Newyddion

Awst 2019

Cronfa Fuddsoddi Cymunedol – Mynydd Llandygai

Yn ddiweddar roedd Neuadd Goffa Mynydd Llandygai yn llwyddiannus wrth sicrhau grant drwy Cronfa Fuddsoddi Cymunedol CCG ar gyfer prynu system CCTV tu allan i’r Neuadd Goffa.

Mae Neuadd Goffa Mynydd Llandygai yn adnodd gwerthfawr i’r gymuned, mae nifer o digwyddiadau Cymunedol e.e cymdeithas Hanes, dosbarthiadau Zumba, grwpiau rhiant a’I phlentyn a llawer mwy.

Dyma oedd gan Karen sydd yn aelod o’r pwyllgor i ddweud am y grant mae’r neuadd wedi dderbyn.

"Diolch yn fawr iawn i chi CCG am y grant tuag at ein prosiect. Fel cymuned fechan mae'n anodd gwybod lle i ddechrau dod o hyd i gyllid tuag at fenter gymunedol. Fe benderfynom ofyn am arian tuag at system teledu cylch cyfyng gan bod fandaliaid yn targedu ein Neuadd bentref bach yn aml. Ar ôl derbyn y grant, a gosod y system, er ei bod dal i fod yn ddyddiau cynnar, nid ydym wedi cael unrhyw broblemau ac ymddengus bod y camerâu yn ataliwr rhagorol. Gan y gellir cael mynediad i'r system trwy ffonau symudol, gallwn gael golwg ar yr adeilad unrhyw amser o'r dydd gan wybod bod ein Neuadd a'i defnyddwyr yn ddiogel a bod gennym dystiolaeth i'r Heddlu pe byddai angen, os bydd unrhyw digwyddiad”

Y dyddiad cau ar gyfer y rownd nesaf yw Hydref 15, rydym yn annog unrhyw grwp sydd angen nawdd ar gyfer prosiect Cymunedol i gyflwyno cais. Os oes gennych chi syniad am brosiect ac yn dymuno derbyn fwy o wybodaeth am y Gronfa, mae croeso i chi gysylltu gyda’r Tim Cyswllt Cymunedol drwy anfon e-bost at cymunedol@ccgwynedd.org.uk neu drwy ffonio 0300 123 8084.


Mae 16 person ifanc o Pwllheli a Bangor wedi bod yn cymryd rhan mewn cynllun sy’n cael ei redeg gan y gymdeithas dai fwyaf gogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) i wella eu cymunedau dros yr haf.

Mae’r cynllun wardeiniaid ifanc yn brosiect unigryw sy’n rhoi’r cyfle i blant weithio gyda Swyddog Tai Cymunedol CCG ar eu stadau dros yr haf i’w dysgu am y gwaith pwysig sy’n cael ei wneud yn ein cymunedau er mwyn eu gwneud yn lefydd braf a saff i fyw.

Mae’r cynllun hwn wedi cael ei redeg pob haf ers 2010, ac mae dros 140 o blant o ardaloedd ar draws y sir wedi cymryd rhan.

Dywedodd Sarah Schofield, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a Chymunedau CCG: “Mae ein cynllun Wardeiniaid Ifanc yn rhoi cyfle gwych i bobl ifanc i ddysgu fwy am eu cymunedau a meddwl am y swyddi hoffai’r wardeiniaid wneud ar ôl gadael yr ysgol. Nod y cynllun yw rhoi gwahanol brofiadau i’r plant er mwyn eu hysbrydoli i feddwl ac edrych ar ôl eu cymunedau.

“Yn ogystal a gweithio gyda’r Heddlu, Gwasanaeth Tân, Ambiwlans Awyr a Llys Y Goron, roedd y Wardeiniaid Ifanc yn gweithio gyda timau gwahanol o fewn CCG ac yn cymryd rhan mewn sesiynau tacluso’r stad. Mae’r sesiynau hyn wedi rhoi cyfle i’r plant weld beth sydd yn digwydd yn eu ardaloedd lleol, a sut gallwn wneud ein cymunedau yn llefydd gwell i fyw ynddynt drwy weithio gyda’n gilydd. Rydym yn falch iawn o gynnig y cyfle yma i bobl ifanc Gwynedd pob blwyddyn”.

Treuliodd y criw o ddisgyblion o flwyddyn pump ysgolion Pwllheli a Bangor ddiwrnod yr wythnos gyda Swyddogion Tai Cymunedol CCG dros y gwyliau. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys; diwrnod gyda’r Gwasanaeth Tân a Heddlu Gogledd Cymru, ymweld gyda criw yr Ambiwlans Awyr yn Dinas Dinlle, sesiwn ffitrwydd a diogelwch ar y dŵr yn Plas Heli Pwllheli, ymweliad â’r paneli Solar yn Plas Newydd, ymweliad â’r fferm sy’n gwneud hufen ia Glasu yn Edern, diwrnod gyda criw ‘Wild Elements’, gweithgareddau clirio stadau a llawer iawn mwy. Derbyniodd y bobl ifanc dystysgrif ar ddiwedd y cynllun i ddiolch iddynt am eu gwaith.

Dywedodd Hope Roberts o Ysgol Glan Cegin, Bangor: “Roeddwn yn cael trafferth cysgu’r noson cynt gan fy mod yn edrych ‘mlaen gymaint.”

Ychwanegodd Rebecca Roberts, rhiant un o’r Wardeiniaid Ifanc: “Rwyf yn teimlo bod y cynllun yn syniad da iawn, mae pawb wedi mwynhau ac mae Efa yn drist iawn bod y cynllun wedi dod i ben.”

Diolch i’r ysgolion a’r holl asiantaethau am weithio gyda CCG ar y cynllun pwysig hwn.


LLUNIAU

1. Wardeiniaid Ifanc Bangor hefo Gareth Roberts CCG Community Housing Officer and PCSO Manon Roberts (o'r chwith i'r dde) Toby Hogan, Maddie Edwards, Carter Scahill, Cian Wyn Owen, Hope Roberts, Jamie Williams, Sophie Perry, Tiago Joaquim

2. Wardeiniaid Ifanc Pwllheli hefo John Glyn CCG Community Housing officer (o'r chwith i'r dde) Callum Finnie, Seren Ynyr Roberts, Jessica Richardson, Akira Taylor–Hood, Megan Bryant, Jasmine Riddell, Efa Thomas, Ifan Rhys).


Darparu cartrefi fforddiadwy ar gyfer cymunedau gwledig

Da ni wedi ymuno â’r contractwr lleol R L Davies i adeiladu 9 tŷ fforddiadwy yng Nghlwt y Bont.

Dyma gynllun gwerth £1.6 miliwn i ddarparu 9 tŷ rhent cymdeithasol fforddiadwy ar gyfer Clwt y Bont a’r ardal gyfagos.

Bydd chwe thŷ dwy lofft a dau dŷ tair llofft yn cael eu hadeiladu fel rhan o’r cynllun. Bydd byngalo wedi ei addasu yn arbennig yn cael ei adeiladu hefyd er mwyn cwrdd ag anghenion teulu lleol.

Dywedodd Daniel Parry, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Asedau CCG: “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio efo R L Davies ar y datblygiad yma mewn ardal lle mae yna lawer iawn o alw. Mae R L Davies yn gwmni lleol a phrofiadol wedi eu lleoli ym Mae Colwyn a bydd y gwaith yn dod â buddion economaidd sylweddol i’r ardal drwy’r cynllun cyffrous yma gan gynnwys cyfleoedd am swyddi a hyfforddiant.

“Fel sefydliad blaengar sy’n tyfu, ein hamcan yw adeiladu 550 o gartrefi newydd ar draws Gogledd Cymru erbyn 2022. Wrth i ni barhau i gryfhau ein perthynas gyda chontractwyr a datblygwyr, ein bwriad yw cwrdd ag anghenion tai a rhoi cartrefi fforddiadwy ac o safon i bobl yn eu cymunedau lleol.”

Ychwanegodd Delyth Davies o R L Davies: “Rydym ni gyd yma yn RLD yn falch iawn ein bod wedi cael ein penodi yn brif gontractwr gan CCG i adeiladu’r 9 tŷ fforddiadwy yma yng Nghlwt y Bont. Bydd yr eiddo fforddiadwy newydd yma, a fydd yn cynnwys byngalo anghenion arbennig ar gyfer teulu lleol, yn ased gwych i’r gymuned a bydd yn helpu CCG i gyflawni ei weledigaeth o ddarparu 550 o gartrefi newydd fforddiadwy i bobl sydd angen tai erbyn 2022.

“Mae ein cymuned yn bwysig i ni fel cwmni ac rydym yn edrych ymlaen at gynnig pecynnau gwaith i gwmnïau lleol, cynnig cyflogaeth leol ynghyd â phrofiad gwaith a lleoliadau gwaith gan hyrwyddo’r iaith Gymraeg drwy hyn oll.”

