Bod yn denant

Llawlyfr

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu Llawlyfr Tenantiaid sy'n cynnwys gwybodaeth gyffredinol.

Dyma fersiynau pdf o'r taflenni sy'n ymddangos yn y Llawlyfr. Cliciwch ar y clawr i ddarllen y cynnwys.

Clawr Llawlyfr Tenant

Mae eich cytundeb tenantiaeth yn ddogfen gyfreithiol bwysig a dylech ei gadw’n ddiogel.

Mae eich hawliau a'ch cyfrifoldebau chi a ni yn cael eu rhestru yn eich cytundeb.

Dyma'r gwahanol gytundebau sydd ar gael gyda CCG:

Cytundeb Tenantiaeth Aswiriedig (nad yw’n fyrddaliol) – tenantiaid sy’n trosglwyddo

Dyma’r cytundeb sy’n berthnasol os oeddych yn denant i Cyngor Gwynedd ar adeg trosglwyddo i CCG ar 12 Ebrill 2010 ac yn parhau yn denant. Fe fydd gennych hawliau sydd wedi eu gwarchod – mae’n bwysig eich bod wedi arwyddo y cytundeb yma.


Cytundeb Tenantiaeth Aswiriedig Byrddaliol (cychwynnol)

Os rydych wedi derbyn tenantiaeth newydd gan CCG ers 12/04/10 (a ddim yn denant i ni yn barod) byddwch yn derbyn tenantiaeth aswiriedig byrddaliol (cychwynnol). Yn dilyn 12 mis o ddechrau’r denantiaeth, oni bai fod CCG wedi dechrau achos meddiant yn eich herbyn neu wedi cyflwyno rhybudd ceisio meddiant, bydd y denantiaeth yn dod yn un aswiriedig (nad yw’n fyrddaliol) a bydd gennych hawliau a sicrwydd tenantiaeth pellach.


Cytundeb Tenantiaeth Aswiriedig (nad yw’n fyrddaliol)

Dyma gytundeb tenantiaeth safonol i denantiaid Landlord Cofrestredig Cymdeithasol. Mae’r cytundeb yn rhoi sicrwydd tenantiaeth cyn belled a’ch bod yn cadw at amodau eich cytundeb tenantiaeth.


Cytundeb Tenantiaeth Aswiriedig byrddaliol (arhosiad byr)

Darperir y math yma o denantiaeth i ymgeiswyr digartref, dros dro, tan y bydd Cyngor Gwynedd yn gallu sicrhau llety addas tymor hir.


Cytundeb Tenantiaeth ar gyfer pobl dan 18 oed

Dyma gytundeb tenantiaeth ecwitol ar gyfer person sydd o dan 18 oed. Mae’n rhaid cael cytundeb fel hyn oherwydd na all person sydd o dan 18 oed ddal diddordeb cyfreithiol mewn tir.

Mae angen Ymddiriedwr i ddal yr ystâd gyfreithiol ar ymddiriedolaeth i’r tenant hyd nes y bydd y tenant yn cyrraedd 18 oed.;Gweithred Aseiniad Tenantiaeth

Gweithred Aseiniad


Cafodd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) ei basio gan Llywodraeth Cymru yn 2016 a disgwylir i’r ddeddf fynd yn fyw yn Gwanwyn 2019.

Bydd y Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (dolen allanol) yn ei gwneud yn haws ac yn symlach rhentu cartref, drwy ddisodli amryw o ddarnau cymhleth o ddeddfwriaeth gyda:

 • un fframwaith cyfreithiol eglur
 • 2 fath o gontract (gan ddisodli pob math arall o gytundebau tenantiaeth a thrwyddedau)
 • 2 fath o landlord (landlordiaid cymunedol fel CCG a landlordiaid preifat).

Bydd rhaid i CCG, fel pob landlord yng Nghymru (sector preifat a chyhoeddus), rannu contract newydd (cytundebau tenantiaeth) i’w holl ddalwyr contract (tenantiaid).

Beth ydw i angen ei wneud?

Er mwyn paratoi ar gyfer y newid yma, rydym yn gofyn i’w denantiaid ein helpu i wneud yn siwr bod eu manylion wedi eu diweddaru ac yn gywir.

Os oes unrhyw newidiadau i’ch manylion personol hynny yw, newid i’ch enw neu newid i fanylion tenant 1 neu 2 sydd wedi eu henwi ar eich tenantiaeth, rhowch wybod i ni.

Gallwch wneud hyn drwy:

 • Ffonio ar 0300 123 8084
 • E-bostio ymholiadau@ccgwynedd.org.uk

Manylion pellach

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Gwybodaeth Llywodraeth Cymru am y ddeddf

GWYBODAETH BWYSIG

Mae rheoliadau newydd o’r 1af Ionawr 2015 yn golygu bod rhaid i landlordiaid yng Nghymru ddweud wrth gwmnïau dŵr fel Dŵr Cymru pwy sy’n byw yn eu cartrefi. Mae hyn yn golygu bod rhaid i Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) rannu gwybodaeth am denantiaid a phobl eraill sy’n byw yn ein heiddo gyda chwmnïau dŵr a charthffosiaeth.

