adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Eiddo ar osod

O bryd i'w gilydd byddwn yn hysbysebu eiddo sydd ar gael yma. Cadwch lygad allan o gwmpas Gwynedd am ein arwyddion 'ar osod'.

Dewiswch ardal i weld yr eiddo sydd ar osod yno:

Rydym hefyd yn adeiladu cartrefi newydd ar draws gogledd Cymru. Ewch i'n tudalen Tai Newydd os oes ganddo chi ddiddordeb yn y tai yma.

Er mwyn cael eich ystyried am dy cymdeithasol yng Ngwynedd mae’n rhaid i’ch enw fod ar Gofrestr Dai Gyffredin Gwynedd. Gallwch gysylltu gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 neu cliciwch yma i fynd i'w gwefan.

Er mwyn cael eich ystyried am dŷ cymdeithasol yn Sir Ddinbych mae’n rhaid i chi gofrestru eich manylion gyda SARTH. Gallwch gysylltu gyda SARTH ar 01824 712911 neu cofrestrtai@sirddinbych.gov.uk

Er mwyn cael eich ystyried am dŷ cymdeithasol yn Wrecsam mae'n rhaid i chi gofrestru eich manylion gyda Cyngor Wrecsam. Gallwch gysylltu a nhw ar 01978 298 993 neu housing@wrexham.gov.uk

Arfon

7 Llys Branwen 7 Llys Branwen, Maesgeirchen, Bangor

Rhent wythnosol: £73.17| Tâl Gwasanaeth: £12.75

Fflat un ystafell wely wedi ei leoli ar y llawr cyntaf. Mae gan yr eiddo:

 • Cegin
 • Ystafell ymolchi
 • System gwresogi Nwy
 • System mynediad gyda ffob
 • Camerau fideo


Cae'r Ysgol Cae'r Ysgol, Caernarfon

21 eiddo fforddiadwy newydd | 6 eiddo rhentu i brynu

Rhent wythnosol £93.22-£120.86 | Tâl Gwasanaeth: £2.41 Treth Cyngor: Band B i'w gadarnhau

Rhent cymdeithasol

 • 8 x Tŷ 2 ystafell wely
 • 6 x Tŷ 3 ystafell wely
 • 2 x Tŷ 4 ystafell wely
 • 5 x Bynglo 2 ystafell wely

Rhentu i brynu

 • 4 x Tŷ 3 ystafell wely
 • 2 x Tŷ 2 ystafell wely

Manylion

 • Cegin / lle bwyta gyda digon o le
 • Ystafell gyda chawod ar y llawr gwaelod gydag ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf
 • System gwres canolog nwy
 • Gardd gefn ddiogel gyda sied a phatio
 • Safle parcio ar gyfer dau gar
 • Paneli ffotofoltaig i leihau costau trydan
 • Waliau, to a’r lloriau wedi eu hinsiwleiddio
 • Mae’r tai’n cyrraedd meini prawf Diogelwch Drwy Dylunio a Tai Gydol Oes

Cysylltwch gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd i gofrestru ar gyfer un o'r tai Rhent Cymdeithasol.
Cysylltwch gyda Tai Teg i gofrestru ar gyfer un o'r tai rhentu i brynu.

20 Plas Marchogon 20 Plas Marchogion, Tan y Bryn, Bangor, LL57 1TT

Rhent wythnosol: £74.18 | Tâl Gwasanaeth: £7.87

Fflat un ystafell wely ar yr ail lawr yn Plas Marchogion. Mae gan yr eiddo:

 • Cegin
 • Ystafell ymolchi
 • Gwresoddygion stôr
 • Parcio
 • Camerau diogelwch

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL57 1TT yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Dwyfor