Rhagwelir y bydd y tai yn barod erbyn hydref 2020. Os oes gennych ddiddordeb rhentu un o’r cartrefi yma gan CCG, cofrestrwch eich diddordeb gyda Thîm Opsiynau Tai Gwynedd ar 01286 685100 neu opsiynautai@gwynedd.llyw.cymru

Caiff y cynllun hwn ei ariannu drwy grant Llywodraeth Cymru ac arian preifat drwy CCG.

Gorffennaf 2019

Dinas Mawddwy Tir am ddim er budd y gymuned

Mae Cymdeithas leol yn Ninas Mawddwy wedi ymgymryd â pherchnogaeth a datblygiad coetir yng nghanol eu pentref.

Cymdeithas dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) oedd berchen y tir a gafodd ei roi am ddim i Gwmni Nod Glas fel rhan o’i strategaeth gwaredu tir.

Mae Cwmni Nod Glas cyf. yn fenter gymdeithasol gyda'r nod o geisio gwneud ardal Mawddwy yn fwy cynaliadwy.

Mae'r coetir yn ffurfio rhan o'r hen ystâd o'r enw Y Plas, plasty a gwblhawyd ym 1872, ond a ddymchwelwyd yn y '60au. Mae rhai olion o hyd o'r hen ardd furiog ar y safle a rhodfa fach o goed ywen.

Meddai'r Cadeirydd, Elwyn Jones: “Ein bwriad ar gyfer y coetir yw i gynnig cyfle i bobl leol gael dweud eu dweud ar ddyfodol y coetir a lle y gellir ymgymryd â phrosiectau os mai dyna yw’r bwriad ac i reoli fel ei fod yn fuddiol i bawb sy’n ei ddefnyddio.”

Ychwanegodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr Cartrefi Cymunedol Gwynedd: “Rydym wastad yn awyddus i ffurfio partneriaethau newydd a gweithio gyda grwpiau cymunedol er budd ein cymunedau. Mae’r amgylchedd, diwylliant a llesiant i gyd yn themâu allweddol yn ein cynllun corfforaethol newydd a dwi’n hyderus y bydd defnydd Cwmni Nod Glas o’r tir yn cynnig buddion ynghlwm â’r themâu hyn i’r gymuned.

Gyda’r safle wedi'i sicrhau ar gyfer y gymuned, bydd Cwmni Nod Glas (CNG) yn cynnal cyfres o ymgynghoriadau yn y pentref a digwyddiad yn y coetir yn ystod y misoedd nesaf er mwyn deall beth hoffai'r trigolion lleol ei wneud . Ar ôl i'r holl ymatebion gael eu casglu, bydd cynllun gweithredu yn cael ei greu a'r nod tymor hir yw y bydd grŵp o drigolion yn helpu i gyflawni'r cynllun gyda chefnogaeth gan sefydliadau eraill.

Dywedodd Arfon Hughes Ysgrifennydd CNG: “Mae'r broses wedi cymryd cryn amser i'w chwblhau, ond rydym yn ddiolchgar i Gartrefi Cymunedol Gwynedd am y cyfle i sicrhau'r adnodd cymunedol gwych hwn i'r holl drigolion nawr ac yn y dyfodol.”

Ychwanegodd Liz Mutch, Swyddog Datblygu gyda sefydliad coetir cymunedol Llais y Goedwig: “Mae trosglwyddo ased coetir yn gysyniad cymharol newydd yng Nghymru. Bydd Llais y Goedwig yn cynhyrchu astudiaeth achos o'r prosiect hwn fel y gall sefydliadau eraill a grwpiau cymunedol ddysgu o'r broses hon.”


AGM Y Bartneriaeth Ymunwch gyda ein Partneriaeth Tenantiaid a Phreswylwyr

Cafodd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ein Partneriaeth Tenantiaid a Phreswylwyr ei gynnal yn Galeri Caernarfon, 27 Mehefin. Mae’r Bartneriaeth yn sicrhau bod barn Tenantiaid a Phreswylwyr yn cael ei glywed wrth i ni wneud penderfyniadau yn ymwneud a gwasanaethau sy’n cael ei ddarparu i gwsmeriaid.

Mae’r Bartneriaeth wedi bod yn brysur iawn dros y flwyddyn ddiwethaf yn gweithio gyda ni drwy ddylanwadu ar y materion isod:

• Gwefan newydd fydd yn cael ei lansio mis Hydref eleni

• Y prosiect ail-frandio

• Ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2019 – 2022

• Polisi Trwsio Ad-daladwy

• Adolygu’r Fframwaith Gyfranogi Cwsmeriaid i sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael cyfle i ddylanwadu ar y gwasanaethau rydych yn derbyn.

Mae’r Bartneriaeth yn agored i bawb sy’n denant neu yn breswylwyr, mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar draws y sir, ac rydym yn ad-dalu costau teithio, trefnu tacsi, darparu cinio ac yn talu costau gofal plant er mwyn eich galluogi i fynychu cyfarfodydd.

Mae cyfarfodydd Y Bartneriaeth yn rhoi cyfle i chi ddylanwadu ar y gwasanaeth rydych yn derbyn, yn ogystal â dod i wybod mwy am y cwmni ac unrhyw gynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Os hoffech ddysgu fwy am waith Y Bartneriaeth, neu os ydych yn dymuno mynychu’r cyfarfod nesaf, cysylltwch gyda’r Tîm Cyswllt Cymunedol am sgwrs: cymunedol@ccgwynedd.org.uk


Mai 2019

Ambiwlans Awyr Casglu bron i £1,500 i Ambiwlans Awyr Cymru

Rydym wedi casglu bron i £1,500 ar gyfer ein elusen y flwyddyn, Ambiwlans Awyr Cymru.

Cafodd elusen Ambiwlans Awyr Cymru ei dewis gan aelodau staff fel elusen y flwyddyn ar gyfer 2018/19. Cafodd bron i £1,500 ei gasglu drwy gynnal amrywiaeth o weithgareddau, her ymarfer corff a chyfraniadau gan gontractwyr oedd yn gweithio ar gynlluniau CCG.

Dywedodd Rheolwr Codi arian Ambiwlans Awyr Cymru, Lynne Garlick: “Diolch yn fawr i staff CCG am eu cyfraniad arbennig. Pob blwyddyn, rydym angen casglu £6.5 miliwn i gynnal y gwasanaeth yma sy’n achub bywydau. Dim ond drwy garedigrwydd pobl Cymru y gallwn barhau i safio bywydau 365 diwrnod y flwyddyn. Mae bob taith ar gyfartaledd yn costio £1,500, felly mae pob cyfraniad gwirioneddol yn gwneud gwahaniaeth. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.”

Ychwanegodd Delyth Williams, ein Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Pobl : “Rydym yn hynod falch o fod yn cefnogi elusen mor deilwng â’r Ambiwlans Awyr, ac rydym yn falch iawn o’n staff a’u teuluoedd a ffrindiau sydd wedi casglu’r arian hwn ar gyfer yr elusen.

“Cafodd y penderfyniad i gefnogi Ambiwlans Awyr Cymru ei wneud gan ein staff, sy’n flynyddol yn dewis drwy bleidlais pa elusen i gefnogi pob blwyddyn. Cafodd yr elusen ei dewis oherwydd y gwasanaeth hanfodol maent yn darparu, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig fel Gwynedd. Mae nifer o’n staff, neu deulu a ffrindiau wedi dibynnu ar y gwasanaeth. Cafodd nifer o syniadau casglu arian a’r gwaith trefnu ei wneud gan staff a dwi’n hynod o falch o’u hymdrechion.”

Elusen leol Gafael Llaw sy’n cefnogi plant efo cancr sydd wedi ei dewis gan staff ar gyfer 2019/2020.

Ebrill 2019

Gardd Tai Steshon

Cafodd gardd ddysgu arbennig ei dadorchuddio gan ddisgyblion Ysgol Ein Harglwyddes, Bangor wythnos diwethaf – yn dangos y gwaith gwych sydd wedi ei wneud i drawsnewid edrychiad darn o dir oedd yn cael ei ddefnyddio gan bobl i dipio yn slei bach.

Cafodd y prosiect y gyllido gan Taclo Tipio Cymru fel rhan o’i ymgyrch #DimMwyOEsgusodionSbwriel a Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG), wnaeth gweithio’n agos gyda’r disgyblion i adfywio’r ardal sydd dan ei perchnogaeth a rheolaeth.

Mae’r safle wedi ei leoli ger stad o dai Tai Stesion, ac mae’r Ardd Ddysgu 12m wrth 5m yn 10 munud o gerdded o'r ysgol, fydd yn darparu ardal lle gall y plant ddysgu ac ardal saff sy’n creu awyrgylch stafell ddosbarth awyr agored gall yr ysgol ddefnyddio yn ystod yr haf.

Mae’r ardd newydd yn cynnwys ardal o flodau gwyllt, adnoddau ar gyfer bywyd gwyllt, meinciau newydd a phwll ar gyfer bywyd gwyllt. Cafodd yr ardal ei ddylunio ac adeiladu dros gyfnod o 8 wythnos, gyda'r disgyblion yn rhan allweddol o’r broses o’r dechrau i’r diwedd.

