Newyddion

Darparu cartrefi fforddiadwy ar gyfer cymunedau gwledig
28/08/19
Da ni wedi ymuno â’r contractwr lleol R L Davies i adeiladu 9 tŷ fforddiadwy yng Nghlwt y Bont.

darllen mwy

Cymryd rhan

Ydych chi eisiau cymryd rhan?

Eisiau datblygu eich sgiliau, cyfarfod pobl newydd a gwneud gwahaniaeth? Dyma eich cyfle!

Rydym yn chwilio am denantiaid brwdfrydig o bob oedran a chefndir i gymryd rhan, ac i ddylanwadau ar y gwasanaethau rydych yn ei dderbyn gan CCG.

Rydym eisiau clywed eich barn ynglyn â sut gallwn wella a datblygu gwasanaethau. Dyma eich cyfle i chwarae rhan yn nyfodol CCG yn ogystal â chael profiadau newydd cyffrous.

Gallwn gynnig cyfleoedd hyfforddiant a datblygu, a chymorth gyda chostau teithio, gofalwyr a gofal plant.

Os oes gennych chi ddiddordeb cysylltwch â ni:

Am fwy o wybodaeth darllenwch ein taflen Sut i Gymryd Rhan.

Digwyddiad galw heibio ym Methesda

Awydd bod yn denant yn un o'n tai newydd ni yn Lôn fach Odro? Ein datblygiad newydd ym Methesda

Dewchi i'n sesiwn galw heibio ni yn:
 • Neuadd Ogwen, Stryd Fawr, Bethesda,

rhwng 14:00 a 18:00 ar 22 Tachwedd 2019.

Bydd aelodau o staff o Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ac ein staff ni ar gael i'ch cynghori.

Rydym am i denantiaid a phreswylwyr fod yn ganolog i’n gwaith. Rydym felly eisiau sicrhau ein bod yn gwrando arnoch, yn gofyn eich barn yn rheolaidd ac yn eich cynnwys yn ein gweithgareddau.

Bwriad y dudalen yma yw i ofyn eich barn a gwahodd eich sylwadau ar ddatblygiadau amrywiol.


Cysgod y Coleg, Y Bala

Rydym yn edrych ar y posibilrwydd o adeiladu 9 cartref newydd ar dir ger Cysgod y Coleg yn Y Bala.

Mae galw uchel am gartrefi ar rent fforddiadwy yn yr ardal gyda 68 o ymgeiswyr ar y rhestr aros am dŷ cymdeithasol.

Y bwriad yw adeiladu 9 uned sy’n cynnwys:
• 6 x Tŷ 2 ystafell wely
• 3 x Byngalo 2 ystafell wely

Cymerwch olwg ar y cynlluniau isod a chwblhewch holiadur syml i roi eich barn ar y cynlluniau.

Cynlluniau

Lleoliad y safle
Cynllun safle arfaethedig
Cynllun y byngalo
Cynllun y tai
Lluniau o sut fydd yr unedau arfaethedig yn edrych

Rhannwch eich barn drwy gwblhau'r holiadur ar-lein.


Rydym yn chwilio am aelodau annibynnol, tenantiaid a Chyfetholedig newydd i'r Bwrdd.

Dyma gyfle gwych i gyfrannu a gwneud gwahaniaeth i dai cymdeithasol a fforddiadwy.
Rydym yn arbennig o awyddus i benodi pobl â sgiliau mewn

 • datblygu tai/ adeiladau
 • cyllid
 • rheoli tai
 • archwilio a rheoli risg

Bydd tâl am y gwaith o tua 3 diwrnod y mis, ynghyd â hyfforddiant a datblygiad perthnasol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r Tîm Llywodraethu ar

 • 0300 123 8084
 • llywodraethu@ccgwynedd.org.uk

Dyddiad cau: 4 Ionawr 2019

Strategaeth Cyfranogiad Cwsmeriaid

Er mwyn sicrhau fod barn cwsmeriaid yn llywio ein dyfodol, mae CCG wedi lansio Strategaeth Cyfranogiad Cwsmeriaid newydd ar gyfer 2016-2020.

