adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Cam-drin domestig

Mae gan bawb hawl i fod yn ddiogel.

Ni fyddwn yn derbyn cam-drin domestig gan neu yn erbyn ein tenantiaid.
Ein nod yw amddiffyn pobl sydd yn dioddef cam-drin domestig.
Rydym yn cydnabod pa mor ddifrifol yw cam-drin yn y cartref a'r effaith ofnadwy mae'n cael ar ddioddefwyr a'u teuluoedd

ebychnod Ein dyletswydd ni yw adrodd am unrhyw bryder.


Dywedwch amdano...

Os ydych mewn perygl neu yn meddwl fod rhywun arall mewn perygl o gael eu cam-drin, dywedwch!

 • Os ydych yn meddwl fod rhywun mewn perygl y funud yma ffoniwch - 999

Mae cymorth ar gael, dyma rai all eich helpu...

 • Gorwel - cefnogi pobl sydd yn dioddef trais yn y cartref, pobl ddigartref a phobl hŷn - 0300 111 2121
 • Live Fear Free - Cyngor ar drais yn y cartref, trais rhywiol, a thrais yn erbyn merched - 0808 8010 800
  078600 77 333 (gwasanaeth tecst)
 • Womens Aid - Cymorth i ferched sydd yn dioddef trais - 01248 679 052
 • Men's Advice Line - Cymorth i ddynion sydd yn dioddef trais - 0333 567 0556
 • BAWSO (Grwpiau Pobl Dduon a lleafrifoedd ethnig) - 01978 355 818
 • Llinell Gymorth Cenedlaethol Trais yn y Cartref (24 awr) - 0808 2000 247

Neu ffoniwch Swyddog CCG i drafod unrhyw bryder ar - 0300 123 8084


Beth yw Camdriniaeth?

Mae Camdriniaeth a thrais fel arfer yn cael ei ddiffinio fel digwyddiad neu gyfres o ddigwyddiadau sydd yn:

 • Rheoli
 • Dreisgar (defnyddio trais)
 • Defnyddio ymddygiad bygythiol
 • Drais
 • Neu gamdriniaeth

rhwng pobl dros 16 oed sydd yn neu yn arfer bod yn bartneriaid neu aelod o'r teulu, dim bwys beth yw eu rhyw neu rywioldeb.

Mathau o gam-drin

 • Corfforol - taro, dyrnu, cicio, brathu, tynnu gwallt neu eich brifo gyda gwrthrych. Efallai gallwch weld arwyddion fel cleisiau, marciau a tHoriadau (e.e braich wedi torri) Rhai pethau na allwch eu gweld ydy anafiadau tu mewn i'ch corff a cholli plentyn.
 • Rhywiol - mae hyn yn cynnwys cael eich treisio a gweithredodd rhyw na wnaethoch gytuno i gymryd rhan ynddynt.
 • Emosiynol ac/ neu gam-drin seicolegol - mae hyn yn cynnwys cam-drin geiriol (dweud pethau), codi cywilydd a bychanu. Mae unrhyw ymddygiad sydd yn achosi ofn hefyd wedi ei gynnwys gall hyn gynnwys gweiddi, syllu, bygythio, gwneud ystumiau, malu eiddo, peidio siarad efo chi am gyfnod hir ac aflonyddu. Hefyd mae ymddygiad ble mae person yn trio rheoli rhywun trwy eu cadw oddi wrth eu teulu, ffrindiau, cefnogaeth ac eich bywyd bob dydd.
 • Cam- drin economaidd ac arianol (arian/ pres) - rheoli eich arian neu beidio rhoi mynediad i chi at arian, mynnu cael derbynneb am bob dim dachi'n ei brynu, rhoi lwfans wythnosol/ misol i chi yn gwybod nad yw'n ddigon yna defnyddio hyn fel rheswm i gam-drin.
 • Cam-drin ar sail anrhydedd - math o gam-drin domestig ble mae'r troseddwr yn dweud fod y cam-drin yn digwydd oherwydd yr angen i ddiogelu neu amddiffyn anrhydedd (enw da) y teulu. Mae'n gallu cynnwys anffurfio organau cenhedlu merched, priodas orfodol, neu gam-drin ar sail anrhydedd.
 • Stelcio (Stalking) ac aflonyddu - gall hyn gynnwys cael eich dilyn trwy'r adeg neu eich aflonyddu gan berson arall e.e. anfon llwyth o negeseuon ac e-byst i chi. Mae stelcio yn drosedd.
 • Trais a Chamdriniaeth pobl ifanc dan 16 oed yn erbyn rhieni (APVA) - term ar drais ar rai o dan 16 oed.
 • Rheoli - llawer o bethau sydd yn gwneud i berson deimlo yn israddol (ddim yn bwysig) a/ neu yn ddibynnol trwy eu cadw oddi wrth bobl fyddai'n gallu eu helpu a rheoli eu hymddygiad bob dydd.
 • Caethwasiaeth Modern - mae hyn yn cynnwys masnachu pobl, caethwasiaeth, gorfodi pobl i ddyledion a gorfodi pobl i weithio.


Arwyddion o drais

Mae'n gallu bod yn anodd iawn i sylwi ar arwyddion o drais, ond dyma ambell beth i chi gadw golwg arnynt..

 • Person yn cau eich hunan i ffwrdd o ffrindiau a theulu (peidio cyfarfod efo nhw)
 • Canslo cynlluniau, bob tro yn gwneud esgusodion i beidio treulio amser gyda ffrindiau
 • Iselder neu bryderu, ddim mor hapus â sut yr oeddent yn arfer bod
 • Newid mewn dillad a steil gwallt
 • Newid yn y ffordd maent yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, postio llai o bethau, tynnu lluniau oddi ar eu proffil, dileu ffrindiau
 • Ymddiheuro trwy'r adeg am ymddygiad rhywun


Cadw'n ddiogel ar-lein

Mae camdriniaeth yn gallu digwydd ar-lein hefyd. Mae sawl peth y gallwch chi ei wneud i amddiffyn eich un ar-lein.
Gallwch newid manylion eich porwr i fynd ar y we (web browsers) i breifat, weithiau caiff ei alw yn incognito mode neu seceret mode. Trwy ddefnyddio porwr preifat ni fydd yn gallu cadw unrhyw wybodaeth amdanoch. Ni fydd yn cofio pa dudalennau dachi wedi bod arnynt. Dyma'r ffordd orau o guddio beth rydych yn ei wneud ar-lein.

Byddwch yn ofalus wrth ddefnyddio cysylltiad di-wifr am ddim a heb gyfrinair hefyd, nid yw'r rhain yn ddiogel bob tro.

Cymorth ar gadw plant yn ddiogel ar-lein


Peidiwch â dioddef yn ddistaw!

Polisi Cam-drin yn y Cartref

Yn ôl i'r top