Mae’n rhaid i ni ddarparu’r wybodaeth ganlynol am ein holl denantiaid, a deiliaid sydd dros 18 oed:

 • Cyfeiriad yr eiddo
 • Dyddiad cychwyn y denantiaeth neu ddaliadaeth
 • Teitl, enw a dyddiad geni pob tenant, a preswylydd sydd dros 18 oed (pob tenant a deiliad)

Caiff y wybodaeth yma ei ddal yn ein System Rheoli Tai cyfrifiadurol a bydd yn cael ei anfon at Dŵr Cymru gan ddefnyddio dulliau trosglwyddo ffeil diogel.

Os hoffech fwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu efo ni ar 0300 123 8084 neu cysylltwch gyda www.dwrcymru.com.

Gadewch i ni wybod...

Mae sefyllfa pobl yn gallu newid yn ddyddiol. Mae’n bwysig ein bod yn gwybod am unrhyw newidiadau o fewn eich cartref fel bod y wybodaeth gywir amdanoch ar ein cofnodion.

Gadewch i ni wybod os oes unrhyw newid o fewn eich cartref, fel:

 • newid rhifau ffôn
 • babi newydd
 • marwolaeth o fewn y cartref
 • aelod o’r teulu yn gadael y cartref
 • unrhyw anableddau neu anghenion arbennig
 • newid i incwm neu waith

Gallwch adael i ni wybod drwy ffonio ni ar 0300 123 8084.


Os nad ydych wedi cwblhau’r Holiadur Proffilio Tenantiaid, neu os yw eich amgylchiadau wedi newid, gallwch argraffu’r holiadur, ei gwblhau a’i ddychwelyd i:

Adran Gosod
Cartrefi Cymunedol Gwynedd
PO BOX 206
Bangor, Gwynedd
LL57 9DS

Holiadur Proffilio Tenantiaid

Cais am Denantiaeth Unigol

Cais am Olyniaeth Gwr neu Wraig

Cais am Olyniaeth Nid Gwr neu Wraig

Cais am Gyd Denantiaeth

Mae'r hawl i brynu wedi dod i ben ar y 26/1/19. Ni fydd unrhyw gais sy'n cael ei gyflwyno ar ôl y dyddiad hwn yn cael ei dderbyn.

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi ymrwymo i roi i’n tenantiaid gartrefi mewn amgylchedd ddiogel a dymunol. Mewn partneriaeth gyda’n tenantiaid, yr heddlu, y cyngor a chyrff lleol eraill, rydym yn benderfynol o fynd i’r afael ag ymddygiad gwrth-gymdeithasol, i ddatrys problemau rhwng cymdogion ac i wella’r ardal.

Os ydych eisiau trafod neu adrodd am ymddygiad gwrth-gymdeithasol, cysylltwch a’r Tim Gwasanaethau Bro:

Er mwyn sicrhau ein bod yn gweithredu'n gyflym ac effeithiol i ddatrys problem gyda chymdogion mae'n hanfodol eich bod yn cadw cofnod manwl o bob digwyddiad o Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol yn eich Dyddiadur Niwsans ac Aflonyddwch. Cliciwch isod i lawrlwytho fersiwn PDF o'r dyddiadur.

Dyddiadur Niwsans ac Aflonyddwch

Taflenni gwybodaeth - Dod a’ch tenantiaeth i ben a Symud AllanMae eich cytundeb tenantiaeth yn nodi bod angen i chi roi o leiaf pedair wythnos lawn o rybudd ysgrifenedig wedi ei arwyddo ganddo chi'ch hun i ddod a’ch tenantiaeth i ben cyn symud allan. Mae'n rhaid i’r rhybudd orffen ar ddydd Sul a chynnwys eich cyfeiriad newydd rhag ofn y byddwn angen cysylltu efo chi.

Am fanylion pellach ar beth sydd angen i chi wneud cyn symud allan, darllenwch y daflen gwybodaeth atodol.

Olyniaeth yw’r hawl i gymryd tenantiaeth drosodd pan fydd tenant yn marw.

Pwy sydd gan hawl i olynu?

Mae gennych hawl i gymryd drosodd tenantiaeth:

 • Os yw tenant ar y cyd yn marw
 • Os yw tenant unigol yn marw, gall gŵr, gwraig neu bartner sifil gymryd drosodd cyn belled â’u bod wedi byw gyda’r tenant yn yr eiddo fel eu hunig gartref pan fu’r tenant farw
 • Os yw tenant heb ŵr, gwraig na phartner sifil yn marw gall y denantiaeth gael ei phasio i aelod o deulu’r tenant sydd wedi byw gyda’r tenant fel eu hunig eiddo am oleiaf 12 mis cyn i’r tenant farw; byddai’n rhaid dangos prawf o hyn

Mae’r rhain yn cael eu cyfrif fel teulu:

 • Rhiant
 • Nain
 • Taid
 • Plentyn (cynnwys llys blant a plant wedi eu manwysiadu)
 • Brawd
 • Chwaer
 • Ewythr
 • Modryb
 • Nai
 • Nith

Os oes mwy na un aelod o deulu’r tenant yn gymwys I gymryd drosodd y denantiaeth rhaid i aelodau’r teulu gytuno rhwng eu gilydd neu bydd CCG yn dewis olynydd. Dim ond un person sydd yn gallu gwneud cais am olyniaeth.