30 Bro Cynan 4, 6, 30 a 33 Bro Cynan, Pwllheli, LL53 5EH

Rhent wythnosol:£81.06| Tâl Gwasanaeth: £6.05 | Treth Cyngor: Band B

Fflatiau dwy lofft, llawr cyntaf ac ail lawr heb ddodrefn ym Mhwllheli. Mae'r fflatiau yn agos i'r Stryd Fawr a'r archfarchnad.
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath gyda chawod uwchben
 • System gwres canolog nwy
 • Sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL53 5EH yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Maes Myrddin, Chwilog 6 Maes Myrddin, Chwilog, LL53 6TG

Rhent wythnosol: £85.03| Tâl Gwasanaeth: £1.10| Treth Cyngor: Band A

Byngalo dwy lofft heb ei ddodrefnu, addas ar gyfer pobl dros 55 oed neu anabl, wedi ei leoli ym mhentref Chwilog, ger Pwllheli. Mae'r eiddo yn agos i'r safle bws a siop y cigydd.
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell Fyw/ Cegin
 • Ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ynolchi gyda chawod mynediad gwastad
 • System wresogi stôr
 • Gardd fach a sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL53 6TG yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Glan Helen 1 Glan Helen, Pwllheli, LL53 5AL

Rhent wythnosol: £73.17| Tâl Gwasanaeth: £6.57| Treth Cyngor: Band A

Mae'r eiddo yma wedi ei leoli yng nghefn Glan Helen. Mae'r eiddo yn agos i'r traeth a'r Ganolfan Hamdden.
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath a chawod uwchben
 • System gwres canolog nwy

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL53 5AL yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Isgraig Tremadog 70 Isgraig, Tremadog, LL49 9PU

Rhent wythnosol: £88.94| Tâl Gwasanaeth: £7.62| Treth Cyngor: Band B

Fflat tair llofft ar yr ail lawr, heb ei ddodrefnu wedi ei leoli yn mhentref Tremadog.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Dwy ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath efo cawod uwchben
 • Toiled ar wahân
 • System gwres canolog nwy

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL49 9PU yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Meirionnydd

Bro Llewelyn Bro Llewelyn, Penrhyndeudraeth, LL48 6AL

Rhent wythnosol: £71.45 (codi i £73.82 yn Ebrill)| Tâl Gwasanaeth: £16.09|Warden: £11.06 Larwm Argyfwng: £2.50| Treth Cyngor: Band A

Fflatiau un neu dwy lofft sydd wedi ei hadnewyddu yn ddiweddar. Mae'r adeilad wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer pobl hŷn, anabl neu fregus sy'n mwynhau byw yn annibynnol.
Mae Bro Llewelyn wedi ei leoli dros y ffordd a'r feddygfa a fferyllfa, llai na hanner milltir o'r stryd fawr ac ar y llwybr bws lleol i dref Porthmadog.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell Ymolchi gyda chawod anabl
 • System wresogi ganolog nwy

Mae gan y safle:

 • Lifft
 • Ystafell fyw gymunedol
 • Cegin cymunedol
 • Storfa Sgwter
 • Gwasanaeth warden a larwm argyfwng
 • System mynediad electroneg
 • Golchdy
 • Maes parcio ar y safle

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL48 6AL yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.


43, Pengwndwn, Blaenau Ffestiniog, LL41 4AB

Rent Wythnosol: £96.87 | Tal Gwasanaeth: £1.10 | Treth Cyngor: Band A

Tŷ tair llofft heb ei ddodrefnu, wedi ei leoli yn nhref Blaenau Ffestiniog.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell Fyw
 • Cegin
 • Dwy ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath efo cawod uwchben
 • System gwres canolog nwy
 • Gerddi
 • Sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL41 4AB yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref..

Fflat 1 llawr gwaelod, Fflatiau 8, 10 a 12 (fflatiau llawr cyntaf) Ffynhonau, Dolgellau, LL40 1LY

Rhent wythnosol: £71.45 | Tâl Gwasanaeth Wythnosol: £17.59 | Treth Cyngor: Band A | Costau ychwanegol: Warden, larwm argyfwng a tal gwasanaeth

Mae gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) fflat un llofft sydd wedi ei adnewyddu’n ddiweddar a’r osod yn Ffynhonau, Dolgellau – adeiliad sydd wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer pobl hŷn, anabl neu yn fregus sy’n mwynhau byw yn annibynnol.