Dechreuodd y gwaith ym mis Ionawr, gyda staff o CCG a’r Cyngor yn clirio’r safle i’w baratoi ar gyfer y gwaith.

Bu’r fenter gymdeithasol. Elfennau Gwyllt, sydd yn gweithio i annog pobl allan i’r awyr agored, yn cynnal sesiynau gyda’r disgyblion i’w helpu drwy’r broses trawsnewid.

Fe wnaeth Sefydliad Confucius Bangor hefyd gefnogi’r prosiect – gan drefnu i’r disgyblion ymweld â Chanolfan Garddio Treborth i gael gwneud gwaith ymchwil er mwyn cynllunio edrychiad yr ardd.

Dywedodd Jayne Cartrer, Uwch Swyddog Prosiect Taclo Tipio Cymru: “Mae’n anodd credu bod y darn hwn o dir yn yr un darn o dir ag oedd yn ddeufis yn ôl, mae wedi ei drawsnewid yn llwyr o ganlyniad i ymdrech ffantastig yr holl gyrff oedd yn rhan o’r prosiect.

“Mae’r ardd yn enghraifft wych o beth sy’n bosib ei gyflawni pryd mae sefydliadu cymunedol yn dod at ei gilydd i fynd i’r afael a phroblemau tipio slei bach, a hyd yn hyn mae’r prosiect wedi llwyddo i stopio troseddwyr adael eu gwastraff yn anghyfreithlon ar y safle.

“Mae tipio slei bach yn broblem barhaus yng Ngwynedd fel rhan fwyaf o ardaloedd yng Nghymru, felly mae’n bwysicach nag erioed i ni fod yn addysgu’r genhedlaeth nesaf ynglŷn â sut i gael gwared â gwastraff yn gyfreithlon a chyfrifol.

“Mae disgyblion Ysgol Ein Harglwyddes wedi dangos gymaint o ymroddiad a diddordeb yn y prosiect ac roedd hi’n braf gallu dangos y gwaith caled yma i swyddogion o CCG a phartneriaid eraill oedd yn rhan o hyn yn y digwyddiad heddiw.”

Ychwanegodd Michael Evans, Rheolwr Rheolaeth Tir yn Cartrefi Cymunedol Gwynedd: “Dyma’r ail leoliad tipio slei bach rydym wedi trawsnewid dros y chwe mis diwethaf er budd y gymuned leol.

“Rydym wastad yn edrych am ffyrdd newydd o annog pobl i beidio camddefnyddio ein tir a thrwy ein partneriaeth gyda Taclo Tipio Cymru, rydym yn awyddus i barhau i adfywio’r lleoliadau yma sy’n cael eu camddefnyddio’n gyson er mwyn atal troseddau pellach yn yr ardaloedd.”

Dywedodd Cyfarwyddwr a Sylfaenydd Elfennau Gwyllt, Tom Cockbill: “O fod yn newid planhigion yn y ganolfan arddio leol i ddylunio amgylchedd ar gyfer bywyd gwylltphlannu perlysiau, mae’r plant wedi bod yn rhan mawr o ddyluniad a gwaith adeiladu’r ardd o’r dechrau.

“Mae wedi bod yn bleser cynnig arweiniad a chefnogaeth iddynt drwy'r fenter, a dwi’n edrych ymlaen at weld y safle’n cael ei ddatblygu ymhellach gyda gofal y plant dros y blynyddoedd nesaf.”

Ategodd Dirprwy Bennaeth Ysgol Ein Harglwyddes, Mrs Aimee Jones: “Mae’r ardd ddysgu wedi profi i fod yn adnodd gwych ar gyfer ein hysgol yn barod.

“Gyda nifer o’n disgyblion wedi bod yn rhan o’r broses o’r dechrau, nid yn unig mae’r prosiect wedi helpu nhw i ddatblygu a meistroli sgiliau fel gweithio mewn tîm a datrys problem, ond mae o hefyd wedi ei atgoffa nhw - a bydd yn parhau i’w atgoffa - pa mor bwysig ydi hi i ni edrych ar ôl ein hamgylchedd lleol.

“Yn fwy na dim, mae wedi galluogi’r plant i feithrin sgiliau creadigol a datblygu eu hyder a’u dyheadau fel unigolion, sydd yn wybodus ac yn deall pam fod ymddygiad i dipio yn anghyfreithlon a thaflyd sbwriel yn annerbyniol.

“Rydym mor ddiolchgar i’r partneriaid a’r sefydliadau sydd wedi gwneud yr ardal ddysgu awyr agored yma yn bosib ar rydym yn teimlo’n falch bod ein disgyblion wedi chwarae rhan mor allweddol yn y broses drawsnewid, o’r dechrau i’r diwedd.”

Mae diwygiadau wedi cael eu gwneud i’n Cynllun Iaith Gymraeg, a bu i hwn gael ei gymeradwyo gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 19 Mawrth. Mae’r newidiadau yma yn adlewyrchu ein dyheadau uchelgeisiol i dyfu’r busnes ar draws gogledd a chanolbarth Cymru, gyda’r amcan o adeiladu 550 o dai dros y 3 mlynedd nesaf. Gallwch ddarllen ein cynllun iaith yma.

Bydd cefnogi a hybu’r iaith yn dal yn flaenoriaeth, gan wneud pob ymdrech i atgyfnerthu’r iaith yn ein cymunedau, a’r sector dai yn gyffredinol yng Nghymru.

Dywedodd Ffrancon Williams, ein Prif Weithredwr: “Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau bod ein gweithle yn leoliad gwaith sydd â diwylliant Gymreig sy’n cynnig gwasanaeth dwyieithog o safon i’n holl gwsmeriaid.

“Dros y misoedd diwethaf rydym wedi gweithio gyda swyddogion Comisiynydd y Gymraeg i ddiwygio ein Cynllun Iaith er mwyn rhoi hyblygrwydd i gefnogi ein cynllun twf sydd yn ymateb i her y Llywodraeth o adeiladu 20,000 o dai fforddiadwy yn nherm y Llywodraeth yma. Bydd nifer sylweddol ohonynt eu hangen ar draws y Gogledd a thu hwnt er mwyn ymateb i’r galw dybryd am dai. Golyga hyn fod y cwmni yn ehangu tu hwnt i’r fro Gymraeg ac mae angen Cynllun Iaith sydd yn taro’r cydbwysedd cywir rhwng ystyriaethau hyfywedd busnes ac ystyriaethau ieithyddol. Rydym fel cwmni yn gweithredu mewn marchnad gystadleuol ac felly mae angen yr hyblygrwydd hwn er mwyn ein galluogi ni i gynnal asesiad ieithyddol ar gyfer ein swyddi. Nid gwanio’r polisi iaith yw hyn, ond mater o roi hyblygrwydd ar gyfer sicrhau hyfywedd y busnes i’r dyfodol. Bydd pob swydd Cymraeg hanfodol o fewn y cwmni’n parhau felly i’r dyfodol.

“Rydym yn angerddol dros yr iaith ac wedi buddsoddi llawer o amser ac adnoddau i annog a hyfforddi ein staff i ddatblygu eu sgiliau iaith ac mae’n braf gallu adrodd fod nifer o’r swyddogion hyn, nad oedd yn meddu'r iaith, bellach yn ddysgwyr ac wedi ymdrochi yn niwylliant Cymreig y busnes ac yn parchu'r iaith.

“O safbwynt yr hysbysebion diweddar i swyddi uwch swyddogion lle gosodir statws Cymraeg dymunol ar eu cyfer, nid cau'r drws ar ymgeiswyr sy’n meddu’r iaith yw hyn o gwbl, ond ymgais i sicrhau fod y cwmni yn gallu penodi unigolion sydd a'r sgiliau arbenigol angenrheidiol i helpu’r cwmni fynd o nerth i nerth. Drwy ehangu a thyfu, byddem yn cyflogi mwy a chyfrannu fwy i’r economi leol; ar yr un pryd, gobeithiwn y gallwn neud mwy i helpu’r Llywodraeth i gwrdd â’r targed o greu miliwn o Siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.”

Mawrth 2019

Llay Oes gennych chi ddiddordeb mewn eiddo fforddiadwy yn Llay?

Rydym ni yn edrych ar y posibilrwydd o ddatblygu unedau fforddiadwy yn Llay, Wrecsam.

Y bwriad yw adeiladu cymysgedd o fflatiau un a dwy ystafell wely a tai dwy a thair ystafell wely.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu un o’r unedau (rhent canolradd) neu brynu eiddo fforddiadwy ar y safle, mae angen i chi gofrestru eich manylion gyda Tai Teg: www.taiteg.org.uk

Mae Tai Teg yn gofrestr ar gyfer eiddo fforddiadwy yn Môn, Gwynedd, Conwy, Dinbych, Fflint, Wrecsam a Powys ar gyfer bobl sydd ddim mewn sefyllfa i rentu neu brynu eiddo ar y farchnad agored. Ewch i’r wefan i weld os ydych yn gymwys ac i weld be allant gynnig i chi.

