newydd i gefnogi dosbarthiad Bargen Twf Gogledd Cymru.

Y Fargen Twf yw ymrwymiad rhanbarth Gogledd Cymru i gydweithio er mwyn hwyluso a chyflymu twf economaidd. Roedd £120 miliwn o gyllid wedi cael ei rhoi i’r Fargen yng Nghyllideb 2018 a gafodd ei chyhoeddi mis Hydref. Mae’r Fargen yn anelu defnyddio cyllid gan y llywodraeth i sianelu bron i £700m o arian cyhoeddus a phreifat i gyfres o brosiectau sydd wedi eu hanelu at hybu economi’r Gogledd a chreu miloedd o swyddi.

Mae Prif Weithredwyr o’r 6 Asiantaeth Tai sy’n gweithredu ar draws gogledd Cymru, gan gynnwys Pennaf, Cartrefi Conwy, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp Cynefin, Tai Wales & West a Tai Gogledd Cymru yn cydweithio ar sail wirfoddol gyda chydweithwyr o’r chwe Awdurdod Lleol. Mae’r grŵp yn ystyried sut y gallant weithio gyda'i gilydd yn rhagweithiol i ddatblygu mwy o dai gan ddatgloi safleoedd strategol lle mae datblygiad wedi arafu neu stopio ar draws gogledd Cymru, sydd wedi cael eu dyrannu mewn Cynllun Datblygu neu lle mae hawl cynllunio wedi cael ei roi. Bydd datblygiadau fel y rhain yn adlewyrchu’r farn leol ac yn ymateb i ddymuniadau cymunedol i weld mwy o dai fforddiadwy fel bod pobl ifanc a theuluoedd yn medru byw yn yr ardal.

Eglurodd Helena Kirk, Prif Weithredwr Tai Gogledd Cymru:

“Nid yw’r lefel yma o gydweithio arloesol rhwng y cymdeithasau rhanbarthol wedi cael ei ddatblygu na’i chyflawni yng Nghymru cyn hyn.

Mae’n gyfle cyffrous i’r grŵp o chwech asiantaeth leol wneud cyfraniad strategol i’r economi drwy’r cynlluniau i gyflymu twf tai a chyflawni ystod o anghenion tai ar draws y rhanbarth.

Trwy gydweithio, bydd yr asiantaethau yn cefnogi’r Fargen Twf i gyflymu twf tai a chreu mwy o dai fforddiadwy ar draws gogledd Cymru. Trwy gydweithio, gellir defnyddio capasiti ein sefydliadau ar y cyd i dorri rhwystrau lawr ac i ddosbarthu tai ar leoliadau heriol.”

Dywedodd Rebecca Evans, y Gweinidog Dros Tai ac Adfywiad:

“Mae hwn yn gyfle cyffrous i greu mwy o dai fforddiadwy ar gyfer pobl yng ngogledd Cymru. Trwy gydweithio, mae’r potensial gan y fenter hon i fod yn llawer mwy na’r hyn y gallai’r asiantaethau tai ei gyflawni ar eu pennau eu hunain, ac rydym yn edrych ymlaen at gynorthwyo ei datblygiad.”

Mae cynlluniau’r grŵp ar gyfer y dyfodol yn cael eu datblygu i gyd-fynd gyda blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol.

Tachwedd 2018

Hwyl yr Wyl Hwyl yr Wŷl yn dod i Ddolgellau

07/11/2018

Mae gwahoddiad i drigolion lleol a thenantiaid Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) ddod draw i ddigwyddiad Nadoligaidd ar gyfer yr holl deulu yng Nghanolfan Hamdden Glan Wnion, Dolgellau dydd Sadwrn 24 Tachwedd rhwng 11am-3pm.

Bydd y diwrnod hwyliog yn gyfle i’r teulu cyfan fwynhau gweithgareddau am ddim a chael cyngor defnyddiol ar amryw o faterion gan swyddogion y gymdeithas dai a nifer o’i partneriaid.

Bydd cornel grefftau a sesiwn stori a sain i ddiddanu’r plant lleiaf yn ogystal â paentio wynebau, stondin tynnu lluniau ‘green screen’ a castell fownsio. Bydd Sion Corn hefyd yn galw draw yn ogystal a chymeriadau Sali Mail a Superted.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Mae Hwyl yr Ŵyl bellach wedi sefydlu ei hun fel un o’n prif ddigwyddiadau. Eleni rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein tenantiaid yn ardal Dolgellau.

“Mae’n amser cyffrous iawn i CCG wrth i ni ganolbwyntio ar ddatblygu a thyfu i’r dyfodol. Rwy’n gobeithio daw nifer o’n tenantiaid draw i’r diwrnod, i fwynhau ac i gael sgwrs gyda staff dros baned.”

Ymysg partneriaid ac asiantaethau eraill sy’n ymuno yn y digwyddiad mae Y Gymdeithas Strôc, Mudiad Meithrin, Hunaniaith a gwasanaeth ailgylchu Cyngor Gwynedd.

Dewch draw i’n gweld ac i ymuno yn yr hwyl!

Hydref 2018

Penrhosgarnedd Dechrau'r gwaith ar dai newydd i Penrhosgarnedd

30/10/18


Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda cwmni lleol MacLennan Construction mewn cytundeb i ddylunio ac adeiladu 8 tŷ fforddiadwy yn Penrhosgarnedd, Bangor.

Bydd y tai a’r fflatiau yn cael eu trosglwyddo i ni ac ar gael ar rent cymdeithasol unwaith mae’r gwaith adeiladu wedi’i gwblhau.

Bydd yr eiddo yn gymysgedd o bedwar tŷ tair-ystafell wely a phedwar fflat un-ystafell wely fydd yn help i gwrdd â’r galw am dai fforddiadwy yn yr ardal.


Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Rydym yn falch o fod yn gweithio gyda MacLennan Construction ar y datblygiad hwn mewn ardal lle mae’r galw am dai fforddiadwy yn uchel iawn. Maent yn gwmni lleol profiadol sy’n dod o Fangor ac o ganlyniad byddant yn gallu sicrhau nifer o fuddion economaidd drwy’r cytundeb.

“Fel cwmni blaengar sy’n tyfu rydym yn anelu i adeiladu cannoedd o dai newydd ar draws gogledd Cymru dros y blynyddoedd nesaf. Rydym yn gobeithio datblygu a chryfhau ein perthynas gyda contractwyr er mwyn darparu tai fforddiadwy, o safon i bobl yn eu cymunedau.”


Dywedodd Paul MacLennan o MacLennan Construction: “Rydym yn hynod o falch o’r cyfle hwn i weithio mewn partneriaeth am y tro cyntaf gyda CCG i ddarparu tai o safon fydd yn helpu cwrdd â anghenion y gymuned leol.”

Ychwanegodd y Cynghorydd lleol, Mennai Baines: “O gofio cymaint yw’r angen lleol am dai fforddiadwy i’w rhentu, dwi’n croesawu’r datblygiad yma yn fawr. Bydd y gilfan parcio o flaen y tai, ar Ffordd Penrhos, yn cael ei lledu yn sgil y datblygiad fydd yn golygu ei bod yn saffach parcio yno. Bydd y llwybr cyhoeddus sy’n mynd heibio’r safle hefyd yn cael ei wneud yn fwy diogel gan y bydd yna ffin fwy amlwg rhwng y llwybr a’r fynedfa ar gyfer cerbydau at y tai newydd.”

Rhagwelir y bydd y tai a’r fflatiau yn barod i’w gosod ym mis Hydref 2019. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhent un o’r rai hyn gan CCG, cofrestrwch eich diddordeb gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 neu opsiynautai@gwynedd.llyw.cymru

Mae’r cynllun yn cael ei ariannu drwy grant gan Lywodraeth Cymru a chyllideb CCG.

43&45 Cae'r Saint

Tîm Trwsio yn ailwampio eiddo yng Nghae'r Saint

29.10.18

Mae’r Tîm Trwsio wedi bod yn llwyddiannus mewn ennill tendr am y gwaith i ail-wneud 43 a 45 Cae’r Saint ar ran Tîm Datblygu CCG.

Cafodd 43 a 45 Cae’r Saint ei brynu nôl gan CCG gan Antur Waunfawr, roedd y cwmni’n defnyddio’r tŷ fel tŷ pedair ystafell wely gyda adnoddau i ofalwyr allu byw a chysgu yno. Mae’r Tîm Trwsio bellach wedi trawsnewid yr eiddo yn ddau dŷ 2-ystafell wely.

Roedd y buddsoddiad o £150,000 yn cynnwys gosod to a ffenestri newydd, insiwleiddio’r waliau tu fewn, ailweirio, gosod ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd, gwaith tir a gosod system chwistrellu i sicrhau bod yr adeilad yn cydymffurfio gyda safonau adeiladu. Cafodd ei gwaith ei gyflawn i safon uchel o fewn yr amserlen ac roedd yn cwrdd ag anghenion y tîm datblygu.

