adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Eisiau bod yn denant?

Er mwyn cael ystyriaeth am dŷ cymdeithasol yng Ngwynedd mae'n rhaid i'ch enw fod ar Gofrestr Tai Cyffredin Cyngor Gwynedd. Am fwy o fanylion cliciwch yma. I wneud cais am gartref cysylltwch â Thîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd.

Ffôn: 01286 685 100

Ebost: opsiynautai@gwynedd.llyw.cymru


Tîm Opsiynau Tai Gwynedd


Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd sydd yn rheoli'r Gofrestr Tai Cyffredin yng Ngwynedd ar ran Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp Cynefin a Tai Gogledd Cymru. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â'r tîm a'r broses o wneud cais am dŷ cliciwch ar y dolenni isod:

www.gwynedd.llyw.cymru

Polisi Gosod Tai Gyffredin

Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais Gofrestr Tai Gyffredin

Polisi Opsiynau Tai yng Ngwynedd


Cyfeirlyfr Gwasanaethau Digartref Gwynedd

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd wedi cyfrannu at ddatblygiad cyfeirlyfr sydd yn darparu disgrifiad defnyddiol o’r gwasanaethau sydd ar gael yn lleol, yn ogystal â manylion am sut i gael mynediad atynt. Cliciwch ar y linc isod i weld y cyfeirlyfr ar safle we Cyngor Gwynedd: www.gwynedd.llyw.cymru

Mae Polisi Gosod Tai Cyffredin yn cael ei weithredu yng Nghonwy, Dinbych a Fflint.

Os ydych yn ymgeisio am dŷ yn Siroedd Conwy, Dinbych, Fflint, Ynys Môn neu Bowys, rhaid i chi gyflwyno cais i'r sir:

Sir Conwy: Datrysiadau Tai Conwy

Ffôn: 0300 1240050
Gwefan: www.conwyhousing.co.uk

Sir y Fflint: Housing Solutions Sir y Fflint

Ffôn: 01352 703777
Gwefan: www.siryfflint.gov.uk


Ynys Môn: Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yng Ngwasanaethau Tai

Ffôn: 01248 752 220
Gwefan: http://www.ynysmon.gov.uk/tai/


Powys: Adran Dai Cyngor Sir Powys

Ffôn: 01597 827 464
Gwefan: www.powys.gov.uk/aaply-for-council-housing/


Sir Ddinbych: Housing Solutions Sir Ddinbych

Ffôn: 01824 712911
Gwefan: www.denbighshire.gov.uk/
Lawrlwytho Taflen

Polisi Gosod Tai Cymunedol yng Nghonwy, Dinbych a Fflint


Mae Polisi ar gyfer Gosod yn Sir Bwrdeistref Wrecsam.
Os ydych yn ymgeisio am dŷ yn Wrecsam, rhaid i chi gyflwyno cais i’r sir:

Wrecsam: Opsiynau Tai Wrecam

Ffôn: 01978 298 993
E-bost: housing@wrexham.gov.uk
Gwefan: www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/Housing_w

Taflen Wybodaeth

Cyngor Wrecsam - Ffurflen gais am dŷ

Polisi Gosod


Mae pobl sy'n ymgeisio am dŷ cymdeithasol yn cael eu hasesu i weld os ydynt yn addas a pa lefel yw eu anghen am dŷ cymdeithasol.
Bydd ymgeiswyr hefyd yn cael eu hasesu o ran eu cysylltiad lleol gyda'r gymuned y maent yn dymuno byw ynddi.

Gwasanaeth 'HomeSwapper' a 'House Swap Wales'

HomeSwapper: Gwasanaeth mwya'r DU yn helpu pobl sy'n byw mewn tŷ cyngor neu asiantaeth dai gyfnewid cartref. Rydym wedi partneru gyda HomeSwapper felly nid oes ffi cofrestru i denantiaid CCG.

House Swap Wales: Gwasanaeth rhad ac am ddim sy'n helpu tenantiad ar hyd a lled Cymru gyfnewid cartrefi drwy ddefnyddio Facebook.

