Eiddo ar osod

O bryd i'w gilydd byddwn yn hysbysebu eiddo sydd ar gael yma. Cadwch lygad allan o gwmpas Gwynedd am ein arwyddion 'ar osod'.

Dewiswch ardal i weld yr eiddo sydd ar osod yno:

Rydym hefyd yn adeiladu cartrefi newydd ar draws gogledd Cymru. Ewch i'n tudalen Tai Newydd os oes ganddo chi ddiddordeb yn y tai yma.

Er mwyn cael eich ystyried am dy cymdeithasol yng Ngwynedd mae’n rhaid i’ch enw fod ar Gofrestr Dai Gyffredin Gwynedd. Gallwch gysylltu gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 neu cliciwch yma i fynd i'w gwefan.

Er mwyn cael eich ystyried am dŷ cymdeithasol yn Sir Ddinbych mae’n rhaid i chi gofrestru eich manylion gyda SARTH. Gallwch gysylltu gyda SARTH ar 01824 712911 neu cofrestrtai@sirddinbych.gov.uk

Er mwyn cael eich ystyried am dŷ cymdeithasol yn Wrecsam mae'n rhaid i chi gofrestru eich manylion gyda Cyngor Wrecsam. Gallwch gysylltu a nhw ar 01978 298 993 neu housing@wrexham.gov.uk

Arfon

Nid oes unrhyw eiddo ar osod yn Arfon ar hyn o bryd.

Nid oes eiddo gwag ar osod yn Arfon ar hyn o bryd!

Dwyfor

30 Bro Cynan 30 a 33 Bro Cynan, Pwllheli, LL53 5EH

Rhent wythnosol:£81.06| Tâl Gwasanaeth: £4.87 | Treth Cyngor: Band B

Fflat dwy lofft, llawr cyntaf heb ddodrefn ym Mhwllheli. Mae'r fflat yn agos i'r Stryd Fawr a'r archfarchnad.
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath gyda chawod uwchben
 • System gwres canolog nwy
 • Sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL53 5EH yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Y Ddôl, Pwllheli 37 Y Ddôl, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5PA

Rhent Wythnosol: £74.18| Tâl Gwasanaeth: £11.99| Council Tax: Band A

Fflat un ystafell wely llawr gwaelod wedi ei leoli yn agos i'r traeth, Ysgol Uwchradd a Chanolfan Hamdden.
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely dwbl
 • Ystafell ymolchi gyda bath a chawod uwchben
 • Gwres Canolog nwy

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL53 5PA yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Yr Eifl 6 a 11 Yr Eifl, Pwllheli, LL53 5EH

Rhent wythnosol: £91.99| Tâl Gwasanaeth: £4.87| Treth Cyngor: Band A

Fflat tair lofft, ar draws dau lawr ar yr ail lawr. Mae'r fflat yn agos i'r ysgol gynradd ac ysgol uwchradd, canolfan hamdden a'r traeth.
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin/ ystafell fwyta
 • Dwy ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath gyda chawod uwchben
 • Taoilet arwahân
 • System gwres canolog nwy
 • Sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL53 5PB yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Glan Helen 1 Glan Helen, Pwllheli, LL53 5AL

Rhent wythnosol: £73.17| Tâl Gwasanaeth: £6.57| Treth Cyngor: Band A

Mae'r eiddo yma wedi ei leoli yng nghefn Glan Helen. Mae'r eiddo yn agos i'r traeth a'r Ganolfan Hamdden.
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath a chawod uwchben
 • System gwres canolog nwy

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL53 5AL yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Isgraig Tremadog 61 a 70 Isgraig, Tremadog, LL49 9PU

Rhent wythnosol: £82.18/ £88.94| Tâl Gwasanaeth: £6.70/ £7.95| Treth Cyngor: Band B

Fflatiau dwy a tair llofft ar yr ail lawr, heb ei ddodrefnu wedi ei leoli yn mhentref Tremadog.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Un / Dwy ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath efo cawod uwchben
 • Toiled ar wahân
 • System gwres canolog nwy

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL49 9PU yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Meirionnydd

Handref 3 Tai Hendref, Blaenau Ffestiniog, LL41 3EF

Rhent wythnosol: £81.06 | Tâl Gwasanaeth: £4.07| Treth Cyngor: Band A

Fflat dwy lofft, llawr gwaelod heb ei ddodrefnu. Addas ar gyfer pobl dros 55 oed neu anabl. Mae'r eiddo yn agos i ganol y dref.

Mae gan yr eiddo:
 • Ystafell fyw/ cegin
 • Ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda chawod mynediad gwastad
 • Gwres canolog nwy

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL41 3EF yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Bro Llewelyn Bro Llewelyn, Penrhyndeudraeth, LL48 6AL

Rhent wythnosol: £71.45 (codi i £73.82 yn Ebrill)| Tâl Gwasanaeth: £18.94|Warden: £11.06 Larwm Argyfwng: £2.50| Treth Cyngor: Band A

Fflatiau un neu dwy lofft sydd wedi ei hadnewyddu yn ddiweddar. Mae'r adeilad wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer pobl hŷn, anabl neu fregus sy'n mwynhau byw yn annibynnol.
Mae Bro Llewelyn wedi ei leoli dros y ffordd a'r feddygfa a fferyllfa, llai na hanner milltir o'r stryd fawr ac ar y llwybr bws lleol i dref Porthmadog.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell Ymolchi gyda chawod anabl
 • System wresogi ganolog nwy

Mae gan y safle:

 • Lifft
 • Ystafell fyw gymunedol
 • Cegin cymunedol
 • Storfa Sgwter
 • Gwasanaeth warden a larwm argyfwng
 • System mynediad electroneg
 • Golchdy
 • Maes parcio ar y safle

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL48 6AL yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.