Roedd y gwaith yn rhan o strategaeth twf y Tîm Trwsio ac roedd y ddau deulu lleol wrth eu boddau yn cael symud i fewn i’w cartrefi newydd.

Dywedodd Gareth Jones, Syrfëwr Adeiladu gyda cwmni Wakemans oedd yn gyfrifol am reolir prosiect: “Mae Wakemans yn falch o fod wedi gweithio fel Rheolwyr Prosiect ar ran y tîm datblygu gyda’r tîm trwsio yn CCG. Cafodd y gwaith ei gyflawni ar amser ac o fewn y gyllideb.

Ychwanegodd Ian Gillespie, Uwch Swyddog Datblygu CCG: “Yn dilyn cais tendr llwyddiannus a chystadleuol gan y tîm trwsio, o dan reolaeth Craig Carrol, Arwel Evans a’r tîm cafodd y cynllun gwaith ei raglennu mewn modd proffesiynol, effeithlon a threfnus.

“Cafodd pob tasg eu cyflawni o fewn yr amserlen a’r gyllideb ac roedd y gwaith o safon uchel. Yn seiliedig ar berfformiad y tîm, gobeithio bydd y tîm yn cyflwyno tendrau eto yn y dyfodol ac yn gallu gweithio efo ni ar gynlluniau eraill.”

Hyd yn hyn, mae’r tîm datblygu wedi prynu ac ail-wneud 14 eiddo ar draws y sir mewn ardaloedd yn cynnwys Dolgellau, Y Bala, Pwllheli, Bangor a Caernarfon.

Maes Coetmor Gwaith yn dechrau ar dai newydd i Bethesda

15/10/2018

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda cwmni adeiladu lleol DU Construction ar gytundeb sydd werth dros £2 filiwn i adeiladu 18 tŷ fforddiadwy yn Coetmor, Bethesda.

Bydd yr 18 tŷ sy’n cael eu hadeiladu gan DU Construction yn cael eu trosglwyddo i ni unwaith bydd y gwaith adeiladu wedi’i cwblhau a byddant ar gael ar rent cymdeithasol.

Mae’r tai yn gymysgedd o ddeg tŷ tair-ystafell wely a wyth tŷ dwy-ystafell wely a byddant yn helpu i gwrdd â’r angen uchel am dai fforddiadwy i’w rhentu yn yr ardal.


Dywedodd Sarah Schofield, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a Chymunedau CCG: “Rydym yn hynod o falch o fod yn gweithio gyda DU Construction ar y datblygiad hwn mewn ardal lle mae’r galw am dai fforddiadwy yn uchel iawn. Maent yn gwmni lleol a phrofiadol wedi eu lleoli yn Ynys Môn ac mi fydd y cytundeb hwn yn dod a nifer o fuddion economaidd i’r ardal yn cynnwys cyfleodd cyflogaeth ac hyfforddiant.

“Fel cwmni blaenllaw sy’n tyfu, rydym yn anelu i adeiladu cannoedd o dai ar draws Gogledd Cymru dros y blynyddoedd nesaf. Rydym yn gobeithio cryfhau ein perthynas gyda contractwyr a datblygwyr i chwarae ein rhan mewn cwrdd a’r galw am dai fforddiadwy o safon i bobl yn eu cymunedau.”


Ychwanegodd Owain Owen, Rheolwr Contractau ar ran DU Construction: “Rydym yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth gyda CCG ar ein cytundeb adeiladu o’r newydd mwyaf hyd yn hyn. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar nifer o ddatblygiadau adeiladu o’r newydd ar ran gwahanol ddarparwyr tai, ac mae’r cytundeb hwn yn galluogi ni ychwanegu CCG i’n rhestr o gwsmeriaid sy’n tyfu’n barhaus. Fel rhan o’r cytundeb rydym wedi ymrwymo i gyflogi gymaint o is-gontractwyr lleol a sy’n bosib yn ogystal a chynnig cyfleodd hyfforddiant a chyflogaeth lle gallwn.”

Rhagwelir y bydd y tai yn barod i’w gosod ym mis Mawrth 2020. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhent un o’r rai hyn gan CCG, cofrestrwch eich diddordeb gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 neu opsiynautai@gwynedd.llyw.cymru

Mae’r cynllun cael ei ariannu drwy grant gan Lywodraeth Cymru a chyllideb CCG.

Cyflogaeth moesegol

Digwyddiad yn amlygu pwysigrwydd cyflogaeth foesegol a chadwyni cyflenwi cynaliadwy

05.10.18

Cafodd digwyddiad llwyddiannus ar gyfer prynwyr a chyflenwyr gogledd Cymru ei gynnal ym Mharc Gwyddoniaeth Menai yr wythnos hon. Mynychodd bron i 100 o bobl o nifer o sefydliad gwahanol – o’r sector gyhoeddus a preifat i ddysgu am bwysigrwydd cefnogi cadwyni cyflenwi foesegol a chynaliadwy.

Cafodd y digwyddiad ei drefnu gan gymdeithas dai fwyaf gogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) mewn partneriaeth gyda Cyngor Gwynedd, Cyngor Ynys Môn, Prifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai.

Roedd siaradwyr gwadd yn cynnwys Dr Sue Hurrell o Lywodraeth Cymru oedd yn trafod cod ymarfer y Llywodraeth; Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi. Roedd Paul Elms, Pennaeth yr adran Atal o Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA) yn rhannu gwybodaeth am waith y sefydliad i warchod pobl fregus a pobl sy’n cael eu ecsbloetio. Roedd hefyd yn trafod eu protocol ar gyfer y sector adeiladu sydd yn mynd ati i daclo caethwasiaeth a gweithio gorfodol o fewn y sector adeiladu.

Yn y prynhawn, roedd Mellissa Bell o Sefydliad Prynu Swydd Efrog yn trafod gwerth cymdeithasol, a sut gall cyd-weithio agos rhwng prynwyr a chyflenwyr sicrhau’r gwerth gorau am arian.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr Cartrefi Cymunedol Gwynedd: “Roedd hi’n wych gweld gymaint o sefydliadau yn cefnogi’r digwyddiad hwn – ein partneriaid o’r sector gyhoeddus a phreifat a’n partneriaid cyflenwi.

“Fel sefydliad blaengar sy’n tyfu gyda chalon cymunedol, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gweithgareddau yn gwella bywydau ein cwsmeriaid. Rydym yn sylweddoli bod gennym gyfrifoldeb i arwain ar ddatblygu gwerth gymdeithasol yn ein cytundebau, a dyna pam mae hyn yn egwyddor craidd yn ein gweithgarwch caffael. Rydym hefyd yn ymwybodol o’r rôl sydd gennym i chwarae mewn sicrhau cyflogaeth foesegol mewn cadwynau cyflenwi, yn benodol o safbwynt caethwasiaeth fodern. Rydym yn cymryd y cyfrifoldeb hwn o ddifri ac wedi dangos ein ymroddiad drwy fod yn y Gymdeithas Dai gyntaf yng Nghymru i arwyddo Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi Llywodraeth Cymru.

“Mae’n glir bod cwsmeriaid a chymdeithas yn gyffredinol yn dod yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd cymdeithasol ac o ganlyniad mae busnesau yn gorfod addasu eu modelau busnes i sicrhau bod cynnyrch yn foesegol. Os gallwn weithio gyda’n gilydd – prynwyr a chyflenwyr, y sector cymdeithasol a preifat – gallwn wneud mwy gyda’n gilydd na ar wahân a gwneud gwahaniaeth parhaol.”

Ychwanegodd Steve Chapan, Cydlynydd Atal Caethwasiaeth Cymru: “Mae’r digwyddiad hwn yn garreg filltir pwysig, dyma’r cynhadledd cyntaf sydd wedi ei drefnu ar y cyd i hyrwyddo Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi Llywodraeth Cymru. Hoffwn ddiolch wrth Cartrefi Cymunedol Gwynedd am arwain y ffordd fel y Gymdeithas Dai gyntaf i arwyddo’r Cod hwn ac i weithredu ar yr addewidion hynny. Rydym i gyd yn gwybod na drwy gyd-weithio’n effeithiol y gallwn wneud wir wahaniaeth i fywydau pobl a thaclo’r rhai sy’n cadw bobl yn gaeth ac yn cefnogi chyflogaeth anfoesegol yng Nghymru.”


Medi

Glan Llyn

Cydweithio er budd cymunedau Gwynedd

25.09.18

Mae cymdeithas dai fwyaf gogledd Cymru Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) a Gwersyll yr Urdd Glan-llyn wedi bod yn llwyddiannus mewn sicrhau arian grant o bron i £10,000 i roi’r cyfle i 90 o bobl ifanc o Wynedd dreulio penwythnos yng ngwersyll Glan-llyn, Y Bala.