Mae’r strategaeth yn amlinellu sut all tenantiaid a phreswylwyr gymryd rhan a dylanwadu ar wasanaethau CCG, yn ogystal ag adnabod blaenoriaethau a meysydd ar gyfer gwella a datblygu yn ein gwaith dros y pedair mlynedd nesaf.

Bydd y strategaeth yn sicrhau bod nifer o ffyrdd gwahanol i chi gyfranogi, fel ein bod yn cynnig cyfle i bawb sydd eisiau gwneud i gymryd rhan gyda ni.

Darllen mwy am: Strategaeth Cyfranogiad Cwsmeriaid

Beth yw Cymryd Rhan?

Mae CCG yn chwilio am denantiaid brwdfrydig o bob oedran a chefndir i gymryd rhan, er mwyn dylanwadau ar y gwasanaethau mae CCG yn ei ddarparu.

Mae Cymryd Rhan yn eich galluogi chi i ddweud eich dweud ar faterion sy’n ymwneud a’ch cartref a’ch cymuned ac yn rhoi cyfle i chi chwarae rôl bwysig yn nyfodol y cwmni.

Fel landlord cymdeithasol, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn cynnig cyfleoedd amrywiol ,sydd yn ysbrydoli ein cwsmeriaid i gymryd rhan er mwyn siapio a gwella ein gwasanaethau.

Byddwn yn ymrwymo i ddangos sut mae eich cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth.

Pam Cymryd Rhan gyda CCG?

 • Cyfle i chi ddweud eich dweud er mwyn gwella eich bywyd chi a’ch cymuned
 • Cyfle i wella a datblygu gwasanaethau CCG
 • Cyfleoedd hyfforddiant amrywiol yn rhad ac am ddim
 • Cyfle i wella eich sgiliau a hyder
 • Cyfle i gael profiadau newydd a chyffrous
 • Cyfle i gyfarfod eraill
 • Dod i adnabod staff a dysgu fwy am y maes tai.

Sut allai Gymryd Rhan?

Mae Cymryd Rhan gyda CCG yn hawdd!

Gallwch ddewis i Gymryd Rhan drwy roi llawer o’ch amser neu drwy roi ychydig o’ch amser - rydym yn ceisio cynnig opsiynau fydd yn gweddu at anghenion ac amgylchiadau pawb. Mae i fyny i chi.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd i’r rhai ohonoch sydd yn medru ac yn awyddus i ymroi eich amser, ac yn cynnig dulliau mwy anffurfiol ar gyfer y rhai ohonoch chi sydd yn brin o amser. Mae o i fyny i chi.

Mae rhai o’n hopsiynau Cymryd Rhan wedi eu rhestru isod:

Cymryd Rhan.....ar hap:

Gwyddwn nad yw mynychu cyfarfodydd a chwblhau holiaduron yn apelio at bawb, wedyn byddwn yn ceisio cynnal gweithgareddau mwy anffurfiol fel:

Digwyddiadau Cymunedol:
Bydd CCG yn cefnogi digwyddiadau amrywiol sydd yn cael eu cynnal o fewn ein cymunedau. Cewch drafod unrhyw faterion sydd gennych gydag aelod staff CCG.

Ewch i wefan CCG i weld pa ddigwyddiadau byddwn yn bwriadu eu mynychu neu gallwch gysylltu gyda ni am wybodaeth bellach.

Ymweliadau stad:
Byddwn yn trefnu rhaglen o ymweliadau stad yn flynyddol er mwyn ein galluogi i gyfarfod chi yn eich cartrefi a’ch cymunedau. Bydd hyn yn gyfle i chi drafod materion, rhannu syniadau neu adrodd unrhyw gwyn neu bryder gydag aelod staff.

Ewch i wefan CCG i ddarganfod mwy o fanylion am ein rhaglen ymweliadau stad flynyddol neu gallwch gysylltu gyda ni am wybodaeth bellach.