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn nhrefn dyddiad cofrestru, felly cofrestrwch eich diddordeb mor fuan a phosib.

Hafod Lon Creu ardal chwarae newydd i Ysgol Hafod Lon

Mae ardal chwarae newydd wedi cael ei adeiladu yn rhad ag am ddim yn Ysgol Hafod Lon fel rhan o fudd cymunedol cytundeb Brenig Construction, sy’n adeiladu stad o dai ar ran cymdeithas dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) ym Mhenrhyndeudraeth.

Cafodd yr ‘ardal ysgol fforest’ ei adeiladu gan weithwyr o gwmni Bernig Construction a gwirfoddolwyr o CCG dros hanner tymor, gyda’r deunyddiau i gyd yn cael eu rhoi am ddim gan y cwmni o Gonwy.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr Cartrefi Cymunedol Gwynedd: “Mae’n grêt gweld ein contractwyr yn rhoi rhywbeth nôl i’r gymuned, rydym bob amser yn ceisio sicrhau trwy ein prosesau caffael bod cymunedau yn gweld buddion ehangach na darparu tai i’n gwaith.

“Ar yr achlysur yma mae Brenig wedi mynd tu hwnt i’n gofynion ac wedi cyfrannu oriau o lafur a gwerth miloedd o ddeunydd i greu ardal braf i blant Ysgol Hafod Lon. Dw i’n ei llongyfarch ar hyn ac yn falch iawn o beth maent wedi’i gyflawni.”

Roedd y gwaith yn cynnwys; clirio darn o dir, adeiladu ramp i sicrhau mynediad cadair olwyn, creu canopi, adeiladu pwll tywod ac ardal i wneud tân. Yn ogystal â hyn cafodd dodrefn tu allan i’r ardd eu cyfrannu gan y cwmni (dwy fainc a bwrdd picnic), a darn o dir ei glirio i wneud lle i ardd synhwyrol fydd yn cael ei adeiladu a chynllunio gan y disgyblion yn y dyfodol.

Dywedodd Pennaeth Ysgol Hafod Lon, Mrs Donna Roberts: “Mae’r ardal ysgol fforest sydd wedi cael ei adeiladu yn wych. Cafodd y gwaith ei wneud yn gwbl ddidrafferth dros hanner tymor ac mae’r plant yn barod yn cael budd ohono. Maent wrth eu boddau yn cael cyfle i fynd allan i'r fforest a chael profi’r holl elfennau synhwyrol sydd o'u cwmpas. Maent yn edrych ymlaen at gael tostio marshmallows a chael BBQ dros dymor yr haf. Mae'n adnodd hynod werthfawr i'r ysgol a gydag ychwanegiad y ramp mae'r ardal nawr yn hygyrch i bob unigolyn yma.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Brenig Construction a Cartrefi Cymunedol Gwynedd am y buddsoddiad ariannol a’r amser maent wedi rhoi o’u gwirfodd i’w adeiladau.”

Ychwanegodd Steven Walker, Rheolwr Gweithrediadau Brenig Construction: “Rydym yn falch iawn o fedru rhoi rywbeth nôl i’r cymunedau rydym yn byw a gweithio. Mae Brenig yn gwmni sy’n integreiddio ac arloesi er mwyn ychwanegu gwerth i gadwynau cyflenwi tra hefyd yn sicrhau ein bod yn cyflawni’n prosiectau’n llwyddiannus.

“Hoffwn ddiolch hefyd i gwmni T D Plant Hire am roi menthyg y peiriannau yn rhad am ddim i ni gael cyflawni’r gwaith.”

Mae’r budd cymunedol hwn yn deillio o gytundeb gwerth £772,000 i adeiladu 6 tŷ ym Meysydd Llydain, Penrhyndeudraeth. Cafodd y cynllun ei gyllido gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru.

Mae Brenig hefyd yn adeiladu tri thŷ preifat ar y safle i’w prynu ar y farchnad agored.

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu un o’r tai cysylltwch â Brenig ar 01492 514 934 am fwy o fanylion.


Chwefror 2019

Tai ConwyCroesi’r ffin i ddarparu mwy o dai

Mae un o gymdeithasau tai mwyaf gogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn datblygu partneriaethau newydd ar draws y gogledd, gyda gwaith ar dros 50 o unedau newydd yn dechrau yng Nghonwy.

Derbyniodd CCG ganiatâd i dderbyn arian grant i adeiladu yn Conwy, Dinbych a Wrecsam. Mae hyn yn golygu bod CCG yn gallu gwneud cais i Llywodraeth Cymru i adeiladu tai yn y siroedd hyn yn ogystal â Gwynedd.

Mae CCG yn gweithio mewn partneriaeth gyda Cyngor Conwy a contractwyr lleol ar pedwar cynllun ar draws y sir.

Mae Prif Weithredwr CCG Ffrancon Williams yn egluro: “Rydym yn sefydliad blaengar sy’n tyfu ac yn anelu i adeiladu 800 o dai ar draws gogledd Cymru dros y saith mlynedd nesaf. Rydym wedi sefydlu nifer o bartneriaethau cyffrous gyda awdurdodau lleol, gyda cofrestr dai SARTH (Llwybr Mynediad Sengl i Dai) a cofrestr tai fforddiadwy, Tai Teg. Yn ogystal a nifer o gontractwyr a cwmnïau fydd yn gweithio gyda ni i adeiladu’r tai.

“Hoffwn ddiolch wrth ein partneriaid yn Cartrefi Conwy am ein croesawu fel partner o ddewis, ac rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu mwy o dai yn y sir gyda eu cefnogaeth dros y blynyddoedd nesaf.

“Rydym yn benderfynol o sicrhau bod gan bobl ar draws gogledd Cymru gartrefi o safon a’r gefnogaeth maent angen i fyw a ffynnu yn ein cymunedau. Drwy weithio gyda ein partneriaid newydd rydym yn hyderus y gallwn ehangu ein cwmni i gyflawni hyn, tra’n parhau’n ffyddlon i’n tenantiaid craidd yng Ngwynedd. Mae amser cyffrous o’n blaenau.”

Ychwanegodd Y Cynghorydd Elizabeth Roberts, Aelod Cabinet Gwasanaethau Oedolion, Cymunedau a Thai Cyngor Conwy: “Rydym yn falch o groesawu CCG i Conwy, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw i ddarparu tai fforddiadwy o safon er mwyn cynnig mwy o dai fforddiadwy i bobl leol ar draws Conwy.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu tŷ cymdeithasol, cofrestrwch eich manylion gyda cofrestr dai Conwy (SARTH): 0300 124 0050 / www.conwyhousing.co.uk

Os oes gennych ddiddordeb mewn rent tŷ rhent canolradd neu rhentu i berchnogi cofrestrwch eich manylion ar wefan Tai Teg: www.taiteg.org.uk

Mae’r cynlluniau yma yn cael eu ariannu gan ddatblygwyr preifat, CCG a Grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Ionawr 2019

Enwi stad o dai ar ôl ffigwr pwysig y byd llenyddol

31.01.2019

Rydym yn falch o gyhoeddi’r enw ar gyfer stad newydd o dai sy’n cael eu hadeiladu yn Nhywyn – Llys Elen Egryn.

Cafodd yr enw ei roi ymlaen gan Gyngor Tref Tywyn oedd yn awyddus i enw’r stad newydd gynrychioli’r gymuned a gwreiddiau lleol.

Bardd oedd Elin Evans (ei henw barddol oedd Elen Egryn), o Lanegryn. Hi oedd y ddynes gyntaf i gyhoeddi cyfrol brintiedig yn y Gymraeg ym 1850.

Dywedodd Sarah Schofield, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a Chymunedau Cartrefi Cymunedol Gwynedd: “Mae’n bwysig iawn i ni bod enwau ein stadau newydd yn parchu diwylliant, treftadaeth a hanes y gymuned honno. Dyna pam y byddwn wastad yn gofyn am awgrymiadau gan gynghorau tref a chymuned. Dwi’n hynod o falch ar yr achlysur hwn bod enw merch dylanwadol gyda chysylltiad cryf i’r ardal wedi cael ei ddewis.”

Ychwanegodd yr awdures Manon Steffan Ros sy’n byw yn yr ardal ac yn gyfarwydd â’i gwaith: “Dw i mor falch o weld Elen Egryn yn cael ei chydnabod fel hyn. Mae hi’n parhau’n ffigwr pwysig yn y byd llenyddol hyd heddiw ac yn ysbrydoliaeth i lawer.

“Mae ei barddoniaeth yn eitha' nodweddiadol o'r cyfnod gyda llawer o sôn am grefydd, ond un o'r pethau sy'n sefyll allan ydy ei bod hi'n sgwennu'n eithaf agored am ei hiselder ysbryd. Mae o’n teimlo'n fodern ac yn amserol yn hynny o beth. Felly nid yn unig oedd hi'n flaengar o ran cyhoeddi'n Gymraeg a hithau'n ferch, ond roedd ei themâu hi'n ddewr a theimladwy hefyd.”

