adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Gwaith gwella (SATC)

Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)

Pan ddechreuodd CCG yn Ebrill 2010, fe wnaethom hefyd ddechrau ar raglen welliannau pum mlynedd, Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). Er bod yn rhaglen hon yn dod i ben rŵan, mi fyddwn ni’n parhau i wneud gwelliannau ac i fuddsoddi yng nghartrefi ein tenantiaid.

O Ebrill 2015 fe fyddwn ni’n buddsoddi dros £8 miliwn pob blwyddyn ar wella a chynnal safon ein cartrefi.

Dim ond cartrefi sydd angen gwelliannau fydd yn cael gwaith. Bydd y gwelliannau hyn yn cynnwys -

  • Cegin
  • ystafell ymolchi
  • ffenestri a drysau
  • gwresogi
  • ailweirio
  • rendro
  • to
  • llwybrau
  • ffens

Er mwyn gweld pa gartrefi sydd angen gwelliannau mae ein tîm o syrfewyr yn ymweld â chartrefi ar draws Gwynedd.

Cyn y byddwn ni’n gwneud unrhyw waith yn eich cartref fe fyddwn yn cysylltu â chi gyda mwy o wybodaeth. Os na chafodd eich cartref gwaith fel rhan o’n rhaglen welliannau SATC, efallai am nad oedd yr amser yn gyfleus neu eich bod wedi cael cynnig y gwaith a nawr wedi newid eich meddwl, cysylltwch â ni ar 0300 123 8084.


Cysylltu â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn ynglŷn â gwaith gwella cysylltwch gyda ni.

Fe allwch ein ffonio ar: 0300 123 8084 neu ein e-bostio ar: ymholiadau@ccgwynedd.org.uk.

Dwi ddim yn siŵr ym mha ardal mae fy nghartref gan ei fod ar y ffin, sut ydw i'n cael gwybod ym mha ardal mae fy nghartref i?

Os nad ydych chi'n siŵr ym mha ardal mae eich cartref ffoniwch ni ar 0300 123 8084 ac fe fydd ein staff yn gallu dweud wrthych ym mha ardal mae eich cartref.

Mae'r amserlen yn dweud ym mha flwyddyn fydd y gwaith yn cael ei wneud, ond pryd fyddai'n cael gwybod yr union ddyddiad pan fydd y gwaith yn dechrau?

Byddwch yn derbyn llythyr o leiaf 21 diwrnod cyn y bydd unrhyw waith yn cychwyn. Bydd CCG a'r Contractwyr yn cysylltu gyda chi'n gyson er mwyn gwneud yn siŵr eich bod wedi paratoi ar gyfer y gwaith. Bydd ein Swyddog Cyswllt Tenantiaid hefyd ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglŷn â'r gwaith.


Beth os nad ydy hi'n gyfleus i'r gwaith gael ei wneud?

Os nad yw'r dyddiad yn gyfleus i chi, cysylltwch â ni ar 0300 123 8084 mor fuan â phosib er mwyn i ni gael trefnu dyddiad mwy cyfleus i chi.


Sut mae CCG wedi penderfynu pryd mae'r gwaith yn cael ei wneud ym mhob ardal?

Mae'r gwaith wedi ei raglennu yn dilyn archwiliadau manwl. Yr ardaloedd sydd â'r canran uchaf o dai sydd angen y gwaith sydd yn cael eu gwneud gyntaf.


Ydy pob tŷ ym mhob ardal yn rhan o’r cynllun?

Dim ond tai sydd angen gwaith fydd yn derbyn gwelliannau. Pwrpas y cynllun yw i ddod â thai CCG i fyny i Safon Ansawdd Tai Cymru. Os ydy rhai pethau yn eich cartref eisoes yn cyrraedd SATC yna ni fydd y gwaith hwnnw yn cael ei wneud yn eich cartref, e.e os ydych chi wedi cael cegin newydd yn ddiweddar, yna ni fyddwch yn derbyn cegin newydd fel rhan o’r rhaglen hon.


Sut ydw i’n gwybod os ydy fy nhŷ fi’n cyrraedd SATC?

Bydd canlyniadau archwiliad gan gwmni Savills yn dangos os ydi eich tŷ chi’n cyrraedd SATC. Fydd CCG yn cysylltu â chi o flaen llaw i ddweud wrthych os fydd gwaith yn cael ei wneud yn eich cartref.


Fydda i’n gorfod symud allan o’r tŷ tra mae’r gwaith yn cael ei wneud?

Na, ni fydd yn rhaid i chi symud allan o’ch tŷ. Efallai y bydd yna ychydig o sŵn wrth i rai o’r gwaith gael ei wneud, ond fe fydd y gweithwyr yn gwneud eu gorau i beidio â tharfu gormod arnoch.


Fydda i’n cael dewis pa gegin dwi eisiau?