Mae pob achos yn unigryw ond mae rhai sefyllfaoedd na fydd olyniaeth yn bosibl:

 • Os yw’r tenant sydd wedi marw yn olynydd ei hyn
 • Os yw olyniaeth wedi digwydd cyn i CCG gael ei sefydlu yn Ebrill 2010 a mae’r tenant wedi arwyddo cytundeb tenantiaeth newydd gyda CCG yn cyfri

Tenantiaeth Newydd

Mae rhai achosion ble gallwn roi tenantiaeth newydd i berson sydd ddim yn gymwys i olyniaeth. Gall hyn gynnwys:

 • Person oedd yn byw yn yr eiddo pan fu’r tenant farw ac yn edrych ar ôl y tenant
 • Person gyda cysylltiad hir i’r cartref
 • Person sydd yn gyfrifol o unrhyw un oedd yn ddibynnol ar y tenant

Byddwn yn ystyried pob achos yn unigol ac yn cysidro:

 • Maint yr eiddo
 • Maint y teulu sydd ar ôl yn y cartref
 • Yr angen am dŷ o’r un maint yn yr ardal
 • Os oes eiddo arall addas ar gael
 • Unrhyw addasiadau sydd wedi eu gwneud i’r cartref
 • Meini prawf cymhwysedd i’r math o eiddo e.e uned pobl hŷn

Cysylltwch â ni am fanlyion pellach.

Safonau Gwasanaeth Olyniaeth Tenantiaeth

Mewn fflat efallai y bydd gennych gymdogion uwch eich pen, o dan eich fflat ac bob ochr i chi felly mae’n bwysig ystyried eich cymdogion I gyd tra’n byw mewn fflat.

Niwsans sŵn

Gall sŵn achosi llawer o ffraeo rhwng tenantiaid.

Ni fyddwn yn caniatau I denantiaid roi llawr laminet mewn fflatiau, heblaw fflatiau ar y llawr gwaelod gan fod sŵn yn cario.

Synau eraill sydd ddim yn dderbyniol yw:

 • Chwarae cerddoriaeth yn uchel
 • Gwrando ar y radio yn uchel
 • Gwylio’r teledu yn uchel
 • Refio ceir
 • Cau drysau yn glep
 • Gweiddi yn y cyntedd a grisiau, yn enwedig yn y nos
 • Sŵn o waith DIY (mae angen caniatâd i wneud gwaith DIY)

Os es gennych broblem gyda’ch cymydog yn achosi sŵn y peth cyntaf I’w wneud yw siarad gyda nhw. Efallai and ydynt yn sylwi eu bod yn achosi problem – felly byddwch yn gyfeillgar a pheidio gwylltio.

Os na fydd hyn yn datrys y broblem cysylltwch â ni:

Os ydych yn achosi niwsans sŵn i’ch cymdogion byddwch yn torri amodau eich cytundeb tenantiaeth. Efallai byddwch yn torri’r gyfraith hefyd.

Mannau Cyffredin

Mae pawb sy’n byw mewn bloc o fflatiau yn gyfrifol o, gadw’r mannau cyffredin yn daclus a glân. Mae hyn yn cynnwys:

 • Corridorau
 • Cynteddau
 • Grisiau
 • Ben y grisiau

Mae pob man cyffredin yn cael eu harchwilio yn rheolaidd. Bydd disgwyl I chi gadw beiciau, pram ac ati yn eich fflat a ddim yn y manau cyffredin. Os bydd eitemau fel hyn yn cael eu gadael mewn llefydd cyffredin byddwn yn trefnu eu bod yn cael eu symud.

Anifeiliaid Anwes

Os ydych chi’n berchen ar anifal anwes rhaid I chi wneud yn siwr nad yw unrhyw un o’ch anifeiliaid yn achosi niwsans i’ch cymdogion.

Mae cyngor pellach am gadw anifeiliaid anwes I’w gael ar ein tudalen Anifeilaid Anwes (linc)

Diogelwch

Mae system mynediad (door entry systems) yn y mwyafrif o fflatiau fel mai dim ond tenantiaid a’u hymwelwyr sy’n gallu dod i mewn.

I helpu gadw’r fflatiau yn ddiogel peidiwch â:

 • Rhoi rhywbeth yn y drws i’w gadw yn agored (hyn yn cynnwys drysau tân mewnol)
 • Gadael y drws yn agored
 • Gofyn I gymdogion adael ymwelwyr i mewn i chi
 • Gadael rhywun and ydych yn adnabod I mewn i’r adeilad
Yn ôl i'r top