Newyddion

Darparu cartrefi fforddiadwy ar gyfer cymunedau gwledig
28/08/19
Da ni wedi ymuno â’r contractwr lleol R L Davies i adeiladu 9 tŷ fforddiadwy yng Nghlwt y Bont.

darllen mwy

Am CCG

Croeso i Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Cymdeithas dai yw Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG), wedi ei sefydlu yn 2010 yn dilyn pleidlais ‘ie’ gan denantiaid Cyngor Gwynedd.

Fel y gymdeithas dai fwya yng Ngogledd Cymru, rydym yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiffyn ac yn datblygu diwylliant a threftadaeth ein cymunedau.

Fel landlord cymdeithasol cofrestredig prif bwrpas CCG yw darparu tai rhent fforddiadwy i bobl sydd eu hangen. Rydym yn gorff annibynnol di-elw wedi ein cofrestru a’n reoleiddio gan Lywodraeth Cymru. Mae bod yn ddi-elw yn golygu y byddwn yn rhoi’r holl incwm dros ben yn ôl i mewn i’r buses er mwyn darparu cartrefi a gwasanaethau, a chyflawni ein hamcanion.

Mae gennym dros 6,300 o gartrefi ac rydym yn gyfrifol am reoli a chynnal y cartrefi rheiny. Mae rhan helaeth o'n stoc wedi eu lleoli ym

 • Bangor
 • Caernarfon
 • Pwllheli
 • Blaenau Ffestiniog
 • Dolgellau
 • Bala

Ond mae ganddom eiddo wedi ei wasgaru ar draws y sir mewn trefi, pentrefi ac ardaloedd gwledig. O fewn y stoc mae tua 400 o gartrefi gwarchod ar gyfer tenantiaid hŷn a bregus.

Dros y chwe mlynedd diwethaf rydym wedi buddsoddi £137 miliwn yn ein heiddo i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Perfformiad

Mae gwybodaeth am ein perfformiad i'w gael ar ein tudalen Perfformiad.

I sicrhau llwyddiant CCG, mae'n hanfodol bod y sefydliad yn cael ei lywodraethu'n effeithiol er budd ein cwsmeriaid. Mae llywodraethu yn disgrifio'r ffordd y rheolir CCG. Mae hefyd yn sicrhau bod ein gweledigaeth, gwerthoedd, nodau ac amcanion yn cael eu cyflawni.

Mae gan CCG Fwrdd o 12 o Gyfarwyddwyr Anweithredol gan gynnwys 6 Aelod Annibynnol; 4 tenant; a 2 Aelod o'r Awdurdod Lleol. Rydym hefyd yn cyfethol Aelodau ychwanegol i ddod â sgiliau ychwanegol penodol. Mae gan y Bwrdd ddau Bwyllgor i adolygu meysydd busnes penodol - y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau, a'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd. Mae un Panel Sefydlog hefyd - y Panel Penodi, Cydnabyddiaeth a Disgyblu (PPCD). Mae'r Bwrdd a'i Bwyllgorau yn goruchwylio Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol CCG.

Mae trefniadau llywodraethu holl gymdeithasau tai Cymru yn cael eu rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, ewch i'n tudalen 'Rheoleiddio'.

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn esbonio sut y byddwn yn darparu ein gwasanaethau i’r cyhoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg gyda’r egwyddor o drin y ddwy iaith yn gyfartal.

Cynllun Iaith Gymraeg


Bydd CCG yn trin pawb mewn modd teg a rhesymol heb ragfarn neu wahaniaethu tra’n gydnabod a bod yn agored i unigolion a grwpiau o wahanol gefndiroedd.


Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn bwysig i ni gan ein bod eisiau ein gwasanaethau ddiwallu anghenion cwsmeriaid a staff. Trwy ddeall anghenion amrywiol y bobl rydym yn eu gwasanaethu, gallwn wella'n barhaus a darparu gwasanaethau o safon uchel.