Byddwch. Fe fyddwch chi’n cael dewis o 3 math gwahanol o gwpwrdd, 3 work top, 3 math o deils a 3 llawr. Fe fyddwch chi’n cael y cyfle i weld samplau cyn penderfynu.


Fydda i’n cael dewis pa ystafell ymolchi dwi eisiau?

Byddwch. Fe fyddwch chi’n cael dewis o 3 math gwahanol o cladding ar gyfer y waliau 3 llawr gwahanol, ond fe fydd pob suite yn un gwyn. Fe fyddwch chi’n cael y cyfle i weld samplau cyn penderfynu.


Sut fath o foeler/system wresogi sydd ar gael?

Pan fydd yn bosib byddwn yn cysylltu’r system wresogi i’r prif gyflenwad. Os nad yw hynny’n bosib, byddwn yn cysylltu â chi gydag opsiynau eraill gan gynnwys olew, poteli nwy ayyb. Bydd digon o gyfle i chi gael trafod yr opsiynau gyda ni.


Beth os nad ydw i eisiau gwaith ar fy nhŷ?

Mae gennych chi’r hawl i wrthod y gwaith, oni bai fod gofynion iechyd a diogelwch yn golygu fod yn rhaid i’r gwaith gael ei wneud, e.e. ail weirio.


Fydda i’n cael lwfans anghyfleustra (disturbance allowance) am y gwaith?

Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu rhoi disturbance allowance i chi ond fe fyddwch chi’n derbyn talebau ar gyfer ail addurno’r tŷ os ydych wedi derbyn gwaith ail-weirio.

Fel rhan o’r gwaith gwella mae CCG yn gosod unedau EnviroVent er mwyn awyru a rheoli cyddwysedd mewn cartrefi.

Am fwy o wybodaeth, lawrlwythwch o ddogfen isod:

EnviroVent

CDM

health and safety

Beth yw CDM?

Mae Rheolau Construction (Design Management) 2007 yn cael eu hadnabod fel CDM. Maent yn gyfres o reolau pwysig ym Mhrydain gan Adran Adeiladu'r Health and Safety Executive. Eu bwriad yw gwella iechyd a diogelwch ym maes adeiladu sy’n cyflogi dros ddwy filiwn o bobl ym Mhrydain.

Ar brosiectau mawr cyflogir Cydlynydd CDM sy’n gyfrifol am sicrhau fod pawb yn cydymffurfio â CDM a bod pawb sy’n ymwneud â’r cynllun yn cyd-weithio â’i gilydd.


Iechyd a diogelwch ar safleoedd adeiladu

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn sicrhau fod unrhyw waith sy’n cael ei wneud ar, ac yn ei eiddo, yn cael eu wneud yn ddiogel heb unrhyw risg i denant, contractwyr a’r cyhoedd. Rydym yn gwneud hyn drwy ddefnyddio contractwyr cymwys ac asesu perfformiad iechyd a diogelwch y contractwyr.

Iechyd a diogelwch ar safleoedd adeiladu


Beth yw rheolau CDM 2007?

Mae rheolau Construction Design and Management 2007, (CDM 2007) a gafodd eu cyflwyno gan adran adeiladu yr Adran Weithredol Iechyd a Diogelwch yn reolau pwysig o fewn y diwydiant adeiladu yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r rheolau yma’n lleihau risg iechyd a diogelwch pawb sy’n gweithio ar brosiectau adeiladu - o’r broses adeiladu i gynnal a chadw’r eiddo yn y dyfodol.


CCG a CDM 2007

Mae gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd gydlynydd CDM sydd wedi ei gofrestru gyda Chymdeithas Diogelwch Prosiect (Association of Project Safety). Y cydlynydd CDM yw’r prif gyswllt i’r adeiladwyr neu’r cleient ar faterion iechyd a diogelwch. Prif waith y cydlynydd CDM yw helpu’r cleient i wneud eu gwaith a dilyn rheolau CDM, cydlynu anghenion iechyd a diogelwch a darparu Ffeil Iechyd a Diogelwch. Mae’r cydlynydd hefyd yn helpu’r cleient i asesu gallu pobl eraill sy’n rhan o’r prosiect.


Contractwyr

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn asesu pob contractwr er mwyn sicrhau eu bod yn gallu gwneud y gwaith ac yn cyd-fynd â rheolau CDM 2007. Mae’r contractwyr yn cael eu hasesu drwy Gynlluniau Diogelwch Caffael (Safety Schemes in Procurement - SSIP), Cynllun Asesu Iechyd a Diogelwch Contractwyr (The Contractors Health & Safety Assessment Scheme – CHAS) neu debyg.


