Eiddo ar osod

Dweud eich dweud ar newidiadau i'r system pwyntiau

Mae Cyngor Gwynedd yn ymghynghori ar Bolisi Gosod Tai Cymdeithasol. Mae manylion llawn am y newidiadau a'r holiadur i'w cael ar wefan Cyngor Gwynedd.O bryd i'w gilydd byddwn yn hysbysebu eiddo sydd ar gael yma. Cadwch lygad allan o gwmpas Gwynedd am ein arwyddion 'ar osod'.

Dewiswch ardal i weld yr eiddo sydd ar osod yno:

Rydym hefyd yn adeiladu cartrefi newydd ar draws Gwynedd. Ewch i'n tudalenTai Newydd os oes ganddo chi ddiddordeb yn y tai yma.

Er mwyn cael eich ystyried am dy cymdeithasol mae’n rhaid i’ch enw fod ar Gofrestr Dai Gyffredin Gwynedd. Gallwch gysylltu gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 neu cliciwch yma i fynd i'w gwefan.

Arfon

Nid oes eiddo gwag ar osod yn Arfon ar hyn o bryd!

Dwyfor

Pencei Pwllheli 4 Pencei, Pwllheli, LL53 5LB

Rhent wythnosol: £80.25 | Tâl Gwasanaeth: tua £7.11 | Treth Cyngor: Band A

Fflat dwy lofft, llawr cyntaf heb ddodrefn ym Mhwllheli. Mae'r fflat yn agos i'r Stryd Fawr a'r archfarchnad.
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath gyda chawod uwchben
 • System gwres canolog nwy
 • Sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL53 5LB yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Yr Eifl 15 a 21 Yr Eifl, Pwllheli, LL53 5PB

Rhent wythnosol :£81.35 + £5.89/ £6.25 tal gwasanaeth | Band Treth Cyngor: A

Fflat dwy lofft ar y llawr cyntaf, heb ei ddodrefnu wedi ei leoli yn nhref Pwllheli
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath efo cawod uwchben
 • System gwres canolog nwy
 • Sied

Mae'r eiddo yn agos i'r ysgol uwchradd a cynradd, Canolfan Hamdden a'r traeth.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y côd post LL53 5PB yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Meirionnydd

50 Pengwndwn 50 a 53 Pengwndwn, Blaenau Ffestiniog

Rhent wythnosol: £89.89 | Tâl Gwasanaeth: £1.10 | Treth Cyngor: Band A

Tŷ tair llofft wedi yn Manod, Blaenau Ffestiniog.
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • 2 Ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath a chawod uwchben
 • System gwres canolog nwy
 • Gerddi
 • Sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y côd post LL41 4AB yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

9 Y Glynnor, Gellilydan 9 Y Glynnor, Gellilydan, Blaenau Ffestiniog, LL41 4EW

Rhent wythnosol: £91.88| Treth Cyngor: Band B

Mae'r eiddo yma wedi ei leoli yng nghanol pentref Gellilydan ac o fewn tafliad carreg i'r ysgol gynradd. Mae llefydd parcio tu allan i'r tŷ a maes parcio cyfagos.

 • 3 ystafell wely
 • Gardd o flaen a tu ôl i'r tŷ
 • System gwresogi LPG

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y côd post LL53 5PB yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy 8 Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy, LL44 2HF

Rhent wythnosol: £69.07 | Warden £11.06 | Larwm argyfwng: £2.50 | Tâl Gwasanaeth: £28.38 | Band Treth Cyngor: A

Fflat 1 llofft, llawr gwaelod sydd wedi cael ei adnewyddu yn ddiweddar. Mae'r adeilad wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer pobl hyn, anabl neu fregus sy'n mwynhau byw yn annibynnol.

Mae gan y fflat:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Un ystafell wely
 • Ystafell ymolchi gyda chawod anabl
 • System wresogi gymunedol

Mae gan y safle:

 • Lifft
 • Lolfa gymunedol
 • Cegin gymunedol
 • Decin tu allan
 • Gwasanaeth warden a larwm argyfwng

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL44 2HF yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Fflat 1 llawr gwaelod, Fflatiau 8, 10 a 12 (fflatiau llawr cyntaf) Ffynhonau, Dolgellau, LL40 1LY

Rhent wythnosol: £71.45 | Tâl Gwasanaeth Wythnosol: £18.70 | Treth Cyngor: Band A | Costau ychwanegol: Warden, larwm argyfwng a tal gwasanaeth

Mae gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) fflat un llofft sydd wedi ei adnewyddu’n ddiweddar a’r osod yn Ffynhonau, Dolgellau – adeiliad sydd wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer pobl hŷn, anabl neu yn fregus sy’n mwynhau byw yn annibynnol.