Home Swapper House Swap Wales

Yn anffodus nid yw'r gwasanaethau yma ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd.


Cais i gyfnewid tenantiaeth

Pan rydych wedi darganfod tenant i gyfnewid tenantiaeth gyda chi – mae angen i chi gwblhau ffurflen gais i gyfnewid.

Byddwn yn asesu pob cais i gyfnewid yn ofalus ac yn rhoi penderfyniad i chi o fewn 42 diwrnod i’r cais.

Noder – rhaid cael caniatâd ysgrifenedig gan CCG cyn cyfnewid eiddo.

Lawrlwythwch Ffurflen gais i gyfnewid neu ffoniwch ni ar 0300 123 8084 am gopi neu wybodaeth pellach.

Taflen Gwybodaeth Cyfnewid

Cais i Gyfnewid Tenantiaeth


Mae gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd 30 eiddo masnachol sy’n cael eu gosod fel siopau. Os ydych eisiau unrhyw wybodaeth bellach ar rentu siopau ac ati cysylltwch â thîm Client ar 0300 123 8084.

Siop 23 Ffordd Elidir Siop 23 Ffordd Elidir, Caernarfon, L55 1DR

Rhent blynyddol: £3,000

 • Eiddo wedi ei leoli yng nghanol ardal Maesincla.
 • Eiddo wedi leoli mewn bloc gyda 4 siop a fflatiau uwchben.
 • Roedd yr eiddo yn arfer bod yn siop sglodion.
 • Cynllun llawr

Am fwy o wybodaeth neu i wneud cais am y siop cysylltwch â ni:
 • E-bost: ymholiadau@ccgwynedd.org.uk
 • Ffôn: 0300 123 8084

Shop 13 Ffordd Elidir Siop 13 Ffordd Elidir, Maesincla, Caernarfon, LL55 1DR

Rhent wythnosol: £2,250

 • Eiddo wedi ei leoli yng nghanol ardal Maesincla.
 • Eiddo wedi leoli mewn bloc gyda 4 siop a fflatiau uwchben.
 • Roedd yr eiddo yn arfer bod yn Swyddfa Bost.
 • Cynllun llawr
 • Am fwy o wybodaeth neu i wneud cais am y siop cysylltwch â ni:
  • E-bost: ymholiadau@ccgwynedd.org.uk
  • Ffôn: 0300 123 8084
 • Mae CCG yn berchen ar nifer o fodurdai ar draws Gwynedd
 • Ar gyfer cadw cerbyd yn unig mae'r modurdai
 • Cofiwch, nid oes rhaid i chi fod yn denant neu’n brydleswr i rentu modurdy gennym

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu modurdy cysylltwch â ni ar 0300 123 8084 eu cwblhewch y Ffurflen Gais am Fodurdy a’i ddanfon i:

Cartrefi Cymunedol Gwynedd
PO BOX 206
Bangor
Gwynedd
LL57 9DS

 • Rhent wythnosol modurdy 2017/18 ar gyfer tenant CCG : £9.30 (yn amodol i gynnydd blynyddol)
 • Rhent wythnosol modurdy 2017/18 ar gyfer rhywun sydd ddim yn denant i CCG: £9.30 + TAW (yn amodol i gynnydd blynyddol)

Modurdai gwag ar hyn o bryd:

 • Bro Syr Ifor, Bangor
 • Ffordd Caernarfon, Bangor
 • Glan Peris, Caernarfon
 • Llys Tryfan, Caernarfon
 • Lon Y Bryn, Caernarfon
 • Mountain Street, Caernarfon
 • Morfa Garreg, Pwllheli
 • Ffordd y Mela, Pwllheli
 • Isgraig, Tremadog
 • Tan y Bryn, Bangor

Mae gan CCG sawl rhandir ar draws Gwynedd. I rentu rhandir rhaid cydymffurfio a’r thelerau ac amodau penodol. Mae rhent blynyddol rhandir tua £20.00.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’n tîm Tir a Chyfleusterau ar 0300 123 8084.

Yn ôl i'r top