Cynllun Corfforaethol 2019 -2022

Crynodeb o'r cynllun corfforaethol yw hwn.

Lawrlwythwch y Cynllun Corfforaethol llawn 2019-2022.

Crynodeb

Mae’r cynllun hwn yn nodi beth yr ydym yn dymuno ei gyflawni erbyn 2022. Mae’n adlewyrchu ein gweledigaeth a’n gwerthoedd, ein hegwyddorion sylfaenol, a’r nodau allweddol yr ydym yn dymuno eu cyflawni.


Ein Gweledigaeth

“Fel prif ddarparwr tai a gwasanaethau o safon, rydym yn dymuno gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl a’u cymunedau”


Yn benodol, erbyn 2022 ein gweledigaeth yw darparu gwasanaeth dosbarth cyntaf i'n cwsmeriaid fel safon ofynnol; wedi darparu 550 o dai fforddiadwy newydd i'r rheini ag angen tai; wedi sefydlu presenoldeb dibynadwy ar hyd a lled Cymru; cynhyrchu gwarged o 10% drwy weithgareddau masnachol newydd; staff a darpar staff yn ystyried ei fod yn le rhagorol i weithio ynddo, ac fel partner o ddewis gan sefydliadau eraill sydd ag enw da.

Iola OwenRhos IsaTools

Ein Gwerthoedd

Bydd ein nodau ar gyfer 2022 yn unol â'n gwerthoedd craidd:

Teg

Rydym yn ymddwyn yn ddiduedd yn parchu urddas ac unigolyddiaeth pawb

Agored

Rydym yn ddibynadwy ac yn agored yn y modd yr ydym yn gweithio a gwneud penderfyniadau

Uchelgeisiol

Rydym yn sefydliad deinamig ac uchelgeisiol sy’n cefnogi arloesedd a chreadigrwydd, ac yn chwilio am gyfleoedd i wella bob agwedd o’n busnes

Atebol

Rydym yn cymryd cyfrifoldeb am ein penderfyniadau ac i ganfod datrysiadau.

HYW3Meusydd Llydain 2

Ein hegwyddorion sylfaenol

Mae pedwar egwyddor allweddol yn sail i'n gwaith:

 • Gweithio mewn partneriaeth
 • Sicrhau gwerth am arian
 • Hybu'r iaith
 • Grymuso diwylliant y gweithle

Ein Themau allweddol

Cartrefi a Gwasanaethau

Erbyn 2022 byddwn wedi cyflawni:

 • dros 90% o'n cwsmeriaid yn fodlon gyda'n gwasanaethau
 • 10% o leihad mewn costau rhedeg ac allyriadau CO2 yn ein eiddo sydd fwyaf ynni effeithiol
 • dros 85% o denantiaid yn fodlon ein bod yn gwrando ac yn gweithredu ar sylwadau a phryderon
 • cynnal 100% o'n cartrefi i gydfynd â gofynion Safon Ansawdd Tai Cymru

Tŵf

Erbyn 2022 byddem wedi:

 • adeiladu 550 o dai newydd fforddiadwy
 • cynhyrchu 10% o'n gwarged o fentrau masnachol newydd
 • adeiladu 50 o gartrefi arloesol yng Nghymru wedi eu hadeiladu i safon dim carbon

Ein Cymunedau

Erbyn 2022 byddem wedi cyflawni:

 • bod mwy na 90% o'n cwsmeriaid yn fodlon â'u cymuned
 • cynorthwyo 60 o'n cwsmeriaid fesul blwyddyn i symud tuag at gyflogaeth
 • creu 6 cyfle prentisiaeth a graddedigion bob blwyddyn

HYW1Meusydd Llydain1New Homes 6

Ein busnes

Erbyn 2022 byddem wedi:

 • Cyflawni'n gyson marjin weithredol o fwy na 30%
 • creu lluosydd lleol o fwy na £1.90 am bob dim bob £1 a wariwn
 • sicrhau fod dros 90% o defnyddwyr ein Systemau busnes craidd yn fodlon
 • cyflawni ar gael dros 90% o staff ar draws y cwmni yn fodlon
 • sicrhau lleihad o 10% blwyddyn ar ôl blwyddyn ar ein ôl troed carbon
Yn ôl i'r top