Mae’r arian wedi dod o Gronfa Addysg Thomas Howell ar gyfer Gogledd Cymru (THEFNW) gyda CCG a’r Urdd hefyd yn cyfrannu £1350 yr un mewn arian cyfatebol tuag at y cynllun. Bydd y cynllun yn cael ei gynnal dros dair penwythnos gyda grwpiau o hyd at 30 o bobl ifanc o gymunedau Gwynedd yn treulio dau ddiwrnod yn y gwersyll yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau.

Dywedodd Sarah Schofield, Cyfarwydd Cwsmeriaid a Chymunedau CCG: “Ers sefydlu yn 2010, rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein tenantiaid ym mhob ffordd bosib.

“Mae hwn yn gyfle gwych i bobl ifanc rhwng 11-16 oed. Yn Glan-llyn byddant yn dysgu sgiliau pwysig fel magu hyder, cydweithio a datrys problemau, ac yn fwy na dim i gael hwyl gyda’u ffrindiau.

“Fel landlord mwyaf gogledd Cymru, rydym yn darparu tai cymdeithasol i 10% o boblogaeth Gwynedd. Rydym wedi gweithio’n galed i ddatblygu cysylltiadau a perthynas weithio dda gyda sawl corff, yn cynnwys yr Urdd, a hoffwn ddiolch yn fawr iddynt am wn.”

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Glan-llyn, Huw Antur Edwards: “Fel mudiad rydym yn falch iawn o allu gweithio mewn partneriaeth â CCG i gynnig y profiadau preswyl i blant o wahanol ardaloedd yng Ngwynedd. Nod yr Urdd yw cynnig cyfleodd i blant a phobl ifanc gymdeithasu drwy weithgareddau yn y Gymraeg ac fel gwersyll rydym yn denu dros 13,000 o blant a phobl ifanc bob blwyddyn.

“Mae ein hymchwil yn dangos fod ein hymwelwyr yn gweld cynnydd yn eu hyder, defnydd o’r Gymraeg a datblygu sgiliau mewn gweithgareddau awyr agored yn ystod eu hymweliad felly mae’r cefnogaeth gan Ymddiriedolaeth Thomas Howells am wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau 90 o bobl ifanc Gwynedd. Gobeithiwn barhau i gydweithio gyda CCG ar bartneriaeth i’r dyfodol a pharhau ein gwaith ar y cyd yn datblygu cymunedau llewyrchus i Ogledd Orllewin Cymru.”

Hyd yn hyn mae criw o blant o Gaernarfon a Penygroes wedi treulio penwythnos yn y gwersyll yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, o gwrs rhaffau i ganŵio ar lyn Tegid. Bydd criw o blant o Blaenau Ffestiniog a Pen Llŷn yn cael y cyfle yn ystod mis Hydref a Tachwedd.


Wardeiniaid Ifanc Bala Wardeiniaid Ifanc Groeslon

Profiadau gwerthfawr i bobl ifanc dros yr Haf

10.09.18

Mae 16 person ifanc o Groeslon a’r Bala wedi bod yn cymryd rhan mewn cynllun sy’n cael ei redeg gan y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) i wella eu cymunedau dros yr haf.

Mae’r cynllun wardeiniaid ifanc yn brosiect unigryw sy’n rhoi’r cyfle i blant weithio gyda Swyddog Tai Cymunedol CCG ar ei stadau dros yr haf i’w dysgu am y gwaith pwysig sy’n cael ei wneud yn ein cymunedau er mwyn eu gwneud yn lefydd braf a saff i fyw.

Mae’r cynllun hwn wedi cael ei redeg ers naw mlynedd, ac mae bron i 140 o blant o ardaloedd ar draws y sir wedi cymryd rhan.

Dywedodd Sarah Schofield, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a Chymunedau CCG: “Mae’r cynllun hwn yn rhoi cyfle gwych i blant ddysgu mwy am ein gwaith yn ein cymunedau yn ogystal a dysgu am fyd gwaith yng Ngwynedd. Pwrpas y cynllun wardeiniaid ifanc yw i roi gymaint o brofiadau a phosib i blant er mwyn eu hysbrydoli i feddwl am ei cymuned.

“Am bob £1 gafodd ei fuddsoddi yn y cynllun Wardeiniaid Ifanc llynedd cafod £54 o werth cymdeithasol ei gynhyrchu. Roedd hyn yn cynnwys gwella hyder, cyfleoedd i wirfoddoli a llesiant y rhai fu’n cymryd rhan.

“Yn ogystal a gweithio gyda gwahanol bartneriaid, mae’r Wardeiniaid Ifanc wedi bod yn gweithio gyda ein Swyddogion Tai Cymunedol a Cynghorwyr lleol ar ein stadau yn plannu blodau a chasglu sbwriel. Mae’r sesiynau wedi rhoi cyfle i’r plant hefyd weld be sy’n mynd ymlaen yn eu hardaloedd lleol, a sut rydym yn cydweithio er mwyn yn gwneud ein cymunedau yn lefydd da i fyw. Rydym yn hynod o falch o’r cyfle yma sy’n cael ei gynnig gennym i bobl ifanc yr ardal pob blwyddyn.”

Treuliodd y criw o ddisgyblion blwyddyn pump a chwech ysgolion Y Bala a Groeson dau ddiwrnod yr wythnos gyda Swyddogion Tai Cymunedol CCG dros y gwyliau. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys; diwrnod gyda’r Gwasanaeth Tân a Heddlu Gogledd Cymru, ymweld gyda criw yr Ambiwlans Awyr yn Dinas Dinlle, sesiynau adeiladu tîm, gweithgareddau clirio stadau a llawer iawn mwy. Derbyniodd y bobl ifanc dystysgrif ar ddiwedd y cynllun i ddiolch iddynt am eu gwaith.

Awst 2018

Penmorfa Tywyn Ymweliad Penmorfa Tywyn

Teuluoedd Tywyn yn agor eu drysau i wleidyddion

21/08/2018

Mae pump teulu wedi setlo’n dda yn eu cartrefi newydd ym Mhenmorfa, Tywyn yn dilyn cwblhau pump tŷ newydd sydd wedi cael eu hadeiladu gan gymdeithas dai fwyaf gogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG).

Cafodd y datblygiad sydd werth £730,000 ac yn cynnwys pump tŷ dwy ystafell wely ei adeiladu gan gwmni lleol Chesworth Brothers. Mae’r cartrefi yn cyrraedd lefel effeithlonrwydd tri Côd Cartrefi Cynaliadwy, safonau Diogelu Drwy Ddylunio a Thai am Byth Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Rwyf yn falch iawn o weld fod y tai yma wedi eu cwblhau i safon uchel iawn, ac yn dai sydd yn darparu cartrefi clud, cyfforddus ac yn fwy na dim, fforddiadwy i deuluoedd Tywyn.

“Cafodd cwmni lleol o Dywyn ei penodi i wneud y gwaith oedd yn sicrhau bod y gwariant yn aros o fewn yr ardal a bod nifer o fuddion economaidd a chymunedol yn deillio o’r cynllun.

“Mae’n bwysig ein bod yn parhau i ddatblygu tai yn yr ardaloedd gwledig hyn, er mwyn darparu tai fforddiadwy o safon i bobl yn yr ardaloedd maent eisiau byw. Mae gennym gynllun arall ar y gweill yn Nhywyn ac rydym yn gobeithio cael caniatâd cynllunio i ddechrau ar gynllun arall yn Aberdyfi flwyddyn nesaf. Mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru mae’r tri cynllun yma yn fuddsoddiad o £3.5m i adeiladu tai fforddiadwy yn de Gwynedd.”

Daeth yr AS lleol Liz Saville Roberts ac aelodau o Gyngor Tref Tywyn draw i weld y datblygiad yr wythnos hon. Cawsant gyfle i weld y tai newydd a chyfarfod rhai o’r teuluoedd newydd sy’n setlo’n dda yn eu cartrefi newydd.

Dywedodd Liz Saville Roberts, AS Dwyfor-Meirionnydd: “Roedd hi’n bleser croesawu tenantiaid cyntaf Cartrefi Cymunedol Gwynedd i’r datblygiad hwn o dai fforddiadwy ym Mhenmorfa, Tywyn.

“Does dim dwywaith bod prinder tai fforddiadwy ar draws y sir a mae’n dda gweld cynlluniau fel hyn yn cyfrannu ar yr angen hwn. Rydym angen parhau i adeiladu tai fforddiadwy ar gyfer teuluoedd ifanc lleol, ac mae rhai yn enghraifft wych o hynny.

“Dw i’n dymuno’r gorau i’r tenantiaid yn eu cartrefi newydd a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod ynghlwm â’r datblygiad hwn.”

Cafodd y cynllun £730,000 ei gyllido gan CCG a grant Llywodraeth Cymru.

Mehefin 2018

Datblygiadau newydd ar waith

04/06/2018

Mae gwaith adeiladu cyfanswm o 28 cartref newydd gan y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CG) wedi dechrau yn Tywyn, Criccieth a Penrhyndeudraeth.

