Hunan Arfarniad

Mae Hunan Arfarnu yn ymwneud â chymryd golwg onest ar sut ydyn ni’n gwneud, yr hyn a wnaethom i wella neu gynnal perfformiad a beth oedd y canlyniadau i'n cwsmeriaid (pa wahaniaeth a wnaethom?). Mae hunan arfarniad eleni yn cyd-fynd â mecanweithiau sicrwydd cyfredol y Bwrdd sy'n darparu monitro ac arfarnu parhaus trwy ei Fwrdd a'i Bwyllgorau. Mae'n seiliedig yn gadarn ar y ffordd yr ydym wedi ymgysylltu â thenantiaid, wedi arfarnu perfformiad cyfredol y sefydliad, gan gynnwys yr hyn sydd wedi mynd yn dda, a’r meysydd sydd angen eu gwella.

Rhoddir crynodeb o'r hunan arfarniad ar gyfer pob Safon Perfformiad o safbwynt Rheoli yn Nhabl A isod. Mae'r ymarfer hunan arfarnu yn creu darlun cadarnhaol o'r cwmni, yn enwedig y ffordd y mae'n ceisio darparu sicrwydd Bwrdd ar agweddau o berfformiad, llywodraethu a hyfywedd ariannol. Mae'r canlyniadau'n arwydd o sefydliad aeddfed sy'n hunan ymwybodol ac yn ymdrechu'n barhaus i wella.

Tabl A: Sgôr Hunan Arfarnu yn erbyn y Safonau Perfformiad newydd
SP Safon Perfformiad Sgôr
1 Rheolaeth Bwrdd a gweithrediaeth effeithiol gyda gweledigaeth uchelgeisiol a chlir ar gyfer y Landlord Cymdeithasol Cofrestredig 4STAR
2 Cyfranogiad tenantiaid effeithiol ac addas, a gwasanaethau o ansawdd uchel, ac sy’n gwella 4STAR
3

Asesiad cynhwysfawr o effeithiau busnes risgiau cyfredol a risgiau sy'n dod i'r amlwg, gan gynnwys cyfleoedd busnes a datblygu newydd, gyda threfniadau rheoli risg cadarn

4STAR
4 Tystiolaeth glir o hunan arfarniad a datganiad cydymffurfio 5STAR
5 Hanes o gyflawni canlyniadau cadarnhaol, gan ymateb yn briodol i heriau a materion perfformiad newydd 3STAR
6 Rhoi gwerth am arian ym mhob rhan o’r busnes 4STAR
7 Cydymffurfio â gofynion a chanllawiau rheoleiddiol a statudol 5STAR
8 Cynllun ariannol sy'n darparu ac yn cefnogi'r cynllun busnes a monitro perfformiad ariannol yn effeithiol 5STAR
9 Rheoli gweithrediadau trysorlys yn effeithiol gan sicrhau digon o hylifedd bob amser 5STAR
10 Dealltwriaeth glir o rwymedigaethau a pherfformiad asedau 5STAR

Rydym wedi parhau i seilio ein hasesiad yn erbyn y Safonau Perfformiad newydd ar y system sgorio a ddatblygwyd yn 2016 sy’n cael ei chrynhoi yn Nhabl B:

Tabl B: Methodoleg sgorio Hunan Arfarniad
Sgôr Beth mae hyn yn ei olygu?
5STAR Rydym ni'n gwneud yn dda, ond angen i'r gwaith barhau
4STAR Rydym ni'n gwneud yn dda, ond gallwn wella eto
3STAR Rydym ni'n gwneud yn iawn, ond rydym yn gwybod bod angen gwella
2STAR Rydym ni'n gwneud yn iawn, ond rydym angen rhoi cynlluniau ar waith er mwyn gwella
1STAR Mae angen gwella, ond rydym yn gwybod sut i wneud hyn
0STAR Mae angen gwella ac rydym eisiau deall beth sydd angen ei wneud

Mae ein Hunan Arfarniad yn erbyn y deg Safon Perfformiad yn cael ei fonitro'n rheolaidd ac fe'u hadroddir i'r Bwrdd bob chwarter. Gellir gweld y sefyllfa gyfredol ar gyfer y chwarter diweddaraf isod:

DANGOSFWRDD HUNAN ARFARNIAD CYFREDOL

Yn ôl i'r top