Mae CCG yn aelodau o Bartneriaeth Cydraddoldeb Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig Gogledd Cymru (NWREP), sy'n cynnwys

 • Grwp Cynefin
 • Clwyd Alun
 • Wales & West
 • Cartrefi Conwy
 • Tai Gogledd Cymru
 • Rhwydwaith Cydraddoldeb Hiliol Gogledd Cymru (NWREN).

Nod y bartneriaeth yw sicrhau bod yna ddull strategol rhanbarthol i hyrwyddo cyfleoedd cyfartal.


Mae CCG hefyd wedi ymrwymo i ‘CIH Leading Diversity by 2020’, i gymryd y blaen a chreu sector dai sydd wir yn cynnig amrywiaeth a chyfartaledd o fewn y Deyrnas Unedig.


Rydym hefyd yn aelodau o Tai Pawb, sefydliad sy'n hyrwyddo cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol mewn tai yng Nghymru.

Er mwyn parhau i wella ein hagenda amrywiaeth, rydym angen mynd i’r afael a nifer o faterion er mwyn sicrhau bod:

 • gan y cyhoedd fydd ynom ni
 • ein cymunedau i gyd yn derbyn gwasanaeth teg a’n bod yn rhoi’r cwsmer wrth galon yr hyn rydym yn ei wneud
 • ein gweithlu yn adlewyrchu’r boblogaeth rydym yn eu gwasanaethu
 • CCG yn darparu cydraddoldeb mewn cyfleoedd i’r holl grwpiau mewn cymdeithas, i’r cyhoedd sy’n defnyddio ein gwasanaethau yn ogystal â staff sy’n datblygu eu gyrfaoedd.

Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn amddiffyn pobl rhag cael eu gwahaniaethu yn y gweithle ac yn y gymdeithas. Mae’n amlinellu y gwahanol ffyrdd anghyfreithlon o drin rhywun.

Mae’n anghyfreithlon i wahaniaethu rhywun oherwydd:

 • oedran
 • bod neu ddod yn drawsrywiol
 • bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil
 • bod yn feichiog neu gael plentyn
 • anabledd
 • hil gan gynnwys lliw croen, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu wladol
 • crefydd/cred neu ddiffyg crefydd/cred
 • rhyw
 • cyfeiriadedd rhywiol

Er mwyn sicrhau hyn, rydym wedi datblygu Adolygiad blynyddol cydraddoldeb ac amrywiaeth 2017-2018.

Logo Leading DiversityLogo Aelodau o Tai Pawb


Adroddiad ar y gwahaniaeth rhwng cyflogau dynion a merched 2017

O 2017, mae'n rhaid i unrhyw sefydliad sydd â 250 neu fwy o weithwyr gyhoeddi ac adrodd ar ffigyrau penodol am y gwahaniaeth rhwng cyflogau dynion a merched. Dyma adroddiad CCG:

Adroddiad Gwahaniaeth Cyflogau Dynion a Merched 2017

Adroddiad Gwahaniaeth Cyflogau Dynion a Merched 2018

System Rheoli Integredig IDAA

Mae CCG wedi derbyn tystysgrif OHSAS 18001, ISO 14001 ac ISO 9001 am y ffordd rydym yn rheoli iechyd, diogelwch, ansawdd a’r amgylchedd (IDAA).

System Rheoli Ansawdd ISO 9001

Mae sicrhau a chynnal ein hardystiad ISO 9001 ar gyfer ein System Rheoli Ansawdd yn gam mawr ymlaen tuag at ein hamcan o fod y "gorau yn y sector". Mae’r achrediad ISO 9001:2015 yn safon sicrwydd ansawdd cydnabyddedig ac mae'n dweud wrth bawb, yn enwedig ein cwsmeriaid, bod CCG yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol am gael system rheoli ansawdd gwych mewn lle.