Dechreuodd y gwaith ar y cynlluniau sy’n fuddsoddiad werth £3 miliwn mis diwethaf. Mae Williams Homes o Bala wedi cael eu penodi i adeiladu 10 ty yn Waun Helyg Criccieth a 12 uned ar yr hen safle canolfan GIG yn Nhywyn.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Mae’n braf iawn gweld y gwaith yn dechrau ar y safleoedd hyn. Mae gennym raglen ddatblygu cyffrous ac uchelgeisiol mewn lle ac rydym yn anelu i adeiladu 500 o dai newydd dros y 5 mlynedd nesaf.

“Mae darparu tai fforddiadwy o safon i bobl fyddai fel arall yn cael trafferth canfod cartref yn flaenoriaeth i ni a bydd y cartrefi newydd ym yn helpu diwallu’r galw uchel am dai yn yr ardaloedd hyn.

“Rydym hefyd yn falch iawn o fod yn gweithio gyda dau gwmni lleol, Williams Homes a Brenig Construction Ltd ar y datblygiadau hyn. Drwy benodi cwmnïau lleol rydym yn sicrhau bod ein buddsoddiad yn cael ei gadw’n lleol o fewn y sir ac yn dod a nifer o fuddion economaidd ehangach i’r ardaloedd.”

Mae’r 10 ty sy’n cael eu hadeiladu yn Criccieth yn gymysgedd o dai dwy a thair ystafell wely, gyda pedwar ty dwy ystafell wely a wyth fflat sy’n addas ar gyfer bobl dros 55 oed yn cael eu hadeiladu yn Tywyn.

Ychwanegodd Owain Williams, Cyfarwyddwr Williams Homes: “Rydym yn falch iawn o fod yn adeiladu’r tai yma ar ran CCG ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw am y tro cyntaf i adeiladu tai modern o safon uchel fydd yn gynaliadwy ar gyfer bobl Dwyfor a Meirionnydd.

“Fel cwmni lleol mae gennym bolisi mewn lle i ddefnyddio cynnyrch a chwmnïau o Gymry pan y gallwn, dydan ni ddim yn cyflogi pobl oherwydd eu bod yn rhad, mae’n rhaid iddynt fod yn addas i’n gofynion cyflenwyr ac is-gontractwyr sy’n cymryd i ystyriaeth nifer o bethau, o gyflogaeth lleol i’r pellter trafaelio. Rydym hefyd yn falch iawn o’r coed rydym yn ddefnyddio, a byddwn yn defnyddio coed o Gymru i adeiladu’r tai ar y ddau safle pan fo hynny’n bosib.”

Mae 6 ty hefyd yn cael eu hadeiladu yn Penrhyndeudraeth fel rhan o gynllun pecyn gyda cwmni Brenig Construction Ltd o Fae Colwyn. Mae’r datblygiad yn cynnwys tai dwy a thair ystafell wely fydd ar gael ar rent cymdeithasol.

Mae’r tri cynllun yn cael eu hariannu gan CCG a Llywodraeth Cymru a disgwylir y byddant yn cael eu cwblhau ym mis Chwefror / Mawrth 2019.

Os oes gennych ddiddordeb yn y tai, cofrestrwch eich manylion gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd drwy ffonio 01286 685100.

Mai 2018

Diogelu Data (GDPR) Hysbysiad Preifatrwydd

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn rheolydd gwybodaeth bersonol at ddibenion Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (‘GDPR’).

Mae manylion ar sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth, sut yr ydym yn sicrhau diogelwch eich gwybodaeth, a’ch hawl i weld yr wybodaeth yr ydym yn ei gadw amdanoch, i’w cael yn ein Hysbysiad Preifatrwydd.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd yn egluro beth i’w ddisgwyl wrth i CCG brosesu eich gwybodaeth bersonol, yr egwyddorion sy’n sail i Ddeddf GDPR, sut yr ydym yn rheoli eich data fel eich bod yn llwyr ymwybodol o sut a pham yr ydym yn defnyddio eich data. Rydym yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd a bydd unrhyw ddiweddariadau ar ein gwefan; byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newid mawr i’r polisi hwn.

Am wybodaeth bellach ar sut i wneud cais am eich gwybodaeth bersonol a pham a sut yr ydym yn prosesu eich gwybodaeth, mae modd i chi gysylltu gyda ni fel a ganlyn:

Swyddog Diogelu Data, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, PO Box 206, Bangor, Gwynedd, LL57 9DS

0300 123 8084 / GDPR@ccgwynedd.org.uk

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth hefyd yn ffynhonnell o wybodaeth bellach am eich hawliau diogelu data. Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn gorff swyddogol annibynnol, ac un o’u prif swyddogaethau yw gweinyddu darpariaethau’r GDPR.

Mae gennych hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych o’r farn ein bod wedi torri amodau GDPR. Dyma fanylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

0303 123 1113 / http://www.ico.org.uk/

Cofrestr Tai Fforddiadwy newydd i helpu pobl i ddod o hyd i gartref delfrydol

18/05/2018

Mae darpar brynwyr a thenantiaid gogledd Cymru a Phowys yn cael eu hannog i ymuno â chofrestr tai fforddiadwy ar-lein newydd er mwyn gwella eu siawns o sicrhau eu cartref delfrydol.

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol er mwyn symleiddio’r dull y mae pobl yn gwneud cais am gartref fforddiadwy.

Mae nifer o gynlluniau ar gael ar gyfer y rheini sydd mewn cyflogaeth ac sy’n ennill rhwng £16,000 a £45,000, gyda rhai opsiynau ar gyfer y rhai sy’n ennill hyd at £60,000.

Grŵp Cynefin sy’n arwain y prosiect. Yn ogystal â Grŵp Cynefin, mae partneriaid eraill gan gynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a saith awdurdod lleol : Cyngor Bwrdeistref Sir Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Gwynedd, Cyngor Powys, Cyngor Wrecsam a Chyngor Sir Ynys Môn.

Y cymdeithasau tai eraill sy’n ymwneud â’r prosiect yw Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp Tai Pennaf, Tai Gogledd Cymru, Tai Wales & West, a Cartrefi Conwy.

Mae cartref fforddiadwy yn eiddo a ddarperir am bris llai na gwerth y farchnad, naill ai i’w rentu neu brynu. Nid yw Tai Teg yn darparu tai cymdeithasol, a chynghorir pobl i barhau i ddefnyddio’r gofrestr tai cyngor perthnasol yn eu hardal.

Dywedodd Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin: “Bydd Tai Teg yn symleiddio’r broses o gofrestru a sicrhau cartrefi fforddiadwy yng ngogledd Cymru a Phowys.

“Rydym yn annog unigolion sy’n ceisio dod o hyd i gartref fforddiadwy i’w rentu neu brynu i gofrestru. Hyd yn oed os ydych wedi cofrestru yn y gorffennol, mae’n rhaid i chi ail gofrestru ond bydd eich dyddiad cofrestru gwreiddiol yn aros yr un fath.

“Mae nifer o gynlluniau arloesol ar gael i helpu pobl i fynd ar yr ysgol i brynu cartref neu sicrhau cartref ar gyfer ei rentu. Gall pawb sydd â diddordeb ddod o hyd i mwy o wybodaeth am y meini prawf a’r eiddo sydd ar gael ar wefan newydd Tai Teg.

“Hoffem hefyd siarad â datblygwyr ynghylch sut y gall tai fforddiadwy chwarae rhan bwysig iddynt hwy ar eu safleoedd unigol.”

Bydd y gofrestr yn cael ei defnyddio i roi sylwadau ar geisiadau cynllunio ac i gefnogi awdurdodau lleol a chymdeithasau tai i gynllunio ar gyfer datblygiadau tai yn y dyfodol.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru diddordeb mewn cartref, ewch i’r wefan www.taiteg.org.uk.

Datblygu perthynas fusnes i hybu mwy o gartrefi fforddiadwy yng ngogledd Cymru

15/05/2018

Cafodd digwyddiad llwyddiannus ei gynnal wythnos diwethaf gan gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) a Banc Datblygu Cymru yn rhoi’r cyfle i fusnesau bach a chanolig ddysgu mwy am gyfleoedd cyd-weithio yn y maes adeiladu o’r newydd.

Mae CCG yn anelu i adeiladu 500 o dai newydd dros y pum mlynedd nesaf, ac yn awyddus i fod yn gweithio gyda cwmnïau lleol ar y cyfleoedd cyffrous hyn.

Cafodd y digwyddiad ei gynnal yng ngwesty’r Celt ac roedd yn gyfle i fusnesau ddysgu mwy am gynlluniau datblygu ac anghenion technegol CCG, y cymorth sydd ar gael o ran benthyciadau a dysgu mwy am y broses caffael am gytundebau cyhoeddus.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Mae gennym gynllun datblygu cyffrous ac uchelgeisiol mewn lle sy’n golygu y byddwn yn cyd-weithio gyda nifer o gwmnïau lleol i ddarparu tai fforddiadwy o safon i bobl gogledd Cymru.