Mae 4 tŷ dwy-ystafell wely a 8 fflat sy’n gymysgedd o fflatiau un a dwy ystafell wely ar gyfer bobl dros 55 mlwydd oed yn cael eu hadeiladu ar y safle. Byddant yn barod i’w gosod haf 2019.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn rhentu un o’r tai neu fflatiau yn Llys Elen Egryn, cofrestrwch eich manylion gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100.

Mae’r cynllun £1.1 miliwn yn cael ei gyllido gennym ni a gan grant Llywodraeth Cymru.

Rhagfyr 2018

Pennant Hall Derbyn Grant Tai Arloesol

09.01.19

Rydym wedi derbyn grant tai arloesol gan Lywodraeth Cymru i symud ymlaen efo cynllun adeiladu o’r newydd cyntaf yng Nghonwy sef Neuadd Pennant, Penmaenmawr.

Cafodd yr adeilad ei brynu yn gynharach eleni, a bydd y safle yn cael ei droi yn 14 fflat fydd yn gymysgedd o rai un a dwy ystafell wely.

Derbyniwyd grant o £400,000 yn seiliedig ar arloesedd y technegau fydd yn cael eu defnyddio i adeiladu’r fflatiau, sef technoleg waliau pren laminedig enfawr (MLT).

Bydd y cynllun hwn yn Neuadd Pennant yn y datblygiad preswyl cyntaf o’i fath yng Nghymru i gael ei adeiladu drwy ddefnyddio technoleg waliau pren laminedig enfawr ac yn y datblygiad cyntaf aml-lawr i gael ei adeiladu efo pren Cymreig.

Cafodd y dechneg hon ei datblygu am y tro cyntaf yn y DU gan gwmni lleol Williams Homes o’r Bala i adeiladu canolfan ymwelwyr Coed-y-Brenin. Mae Williams Homes a Woodknowledge Wales wedi cael eu penodi i adeiladu’r datblygiad hwn ym Mhenmaenmawr.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr Cartrefi Cymunedol Gwynedd: “Rydym wrth ein bodd o fod wedi derbyn y grant hwn gan Lywodraeth Cymru i adeiladu’r cynllun uchelgeisiol ac arloesol hwn. Mae wedi bod yn broses heriol a dwi’n hynod o falch o’r staff sydd wedi gweithio’n galed i dderbyn y grant drwy sicrhau bod ein cais yn cyrraedd y brig ymysg 50 o rai eraill.

“Bydd y cynllun hwn yn dod a nifer o fuddion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd i Gymru drwy’r dechneg yma yn ogystal â chynnig manteision iechyd i’r tenantiaid fydd yn symud i mewn a’r gadwyn cyflenwi yn gyffredinol drwy ddefnyddio pren i’w adeiladu.

“Fel sefydliad blaengar sy’n tyfu, dwi’n falch o weld staff yn bod yn uchelgeisiol yn nhermau defnyddio technegau a thechnoleg newydd yn y maes adeiladu fel bod technoleg waliau pren laminedig enfawr yn dod yn un o’r technegau carbon isel sy’n cael ei ddefnyddio ar draws Gymru ar gyfer prosiectau fel hyn yn y dyfodol. Mae Neuadd Pennant yn mynd i fod yn y cyntaf o’i fath yng Nghymru.”

Y gobaith yw y bydd y cynllun yn profi manteision defnyddio technoleg waliau pren laminedig enfawr ac yn cynnig ateb cost effeithiol i adeiladu adeiladau o’r math yma yn y dyfodol. Y gobaith yw y bydd y dull hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer nifer o gynlluniau eraill ar draws y DU yn y dyfodol.

Bydd y gwaith yn dechrau ar y safle ym mis Chwefror 2019 ac yn cael ei gwblhau mis Chwefror 2020.

Ychwanegodd Owain Williams, Rheolwr Gyfarwyddwr Williams Homes: “Rydym yn hynod o falch o fod yn rhan o’r prosiect arloesol hwn sy’n defnyddio pren o Gymru, yn cyflogi gweithwyr lleol a thechnegau sy’n torri tir newydd i ddarparu tai fforddiadwy o safon i ogledd Cymru.

“Rydym yn gwmni sy’n ymfalchïo mewn cynhyrchu adeiladu o safon uchel, carbon isel tra hefyd yn cefnogi’r economi leol.”

Mae’r cynllun hwn yn cael ei ariannu gan grant Rhaglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru, grant tai cymdeithasol a CCG.

Derbyn Dyfarniad Rheoleiddio uchaf posib gan Lywodraeth Cymru

llywodraeth cymru19.12.18

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi derbyn y Dyfarniad Rheoleiddio uchaf posib gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn dangos bod gennym allu ariannol cryf a prosesau llywodraethu priodol.

Pwrpas y dyfarniad blynyddol hwn yw i roi dealltwriaeth i ni ac landlordiaid cymdeithasol eraill o sut rydym yn perfformio; pa mor gadarn rydym yn cael ein llywodraethu a pa mor effeithiol rydym yn rheoli ein arian.

Dywedodd Ffrancon Williams, ein Prif Weithredwr: “Mae cadw ein dyfarniad uchaf posib gan y Rheoleiddiwr yn newyddion gwych i ni sy’n ein gosod mewn lle da wrth i ni baratoi i lansio ein Cynllun Corfforaethol a Strategaeth Ddatblygu newydd yn y flwyddyn newydd. Rydym yn teimlo bod y dyfarniad yn adlewyrchiad teg o lle rydym heddiw yn dilyn cyfnod o newid y busnes a gwella ein gwasanaethau. Mae hyn yn ein gosod mewn lle da i gario mlaen efo ein siwrnai o dyfu ac aeddfedu ac i wireddu ein uchelgais i dyfu yn un o brif ddarparwyr tai i bobl ar draws gogledd Cymru.”

Hendre2 Datblygiad Hendre i gychwyn yn y flwyddyn newydd

17 Rhagfyr 2018

Mae cynllun y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru i adeiladu 45 o dai newydd ar gyn safle ysgol yr Hendre, Caernarfon wedi cael ei gymeradwyo’r wythnos hon gyda’r gwaith i ddechrau mis Chwefror 2019.

Cafodd cynllun Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) ei gymeradwyo gan bwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd yr wythnos hon.

Bydd cwmni Beech Developments (NW) Ltd o Llandudno yn gweithio mewn partneriaeth gyda CCG i adeiladu’r tai yn Hendre. Unwaith fydd y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau bydd 22 o’r tai yn cael eu gwerthu ar y farchnad agored gan Beech a 23 o’r tai ar gael ar rent cymdeithasol gan CCG.

Mae’r cynllun yn gymysgedd o dai dwy, tair a pedair ystafell wely a byngalos, gyda rhai yn cael eu haddasu ar gyfer bobl anabl.

Dywedodd Prif Weithredwr CCG, Ffrancon Williams: “Rydym yn hynod o falch o fod yn gweithio gyda cwmni datblygu Beech ar y cynllun hwn, cwmni o Ogledd Cymru sydd wedi sefydlu enw da i’w hunain yn y maes adeiladu tai newydd.

“Gyda bron i 1200 o ymgeiswyr ar y rhestr aros am dai fforddiadwy yng Nghaernarfon mae’n bwysig bod ni’n chware ein rhan mewn darparu tai effeithlon, modern a chyfforddus i bobl yn y cymunedau maent eisiau byw.

“Hwn fydd ein datblygiad mwyaf hyd yn hyn a’r cyntaf yng Nghaernarfon a dwi’n edrych ymlaen i weld y gwaith yn dechrau ar y safle.

“Fel sefydliad blaengar sy’n tyfu rydym yn anelu i adeiladu cannoedd o dai ar draws Gogledd Cymru dros y blynyddoedd. Mae ein perthynas efo Beech yn un enghraifft o’r perthnasau rydym wedi ddatblygu gyda contractwyr a datblygwyr er mwyn helpu cwrdd â’r angen am dai fforddiadwy o safon i bobl yn eu cymunedau.”

Ychwanegodd Matthew Gilmartin, Rheolwr Gyfarwyddwr Beech Developments: “Rydym yn falch o weithio mewn partneriaeth gyda CCG ar y cynllun hwn fydd yn darparu tai ar y farchnad agored a tai rhent fforddiadwy i bobl Caernarfon. Dyma’r cynllun cyntaf o’i fath i Beech Developments ac rydym yn gobeithio gallu defnyddio’r modiwl hwn i weithio mewn partneriaeth gyda cymdeithasu tai eraill yn y dyfodol.

“Rydym wedi sefydlu enw da i’n hunain ac mae gennym brofiadau lwyddiannus o adeiladu tai cynaliadwy mewn ardaloedd lleol ar gyfer bobl leol tra hefyd yn creu cyfleoedd gwaith i bobl leol yn y broses.”