System Rheoli Amgylcheddol ISO 14001

Rydym hefyd wedi derbyn achrediad ISO 14001:2015, sy'n cydnabod bod gennym System Rheoli Amgylcheddol gadarn mewn lle. Rydym wedi ymrwymo i ddatblygiad cynaliadwy ac yn cydnabod ein bod yn gyfrifol am leihau effeithiau amgylcheddol sy'n codi o ddarparu ein gwasanaethau a gweithgareddau.

System Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol BS OHSAS 18001

Rydym hefyd wedi derbyn achrediad BS OHSAS 18001. Mae'r safon hon wedi ei ddylunio i alluogi cwmnïau reoli eu risgiau iechyd a diogelwch galwedigaethol a dangos eu hymrwymiad i ddarparu amgylchedd gweithio diogel, amddiffyn eu gweithwyr a gwella perfformiad. Mae'r asesiad yn edrych ar ein dulliau a ffyrdd o reoli iechyd a diogelwch yn y gweithle a sut ydym yn rheoli'r risgiau. Ers Mawrth 2018 mae’r Safon Prydeinig yn cael ei ddiddymu yn raddol gan ei olynydd, sef ISO 45001. Rydym wedi dechrau’r broses o fudo ein system rheoli iechyd a diogelwch i’r safonau newydd.


Yn gadarn o blaid Pobl Anabl

Hyderus o ran Anabledd Ymroddedig

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd wedi ymrwymo i’r cynllun Hyderus o ran Anabledd, ble rydym yn sicrhau bod pobl sydd ag anabledd a chyflwr iechyd hir dymor yn cael y cyfleon i gyflawni eu potensial a gwireddu eu dyheadau.

Ein hymrwymiadau yw:

 • recriwtio cynwysedig ac hygyrch
 • cyfathrebu swyddi
 • cynnig cyfweliad i bobl gydag anabledd
 • darparu addasiadau rhesymol
 • cefnogi gweithwyr presennol

Mae'r Bwrdd yn Gyfarwyddwyr anweithredol CCG. Mae ein Haelodau Bwrdd yn dod o ystod o gefndiroedd sy'n dod ag arbenigedd proffesiynol, masnachol a lleol at CCG.

Maent yn gyfrifol am sicrhau bod CCG yn hyfyw yn ariannol, a bod y sefydliad yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, statudol a rheoliadol. Mae'r Bwrdd hefyd yn gyfrifol am gyfeiriad strategol y busnes, gan ganolbwyntio ar gyflawni gweledigaethau a gwerthoedd y sefydliad fel sy’n cael ei nodi nodir yn y Cynllun Corfforaethol.

Mae bod yn Aelod o'r Bwrdd yn gofyn am ymrwymiad amser, sy'n cynnwys mynychu cyfarfodydd, pwyllgorau a hyfforddiant. Rhoddir cymorth i Aelodau'r Bwrdd a gallant fanteisio ar gyfleoedd datblygu parhaus. Mae CCG bob amser yn awyddus i glywed gan y rhai sydd â diddordeb mewn ymuno â'n Bwrdd Rheoli. Am sgwrs anffurfiol cysylltwch ag Aled Davies, Pennaeth Llywodraethu ar 0300 123 8084 neu e-bostiwch Llywodraethu@ccgwynedd

Aelodau'r Bwrdd

Mark Jones

Mark Jones (Cadeirydd)

Mae Mark Jones yn Aelod Annibynnol o'r Bwrdd. Mae'n gwasanaethu fel Cadeirydd y Bwrdd, ac yn eistedd ar y ddau Bwyllgor, yn ogystal â'r Panel Penodi, Cydnabyddiaeth a Disgyblu (PPCD)

Abigail Tweed

Abigail Tweed (Is-gadeirydd)

Mae Abigail Tweed yn Aelod Annibynnol o'r Bwrdd. Mae'n gwasanaethu fel Is-gadeirydd y Bwrdd, ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau. Mae hi hefyd yn eistedd ar yr PPCD.