“Roedd hi’n galonogol iawn gweld gymaint o gwmnïau yn y digwyddiad, ac mae’n dangos bod na ddiddordeb a brwdfrydedd gan gwmnïau lleol i fod yn gweithio efo ni i gyflawni ein targed.

“Rydym wedi adeiladu a phrynu 112 o dai hyd yn hyn, ac rydym yn falch iawn o’r enw da sydd gennym yn y maes yma gyda ein datblygiad Wenallt Uchaf, Dolgellau yn cael cydnabyddiaeth cenedlaethol yng ngwobrau TAI CHI llynedd am y cynllun fforddiadwy gorau. Rydym yn benderfynol o chwarae ein rhan i helpu Llywodraeth Cymru gyrraedd eu targed uchelgeisiol o adeiladu 20,000 o dai fforddiadwy yn ystod term y llywodraeth presennol i ddarparu tai angenrheidiol o safon i’n cwsmeriaid.

“Prif neges y noson i’r busnesau oedd ein bod ni yma am y tymor hi ac rydym yma i gefnogi’r economi leol – dewch i siarad efo ni am unrhyw gyfleoedd datblygu.”

Mae gan Banc Datb;lygu Cymru gronfa eiddo £40 miliwn i gefnogi prosiectau datblygu yng Nghymru.

Dywedodd Mark Morgan a Claire Sedgwick, o Fanc Datblygu Cymru, a fu yn y digwyddiad: “Roedd yn bleser gennym fod yn y digwyddiad yma. Roedd yn gyfle da i ni allu hybu be allwn ni gynnig i’r sector adeiladu ac eiddo yng ngogledd Cymru.

“Gallwn gynnig benthyciadau datblygu o £150,000 hyd at £4 miliwn ar gyfer datblygiadau anheddol, defnydd cymysg a masnachol. Mae’n debyg mai’r elfen mwya atyniadol o’n cronfa cyllid yw’r hyblygrwydd o fewn ein cynigiant benthyciad”.

Os nad oeddech chi ar gael i fynychu’r digwyddiad ac yn gwmni sydd yn gobeithio adeiladu mwy o dai yn y bum mlynedd nesaf, mae gan CCG ddiddordeb clywed gennych chi. Cysylltwch â CCG ar 0300 123 8084 or caffael@ccgwynedd.org.uk.

Iwan yw prentis y flwyddyn CIH Cymru

03/05/2018

Mae Gwilym Iwan Jones, prentis aml-sgil sy’n gweithio i gymdeithas dai fwyaf gogledd Cymru Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi ennill y teitl prentis y flwyddyn yn ngobrau cenedlaethol CIH Cymru.

Mae Iwan o Dywyn wedi bod yn gweithio i CCG ers mis Medi 2015 tra’n astudio cymhwyster aml-sgil yn Coleg Llandrillo Grwp Llandrillo Menai.

Cafod ei waith caled, talent, sgiliau ag agwedd bositif ei gydnabod gan y beirniad.

Dywedodd Elgan Evans, goruchwyliwr gwaith Iwan yn CCG: “Mae Iwan yn cymryd balchder yn ei waith ac mae’n amlwg yn ei fwynhau sy’n cael ei adlewyrchu yn safon ei waith.

“Mae wedi bod yn bleser gweld Iwan yn datblygu ac yn aeddfedu i fod yn hogyn ifanc cwrtais iawn ac yn weithiwr da. Rydym i gyd yn falch iawn ohono a’r hyn mae wedi’i gyflawni ac roedd hi’n braf iawn gweld ei waith yn cael ei gydnabod ar lwyfan cenedlaethol.”

Mae’r cymhwyster aml-grefft lefel 3 yn gymhwyster newydd gafodd ei ddatblygu gan CCG, CITB, Grwp Llandrillo Menai a NPT Homes yn 2015. Pwrpas y cwrs yw i alluogi prentisiaid i ddatblygu sgiliau mewn nifer o feysydd gwahanol adeiladwaith. Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ganolbwyntio ar fodiwlau penodol sy’n gallu cael eu teilwra ar gyfer anghenion y cyflogwr.

Dywedodd Daryl Baxter, Aseswr gwaith Iwan: “Roedd Iwan yn un o’r myfyrwyr cyntaf i gael ei recriwtio ar y cwrs aml-sgil, daeth atom yn syth o’r ysgol ac mae wedi profi i fod yn weithiwr gwych. Prin mae Iwan yn cymryd amser i ffwrdd, ac mae’n gweithio yn galed iawn ac yn aelod gwerthfawr o dîm CCG.

“Rydym yn falch iawn o’r bartneriaeth rydym wedi ei ddatblygu rhwng CCG a’r coleg ers 2015, ac rydym yn edrych ymlaen i weithio gyda mwy o brentisiaid i’w helpu i ddatblygu, dysgu sgiliau a chanfod cyflogaeth yn lleol fel mae Iwan wedi ei wneud, rydym yn falch iawn ohono.”

Mae Iwan erbyn hyn yn ei flwyddyn olaf fel prentis, ac mae wedi cael profiad mewn nifer o feysydd o waith coed i blymio a plastro. Mae’n gobeithio cwblhau’r cwrs ym mis Mehefin a chael gwaith llawn amser.

Mae gan CCG gynllun hyfforddiant cyffrous ac uchelgeisiol sy’n cynnig nifer o gyfleoedd i bobl ifanc o gynlluniau graddedigion i leoliadau gwaith tymor byr a thymor hir a phrentisiaethau gyda’r hyfforddiant yn cael ei ddarparu gan Grwp Llandrillo Menai.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am cyfleoedd gyda CCG ewch i’n gwefan www.ccgwynedd.org, hoffwch ein tudalen Facebook a dilynwch ni ar Twitter.

Ebrill 2018

Taclo caethwasiaeth fodern

18/04/2018Hyfforddiant

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi ymuno gyda partneriaid i godi ymwybyddiaeth ymysg staff o gaethwasiaeth fodern.

Derbyniodd dros 40 o swyddogion y gymdeithas dai, o lefel uwch reolwyr i staff rheng flaen hyfforddiant yr wythnos hon gan Unseen, elusen sy’n arwain ar y gwaith yn y maes caethwasiaeth fodern ac yn gweithio yn uniongyrchol gyda goroeswyr a dioddefwyr. Roedd yr hyfforddiant hefyd yn cael ei gefnogi gan Heddlu Gogledd Cymru a Dr Sue Hurrell o Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Rydym yn gymdeithas dai â chalon cymunedol a rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda ein partneriaid drwy chwarae ein rhan i daclo materion caethwasiaeth fodern. Yn anffodus, mae’r broblem yma yn un sy’n cynyddu ac yn cael ei weld yng ngogledd Cymru. Mae nifer o’n swyddogion yn gweithio yn ein cymunedau pob dydd a gobeithio yn dilyn yr hyfforddiant byddant mewn sefyllfa gref i adnabod yr arwyddion a gallu cefnogi dioddefwyr.”

CCG oedd y gymdeithas dai gyntaf i arwyddo Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi Llywodraeth Cymru, ac maent wedi cymryd rôl flaenllaw ac rhagweithiol yn y gwaith. Roedd yr hyfforddiant yn rhoi dealltwriaeth well o fasnachu pobl a chaethwasiaeth ac yn esbonio sut i adnabod arwyddion a dysgu sut i gefnogi’r rhai sy’n cael eu heffeithio.

Ychwanegodd Gemma Davis, Cydlynydd hyfforddiant elusen Unseen: “Mae Unseen yn elusen sy’n gweithio tuag at byd sy’n rhydd o gaethiwed. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda chymunedau, busnesau, y llywodraeth ac asiantaethau eraill i ddod a caethiwed i ben unwaith ag am byth.

“Mae ein hyfforddiant wedi ei deilwra i bobl broffesiynol fyddai efallai drwy ei gwaith yn dod ar draws person sydd yn dioddef neu gyda potensial o gael eu targedu, caethiwo neu ecsbloetio. Roedd hi’n braf cael treulio diwrnod yn Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn rhoi’r wybodaeth a dealltwriaeth i staff er mwyn iddynt allu helpu i weithio tuag at fyd sydd yn rhydd o gaethiwed.”

Os ydych yn meddwl bod person yn cael ei fasnachu neu gaethiwo ac mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999 yn syth. Gallwch hefyd adrodd am fasnachu amheus drwy ffonio 101 neu ymweld â’ch gorsaf heddlu lleol.

Mae’r Linell gymorth caethwasiaeth fodern yn cynnig mwy o wybodaeth a chyngor. Gall dioddefwyr, asiantaethau, busnesau ac aelodau o’r cyhoedd ffonio 08000 121 700 am gefnogaeth ac arweiniad arbenigol.