Mae fflatiau Ffynhonau wedi cael eu lleoli yng nghanol tref Dolgellau, sydd yn agos i’r siopau a’r safle bws. Mae’r feddygfa hefyd yn agos iawn.

Cyfleusterau’r Fflat:

 • Lolfa
 • Gegin
 • Un llofft
 • Ystafell ymolchi gyda chawod anabl
 • System wresogi gymunedol

Am fwy o fanylion cysylltwch a’n tîm gosod a’r 0300 1213 8084.


10 Heulfryn, Aberangell, Ger Machynlleth, SY20 9DQ

Rhent wythnosol: £87.27 | Tâl Gwasanaeth: £1.10| Treth Cyngor: Band C

Mae gan yr eiddo:

 • 2 Ystafell wely
 • System wresogi 'solid fuel burner'
 • Gardd
 • Man parcio cyfagos
 • Ystafell ymholchi gyda chawod uwchben

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y côd post SY20 9DQ yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

9 Maesteg, Pennal, Machynlleth, SY20 9DL

Rhent Wythnosol: £89.11 | Tâl Gwasanaeth: £6.56| Treth Cyngor: Band A

Fflat 2 lofft, llawr gwaelod, heb ei ddodrefnu wedi ei leoli yn Pennal ger Machynlleth.

Mae gan yr eiddo:

 • cegin
 • lolfa braf
 • dwy ystafell wely
 • ystafell ymolchi (rhif 9 efo cawod uwchben bath, rhif 10 efo cawod cerdded i mewn)
 • system ffob
 • gardd gymunedol
 • man parcio cyfagos

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post SY20 9DL yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Aberdyfi Tai Teg 46 Maesnewydd, Aberdyfi

Rhent Canolradd| Rhent Wythnosol £105| Rhent misol: £455| Treth Cyngor: Band C

Byngalo pâr gyda 2 ystafell wely yn addas ar gyfer 3 o bobl. Mae gan yr eiddo:

 • Gradd yn y cefn ac wrth ochr
 • Lle parcio o flaen yr eiddo
 • System Wresogi Nwy
 • Ffenestri dwbl
 • Ystafell fwy gyda lle bwyta
 • Ystafell ymolchi
 • Un ystafell wely sengl
 • Un ystafell wely dwbl

Mae'r eiddo yma yn cael ei rentu fel rhan o gynllun rhentu canolradd Tai Teg.
Bydd rhaid i chi gofrestru gyda Tai Teg er mwyn gwneud cais am yr eiddo yma.
Mae'r manylion i gyd ar ein tudalen Tai Fforddiadwy.

Nodwch os gwelwch yn dda, mi fyddwch angen:

 • 1 mis o daliad rhent i'w dalu o flaen llaw ar ddechrau'r denantiaeth
 • Cyrraedd y gofynion preswylir lleol (eich bod wed byw yn yr ardal/ cymuned am gyfnod parhaus am gyfnod o 12 mis neu gael cyswllt agos gyda theulu sydd yn byw yn yr ardal am o leiaf 5 mlynedd)
 • Talu ffi asesu o £75 tuag at gostau gweinyddu Tai Teg. Bydd Tai Teg yn cadw'r eiddo tra bydd y profion perthnasol yn cael eu cynnal. Ni fydd y ffi yma yn cael ei dalu yn ôl i chi.

9 Heulfryn

9 Heulfryn, Aberangell, Ger Machynlleth, SY20 9QJ

Rhent Wythnosol £87.27 | Treth Cyngor: Band CMae gan yr eiddo:

 • 2 Ystafell wely
 • System gwres olew
 • Gardd
 • Maes parcio cyfagos
 • Cawod cerdded i mewn

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y côd post SY20 9DQ yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Yn ôl i'r top