adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Newidiadau i fudd-dal

Cafodd y Ddeddf Diwygio Lles ei basio gan y Llywodraeth ac mae’n cyflwyno nifer o newidiadau i’r system budd-daliadau.

Credyd Cynhwysol

Dros y misoedd nesaf bydd Credyd Cynhwysol yn disodli’r budd-daliadau canlynol:

  • lwfans ceisio gwaith
  • lwfans cyflogaeth a chymorth
  • cymhorthdal incwm
  • credyd treth plant
  • credyd treth gwaith
  • budd-dal tai

Bydd eich taliad credyd cynhwysol yn cael ei dalu i chi yn fisol a bydd yn cynnwys eich rent. Rydych angen gwneud trefniadau gyda ni i sefydlu debyd uniongyrchol i dalu eich rent.

Mae mwy o fanylion am y credyd cynhwysol ar wefan Cyngor Gwynedd.

Os ydych chi’n poeni neu yn ansicr os fyddwch chi’n cael eich effeithio cysylltwch â aelod o’n Tîm Rhent ar 0300 123 8084.


Tan Feddiannu / Treth llofft

Bydd teuluoedd oedran gweithio sy’n tan feddiannu yn ei cartref ac yn derbyn budd-dal tai gyda ystafell sbâr yn eu cartref yn derbyn toriad i’w budd-dal.

Mae mwy o wybodaeth ar wefan Cyngor ar Bopeth.


Y cap budd-daliadau

Mae Llywodraeth y DU wedi gosod cyfyngiad ar faint o arian gall deulu dderbyn mewn budd-dal.

Mae mwy o wybodaeth am y cap budd-daliadau ar wefan Cyngor Gwynedd.


Taliadau Tai Dewisol (DHP)

Mae pob Awdurdod Lleol yn derbyn swm o arian pob blwyddyn i helpu pobl sy’n derbyn budd-dal tai ond yn cael trafferth i dalu eu rhent. Gelwir y pot yma yn Taliadau Tai Dewisol. Y Cyngor sy’n gyfrifol am rannu’r arian hwn a phenderfynu faint fyddwch yn dderbyn ac am ba hyd – maent yn asesu bob cais yn unigol.

Mae mwy o wybodaeth am daliadau Tai Dewisiol ar wefan Cyngor Gwynedd.


Tips defnyddiol

Bancio - Os nad oes ganddochi gyfrif banc, galwch heibio eich banc neu swyddfa Undeb Credyd lleol.

Mynediad i'r wê - Os nad oes ganddochi fynediad i'r wê adref, mae nifer o lefydd yn eich ardal chi yn cynnig mynediad i'r we a wi-fi. Mae gwefan Gwynedd Ddigidol yn dangos lle mae'r rhain.

Rheoli eich arian - Mae cyngor ar wefan GOV.UK am y Credyd Cynhwysol a sut i reoli eich arian chi.

Yn ôl i'r top