Cwestiynau cyson

Rwyf yn ddioddefwr trosedd a chafodd fy eiddo ei ddifrodi - beth ddylwn i wneud?

Yn gyntaf, mae angen i chi hysbysu’r swyddfa heddlu lleol drwy ffonio 101. Byddant yn rhoi Rhif Cyfeirnod Trosedd i chi. Ar ôl i chi gael y rhif ffoniwch ein Canolfan Alwadau ar 0300 123 8084 i drefnu gwaith trwsio.


Pam nad wyf yn gallu gofyn am apwyntiad penodol ar ddyddiad neu amser penodol?

Pan fyddwch yn cysylltu gyda ni i ddweud am waith trwsio byddwn yn cynnig apwyntiad sy'n gyfleus i chi ond ar ddyddiau yr ydym yn gweithio yn eich ardal.

Ni allwn warantu amser penodol oherwydd nid ydym bob amser yn gwybod faint o amser sydd ei angen arnom i gwblhau’r apwyntiad blaenorol, ond gallwn roi syniad i chi a byddwn yn ceisio ein gorau i gadw at yr amser hwn. Os oes gennych faterion penodol yn ymwneud gyda mynediad fel gadael gwaith ar amser penodol, gadewch inni wybod a byddwn yn ceisio talu sylw i’ch anghenion.

Os nad yw’r apwyntiad yn gyfleus i chi erbyn hyn mae’n bwysig eich bod yn gadael inni wybod a byddwn yn ei newid.


Pam eich bod yn gofyn i mi dynnu llun o'r gwaith trwsio?

Efallai y bydd staff y Ganolfan Alwadau yn gofyn i chi dynnu llun o’ch gwaith trwsio a’i anfon atom.

Gall llun ein cynorthwyo i sicrhau ein bod yn rhoi’r gwaith i’r staff mwyaf addas a’n cynorthwyo i ddeall beth sydd angen ei wneud cyn anfon rhywun allan i’ch cartref. Bydd hyn o gymorth i ni leihau'r nifer o weithiau rydym yn ymweld â'ch cartref i gwblhau gwaith.

Gallwch anfon lluniau atom drwy ebost neu ein tudalen Facebook.


Mae'r gwaith trwsio ar gyfer tu allan i fy nghartref, a fyddaf yn cael apwyntiad?

Byddwch, lle’n ymarferol byddwn yn cynnig apwyntiad ar y pwynt cyswllt cyntaf boed yn waith mewnol neu allanol.

Ar gyfer gwaith allanol, byddwch yn derbyn dyddiad penodol yn unig. Mae hyn yn rhoi mwy o hyblygrwydd inni o ran cynllunio ein hadnoddau ac yn ein cynorthwyo os byddai amgylchaidau na ellir eu rhagweld yn codi.

Nodwch efallai y gall y tywydd effeithio ar ein gallu i gwblhau gwaith allanol. Os bydd angen newid apwyntiad oherwyd y tywydd byddwn yn cysylltu gyda chi i adael chi wybod ac ail drefnu dyddiad arall.


A oes gennyf hawl i gael talebau addurno ar ôl gwneud gwaith trwsio?

Ni fyddwn yn rhoi talebau addurno ar ôl gwneud gwaith trwsio.

Yn ôl i'r top