Fflat 1 llawr gwaelod, Fflatiau 8, 10 a 12 (fflatiau llawr cyntaf) Ffynhonau, Dolgellau, LL40 1LY

Rhent wythnosol: £71.45 | Tâl Gwasanaeth Wythnosol: £18.70 | Treth Cyngor: Band A | Costau ychwanegol: Warden, larwm argyfwng a tal gwasanaeth

Mae gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) fflat un llofft sydd wedi ei adnewyddu’n ddiweddar a’r osod yn Ffynhonau, Dolgellau – adeiliad sydd wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer pobl hŷn, anabl neu yn fregus sy’n mwynhau byw yn annibynnol.

Mae fflatiau Ffynhonau wedi cael eu lleoli yng nghanol tref Dolgellau, sydd yn agos i’r siopau a’r safle bws. Mae’r feddygfa hefyd yn agos iawn.

Cyfleusterau’r Fflat:

 • Lolfa
 • Gegin
 • Un llofft
 • Ystafell ymolchi gyda chawod anabl
 • System wresogi gymunedol

Am fwy o fanylion cysylltwch a’n tîm gosod a’r 0300 1213 8084.


Maes y Pandy 22 Maes y Pandy, Llanuwchllyn, Y Bala, LL23 7TR

Rhent wythnosol: £81.05| Tâl Gwasanaeth: £4.70| Treth Cyngor: Band A

Fflat dwy ystafell wely ar y llawr gwaelod yn ganol pentref Llanuwchllyn. Mae'r eiddo yn agos i'r ysgol gynradd, tafarn leol, garej ac nid yw'n bell o dref Y Bala.
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath gyda cawod uwchben
 • System gwres LPG
 • Gardd bychan
 • Sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL23 7TR yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Aberdyfi Tai Teg 46 Maesnewydd, Aberdyfi

Rhent Canolradd| Rhent Wythnosol £105| Rhent misol: £455| Treth Cyngor: Band C| Eiddo Tai Teg

Byngalo pâr gyda 2 ystafell wely yn addas ar gyfer 3 o bobl. Mae gan yr eiddo:

 • Gradd yn y cefn ac wrth ochr
 • Lle parcio o flaen yr eiddo
 • System Wresogi Nwy
 • Ffenestri dwbl
 • Ystafell fwy gyda lle bwyta
 • Ystafell ymolchi
 • Un ystafell wely sengl
 • Un ystafell wely dwbl

Mae'r eiddo yma yn cael ei rentu fel rhan o gynllun rhentu canolradd Tai Teg.
Bydd rhaid i chi gofrestru gyda Tai Teg er mwyn gwneud cais am yr eiddo yma.
Mae'r manylion i gyd ar ein tudalen Tai Fforddiadwy.

Nodwch os gwelwch yn dda, mi fyddwch angen:

 • 1 mis o daliad rhent i'w dalu o flaen llaw ar ddechrau'r denantiaeth
 • Cyrraedd y gofynion preswylir lleol (eich bod wed byw yn yr ardal/ cymuned am gyfnod parhaus am gyfnod o 12 mis neu gael cyswllt agos gyda theulu sydd yn byw yn yr ardal am o leiaf 5 mlynedd)
 • Talu ffi asesu o £75 tuag at gostau gweinyddu Tai Teg. Bydd Tai Teg yn cadw'r eiddo tra bydd y profion perthnasol yn cael eu cynnal. Ni fydd y ffi yma yn cael ei dalu yn ôl i chi.

Henfaes 5 Henfaes, Dolgellau

Rhent Wythnosol: £79.44| Weekly Service Charge: £6.80| Council Tax: Band A

Fflat dwy ystafell wely heb ei ddodrefnu ar gael i'w gosod yn Nolgellau.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Dwy Ystafell wely
 • Ystafell ymolchi gyda bath a chawod uwchben y bath
 • Gwres canolog nwy
 • Gardd gymunedol
 • System CCTV
 • System mynediad ffob

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL40 1SF yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

83 Blaenddol y Bala 83 Blaenddol, Y Bala, LL23 7BE

Rhent wythnosol: £81.06| Tâl Gwasanaeth: £8.23| Treth Cyngor: Band A

Fflat dwy lofft ar y llawr cyntaf yn Y Bala. Mae'r eiddo yn agos i'r stryd fawr a'r ysgol uwchradd.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath efo cawod uwchben
 • System wres canolog nwy
 • Gardd bychan
 • Sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL23 7BE yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Sir Ddinbych

Nid oes ganddom unrhyw eiddo ar osod yn Sir Dinbych ar hyn o bryd.

Wrecsam

Nid oes unrhyw eiddo ar osod yn Wrecsam ar hyn o bryd.

Yn ôl i'r top