Disgwylir i’r gwaith gael ei gwblhau erbyn haf 2020. Mae’r 23 tŷ fydd ar gael ar rent cymdeithasol yn cael eu cyllido gan CCG a grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Asiantaethau Tai yn cyd-weithio i gefnogi Bargen Twf Gogledd Cymru

Cartrefi newydd

Mae grŵp o chwe asiantaeth tai lleol wedi dod at ei gilydd mewn menter ar y cyd cyffrous i gyflymu datblygiad tai fforddiadwy newydd i gefnogi dosbarthiad Bargen Twf Gogledd Cymru.

Y Fargen Twf yw ymrwymiad rhanbarth Gogledd Cymru i gydweithio er mwyn hwyluso a chyflymu twf economaidd. Roedd £120 miliwn o gyllid wedi cael ei rhoi i’r Fargen yng Nghyllideb 2018 a gafodd ei chyhoeddi mis Hydref. Mae’r Fargen yn anelu defnyddio cyllid gan y llywodraeth i sianelu bron i £700m o arian cyhoeddus a phreifat i gyfres o brosiectau sydd wedi eu hanelu at hybu economi’r Gogledd a chreu miloedd o swyddi.

Mae Prif Weithredwyr o’r 6 Asiantaeth Tai sy’n gweithredu ar draws gogledd Cymru, gan gynnwys Pennaf, Cartrefi Conwy, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp Cynefin, Tai Wales & West a Tai Gogledd Cymru yn cydweithio ar sail wirfoddol gyda chydweithwyr o’r chwe Awdurdod Lleol. Mae’r grŵp yn ystyried sut y gallant weithio gyda'i gilydd yn rhagweithiol i ddatblygu mwy o dai gan ddatgloi safleoedd strategol lle mae datblygiad wedi arafu neu stopio ar draws gogledd Cymru, sydd wedi cael eu dyrannu mewn Cynllun Datblygu neu lle mae hawl cynllunio wedi cael ei roi. Bydd datblygiadau fel y rhain yn adlewyrchu’r farn leol ac yn ymateb i ddymuniadau cymunedol i weld mwy o dai fforddiadwy fel bod pobl ifanc a theuluoedd yn medru byw yn yr ardal.

Eglurodd Helena Kirk, Prif Weithredwr Tai Gogledd Cymru:

“Nid yw’r lefel yma o gydweithio arloesol rhwng y cymdeithasau rhanbarthol wedi cael ei ddatblygu na’i chyflawni yng Nghymru cyn hyn.

Mae’n gyfle cyffrous i’r grŵp o chwech asiantaeth leol wneud cyfraniad strategol i’r economi drwy’r cynlluniau i gyflymu twf tai a chyflawni ystod o anghenion tai ar draws y rhanbarth.

Trwy gydweithio, bydd yr asiantaethau yn cefnogi’r Fargen Twf i gyflymu twf tai a chreu mwy o dai fforddiadwy ar draws gogledd Cymru. Trwy gydweithio, gellir defnyddio capasiti ein sefydliadau ar y cyd i dorri rhwystrau lawr ac i ddosbarthu tai ar leoliadau heriol.”

Dywedodd Rebecca Evans, y Gweinidog Dros Tai ac Adfywiad:

“Mae hwn yn gyfle cyffrous i greu mwy o dai fforddiadwy ar gyfer pobl yng ngogledd Cymru. Trwy gydweithio, mae’r potensial gan y fenter hon i fod yn llawer mwy na’r hyn y gallai’r asiantaethau tai ei gyflawni ar eu pennau eu hunain, ac rydym yn edrych ymlaen at gynorthwyo ei datblygiad.”

Mae cynlluniau’r grŵp ar gyfer y dyfodol yn cael eu datblygu i gyd-fynd gyda blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol.

Tachwedd 2018

Hwyl yr Wyl Hwyl yr Wŷl yn dod i Ddolgellau

07/11/2018

Mae gwahoddiad i drigolion lleol a thenantiaid Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) ddod draw i ddigwyddiad Nadoligaidd ar gyfer yr holl deulu yng Nghanolfan Hamdden Glan Wnion, Dolgellau dydd Sadwrn 24 Tachwedd rhwng 11am-3pm.

Bydd y diwrnod hwyliog yn gyfle i’r teulu cyfan fwynhau gweithgareddau am ddim a chael cyngor defnyddiol ar amryw o faterion gan swyddogion y gymdeithas dai a nifer o’i partneriaid.

Bydd cornel grefftau a sesiwn stori a sain i ddiddanu’r plant lleiaf yn ogystal â paentio wynebau, stondin tynnu lluniau ‘green screen’ a castell fownsio. Bydd Sion Corn hefyd yn galw draw yn ogystal a chymeriadau Sali Mail a Superted.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Mae Hwyl yr Ŵyl bellach wedi sefydlu ei hun fel un o’n prif ddigwyddiadau. Eleni rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein tenantiaid yn ardal Dolgellau.

“Mae’n amser cyffrous iawn i CCG wrth i ni ganolbwyntio ar ddatblygu a thyfu i’r dyfodol. Rwy’n gobeithio daw nifer o’n tenantiaid draw i’r diwrnod, i fwynhau ac i gael sgwrs gyda staff dros baned.”

Ymysg partneriaid ac asiantaethau eraill sy’n ymuno yn y digwyddiad mae Y Gymdeithas Strôc, Mudiad Meithrin, Hunaniaith a gwasanaeth ailgylchu Cyngor Gwynedd.

Dewch draw i’n gweld ac i ymuno yn yr hwyl!

Hydref 2018

Penrhosgarnedd Dechrau'r gwaith ar dai newydd i Penrhosgarnedd

30/10/18


Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda cwmni lleol MacLennan Construction mewn cytundeb i ddylunio ac adeiladu 8 tŷ fforddiadwy yn Penrhosgarnedd, Bangor.

Bydd y tai a’r fflatiau yn cael eu trosglwyddo i ni ac ar gael ar rent cymdeithasol unwaith mae’r gwaith adeiladu wedi’i gwblhau.

Bydd yr eiddo yn gymysgedd o bedwar tŷ tair-ystafell wely a phedwar fflat un-ystafell wely fydd yn help i gwrdd â’r galw am dai fforddiadwy yn yr ardal.


Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Rydym yn falch o fod yn gweithio gyda MacLennan Construction ar y datblygiad hwn mewn ardal lle mae’r galw am dai fforddiadwy yn uchel iawn. Maent yn gwmni lleol profiadol sy’n dod o Fangor ac o ganlyniad byddant yn gallu sicrhau nifer o fuddion economaidd drwy’r cytundeb.

“Fel cwmni blaengar sy’n tyfu rydym yn anelu i adeiladu cannoedd o dai newydd ar draws gogledd Cymru dros y blynyddoedd nesaf. Rydym yn gobeithio datblygu a chryfhau ein perthynas gyda contractwyr er mwyn darparu tai fforddiadwy, o safon i bobl yn eu cymunedau.”


Dywedodd Paul MacLennan o MacLennan Construction: “Rydym yn hynod o falch o’r cyfle hwn i weithio mewn partneriaeth am y tro cyntaf gyda CCG i ddarparu tai o safon fydd yn helpu cwrdd â anghenion y gymuned leol.”

Ychwanegodd y Cynghorydd lleol, Mennai Baines: “O gofio cymaint yw’r angen lleol am dai fforddiadwy i’w rhentu, dwi’n croesawu’r datblygiad yma yn fawr. Bydd y gilfan parcio o flaen y tai, ar Ffordd Penrhos, yn cael ei lledu yn sgil y datblygiad fydd yn golygu ei bod yn saffach parcio yno. Bydd y llwybr cyhoeddus sy’n mynd heibio’r safle hefyd yn cael ei wneud yn fwy diogel gan y bydd yna ffin fwy amlwg rhwng y llwybr a’r fynedfa ar gyfer cerbydau at y tai newydd.”

Rhagwelir y bydd y tai a’r fflatiau yn barod i’w gosod ym mis Hydref 2019. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhent un o’r rai hyn gan CCG, cofrestrwch eich diddordeb gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 neu opsiynautai@gwynedd.llyw.cymru

Mae’r cynllun yn cael ei ariannu drwy grant gan Lywodraeth Cymru a chyllideb CCG.

43&45 Cae'r Saint

Tîm Trwsio yn ailwampio eiddo yng Nghae'r Saint

29.10.18

Mae’r Tîm Trwsio wedi bod yn llwyddiannus mewn ennill tendr am y gwaith i ail-wneud 43 a 45 Cae’r Saint ar ran Tîm Datblygu CCG.

Cafodd 43 a 45 Cae’r Saint ei brynu nôl gan CCG gan Antur Waunfawr, roedd y cwmni’n defnyddio’r tŷ fel tŷ pedair ystafell wely gyda adnoddau i ofalwyr allu byw a chysgu yno. Mae’r Tîm Trwsio bellach wedi trawsnewid yr eiddo yn ddau dŷ 2-ystafell wely.