Iechyd a diogelwch a CCG

Mae CCG yn ymweld â safleoedd ble mae’r contractwyr yn gweithio er mwyn sicrhau eu bod yn gweithio’n ddiogel. Mae’r contractwyr yn cael eu asesu’n fisol yn ôl safonau perfformiad y diwydiant adeiladu.
Mae CCG yn darparu llawlyfr iechyd a diogelwch ar gyfer contractwyr a’r staff sy’n gweithio ar safleoedd adeiladu.


Gwefannau defnyddiol

Cynlluniau Diogelwch Caffael
(Safety Schemes in Procurement) www.ssip.org.uk/index.html

Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
(Health & Safety Executive) www.hse.gov.uk/cymraeg

Cymdeithas Diogelwch Prosiect
(Association of Project Safety) www.aps.org.uk

Nid yw Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allannol

Asbestos

Asbestos

Beth yw asbestos?
Mae asbestos yn fwyn naturiol sydd wedi’i ffurfio o ffibrau mân. Rhwng y 1950au a chanol y 1980au, roedd yn ddeunydd cyffredin yn y gwaith o adeiladu tai. Er nad yw asbestos yn cael ei ddefnyddio mewn deunyddiau adeiladu erbyn hyn, gall fod yn bresennol mewn llawer o ddeunyddiau adeiladu hŷn yn eich cartref. Os gadewir llonydd iddo, ni fydd lefelau isel o asbestos yn achosi niwed.


Pam fod asbestos yn beryglus?
Mae ffibrau asbestos yn yr amgylchedd ym Mhrydain felly mae pobl yn byw mewn lefelau isel iawn o’r ffibrau bob dydd. Dim ond wrth anadlu lefelau uchel iawn o ffibrau y mae risg o ddatblygu clefyd sy’n gysylltiedig ag asbestos.


Ble all asbestos fod yn fy nghartref?
Mae asbestos yn bresennol mewn llawer o ddeunyddiau gwahanol ac mae ganddo lawer o ddefnyddiau cyffredin yn y cartref. Mae rhain yn cynnwys haenau addurno nenfydau a waliau, teils llawr plastig a finyl, seddau a thanciau dŵr mewn toiledau, rhai sinciau, tanciau dŵr sment asbestos, toeau sment rhychiog ar siediau ac ati, a byrddau insiwleiddio asbestos. Gall fod yn bresennol hefyd mewn boeleri hŷn a gwresogyddion stôr, ond gan fod yr asbestos wedi’i selio o fewn yr unedau hyn nid oes llawer o berygl eu defnyddio.

Ble all asbestos fod yn fy nghartref?


Adnabod asbestos
Nid yw’n bosibl adnabod asbestos drwy edrych arno heb hyfforddiant arbenigol iawn a dim ond drwy gynnal prawf mewn labordy y gellir dweud yn bendant bod deunydd yn cynnwys asbestos.

Gall deunydd sy’n cynnwys asbestos edrych yn debyg iawn i rai heb asbestos, felly os nad ydych chi’n siŵr ffoniwch CCG ar 0300 123 8084 am gyngor.

Peidiwch â cheisio symud unrhyw ddeunydd yr ydych yn credu a allai gynnwys unrhyw asbestos o’ch cartref.

asbestos


Pam fyddai yna asbestos yn fy nghartref?
Roedd asbestos yn ddeunydd poblogaidd gan adeiladwyr tua diwedd y 19eg ganrif oherwydd ei fod yn dda am amsugno sŵn, ei gryfder, ei allu i wrthsefyll gwres a difrod trydanol a chemegol. Mae’r Undeb Ewropeaidd bellach wedi gwahardd pob defnydd o asbestos ei dynnu, gweithgynhyrchu a phrosesu cynnyrch asbestos.


Beth os oes angen cael gwared ag asbestos o fy nghartref?
Os bydd yn rhaid i ni gael gwared ar asbestos o’ch cartref, byddwn yn trefnu mai dim ond gweithwyr hyfforddedig neu drwyddedig fydd yn gwneud y gwaith. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw waith fydd angen ei wneud ac yn sicrhau y bydd eich cartref yn ddiogel.


Beth ddylech chi wneud os ydych yn meddwl bod asbestos yn eich cartref?

Mae’n anodd iawn gwybod os oes asbestos yn eich cartref, ond os ydych yn meddwl bod, peidiwch â phoeni. Os nad yw’r asbestos wedi’i falu neu fod rhywbeth wedi amharu arno, mae’n ddiogel i’w adael yn ei le.Peidiwch byth â defnyddio papur tywod, dril neu lif ar asbestos.

Cysylltwch â CCG ar 0300 123 8084 cyn gwneud unrhyw waith yn agos at neu gyda deunyddiau sy’n cynnwys asbestos.


Gwefannau defnyddiol

Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch www.hse.gov.uk

Canolfan Wybodaeth Asbestos www.aic.org.ukYn ôl i'r top