Berwyn Parry-Jones

Berwyn Parry-Jones

Mae Berwyn Parry-Jones yn Aelod Bwrdd enwebedig yr Awdurdod Lleol. Ef yw Cadeirydd y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau.

Cai Larsen

Cai Larson

Mae Cai Larsen yn Aelod Bwrdd enwebedig yr Awdurdod Lleol. Mae'n aelod o’r Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau, a'r PPCD.

Selwyn Hayward

Selwyn Hayward

Mae Selwyn Hayward yn Aelod Annibynnol o'r Bwrdd, ac mae'n gwasanaethu fel Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd.

Paula Jewson

Paula Jewson

Mae Paula Jewson yn Aelod Annibynnol o'r Bwrdd – mae'n aelod o'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd, a hefyd yr PPCD.


Robert Lewis

Robert Lewis

Mae Robert Lewis yn Aelod Annibynnol o'r Bwrdd. Ef yw Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd, ac mae hefyd yn gwasanaethu ar yr PPCD

Huw Gareth Pritchard

Mae Huw Gareth Pritchard yn Aelod Bwrdd Annibynnol – mae'n aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd.

Hywel Eifion Jones

Mae Hywel Eifion Jones yn Aelod Cyfetholedig o'r Bwrdd – mae'n aelod o’r Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau.

Lynn Rowlands

Lynn Rowlands

Mae Lynn Rowlands yn Aelod Tenant o’r Bwrdd – mae'n aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd.

Linda Campbell

Linda Campbell

Mae Linda Campbell yn Aelod Tenant o’r Bwrdd - mae'n eistedd ar y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau, a hefyd yr PPCD.


Mae CCG eisiau clywed gan rai sydd â diddordeb ymuno â'n Bwrdd Rheoli. Rydym yn awyddus hefyd i glywed gan rai sydd â diddordeb mewn meysydd perthnasol fel rheoli tai, y gyfraith, ariannol ac adeiladu.

Am sgwrs anffurfiol a phecyn gwybodaeth cysylltwch ag Aled Davies, Pennaeth Llywodraethu ar 0300 123 8084 neu e-bostiwch Bwrdd@ccgwynedd.org.uk.

Mae ein Tîm Arweiniol Gweithredol yn cynnwys tri cyfarwyddwr a’r Prif Weithredwr.

Mae bob un o’r Cyfrarwyddwyr yn gyfrifol am dri o’n Cyfarwyddiaethau: Adnoddau, Cwsmeriaid a Chymunedau ac Asedau ac Isadeiledd.
Mae’r Tîm yn gosod amcanion ar gyfer ein Cynllun Corfforaethol ac yn cefnogi pawb o fewn y cwmni i gyflawni ar yr amcanion hyn.

 • Darllennwch yr Adroddiad Tryloywder Tâl gan Cartrefi Cymunedol Cymru sy’n rhoi trosolwg tryloyw ac agored ar gyfraddau tâl uwch reolwyr yn y sector tai cymdeithasol.

Ffrancon Williams

Ffrancon Williams
Prif Weithredwr

Cyn ymuno â CCG, gweithiodd Ffrancon Williams fel Pennaeth Tai i Gyngor Gwynedd. Roedd yn gyfrifol am reoli’r tîm prosiect trosglwyddo stoc o’r Cyngor i CCG gan chwarae rôl allweddol wrth sicrhau pleidlais deg i denantiaid.

Cyn ymuno â’r Cyngor, gweithiodd yn y sector breifat mewn amryw o swyddi uwch gan gynnwys yn y sector isadeiledd rheilffyrdd a gweithgynhyrchu.

Graddiodd Ffrancon mewn Peirianneg Drydanol ac Electroneg o Brifysgol Sheffield ac fe astudiodd ymhellach ym Mhrifysgol Cranfield i ddod yn Gymrawd mewn Rheoli Gweithgynhyrchu. Mae’n aelod o Sefydliad Rheoli Gweithredol a Sefydliad y Cyfarwyddwyr, ble mae’n aelod gweithgar o gangen Gogledd Cymru.