Cymryd Rhan......yn achlysurol:

Panel Cwsmeriaid:
Os ydych yn brin o amser ond yn dymuno mynegi eich barn, gan gynnig sylwadau ar rai materion sy’n bwysig i chi, gallwch ymuno a’n Panel Cwsmeriaid. Rydym yn anfon holiadur byr at aelodau’r panel, gan ofyn cwestiynau am wahanol agweddau o wasanaethau CCG. Bydd eich barn a’ch sylwadau chi yn helpu CCG i wneud penderfyniadau pwysig yn ymwneud â’r gwasanaethau byddwch yn eu derbyn.

Gallwch gwblhau’r holiadur yn eich amser eich hun, unai dros dros y ffôn, dros y wê, neu drwy ei ddychwelyd i ni yn y post.

Bydd cyfle hefyd i bawb sy’n dychwelyd yr holiadur ennill gwobr ariannol.

Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr:
Mae gan CCG nifer o gymdeithasau tenantiaid a phreswylwyr ar draws Gwynedd. Mewn cymdeithas tenantiaid a phreswylwyr, bydd trigolion lleol yn dod at ei gilydd er mwyn canolbwyntio ar ddatrys materion lleol yn ogystal â threfnu digwyddiadau a gweithgareddau o fewn eu cymunedau.

Ewch i wefan CCG er mwyn darganfod fwy o wybodaeth am y cymdeithasau tai sy’n bodoli yn barod. Os nad oes cymdeithas tenantiaid a phreswylwyr yn bodoli o fewn eich cymuned chi, ac eich bod yn dymuno sefydlu cymdeithas newydd eich hun, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Cymryd rhan....drwy weithredu!:

Partneriaeth Tenantiaid a Phreswylwyr CCG:
Grwp o denantiaid a phreswylwyr i CCG yw’r Bartneriaeth, a dyma’r prif gorff sy’n cydweithio gyda CCG ar faterion yn ymwneud a thenantiaid a phreswylwyr. Bydd CCG yn ymgynghori gyda’r Bartneriaeth cyn gwneud unrhyw benderfyniadau mawr fyddai’n cael dylanwad neu yn effeithio ar ein cwsmeriaid.

Yn ystod rhwydweithiau’r Bartneriaeth, mae cyfle i denantiaid a phreswylwyr ar draws Gwynedd ddod at ei gilydd i drafod syniadau a phryderon, gan gymryd rhan mewn trafodaethau a gweithdai amrywiol.

Mae rhwydwaith y Bartneriaeth yn cyfarfod oddeutu pob deufis mewn lleoliadau gwahanol ar draws y Sir.

Grwp Cwsmeriaid a Chymunedau:
Dyma’r prif grwp sydd yn edrych ar ofal cwsmer a gwasanaethau’r landlord (gan gynnwys gosod ein tai, gosod a chasglu rhenti, ymddygiad gwrthgymdeithasol, cyfathrebu a llawer mwy). Bydd y grwp yn edrych ar fonitro perfformiad gwasanaethau, yn ogystal ag edrych ar ddogfennau gweithredu pwysig megis polisïau, strategaethau a safonau gwasanaeth.

Mae’r grwp yn cyfarfod oddeutu pob 3 mis.

Mae’r hyn sydd yn cael ei drafod yn y grwp y cael eu hadrodd yn nol i un o Is-bwyllgorau Bwrdd Rheoli CCG, felly dyma yw eich cyfle chi i ddylanwadu o ddifri ar wasanaethau CCG.

Grwp Cartrefi ac Asedau:
Dyma’r prif grwp sydd yn edrych ar y gwaith sy’n gysylltiedig â’n cartrefi ac asedau (gan gynnwys gwasanaeth cynnal a chadw, gwaith gwelliannau a chynlluniau adeiladu o’r newydd a llawer mwy). Bydd y grwp yn edrych ar fonitro perfformiad gwasanaethau, yn ogystal ag edrych ar ddogfennau gweithredu pwysig megis polisïau, strategaethau a safonau gwasanaeth.

Mae’r grwp yn cyfarfod oddeutu pob 3 mis.

