Eiddo ar osod

Dweud eich dweud ar newidiadau i'r system pwyntiau

Mae Cyngor Gwynedd yn ymghynghori ar Bolisi Gosod Tai Cymdeithasol. Mae manylion llawn am y newidiadau a'r holiadur i'w cael ar wefan Cyngor Gwynedd.O bryd i'w gilydd byddwn yn hysbysebu eiddo sydd ar gael yma. Cadwch lygad allan o gwmpas Gwynedd am ein arwyddion 'ar osod'.

Dewiswch ardal i weld yr eiddo sydd ar osod yno:

Rydym hefyd yn adeiladu cartrefi newydd ar draws gogledd Cymru. Ewch i'n tudalen Tai Newydd os oes ganddo chi ddiddordeb yn y tai yma.

Er mwyn cael eich ystyried am dy cymdeithasol yng Ngwynedd mae’n rhaid i’ch enw fod ar Gofrestr Dai Gyffredin Gwynedd. Gallwch gysylltu gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 neu cliciwch yma i fynd i'w gwefan.

Er mwyn cael eich ystyried am dŷ cymdeithasol yn Sir Ddinbych mae’n rhaid i chi gofrestru eich manylion gyda SARTH. Gallwch gysylltu gyda SARTH ar 01824 712911 neu cofrestrtai@sirddinbych.gov.uk

Er mwyn cael eich ystyried am dŷ cymdeithasol yn Wrecsam mae'n rhaid i chi gofrestru eich manylion gyda Cyngor Wrecsam. Gallwch gysylltu a nhw ar 01978 298 993 neu housing@wrexham.gov.uk

Arfon

5 Cae Fron, Y Fron 5 Cae Fron, Y Fron, LL54 7BB

Rhent wythnosol: £90.60| Treth Cyngor: Band A| Tâl Gwasanaeth: £1.10

Mae'r eiddo yma wedi ei baentio yn ddiweddar mae gan yr eiddo:

 • 2 ystafell wely
 • Gegin newydd
 • System wresogi Olew

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL54 7BB yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Nid oes eiddo gwag ar osod yn Arfon ar hyn o bryd!

Dwyfor

30 Bro Cynan 30 Bro Cynan, Pwllheli, LL53 5EH

Rhent wythnosol:£81.06| Tâl Gwasanaeth: £4.87 | Treth Cyngor: Band B

Fflat dwy lofft, llawr cyntaf heb ddodrefn ym Mhwllheli. Mae'r fflat yn agos i'r Stryd Fawr a'r archfarchnad.
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath gyda chawod uwchben
 • System gwres canolog nwy
 • Sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL53 5EH yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

4 Y Manor Pwllheli 4 Y Manor, Pwllheli, LL 53 5AL

Rhent wythnosol: £82.18| Tâl Gwasanaeth: £10.11| Treth Cyngor: Band A

Fflat dwy loffr ar y llawr cyntaf, heb ei ddodrefnu gyda golygfeydd o'r môr ac wedi ei leoli ar y prom ym Mhwllheli.
Mae gan yr eiddo yma:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath efo cawod uwchben
 • System gwresogi stôr

Mae siop gyda swyddfa bost gerllaw.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL53 5AL yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Meirionnydd

50 Pengwndwn 50 a 53 Pengwndwn, Blaenau Ffestiniog

Rhent wythnosol: £89.89 | Tâl Gwasanaeth: £1.10 | Treth Cyngor: Band A

Tŷ tair llofft wedi yn Manod, Blaenau Ffestiniog.
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • 2 Ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath a chawod uwchben
 • System gwres canolog nwy
 • Gerddi
 • Sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y côd post LL41 4AB yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.Handref 3 Tai Hendref, Blaenau Ffestiniog, LL41 3EF

Rhent wythnosol: £81.06 | Tâl Gwasanaeth: £4.07| Treth Cyngor: Band A

Fflat dwy lofft, llawr gwaelod heb ei ddodrefnu. Addar ar gyfer pobl dros 55 oed neu anabl. Mae'r eiddo yn agos i ganol y dref.

Mae gan yr eiddo:
 • Ystafell fyw/ cegin
 • Ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda chawod mynediad gwastad
 • Gwres canolog nwy

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL41 3EF yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Bro Llewelyn Bro Llewelyn, Penrhyndeudraeth, LL48 6AL

Rhent wythnosol: £71.45 (codi i £73.82 yn Ebrill)| Tâl Gwasanaeth: £18.94|Warden: £11.06 Larwm Argyfwng: £2.50| Treth Cyngor: Band A

Fflatiau un neu dwy lofft sydd wedi ei hadnewyddu yn ddiweddar. Mae'r adeilad wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer pobl hŷn, anabl neu fregus sy'n mwynhau byw yn annibynnol.
Mae Bro Llewelyn wedi ei leoli dros y ffordd a'r feddygfa a fferyllfa, llai na hanner milltir o'r stryd fawr ac ar y llwybr bws lleol i dref Porthmadog.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell Ymolchi gyda chawod anabl
 • System wresogi ganolog nwy

Mae gan y safle:

 • Lifft
 • Ystafell fyw gymunedol
 • Cegin cymunedol
 • Storfa Sgwter
 • Gwasanaeth warden a larwm argyfwng
 • System mynediad electroneg
 • Golchdy
 • Maes parcio ar y safle

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL48 6AL yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.


Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy 8 Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy, LL44 2HF

Rhent wythnosol: £69.07 | Warden £11.06 | Larwm argyfwng: £2.50 | Tâl Gwasanaeth: £28.38 | Band Treth Cyngor: A

Fflat 1 llofft, llawr gwaelod sydd wedi cael ei adnewyddu yn ddiweddar. Mae'r adeilad wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer pobl hyn, anabl neu fregus sy'n mwynhau byw yn annibynnol.

Mae gan y fflat:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Un ystafell wely
 • Ystafell ymolchi gyda chawod anabl
 • System wresogi gymunedol

Mae gan y safle:

 • Lifft
 • Lolfa gymunedol
 • Cegin gymunedol
 • Decin tu allan
 • Gwasanaeth warden a larwm argyfwng

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL44 2HF yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.Fflat 1 llawr gwaelod, Fflatiau 8, 10 a 12 (fflatiau llawr cyntaf) Ffynhonau, Dolgellau, LL40 1LY

Rhent wythnosol: £71.45 | Tâl Gwasanaeth Wythnosol: £18.70 | Treth Cyngor: Band A | Costau ychwanegol: Warden, larwm argyfwng a tal gwasanaeth

Mae gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) fflat un llofft sydd wedi ei adnewyddu’n ddiweddar a’r osod yn Ffynhonau, Dolgellau – adeiliad sydd wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer pobl hŷn, anabl neu yn fregus sy’n mwynhau byw yn annibynnol.

Mae fflatiau Ffynhonau wedi cael eu lleoli yng nghanol tref Dolgellau, sydd yn agos i’r siopau a’r safle bws. Mae’r feddygfa hefyd yn agos iawn.

Cyfleusterau’r Fflat:

 • Lolfa
 • Gegin
 • Un llofft
 • Ystafell ymolchi gyda chawod anabl
 • System wresogi gymunedol

Am fwy o fanylion cysylltwch a’n tîm gosod a’r 0300 1213 8084.


Aberdyfi Tai Teg 46 Maesnewydd, Aberdyfi

Rhent Canolradd| Rhent Wythnosol £105| Rhent misol: £455| Treth Cyngor: Band C| Eiddo Tai Teg

Byngalo pâr gyda 2 ystafell wely yn addas ar gyfer 3 o bobl. Mae gan yr eiddo:

 • Gradd yn y cefn ac wrth ochr
 • Lle parcio o flaen yr eiddo
 • System Wresogi Nwy
 • Ffenestri dwbl
 • Ystafell fwy gyda lle bwyta
 • Ystafell ymolchi
 • Un ystafell wely sengl
 • Un ystafell wely dwbl

Mae'r eiddo yma yn cael ei rentu fel rhan o gynllun rhentu canolradd Tai Teg.
Bydd rhaid i chi gofrestru gyda Tai Teg er mwyn gwneud cais am yr eiddo yma.
Mae'r manylion i gyd ar ein tudalen Tai Fforddiadwy.

Nodwch os gwelwch yn dda, mi fyddwch angen:

 • 1 mis o daliad rhent i'w dalu o flaen llaw ar ddechrau'r denantiaeth
 • Cyrraedd y gofynion preswylir lleol (eich bod wed byw yn yr ardal/ cymuned am gyfnod parhaus am gyfnod o 12 mis neu gael cyswllt agos gyda theulu sydd yn byw yn yr ardal am o leiaf 5 mlynedd)
 • Talu ffi asesu o £75 tuag at gostau gweinyddu Tai Teg. Bydd Tai Teg yn cadw'r eiddo tra bydd y profion perthnasol yn cael eu cynnal. Ni fydd y ffi yma yn cael ei dalu yn ôl i chi.

9 Heulfryn

9 Heulfryn, Aberangell, Ger Machynlleth, SY20 9QJ

Rhent Wythnosol £87.27 | Tâl Gwasanaeth: £1.10 |Treth Cyngor: Band CMae gan yr eiddo:

 • 2 Ystafell wely
 • System gwres olew
 • Gardd
 • Maes parcio cyfagos
 • Cawod cerdded i mewn

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y côd post SY20 9DQ yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Sir Ddinbych

Nid oes ganddom unrhyw eiddo ar osod yn Sir Dinbych ar hyn o bryd.

Wrecsam

New Foundry 3New Foundry 3New Foundry 2

New Foundry Court, Rhos, Wrecsam, LL14 1AZ

FFLATIAU 1 a 2 YSTAFELL WELY NEWYDD

Fflatiau 1 Ystafell Wely - Rhent Wythnosol: £91.85 (cynyddu i £94.05 yn Ebrill 2019)| Tâl Gwasnaeth: £13.28 yr wythnos
Fflatiau 2 Ystafell Wely - Rhent Wythnosol: £99.98 (cynyddu i £102.38 yn Ebrill 2019)| Tâl Gwasanaeth: £17.09 yr wythnos

Bydd y fflatiau newydd yma yn barod diwedd Chwefror 2019. Mae gan yr eiddo

 • Cegin fodern newydd
 • System Gwres Canolog Nwy
 • Lifft Cymunedol
 • Parcio Cymunedol
 • Gardd Gymunedol
 • System Mynediad Drws
 • CCTV


Yn ôl i'r top