Mawrth 2018

Prentis benywaidd yn ymuno â gweithlu CCG

29/03/2018Prentisiaid

Mae gennym weithlu o tua 70 yn ein tîm Trwsio, a’r aelodau diweddaraf i ymuno yw Zoe Adamkiewicz sy’n 17 oed o Ynys Môn a Ifan Gwyn sy’n 18 oed o Cwm y Glo.

Mae Ifan a Zoe yn astudio cwrs gosod trydan lefel 2 yn ngholeg Menai Bangor, sy’n cwrs pedair blynedd i fod yn drydanwyr cymwysedig. Zoe yw’r ferch gyntaf i ymuno gyda’r tîm Trwsio fel prentis a hi yw’r unig ferch sy’n dilyn y cwrs yn Coleg Menai.

Dywedodd Zoe: “Dw i wastad wedi bod eisiau gweithio gyda twls a dw i’n mwynhau bod tu allan. Roeddwn i ychydig yn nerfus ar y dechrau achos roeddwn yn gwybod na fi fyddai’r unig ferch ar y lleoliad gwaith ac yn y coleg, ond nes i sylweddoli yn sydyn mod i’n gallu gwneud popeth cystal a’r bechgyn.

“Ifan a fi ydi’r unig ddau yn ein dosbarth sydd gan leoliad gwaith eleni ac mae’n rhoi cyfle gwych i ni ddysgu a datblygu. Mae wedi helpu fi gadarnhau na dyma yn bendant y llwybr gyrfa dw i eisiau ei ddilyn.”

Dyma’r tro cyntaf i CCG gymryd dau brentis flwyddyn gyntaf ymlaen i dreulio diwrnod yr wythnos o brofiad gwaith gyda thrydanwyr cymwysedig. Mae’n brofiad gwaith gwerthfawr sy’n eu paratoi ar gyfer prentisiaethau llawn amser flwyddyn nesaf.

Dywedodd Llyr ap Gruffydd, Swyddog Cefnogi Busnes a Hyfforddiant CCG: “Mae gennym gynllun hyfforddiant a datblygu uchelgeisiol a chyffrous yn CCG sy’n ein galluogi i gynnig amrywiaeth o gyfleoedd i bobl ifanc. Mae ein rhaglen ddatblygu Adeiladu Profiad yn gallu cynnig cyfleoedd fel cynlluniau graddedigion, prentisiaethau a lleoliadau gwaith hir a byr dymor.

“Dw i’n falch iawn o weld bod Ifan a Zoe yn setlo mor dda ac yn mwynhau eu profiad. Rydym yn gobeithio gallu cynnig mwy o gyfleoedd fel hyn yn y dyfodol mewn meysydd eraill o fewn y busnes.”

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am y cyfleoedd sydd gan CCG i’w cynnig ewch i’n gwefan www.ccgwynedd.or.uk neu dilynwch chi ar Facebook neud Twitter.

Gwelliannau i ganolfan Groeslon

23/03/2018

Fel rhan o waith cwmni lleol W F Clayton o Fangor i adeiladu pump ty newydd yn Y Garreg, Groeslon ar CCG maent wedi cwblhau wythnos o waith yn rhad ac am ddim i drwsio a gwella edrychiad Canolfan gymunedol y pentref.

Roedd y gwaith yn cynnwys ymdrin â pydredd sych tu allan i’r adeilad, ail-blastro dwy ystafell, paentio a gosod fframiau drysau a sgyrtin newydd.

Dywedodd Alun Wyn Jones, Cadeirydd Pwyllgor Rheoli’r Ganolfan: “Rydym fel Pwyllgor yn gwerthfawrogi’r gwaith rhagorol sydd wedi cael ei gyflawni yn y neuadd yn ddiweddar gan gwmni W F Clayton. Rydym yn ffodus iawn o fod wedi manteisio ar elfen budd cymunedol yng nghynllun Cartrefi Cymunedol Gwynedd i ddarparu tai ar stad Y Garreg, Y Groeslon.

“Mae’r neuadd yn ased pwysig i’r pentref ac yn cael ei ddefnyddio gan nifer o grwpiau cymunedol gan gynnwys Cylch Meithrin Y Groeslon, clwb dawns a chlwb bowlio. Yn sicr, bydd nifer o bentrefwyr yn elwa o’r gwelliannau. Mae ein diolch yn fawr i gwmni W F Clayton ac i Cartrefi Cymunedol Gwynedd.”

Ychwanegodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Mae’n grêt gweld ein contractwyr yn rhoi rywbeth nôl i’r gymuned, a fel cymdeithas dai â chalon gymunedol rydym wastad yn gwneud be fedrwn ni i sicrhau bod cymunedau yn gweld buddion ehangach na darparu tai i’n gwaith.

“Ar yr achlysur yma mae W F Clayton wedi mynd tu hwnt i’n gofynion ac wedi cyfrannu oriau o lafur a gwerth cannoedd o ddeunydd i drwsio a gwella edrychiad canolfan sydd yn amlwg yn ganolbwynt pwysig i gymuned Groeslon. Dw i’n ei llongyfarch ar hyn ac yn falch iawn o beth maent wedi’i gyflawni.”

Mae’r cynllun i adeiladu pump ty newydd yn Y Garreg, Groeslon gwerth dros £700,000 ac yn cael ei gyllido gan CCG a grant Llywodraeth Cymru. Disgwylir i’r tai fod yn barod i deuluoedd newydd symud i fewn ym mis Mehefin 2018.

Antur Aelhaearn yn mynd yn ddigidol

21/03/2018

Mae cwmni cydweithredol Antur Aelhaearn, sydd wedi ei sefydlu ers 1974, yn ceisio dod a pentref Llanaelhaearn i’r oes ddigidol, diolch i grant o £1,000 gan ein Cronfa Buddsoddi Cymunedol.

Bwriedir ddefnyddio’r grant i ddigideiddio holl bapurau, cofnodion, gohebiaeth a lluniau mudiadau a grwpiau lleol Llanaelhaearn gan gynnwys yr ysgol a’r eglwys. Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei lwytho ar safle we – Llanaelhaearn.com, gyda’r gwaith papur yn cael ei archifo yng Nghaernarfon.

Dywedodd Lynda Cox, Ysgrifennydd y grwp: “Teimlwn fod rhaid i ni symud gyda’r oes a gwarchod hanes ein pentref ac atgofion y trigolion, cyn iddynt ddiflannu a cael eu colli am byth. Rydym yn ddiolchgar i Cartrefi Cymunedol Gwynedd am eu cefnogaeth.”

Gwybodaeth am derfyn yr Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael yng NghymruDeddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018

06/03/2018

Mae eich hawl fel tenant CCG i brynu neu gaffael eich cartref yn dod i ben ar 26 Ionawr 2019. Mae hyn oherwydd deddf newydd yng Nghymru, sef Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018.

Fodd bynnag, bydd yr Hawl i Brynu, yr Hawl i Gaffael a’r Hawl i Brynu a Gadwyd yn dod i ben ar 24 Mawrth 2018 ar gyfer ‘cartrefi newydd’ – sef unrhyw eiddo sydd heb ei osod fel eiddo cymdeithasol am y chwe mis cyn 24 Mawrth 2018 (e.e. eiddo sydd wedi ei adeiladu o’r newydd).

Mae’r newidiadau hyn – a all eich effeithio chi – yn cael eu hesbonio yn y llyfryn Gwybodaeth am derfyn yr Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael yng Nghymru (cliciwch yma i gael fersiwn print bras, hawdd ei ddarllen neu amryw o ieithoedd eraill ar wefan Llywodraeth Cymru). Mae’n rhoi syniad o beth sydd angen i chi wybod am ddiweddu’r Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael a beth ddylech chi wneud os ydych yn meddwl gwneud cais i brynu eich ty gennym.

Nid yw’r llyfryn yn rhoi cyngor cyfreithiol – dylech ofyn am gyngor cyfreithiol ar wahân os ydych eisiau prynu eich cartref cyn y dyddiad y bydd y diddymiad terfynol yn dod i rym a’ch hawliau yn cael eu diddymu.

Ni fydd rhoi terfyn ar yr Hawl i Brynu â’r Hawl i Gaffael yn effeithio ar eich tenantiaeth mewn unrhyw ffordd arall. Am fwy o wybodaeth am Hawl i Brynu cliciwch yma.

Tenantiaid yn ennill sgiliau newydd

05/03/2018

Mae chwech o denantiaid Cartrefi Cymunedol Gwynedd wedi cwblhau Academi Hyfforddiant Tenantiaid yn llwyddiannus ac yn disgwyl y canlyniadau i weld os ydynt wedi pasio achrediad lefel 2 ‘Paratoi i fod yn aelod Bwrdd’ drwy Agoriad Cymru.