Mae’r hyn sydd yn cael ei drafod yn y grwp y cael eu hadrodd yn ôl i un o Is-bwyllgorau Bwrdd Rheoli CCG, felly dyma yw eich cyfle chi i ddylanwadu o ddifri ar wasanaethau CCG.

Tîm Ansawdd i Denantiaid:
Mae’r Tîm Ansawdd i Denantiaid yn gweithio fel archwilwyr annibynnol ar ran tenantiaid. Rôl y tîm yw cysylltu gyda thenantiaid eraill sydd wedi derbyn gwaith neu wasanaeth penodol gan CCG neu ein contractwyr, gan holi cwestiynau amrywiol i weld pa mor fodlon oedant gyda’r gwaith/gwasanaeth.

Mae’r grwp yn cynnal archwiliadau oddeutu pob 3 mis.

Wedi cwblhau’r archwiliad, bydd y tîm yn creu adroddiad ac yn argymell unrhyw newidiadau er mwyn gwella’r gwaith/gwasanaeth penodol.

Grwpiau tasg a gorffen:
O dro i dro bydd CCG yn comisiynu grwp i edrych ar agwedd penodol o wasanaeth CCG. Fel rheol, dim ond unwaith bydd y grwp yn cyfarfod a bydd casgliad a chanfyddiadau’r grwp yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwneud penderfyniadau i wella’r gwasanaeth.

Cefnogaeth

Mae’r Tîm Cyswllt Cymunedol ar gael i gynorthwyo unrhyw un sydd yn dymuno Cymryd Rhan gyda CCG. Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi Cymryd Rhan yn y gorffennol, gallwn gynnig cefnogaeth berthnasol i chi neu gallwn drefnu hyfforddiant ar eich cyfer chi.

Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau ein bod yn trefnu bod gwahanol gyfarfodydd yn cael eu cynnal ar draws y Sir pan yn bosib. Ni fyddwch allan o boced drwy gymryd rhan, ac fe fyddwn yn sicrhau ein bod yn ad-dalu costau teithio (ac yn ceisio helpu gyda threfnu trafnidiaeth ar eich cyfer), gofal plant/ gofalwr yn ogystal â chynnig lwfans i helpu tuag costau cyfrifiadurol a/neu ffôn misol.

Cysylltu

Os oes gennych chi ddiddordeb cymryd rhan, cysylltwch â ni:

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Sefydlwyd y Tîm Ansawdd i Denantiaid ym mis Ebrill 2014, er mwyn ceisio gwella’r gwaith a’r gwasanaethau mae CCG yn gynnig er lles ein holl denantiaid.

Mae’r tîm yn cynnwys aelodau o Bartneriaeth Tenantiaid a Phreswylwyr CCG, sydd yn dod o bob rhan o Wynedd.

Mae'r Tîm yn cynnal archwiliadau rheolaidd, yn edrych ar waith a gwasanaethau o fewn CCG. Yn ystod pob archwiliad mi fydd y tîm yn cysylltu gyda thenantiaid ac yn gofyn iddynt am eu profiadau a’u lefel boddhad gyda’r gwaith/gwasanaethau maent wedi derbyn gan CCG yn ddiweddar.

Yn dilyn pob archwiliad bydd adroddiad o'r canfyddiadau yn cael eu cyhoeddi isod:

09/2014 Gwaith Trwsio Ymatebol - Responsive Repairs Work

11/2014 Canolfan Alwadau - Call Centre

02/2015 Gwaith Trwsio Ymatebol - Responsive Repairs Work

08/2015 Canolfan Alwadau a Trwsio - Call Centre and Repairs

02/2016 Gwasanaethu Nwy - Gas Servicing

06/2016 Trwsio - Repairs

11/2016 Cyfnewid - Mutual Exchange

11/2016 Cyfathrebu Trwsio - Repairs Communication

02/2017 Gwasanaethu Nwy - Gas Servicing

Os hoffech ymuno gyda’r Tîm neu am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda’r Tîm Cyswllt Cymunedol ar 0300 123 8084 neu cymunedol@ccgwynedd.org.uk.

Yn ôl i'r top