Mae fflatiau Ffynhonau wedi cael eu lleoli yng nghanol tref Dolgellau, sydd yn agos i’r siopau a’r safle bws. Mae’r feddygfa hefyd yn agos iawn.

Cyfleusterau’r Fflat:

 • Lolfa
 • Gegin
 • Un llofft
 • Ystafell ymolchi gyda chawod anabl
 • System wresogi gymunedol

Am fwy o fanylion cysylltwch a’n tîm gosod a’r 0300 1213 8084.


20 Maes Y Pandy, Llanuwchllyn, Y Bala. LL23 7TR.

Rhent Wythnosol: £81.06 | Tâl Gwasanaeth: £5.12 | Treth Cyngor: Band A

Fflat dwy lofft ar y llawr cyntaf, heb ei ddodrefnu wedi ei leoli ym mhentref Llanuwchllyn. Mae’r eiddo’n agos i’r ysgol gynradd, tafarn leol, ar garij a ddim yn bell o’r dref agosoaf Y Bala.

Mae Gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely Dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath efo cawod uwchben
 • System gwres LPG
 • Gardd fychan
 • Sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL23 7TR yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Maes y Pandy 22 Maes y Pandy, Llanuwchllyn, Y Bala, LL23 7TR

Rhent wythnosol: £81.05| Tâl Gwasanaeth: £4.70| Treth Cyngor: Band A

Fflat dwy ystafell wely ar y llawr gwaelod yn ganol pentref Llanuwchllyn. Mae'r eiddo yn agos i'r ysgol gynradd, tafarn leol, garej ac nid yw'n bell o dref Y Bala.
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath gyda cawod uwchben
 • System gwres LPG
 • Gardd bychan
 • Sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL23 7TR yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Morfa Cadfan Tywyn 12A Morfa Cadfan, Tywyn, Gwynedd, LL36 9AB

Rhent wythnosol: £73.82| Tâl Gwasanaeth: £21.31| Larwm Argyfwng a Warden: £13.56

Fflatiau sydd wedi cael eu hadnewyddu yn ddiweddar sydd yn addas ar gyfer pobl hŷn, anabl neu fregus sy'n mwynhau byw yn annibynnol. Mae fflatiau Morfa Cadfan wedi cael eu lleoli yng nghanol tref Tywyn.
Mae gan yr eiddo:

 • Lolfa
 • Cegin
 • Ystafell wely
 • Ystafell ymolchi gyda chawod anabl
 • System wresogi cymunedol
 • System mynediad diogel

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'n tîm gosod a'r 0300 123 8084

Henfaes 15 Henfaes, Dolgellau

Rhent Wythnosol: £79.44| Weekly Service Charge: £8.24| Council Tax: Band A

Fflat dwy ystafell wely heb ei ddodrefnu ar y llawr cyntaf ar gael i'w gosod yn Nolgellau.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Dwy Ystafell wely
 • Ystafell ymolchi gyda bath a chawod uwchben y bath
 • Gwres canolog nwy
 • Gardd gymunedol
 • System CCTV
 • System mynediad ffob

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL40 1SF yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Sir Ddinbych

44 Yr Hen Balas, Llanelwy LL17 0RQ

Rhent wythnosol: £64.76 | Tâl Gwasanaeth: £40.05 | Treth Cyngor: Band A

Stiwdio trydydd llawr x 1 ystafell gwely heb ei ddodrefnu wedi ei leoli St Asaph.

Mae’r fflat yn cynnwys cegin, system ‘key fob’, gardd comunol, lle parcio, lift, gwasaneth warden a system callbell, cawod mynediad lefel.


Wrecsam

Nid oes unrhyw eiddo ar osod yn Wrecsam ar hyn o bryd.

Yn ôl i'r top