Cafodd holl denantiaid CCG eu hannog i rhoi eu henwau ymlaen llynedd fel rhan o ymgyrch i recriwtio tenantiaid newydd i’r Bwrdd.

Mae deuddeg aelod i Fwrdd CCG; pedwar tenant, pedwar Cynghorydd a phedwar aelod annibynnol. Y Bwrdd sydd â chyfrifoldeb am osod blaenoriaethau a gosod cyfeiriad strategol CCG.
Mae CCG wedi cael trafferthion recriwtio aelodau tenantiaid i’r Bwrdd yn y gorffennol, a pan ddaeth dwy sedd tenantiaid yn wag llynedd, penderfynwyd i gynnal ymgyrch. Rhoddodd chwech tenant ei henwau ymlaen.

Cafodd Academi Hyfforddiant Tenantiaid ei sefydlu i gynnig tri diwrnod o hyfforddiant i’r chwech i’w paratoi ar gyfer yr asesiad i ddod yn aelod o’r Bwrdd. Roedd yr hyfforddiant yn rhoi’r cyfle iddynt ddysgu mwy am y rôl a chyfrifoldebau o fod yn aelod Bwrdd.

Dywedodd Mark Jones, Cadeirydd Bwrdd CCG: “Rwyf yn hynod falch o lwyddiant yr Academi Hyfforddiant Tenantiaid. Mae wedi bod yn bleser cynnig y cyfle hwn i’n tenantiaid sydd â diddordeb mewn dod yn aelodau o'r Bwrdd. Mae hefyd yn newyddion da iawn i ni fod chwech tenant wedi rhoi eu henwau ymlaen ac wedi cwblhau’r cwrs tri diwrnod.

“Yn dilyn yr hyfforddiant, mae dau denant wedi cael eu hargymell ar gyfer y Bwrdd, sy’n ganlyniad ardderchog i ni. Hoffwn ddiolch i’r chwe tenant am eu hymrwymiad ac ymdrechion. Mae’n bwysig iawn fod barn tenantiaid yn cael eu cynrychioli ar y Bwrdd, ac mae’r buddsoddiad hwn i ddatblygu ein tenantiaid yn dangos ymrwymiad CCG i sicrhau bod llais y tenant wastad yn cael ei glywed.”

Chwefror 2018

Cartrefi newydd ar gyfer teuluoedd Bangor

27/02/2018

Mae’r gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi croesawu chwech teulu yw cartrefi newydd ym Mhorth Penrhyn, Bangor.

Mae’r datblygiad Plas y Coed yn gynllun pecyn cyntaf CCG gyda Watkin Jones Homes, oedd yn golygu bod 10 o’r 51 o gartrefi a adeiladwyd gan Watkin Jones yn cael eu trosglwyddo i CCG unwaith roedd y gwaith wedi ei gwblhau.

Cwblhawyd pedwar ty dwy-ystafell wely a dau dy tair-ystafell wely mis diwethaf, ac mae’r teuluoedd newydd wedi symud i fewn erbyn hyn.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Rwyf yn falch iawn o weld y tai yma wedi eu cwblhau, maent yn dai o safon fydd yn darparu cartrefi i deuluoedd Bangor. Mae wedi bod yn brofiad da i ni weithio mewn partneriaeth gyda Watkin Jones Homes ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda nhw ar gyfleodd eraill yn y dyfodol.

“Wrth i CCG barhau i dyfu dros y blynyddoedd nesaf rydym yn gobeithio cryfhau ein perthyna gyda datblygwyr eraill ar draws gogledd Cymru er mwyn helpu cwrdd â anghenion tai pobl a chymunedau.”

Mae’r deg ty fforddiadwy sydd wedi cael eu prynu gan CCG wedi cael eu cyllido gan £720,000 o arian grant tai cymdeithasol Llywodraeth Cymru a £520,000 gan CCG.

Mae Rachel Davies a dau o’i phlant yn un o’r teuluoedd lleol sydd wedi symud i fewn yn ddiweddar, dywedodd: “Roeddwn i mewn dagrau pan ges i’r llythyr, roedd rhaid i fi ei ddarllen pedair gwaith i gredu fy llygaid. Mae’r ty yn berffaith i ni, mae ganddo radd fawr ac mae mewn ardal ddistaw ac mae’n le dw i’n teimlo’n y gall fy mhlant chwarae yn saff.

“Roddem yn byw mewn llety dros dro cyn symud i fan hyn, ar ôl i berchennog ty roeddem yn rhentu yn breifat benderfynu gwerthu’r ty. Rydym wedi symud dros ddeg gwaith yn yr wyth mlynedd ddiwethaf, felly dw i’n gobeithio fydd hwn yn dy am byth i fi a fy nheulu.

“Roedd cael cynnig y ty hwn yn golygu popeth i fi, mae’n cynnig dyfodol sefydlog i fy mhlant a fyswn i ddim yn gallu bod yn hapusach.”

Bydd pedwar fflat un-ystafell-wely hefyd yn cael eu trosglwyddo i CCG ym mis Mai fel rhan o’r datblygiad ar safle Porth Penrhyn.

Diwrnod golff yn casglu arian at Macmillan

12/02/2018

Daeth 60 o staff, contractwyr a chyflenwyr Cartrefi Cymunedol Gwynedd at ei gilydd llynedd i gystadlu mewn cystadleuaeth golff elusennol yn Neuadd Henllys, Beaumaris, gan gasglu bron i £2,400 at elusen Macmillan.

Trefnwyd y gystadleuaeth ar y cyd gyda Travis Perkins. Cafodd y diwrnod ei noddi gan nifer o gontractwyr CC contractwyr a chyflenwyr eraill yn cynnwys; Wates, ASM, W F Clayton, A+D Environmental, Aspect heating, Valor, Mira, Weber, Stelrad, Falconers, SBS, A Dever, Worcester, Procare, Supreme Concrete, Wakemas, Seddon, Dinas, Owen & Palmer.

Meddai Paul Painter, Rheolwr Gweithredu Masnachol a threfnydd y gystadleuaeth: “Roedd y diwrnod yn gyfle gwych i ni fel staff, contractwyr a chyflenwyr ddod at ein gilydd i gasglu arian ac i gael ychydig o hwyl. Dyma’r bedwaredd tro i ni gynnal y gystadleuaeth ac mae’n braf gweld y twrnamaint yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn.”

Ychwanegodd Hughie Owen, Rheolwr prosiectau Travis Perkins Managed Services: “Rydym yn falch iawn o’r cyfle i drefnu’r gystadleuaeth hon bob blwyddyn, mae’n rhan o’n budd cymunedol ni fel contractwr i CCG i gefnogi elusen bwysig fel Macmillan sy’n darparu gwasanaethau yn lleol a chenedlaetholi bobl efo cancr. Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd rhan am wneud y diwrnod yn un mor llwyddiannus. Diolch arbennig i Glwb Golff Beaumaris ac i’r unigolion wnaeth helpu gyda threfniadau’r diwrnod.”

Daeth Eleri Brady o elusen Macmillan draw i dderbyn y siec gan CCG a Travis Perkins. Dywedodd Eleri: “Roeddwn yn falch iawn o dderbyn y cyfraniad hwn ar ran Macmillan. Bydd yr arian a gasglwyd yn ystod y diwrnod golff yn helpu bobl leol sy’n cael eu heffeithio gan gancr. Ni fyddai’n bosib i ni gyflawni’r gwaith hwn oni bai am gefnogaeth hael digwyddiadau fel hyn. Hoffwn ddiolch yn fawr i CCG a Travis Perkins am drefnu’r digwyddiad.”

Eleri Brady from Macmillan received the cheque from CCG and Travis Perkins this week. She said: “I was delighted to receive this donation on behalf of Macmillan. Money raised from the golf day will be used to help local people affected by cancer. None of the work we do locally would be possible without the generous support of local events like this. I would like to thank CCG and Travis Perkins for organising the event.”

Rhagfyr 2017

Canmoliaeth uchel i ddatblygiad Dolgellau

20/12/2017

Mae’r gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi derbyn canmoliaeth uchel yng ngwobrau Tai Cymru yn y categori datblygiad newydd.

Mae Wenallt Uchaf yn ddatblygiad o 12 ty wedi eu lleoli uwchben dref Dolgellau. Derbyniodd ganmoliaeth uchel yng ngwobrau cenedlaethol CIH, mewn categori o safon uchel gyda tri datblygiad ar y rhestr fer.

Roedd y datblygiad yn gymysgedd o dai dwy a tair ystafell wely gafodd ei gwblhau ym mis Ebrill 2017 a’u gosod i drigolion lleol er mwyn helpu cwrdd â’r angen am dai fforddiadwy yn yr ardal.