Ian Atkinson

Ian Atkinson
Cyfarwyddwr Asedau ac Isadeiledd

Mae Ian yn Syrfeiwr Adeiladau Siartredig gyda 30 mlynedd o brofiad mewn tirfesur, adeiladu a chynnal a chadw. Mae ei brofiad yn ymestyn i’r sectorau tai, masnachol, preifat ac iechyd.

Dechreuodd ei yrfa yn y sector iechyd yn Llundain yn 1985 cyn symud i’r sector breifat ychydig o flynyddoedd yn ddiweddarach. Yn 1997 ymunodd â Fferyllfa Lloyds fel Rheolwr Adeiladau a Chynnal a Chadw, gan oruchwylio unrhyw faterion ar eu heiddo. Yn 2007 ymunodd â Thai Sir Fynwy fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo yn ystod y broses o drosglwyddo eu stoc. Arweiniodd Ian ar eu gwaith Eiddo gan gynnwys cwblhau’r rhaglen SATC yn llwyddiannus, moderneiddio eu contractwyr mewnol, creu tîm datblygu llwyddiannus a rheoli swyddogaethau IDAA a chaffael. Roedd Ian hefyd yn Gyfarwyddwr ar eu his-gwmni masnachol.

Mae Ian yn briod gyda dau o blant sydd wedi tyfu i fyny ac wedi byw yng Nghymru am yr 19 mlynedd diwethaf.


Sarah Schofield

Sarah Schofield
Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a Chymunedau

Cyn ymuno â CCG, gweithiodd Sarah fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Bro a Rheoleiddiol i Gyngor Bolton. Cyn ei chyfnod yn Bolton, gweithiodd i Gynghorau Burnley a Tameside.

Yn ogystal â chael gradd mewn Iechyd yr Amgylchedd a Tai, mae Sarah hefyd yn Aelod Siartredig o Sefydliad Iechyd yr Amgylchedd. Ymhellach i’w swyddi yn y sector gyhoeddus, mae Sarah hefyd wedi bod mewn sawl rôl gwasanaethau cwsmer yn y sector breifat.

Mae Sarah yn siaradwr Cymraeg rhugl wedi mynychu’r ysgol drwy gyfrwng y Gymraeg ac astudio addysg bellach ym Mhrifysgol Bangor.


Rhys Parry

Rhys Parry
Cyfarwyddwr Cyllid

Mae Rhys wedi gweithio mewn swyddi cyllid am 30 mlynedd mewn nifer o sectorau amrywiol, gan gynnwys addysg uwch, llywodraeth leol, y sector dai ac i gwmniau preifat. Cyn ymuno â CCG yn 2015, bu’n gweithio i Brifysgol Bangor am ddeng mlynedd.

Ar ôl derbyn gradd cyd-anrhydedd mewn Mathemateg a Thechnoleg Gwybodaeth o Brifysgol Manceinion, cymhwysodd Rhys fel cyfrifydd. Mae’n aelod llawn o’r Gymdeithas Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig (ACCA). Mae’n Gadeirydd y Llywodraethwyr ysgol gynradd leol, mae’n siaradwr Cymraeg, ac yn briod â dau o blant.

Delyth Williams

Delyth Williams
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Pobl

Geraint Jones

Geraint Jones
Pennaeth TGCh

Delyth Lloyd

Delyth Lloyd
Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

Enid Roberts

Enid Roberts
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cwsmeriaid a Chymunedau

Sion Hughes

Siôn Hughes
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cwsmeriaid a Chymunedau

Aled Davies

Aled Prys Davies
Pennaeth Llywodraethu

Daniel Parry

Daniel Parry
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Asedau

Yn ôl i'r top