Roedd y buddsoddiad o £150,000 yn cynnwys gosod to a ffenestri newydd, insiwleiddio’r waliau tu fewn, ailweirio, gosod ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd, gwaith tir a gosod system chwistrellu i sicrhau bod yr adeilad yn cydymffurfio gyda safonau adeiladu. Cafodd ei gwaith ei gyflawn i safon uchel o fewn yr amserlen ac roedd yn cwrdd ag anghenion y tîm datblygu.

Roedd y gwaith yn rhan o strategaeth twf y Tîm Trwsio ac roedd y ddau deulu lleol wrth eu boddau yn cael symud i fewn i’w cartrefi newydd.

Dywedodd Gareth Jones, Syrfëwr Adeiladu gyda cwmni Wakemans oedd yn gyfrifol am reolir prosiect: “Mae Wakemans yn falch o fod wedi gweithio fel Rheolwyr Prosiect ar ran y tîm datblygu gyda’r tîm trwsio yn CCG. Cafodd y gwaith ei gyflawni ar amser ac o fewn y gyllideb.

Ychwanegodd Ian Gillespie, Uwch Swyddog Datblygu CCG: “Yn dilyn cais tendr llwyddiannus a chystadleuol gan y tîm trwsio, o dan reolaeth Craig Carrol, Arwel Evans a’r tîm cafodd y cynllun gwaith ei raglennu mewn modd proffesiynol, effeithlon a threfnus.

“Cafodd pob tasg eu cyflawni o fewn yr amserlen a’r gyllideb ac roedd y gwaith o safon uchel. Yn seiliedig ar berfformiad y tîm, gobeithio bydd y tîm yn cyflwyno tendrau eto yn y dyfodol ac yn gallu gweithio efo ni ar gynlluniau eraill.”

Hyd yn hyn, mae’r tîm datblygu wedi prynu ac ail-wneud 14 eiddo ar draws y sir mewn ardaloedd yn cynnwys Dolgellau, Y Bala, Pwllheli, Bangor a Caernarfon.

Maes Coetmor Gwaith yn dechrau ar dai newydd i Bethesda

15/10/2018

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda cwmni adeiladu lleol DU Construction ar gytundeb sydd werth dros £2 filiwn i adeiladu 18 tŷ fforddiadwy yn Coetmor, Bethesda.

Bydd yr 18 tŷ sy’n cael eu hadeiladu gan DU Construction yn cael eu trosglwyddo i ni unwaith bydd y gwaith adeiladu wedi’i cwblhau a byddant ar gael ar rent cymdeithasol.

Mae’r tai yn gymysgedd o ddeg tŷ tair-ystafell wely a wyth tŷ dwy-ystafell wely a byddant yn helpu i gwrdd â’r angen uchel am dai fforddiadwy i’w rhentu yn yr ardal.


Dywedodd Sarah Schofield, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a Chymunedau CCG: “Rydym yn hynod o falch o fod yn gweithio gyda DU Construction ar y datblygiad hwn mewn ardal lle mae’r galw am dai fforddiadwy yn uchel iawn. Maent yn gwmni lleol a phrofiadol wedi eu lleoli yn Ynys Môn ac mi fydd y cytundeb hwn yn dod a nifer o fuddion economaidd i’r ardal yn cynnwys cyfleodd cyflogaeth ac hyfforddiant.

“Fel cwmni blaenllaw sy’n tyfu, rydym yn anelu i adeiladu cannoedd o dai ar draws Gogledd Cymru dros y blynyddoedd nesaf. Rydym yn gobeithio cryfhau ein perthynas gyda contractwyr a datblygwyr i chwarae ein rhan mewn cwrdd a’r galw am dai fforddiadwy o safon i bobl yn eu cymunedau.”


Ychwanegodd Owain Owen, Rheolwr Contractau ar ran DU Construction: “Rydym yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth gyda CCG ar ein cytundeb adeiladu o’r newydd mwyaf hyd yn hyn. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar nifer o ddatblygiadau adeiladu o’r newydd ar ran gwahanol ddarparwyr tai, ac mae’r cytundeb hwn yn galluogi ni ychwanegu CCG i’n rhestr o gwsmeriaid sy’n tyfu’n barhaus. Fel rhan o’r cytundeb rydym wedi ymrwymo i gyflogi gymaint o is-gontractwyr lleol a sy’n bosib yn ogystal a chynnig cyfleodd hyfforddiant a chyflogaeth lle gallwn.”

Rhagwelir y bydd y tai yn barod i’w gosod ym mis Mawrth 2020. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhent un o’r rai hyn gan CCG, cofrestrwch eich diddordeb gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 neu opsiynautai@gwynedd.llyw.cymru

Mae’r cynllun cael ei ariannu drwy grant gan Lywodraeth Cymru a chyllideb CCG.

Cyflogaeth moesegol

Digwyddiad yn amlygu pwysigrwydd cyflogaeth foesegol a chadwyni cyflenwi cynaliadwy

05.10.18

Cafodd digwyddiad llwyddiannus ar gyfer prynwyr a chyflenwyr gogledd Cymru ei gynnal ym Mharc Gwyddoniaeth Menai yr wythnos hon. Mynychodd bron i 100 o bobl o nifer o sefydliad gwahanol – o’r sector gyhoeddus a preifat i ddysgu am bwysigrwydd cefnogi cadwyni cyflenwi foesegol a chynaliadwy.

Cafodd y digwyddiad ei drefnu gan gymdeithas dai fwyaf gogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) mewn partneriaeth gyda Cyngor Gwynedd, Cyngor Ynys Môn, Prifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai.

Roedd siaradwyr gwadd yn cynnwys Dr Sue Hurrell o Lywodraeth Cymru oedd yn trafod cod ymarfer y Llywodraeth; Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi. Roedd Paul Elms, Pennaeth yr adran Atal o Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA) yn rhannu gwybodaeth am waith y sefydliad i warchod pobl fregus a pobl sy’n cael eu ecsbloetio. Roedd hefyd yn trafod eu protocol ar gyfer y sector adeiladu sydd yn mynd ati i daclo caethwasiaeth a gweithio gorfodol o fewn y sector adeiladu.

Yn y prynhawn, roedd Mellissa Bell o Sefydliad Prynu Swydd Efrog yn trafod gwerth cymdeithasol, a sut gall cyd-weithio agos rhwng prynwyr a chyflenwyr sicrhau’r gwerth gorau am arian.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr Cartrefi Cymunedol Gwynedd: “Roedd hi’n wych gweld gymaint o sefydliadau yn cefnogi’r digwyddiad hwn – ein partneriaid o’r sector gyhoeddus a phreifat a’n partneriaid cyflenwi.

“Fel sefydliad blaengar sy’n tyfu gyda chalon cymunedol, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gweithgareddau yn gwella bywydau ein cwsmeriaid. Rydym yn sylweddoli bod gennym gyfrifoldeb i arwain ar ddatblygu gwerth gymdeithasol yn ein cytundebau, a dyna pam mae hyn yn egwyddor craidd yn ein gweithgarwch caffael. Rydym hefyd yn ymwybodol o’r rôl sydd gennym i chwarae mewn sicrhau cyflogaeth foesegol mewn cadwynau cyflenwi, yn benodol o safbwynt caethwasiaeth fodern. Rydym yn cymryd y cyfrifoldeb hwn o ddifri ac wedi dangos ein ymroddiad drwy fod yn y Gymdeithas Dai gyntaf yng Nghymru i arwyddo Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi Llywodraeth Cymru.

“Mae’n glir bod cwsmeriaid a chymdeithas yn gyffredinol yn dod yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd cymdeithasol ac o ganlyniad mae busnesau yn gorfod addasu eu modelau busnes i sicrhau bod cynnyrch yn foesegol. Os gallwn weithio gyda’n gilydd – prynwyr a chyflenwyr, y sector cymdeithasol a preifat – gallwn wneud mwy gyda’n gilydd na ar wahân a gwneud gwahaniaeth parhaol.”

Ychwanegodd Steve Chapan, Cydlynydd Atal Caethwasiaeth Cymru: “Mae’r digwyddiad hwn yn garreg filltir pwysig, dyma’r cynhadledd cyntaf sydd wedi ei drefnu ar y cyd i hyrwyddo Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi Llywodraeth Cymru. Hoffwn ddiolch wrth Cartrefi Cymunedol Gwynedd am arwain y ffordd fel y Gymdeithas Dai gyntaf i arwyddo’r Cod hwn ac i weithredu ar yr addewidion hynny. Rydym i gyd yn gwybod na drwy gyd-weithio’n effeithiol y gallwn wneud wir wahaniaeth i fywydau pobl a thaclo’r rhai sy’n cadw bobl yn gaeth ac yn cefnogi chyflogaeth anfoesegol yng Nghymru.”


Medi

Glan Llyn

Cydweithio er budd cymunedau Gwynedd

25.09.18

Mae cymdeithas dai fwyaf gogledd Cymru Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) a Gwersyll yr Urdd Glan-llyn wedi bod yn llwyddiannus mewn sicrhau arian grant o bron i £10,000 i roi’r cyfle i 90 o bobl ifanc o Wynedd dreulio penwythnos yng ngwersyll Glan-llyn, Y Bala.