Dywedodd Ian Atkinson, Cyfarwyddwr Asedau ac Isadeiledd CCG: “Rwyf yn hynod o falch bod y tai arbennig hyn wedi derbyn cydnabyddiaeth o fod yn un o’r datblygiadau gorau yng Nghymru eleni. Roeddem yn gwybod o’r dechrau bod y tai hyn yn mynd i fod yn rhai arbennig iawn. Mae hwn yn ddatblygiad rydym ni, y trigolion y gymuned yn Nolgellau a’r holl rhan ddeiliaid oedd yn rhan o’r prosiect yn hynod falch ohono.

“Yn nhermau adeiladau cartrefi newydd, mae’n galonogol iawn cael cydnabyddiaeth fel hyn ar lefel Cenedlaethol. Rydym yn edrych ymlaen at adeiladau nifer o ddatblygiadau eraill o safon ar draws gogledd Cymru wrth i ni anelu i adeiladu 300 o dai newydd dros y dair blynedd nesaf.

“Hoffwn ddiolch i bawb oedd yn rhan o’r datblygiad, o staff CCG i’r contractwyr GMC, y peirianwyr Cadarn a’r cwmni pensaer Dewis.”

Derbyniodd y datblygiad ganmoliaeth gan y beirniaid am ei ddyluniad a lleoliad arbennig, am y gwaith a wnaethpwyd mewn partneriaid gyda Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Cyngor Gwynedd ac am y cyfleoedd hyfforddiant, cyflogaeth a’r buddion cymunedol oedd yn deillio o’r datblygiad. Yn fwy na dim, cafodd ei gydnabod am y gwahaniaeth mae’r cartrefi yma yn ei wneud i fywydau’r teuluoedd sy’n byw yno.

Ariannwyd y cynllun gan CCG a rhaglen ddatblygu Llywodraeth Cymru.

Anrhegion Nadolig i blant Gwynedd

15/12/2017

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn falch o fod wedi gweithio gyda dwy elusen lleol eleni i wneud yn siwr bod pob plentyn yng Ngwynedd yn derbyn anrheg Nadolig.

Cafodd dros 150 o anrhegion eu rhoi gan staff yn cynnwys pedwar beic newydd a sawl pâr o pyjamas gan gwmni lleol Aykroyds & Sons. Bydd yr anrhegion yn cael eu rhannu rhwng dwy elusen leol; Cymorth i Ferched a Gorwel ac yn cael eu dosbarthu i ddefnyddwyr y gwasanaethau.

Dywedodd Prif Weithredwr CCG, Ffrancon Williams: “Daeth y syniad o gasglu anrhegion i deuluoedd yng Ngwynedd gan aelod o staff, a mae’n grêt gweld staff yn rhoi syniadau fel hyn ymlaen sy’n helpu’r cymunedau rydym ni fel landlord cymdeithasol yn eu cefnogi. Daeth staff at eu gilydd i wneud y trefniadau a dw i’n hynod o falch o weld haelioni a charedigrwydd staff tuag at bobl sydd mewn angen adeg yma o’r flwyddyn.

“Dw i’n gobeithio fydd yr anrhegion hyn yn cynnig cysur i’r plant ac yn gwneud y Nadolig yn gyfnod ychydig yn haws i’r teuluoedd.”

Ychwanegodd Ruth Crump o gwmni Aykroyds & Sons sydd wedi rhoi 300 o pyjamas i’r achos: “Rydym yn sylweddoli bod y Nadolig yn gallu bod yn gyfnod anodd i deuluoedd, ac rydym yn falch iawn o gefnogi CCG efo’r ymgyrch yma i ddosbarthu anrhegion i deuluoedd Gwynedd sydd mewn angen dros y Nadolig.”

Dywedodd Jamie Crank sy’n gweithio i Cymorth i Ferched Bangor a’r Cylch: “Ar ran y merched a’r plant rydym yn ei gefnogi, hoffwn ddiolch yn fawr i Cartrefi Cymunedol Gwynedd ac i Aykroyds & Sons am eu cefnogaeth a’r rhoddion hael rydym wedi dderbyn.”

“Bydd yr anrhegion hyn yn helpu nifer o deuluoedd ar adeg anodd o’r flwyddyn, ac mae eu caredigrwydd ac ysbryd cymunedol yn cael ei werthfawrogi’n fawr.”

Anrheg Nadolig cynnar i ddisgyblion Hafon Lon

06/12/2017

Rydym yn falch o fod wedi rhoi pedwar beic newydd i Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth.

Mae Ysgol Hafod Lon yn ysgol ar gyfer plant gydag ystod eang o anghenion ychwanegol o ardaloedd Dwyfor a Meirionnydd. Bydd y beics yn cael eu defnyddio i ddysgu sgiliau pwysig i’r disgyblion yn ogystal a dysgu am ddiogelwch y ffyrdd.

Cafodd 12 beic eu hadeiladu yn ystod diwrnod staff CCG fel rhan o ymarfer adeiladu tîm. Mae’r 12 beic wedi cael eu dosbarthu i wahanol sefydliadau ar draw y sir. Bydd pedwar yn cael eu defnyddio i sefydlu clwb beicio yn Maesgeirchen, Bangor a pedwar arall yn cael u rhoi i elusennau Gorwel a Cymorth i Ferched.

Dywedodd Carys Bird, Pennaeth Cynorthwyol Uwchradd Ysgol Hafod Lon: “Rydym yn ddiolchgar iawn i CCG am ei cyfraniad caredig. Bydd y beics yma yn ased grêt i’r ysgol ac yn galluogi nifer o ddisgyblion i ddysgu i reidio beic ac yn fwy pwysig sut i reidio beic yn saff yn eu amser eu hunain tu allan i’r ysgol.

“Mae’r plant wrth eu boddau gyda’r beics yn barod ac mae’n grêt gweld nhw yn chwarae ar y beics. Mae seiclo yn weithgaredd corfforol sy’n cael ei fwynhau gan pobl o bob gallu. Mae gennym ambell feic sydd wedi cael eu addasu yn yr ysgol yn barod, ond mae’n wych cael rhain hefyd ar gyfer y disgyblion fel bod pawb yn gallu cymryd rhan yn y weithgaredd.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr CCG Ffrancon Williams: “Fel y gymdeithas dai fwyaf yn ngogledd Cymru, rydym yn gyfrifol am ddarparu cartrefi i 10% o boblogaeth Gwynedd. Mae cyfrannu’n bositif a chryfhau’r cymunedau hyn yn greiddiol i’n gwaith ac yn flaenoriaeth i ni.

“Y siaradwr gwadd yn ein diwrnod staff eleni oedd Mark Colbourne MBE. Enillodd Mark fedal aur yn y gemau Paralympaidd yn Llundain, a pwy a wyr – efallai bydd y beics yma yn gymorth i rywun o Wynedd ddatblygu i fod yn enillwr Paralympaidd yn y dyfodol.”

Gorchymyn gwahardd ar eiddo yng Nghaernarfon

04/12/2017

Rydym wedi llwyddo i gael gorchymyn gwahardd gyda phwer arestio sy’n gwahardd unigolyn o stadau Cilgoed a Penywern yn Coed Mawr, Bangor.

Yn dilyn nifer o gwynion am ymddygiad gwrth-gymdeithasol unigolyn penodol yn cynnwys niwsans swn a bygythiadau, penderfynodd CCG gymryd camau cyfreithlon er mwyn gwarchod trigolion rhag dioddef yn bellach.

Dywedodd Alan Davies, Swyddog Gwasanaethau Bro CCG: “Rydym wedi gweithio’n agos gyda trigolion i gael y gwaharddiad yma ac yn hapus iawn gyda chanlyniad yr achos. Bydd ein tenantiaid yn Coed Mawr yn cael seibiant o’r niwsans, a ni fydd yn raid iddynt deimlo yn ofnus yn eu cartref ei hunain.

“Gall ymddygiad gwrth-gymdeithasol gael effaith sylweddol ar fywydau tenantiaid a thrigolion lleol, a phan fydd cwynion yn cael eu gwneud, rydym yn eu cymryd o ddifri. Fel mae’r achos yma’n dangos, pan rydym yn ymwybodol o broblem fel hyn rydym yn cymryd camau priodol i ddelio gyda nhw.”

Dywedodd un o’r tystion yn yr achos: “Ni ddylai bobl orfod teimlo’n anghyfforddus ac yn ofnus yn eu cartref. Rydym yn fwy na hapus efo’r gefnogaeth a’r gwasanaeth wnaethom dderbyn gan staff CCG, ac mae’r sefyllfa yn llawer gwell erbyn hyn. Mi fyswn i’n annog tenantiaid eraill, neu bobl sy’n byw mewn tai preifat ar stadau CCG ac yn dioddef oherwydd ymddygiad gwrth-gymdeithasol i gysylltu gyda CCG – roeddent yn gefnogol iawn.”

Cafodd yr achos hwn ei gefnogi gan Heddlu Gogledd Cymru a bydd y gorchymyn gwaharddiad yn parhau mewn grym nes y bydd gorchymyn pellach gan y llys.

Yn ôl i'r top