Mae’r arian wedi dod o Gronfa Addysg Thomas Howell ar gyfer Gogledd Cymru (THEFNW) gyda CCG a’r Urdd hefyd yn cyfrannu £1350 yr un mewn arian cyfatebol tuag at y cynllun. Bydd y cynllun yn cael ei gynnal dros dair penwythnos gyda grwpiau o hyd at 30 o bobl ifanc o gymunedau Gwynedd yn treulio dau ddiwrnod yn y gwersyll yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau.

Dywedodd Sarah Schofield, Cyfarwydd Cwsmeriaid a Chymunedau CCG: “Ers sefydlu yn 2010, rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein tenantiaid ym mhob ffordd bosib.

“Mae hwn yn gyfle gwych i bobl ifanc rhwng 11-16 oed. Yn Glan-llyn byddant yn dysgu sgiliau pwysig fel magu hyder, cydweithio a datrys problemau, ac yn fwy na dim i gael hwyl gyda’u ffrindiau.

“Fel landlord mwyaf gogledd Cymru, rydym yn darparu tai cymdeithasol i 10% o boblogaeth Gwynedd. Rydym wedi gweithio’n galed i ddatblygu cysylltiadau a perthynas weithio dda gyda sawl corff, yn cynnwys yr Urdd, a hoffwn ddiolch yn fawr iddynt am wn.”

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Glan-llyn, Huw Antur Edwards: “Fel mudiad rydym yn falch iawn o allu gweithio mewn partneriaeth â CCG i gynnig y profiadau preswyl i blant o wahanol ardaloedd yng Ngwynedd. Nod yr Urdd yw cynnig cyfleodd i blant a phobl ifanc gymdeithasu drwy weithgareddau yn y Gymraeg ac fel gwersyll rydym yn denu dros 13,000 o blant a phobl ifanc bob blwyddyn.

“Mae ein hymchwil yn dangos fod ein hymwelwyr yn gweld cynnydd yn eu hyder, defnydd o’r Gymraeg a datblygu sgiliau mewn gweithgareddau awyr agored yn ystod eu hymweliad felly mae’r cefnogaeth gan Ymddiriedolaeth Thomas Howells am wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau 90 o bobl ifanc Gwynedd. Gobeithiwn barhau i gydweithio gyda CCG ar bartneriaeth i’r dyfodol a pharhau ein gwaith ar y cyd yn datblygu cymunedau llewyrchus i Ogledd Orllewin Cymru.”

Hyd yn hyn mae criw o blant o Gaernarfon a Penygroes wedi treulio penwythnos yn y gwersyll yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, o gwrs rhaffau i ganŵio ar lyn Tegid. Bydd criw o blant o Blaenau Ffestiniog a Pen Llŷn yn cael y cyfle yn ystod mis Hydref a Tachwedd.


Wardeiniaid Ifanc Bala Wardeiniaid Ifanc Groeslon

Profiadau gwerthfawr i bobl ifanc dros yr Haf

10.09.18

Mae 16 person ifanc o Groeslon a’r Bala wedi bod yn cymryd rhan mewn cynllun sy’n cael ei redeg gan y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) i wella eu cymunedau dros yr haf.

Mae’r cynllun wardeiniaid ifanc yn brosiect unigryw sy’n rhoi’r cyfle i blant weithio gyda Swyddog Tai Cymunedol CCG ar ei stadau dros yr haf i’w dysgu am y gwaith pwysig sy’n cael ei wneud yn ein cymunedau er mwyn eu gwneud yn lefydd braf a saff i fyw.

Mae’r cynllun hwn wedi cael ei redeg ers naw mlynedd, ac mae bron i 140 o blant o ardaloedd ar draws y sir wedi cymryd rhan.

Dywedodd Sarah Schofield, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a Chymunedau CCG: “Mae’r cynllun hwn yn rhoi cyfle gwych i blant ddysgu mwy am ein gwaith yn ein cymunedau yn ogystal a dysgu am fyd gwaith yng Ngwynedd. Pwrpas y cynllun wardeiniaid ifanc yw i roi gymaint o brofiadau a phosib i blant er mwyn eu hysbrydoli i feddwl am ei cymuned.

“Am bob £1 gafodd ei fuddsoddi yn y cynllun Wardeiniaid Ifanc llynedd cafod £54 o werth cymdeithasol ei gynhyrchu. Roedd hyn yn cynnwys gwella hyder, cyfleoedd i wirfoddoli a llesiant y rhai fu’n cymryd rhan.

“Yn ogystal a gweithio gyda gwahanol bartneriaid, mae’r Wardeiniaid Ifanc wedi bod yn gweithio gyda ein Swyddogion Tai Cymunedol a Cynghorwyr lleol ar ein stadau yn plannu blodau a chasglu sbwriel. Mae’r sesiynau wedi rhoi cyfle i’r plant hefyd weld be sy’n mynd ymlaen yn eu hardaloedd lleol, a sut rydym yn cydweithio er mwyn yn gwneud ein cymunedau yn lefydd da i fyw. Rydym yn hynod o falch o’r cyfle yma sy’n cael ei gynnig gennym i bobl ifanc yr ardal pob blwyddyn.”

Treuliodd y criw o ddisgyblion blwyddyn pump a chwech ysgolion Y Bala a Groeson dau ddiwrnod yr wythnos gyda Swyddogion Tai Cymunedol CCG dros y gwyliau. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys; diwrnod gyda’r Gwasanaeth Tân a Heddlu Gogledd Cymru, ymweld gyda criw yr Ambiwlans Awyr yn Dinas Dinlle, sesiynau adeiladu tîm, gweithgareddau clirio stadau a llawer iawn mwy. Derbyniodd y bobl ifanc dystysgrif ar ddiwedd y cynllun i ddiolch iddynt am eu gwaith.

Awst 2018

Penmorfa Tywyn Ymweliad Penmorfa Tywyn

Teuluoedd Tywyn yn agor eu drysau i wleidyddion

21/08/2018

Mae pump teulu wedi setlo’n dda yn eu cartrefi newydd ym Mhenmorfa, Tywyn yn dilyn cwblhau pump tŷ newydd sydd wedi cael eu hadeiladu gan gymdeithas dai fwyaf gogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG).

Cafodd y datblygiad sydd werth £730,000 ac yn cynnwys pump tŷ dwy ystafell wely ei adeiladu gan gwmni lleol Chesworth Brothers. Mae’r cartrefi yn cyrraedd lefel effeithlonrwydd tri Côd Cartrefi Cynaliadwy, safonau Diogelu Drwy Ddylunio a Thai am Byth Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Rwyf yn falch iawn o weld fod y tai yma wedi eu cwblhau i safon uchel iawn, ac yn dai sydd yn darparu cartrefi clud, cyfforddus ac yn fwy na dim, fforddiadwy i deuluoedd Tywyn.

“Cafodd cwmni lleol o Dywyn ei penodi i wneud y gwaith oedd yn sicrhau bod y gwariant yn aros o fewn yr ardal a bod nifer o fuddion economaidd a chymunedol yn deillio o’r cynllun.

“Mae’n bwysig ein bod yn parhau i ddatblygu tai yn yr ardaloedd gwledig hyn, er mwyn darparu tai fforddiadwy o safon i bobl yn yr ardaloedd maent eisiau byw. Mae gennym gynllun arall ar y gweill yn Nhywyn ac rydym yn gobeithio cael caniatâd cynllunio i ddechrau ar gynllun arall yn Aberdyfi flwyddyn nesaf. Mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru mae’r tri cynllun yma yn fuddsoddiad o £3.5m i adeiladu tai fforddiadwy yn de Gwynedd.”

Daeth yr AS lleol Liz Saville Roberts ac aelodau o Gyngor Tref Tywyn draw i weld y datblygiad yr wythnos hon. Cawsant gyfle i weld y tai newydd a chyfarfod rhai o’r teuluoedd newydd sy’n setlo’n dda yn eu cartrefi newydd.

Dywedodd Liz Saville Roberts, AS Dwyfor-Meirionnydd: “Roedd hi’n bleser croesawu tenantiaid cyntaf Cartrefi Cymunedol Gwynedd i’r datblygiad hwn o dai fforddiadwy ym Mhenmorfa, Tywyn.

“Does dim dwywaith bod prinder tai fforddiadwy ar draws y sir a mae’n dda gweld cynlluniau fel hyn yn cyfrannu ar yr angen hwn. Rydym angen parhau i adeiladu tai fforddiadwy ar gyfer teuluoedd ifanc lleol, ac mae rhai yn enghraifft wych o hynny.

“Dw i’n dymuno’r gorau i’r tenantiaid yn eu cartrefi newydd a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod ynghlwm â’r datblygiad hwn.”

Cafodd y cynllun £730,000 ei gyllido gan CCG a grant Llywodraeth Cymru.

Yn ôl i'r top