Newyddion

Oes gennych chi ddiddordeb mewn eiddo fforddiadwy yn Llay?
18/03/19
Rydym yn edrych ar y posibilrwydd o ddatblygu unedau fforddiadwy yn Llay, Wrecsam...

darllen mwy

Am CCG

Croeso i Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Cymdeithas dai yw Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG), wedi ei sefydlu yn 2010 yn dilyn pleidlais ‘ie’ gan denantiaid Cyngor Gwynedd.

Fel y gymdeithas dai fwya yng Ngogledd Cymru, rydym yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiffyn ac yn datblygu diwylliant a threftadaeth ein cymunedau.

Fel landlord cymdeithasol cofrestredig prif bwrpas CCG yw darparu tai rhent fforddiadwy i bobl sydd eu hangen. Rydym yn gorff annibynnol di-elw wedi ein cofrestru a’n reoleiddio gan Lywodraeth Cymru. Mae bod yn ddi-elw yn golygu y byddwn yn rhoi’r holl incwm dros ben yn ôl i mewn i’r buses er mwyn darparu cartrefi a gwasanaethau, a chyflawni ein hamcanion.

Mae gennym dros 6,300 o gartrefi ac rydym yn gyfrifol am reoli a chynnal y cartrefi rheiny. Mae rhan helaeth o'n stoc wedi eu lleoli ym

 • Bangor
 • Caernarfon
 • Pwllheli
 • Blaenau Ffestiniog
 • Dolgellau
 • Bala

Ond mae ganddom eiddo wedi ei wasgaru ar draws y sir mewn trefi, pentrefi ac ardaloedd gwledig. O fewn y stoc mae tua 400 o gartrefi gwarchod ar gyfer tenantiaid hŷn a bregus.

Dros y chwe mlynedd diwethaf rydym wedi buddsoddi £137 miliwn yn ein heiddo i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Perfformiad

Mae gwybodaeth am ein perfformiad i'w gael ar ein tudalen Perfformiad.

Gweledigaeth

Bod yn flaenllaw wrth ddarparu tai o safon - gan gwrdd ag anghenion cwsmeriaid, a pharchu cymunedau.

Gwerthoedd

 • Teg
 • Atebol
 • Agored
 • Arloesol
 • Cyfeillgar

Dylunior Dyfodol

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn le tra gwahanol yn 2015 i’r hyn oedd yn 2010. ‘Rydym wedi cyflawni llawer a bellach ‘rydym mewn sefyllfa i adeiladu ar ein llwyddiant er mwyn symud y busnes yn ei flaen.

Cliciwch isod i weld fersiwn rhyngweithiol ar-lein o'n Cynllun Corfforaethol:

Dylunior Dyfodol

Neu, cliciwch isod i lawrlwytho fersiwn PDF o'r copi print:

Cynllun Corfforaethol CCG

Cyn trosglwyddo amlinellodd CCG ei amcanion ac addewidion i denantiaid mewn dogfen gynnig. Lawrlwythwch y ddogfen yma:

Dogfen Gynnig

I sicrhau llwyddiant CCG mae'n bwysig ein bod ni yn cael ein llywodraethu yn effeithiol er lles ein cwsmeriaid. Mae ‘Trefn Llywodraethol’ yn disgrifio’r ffordd mae CCG yn cael ei redeg. Mae’r drefn hefyd yn sicrhau bod ein gweledigaeth, gwerthoedd, amcanion a’n nod yn cael eu cyflawni.

Mae gan CCG Fwrdd Rheoli sy’n cynnwys 12 aelod; pedwar ohonynt yn denantiaid i CCG, pedwar yn annibynnol a phedwar yn aelodau wedi eu henwebu gan Gyngor Gwynedd. Mae'r Bwrdd a phwyllgorau yn cymryd trosolwg o waith tîm rheoli gweithredol CCG.

Mae trefniadau llywodraethol cymdeithasau tai yng Nghymru yn cael eu rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru. Ym mis Rhagfyr 2012, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei barn ar drefniadau Llywodraethol CCG fel rhan o'r Asesiad Rheolaethol Cymdeithas Tai (HARA) Am wybodaeth bellach am yr adroddiad, ewch i'r tudalen 'Rheoleiddio'.

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn esbonio sut y byddwn yn darparu ein gwasanaethau i’r cyhoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg gyda’r egwyddor o drin y ddwy iaith yn gyfartal.

Cynllun Iaith Gymraeg CCG

Bydd CCG yn trin pawb mewn modd teg a rhesymol heb ragfarn neu wahaniaethu tra’n gydnabod a bod yn agored i unigolion a grwpiau o wahanol gefndiroedd.


Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn bwysig i ni gan ein bod eisiau ein gwasanaethau ddiwallu anghenion cwsmeriaid a staff. Trwy ddeall anghenion amrywiol y bobl rydym yn eu gwasanaethu, gallwn wella'n barhaus a darparu gwasanaethau o safon uchel.

Mae CCG yn aelodau o Bartneriaeth Cydraddoldeb Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig Gogledd Cymru (NWREP), sy'n cynnwys

 • Grwp Cynefin
 • Clwyd Alun
 • Wales & West
 • Cartrefi Conwy
 • Tai Gogledd Cymru
 • Rhwydwaith Cydraddoldeb Hiliol Gogledd Cymru (NWREN).

Nod y bartneriaeth yw sicrhau bod yna ddull strategol rhanbarthol i hyrwyddo cyfleoedd cyfartal.


Mae CCG hefyd wedi ymrwymo i ‘CIH Leading Diversity by 2020’, i gymryd y blaen a chreu sector dai sydd wir yn cynnig amrywiaeth a chyfartaledd o fewn y Deyrnas Unedig.


Rydym hefyd yn aelodau o Tai Pawb, sefydliad sy'n hyrwyddo cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol mewn tai yng Nghymru.

Er mwyn parhau i wella ein hagenda amrywiaeth, rydym angen mynd i’r afael a nifer o faterion er mwyn sicrhau bod:

 • gan y cyhoedd fydd ynom ni
 • ein cymunedau i gyd yn derbyn gwasanaeth teg a’n bod yn rhoi’r cwsmer wrth galon yr hyn rydym yn ei wneud
 • ein gweithlu yn adlewyrchu’r boblogaeth rydym yn eu gwasanaethu
 • CCG yn darparu cydraddoldeb mewn cyfleoedd i’r holl grwpiau mewn cymdeithas, i’r cyhoedd sy’n defnyddio ein gwasanaethau yn ogystal â staff sy’n datblygu eu gyrfaoedd.

Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn amddiffyn pobl rhag cael eu gwahaniaethu yn y gweithle ac yn y gymdeithas. Mae’n amlinellu y gwahanol ffyrdd anghyfreithlon o drin rhywun.

Mae’n anghyfreithlon i wahaniaethu rhywun oherwydd:

 • oedran
 • bod neu ddod yn drawsrywiol
 • bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil
 • bod yn feichiog neu gael plentyn
 • anabledd
 • hil gan gynnwys lliw croen, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu wladol
 • crefydd/cred neu ddiffyg crefydd/cred
 • rhyw
 • cyfeiriadedd rhywiol

Er mwyn sicrhau hyn, rydym wedi datblygu Adolygiad blynyddol cydraddoldeb ac amrywiaeth 2017-2018.

Logo Leading DiversityLogo Aelodau o Tai Pawb


Adroddiad ar y gwahaniaeth rhwng cyflogau dynion a merched 2017

O 2017, mae'n rhaid i unrhyw sefydliad sydd â 250 neu fwy o weithwyr gyhoeddi ac adrodd ar ffigyrau penodol am y gwahaniaeth rhwng cyflogau dynion a merched. Dyma adroddiad CCG:

Adroddiad Gwahaniaeth Cyflogau Dynion a Merched 2017

Adroddiad Gwahaniaeth Cyflogau Dynion a Merched 2018

System Rheoli Integredig IDAA

Mae CCG wedi derbyn tystysgrif OHSAS 18001, ISO 14001 ac ISO 9001 am y ffordd rydym yn rheoli iechyd, diogelwch, ansawdd a’r amgylchedd (IDAA).

System Rheoli Ansawdd ISO 9001

Mae sicrhau a chynnal ein hardystiad ISO 9001 ar gyfer ein System Rheoli Ansawdd yn gam mawr ymlaen tuag at ein hamcan o fod y "gorau yn y sector". Mae’r achrediad ISO 9001:2015 yn safon sicrwydd ansawdd cydnabyddedig ac mae'n dweud wrth bawb, yn enwedig ein cwsmeriaid, bod CCG yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol am gael system rheoli ansawdd gwych mewn lle.

System Rheoli Amgylcheddol ISO 14001

Rydym hefyd wedi derbyn achrediad ISO 14001:2015, sy'n cydnabod bod gennym System Rheoli Amgylcheddol gadarn mewn lle. Rydym wedi ymrwymo i ddatblygiad cynaliadwy ac yn cydnabod ein bod yn gyfrifol am leihau effeithiau amgylcheddol sy'n codi o ddarparu ein gwasanaethau a gweithgareddau.

System Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol BS OHSAS 18001

Rydym hefyd wedi derbyn achrediad BS OHSAS 18001. Mae'r safon hon wedi ei ddylunio i alluogi cwmnïau reoli eu risgiau iechyd a diogelwch galwedigaethol a dangos eu hymrwymiad i ddarparu amgylchedd gweithio diogel, amddiffyn eu gweithwyr a gwella perfformiad. Mae'r asesiad yn edrych ar ein dulliau a ffyrdd o reoli iechyd a diogelwch yn y gweithle a sut ydym yn rheoli'r risgiau. Ers Mawrth 2018 mae’r Safon Prydeinig yn cael ei ddiddymu yn raddol gan ei olynydd, sef ISO 45001. Rydym wedi dechrau’r broses o fudo ein system rheoli iechyd a diogelwch i’r safonau newydd.


Yn gadarn o blaid Pobl Anabl

Hyderus o ran Anabledd Ymroddedig

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd wedi ymrwymo i’r cynllun Hyderus o ran Anabledd, ble rydym yn sicrhau bod pobl sydd ag anabledd a chyflwr iechyd hir dymor yn cael y cyfleon i gyflawni eu potensial a gwireddu eu dyheadau.

Ein hymrwymiadau yw:

 • recriwtio cynwysedig ac hygyrch
 • cyfathrebu swyddi
 • cynnig cyfweliad i bobl gydag anabledd
 • darparu addasiadau rhesymol
 • cefnogi gweithwyr presennol

Mae 12 aelod o Fwrdd CCG sy’n cynnwys pedwar tenant, pedwar aelod wedi eu enwebu gan Gyngor Gwynedd a phedwar aelod annibynnol. Mae gan yr aelodau gefndiroedd amrywiol sy'n dod ac ystod o brofiad proffesiynol, masnachol a lleol i CCG.

Yn gyfreithiol, mae aelodau'r Bwrdd yn Gyfarwyddwr Anweithredol i CCG. Maen nhw yn gyfrifol am sicrhau bod CCG yn ariannol hyfyw a’n bod ni yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, statudol a rheolaethol.

Mae'r Bwrdd Rheoli yn gyfrifol am roi arweiniad strategol i'r busnes gan ganolbwyntio ar gyrraedd weledigaeth, gwerthoedd craidd a phwrpas y sefydliad fel sydd wedi ei nodi yn y Cynllun Corfforaethol. Mae’r Bwrdd hefyd yn sicrhau bod holl addewidion y Ddogfen Gynnig yn cael eu cyflawni.

Mae aelodau’r Bwrdd yn gwneud eu gwaith yn wirfoddol, yn rhoi o'u hamser am ddim ac yn ymrwymo i weithredu er lles y gymdeithas a'r tenantiaid bob amser.

Mae pob aelod o'r Bwrdd yn cadw at God Ymddygiad. Mae disgwyl i aelodau gadw at saith egwyddor bywyd cyhoeddus sydd wedi eu nodi yn adroddiad Nolan sef; anhunanoldeb, uniondeb, gwrthrychedd, atebolrwydd, bod yn agored, gonestrwydd ac arweinyddiaeth.

Mae bod yn aelod o'r Bwrdd yn gofyn bod gan aelodau amser i'w roi sy'n cynnwys mynychu cyfarfodydd, pwyllgorau a chyflwyniadau. Mae aelodau yn cael cefnogaeth a chyfleodd i ddatblygu sgiliau.

Aelodau'r Bwrdd

Mark Jones

Mark Jones (Cadeirydd)

Aelod annibynnol a Cadeirydd y Bwrdd yw Mark. Mae'n eistedd ar y pwyllgorau Archwilio a Sicrwydd Risg, Adnoddau a Cwsmeriaid a Chymunedau.

Abigail Tweed

Abigail Tweed (Is-gadeirydd)

Aelod annibynnol ac Is-gadeirydd y Bwrdd yw Abigail. Mae hi'n cadeirio'r Pwyllgor Cwsmeriaid a Chymunedau ac yn eistedd ar y pwyllgorau Archwilio a Sicrwydd Risg ac Asedau ac Is-adeiledd.


Berwyn Parry-Jones

Berwyn Parry-Jones

Mae Berwyn wedi ei enwebu fel aelod o'r Awdurdod Lleol i fod ar y Bwrdd.

Cai Larsen

Cai Larson

Mae Cai wedi ei enwebu fel aelod o'r Awdurdod Lleol i fod ar y Bwrdd.

Selwyn Hayward

Selwyn Hayward

Mae Selwyn yn aelod llawn o'r Bwrdd.

Paula Jewson

Paula Jewson

Aelod annibynnol o’r Bwrdd yw Paula. Mae hi'n Cadeirio’r Pwyllgor Adnoddau ac hefyd yn eistedd ar y pwyllgorau Archwilio a Sicrwydd Risg ac Asedau ac Is-adeiledd.


Robert Lewis

Robert Lewis

Aelod annibynnol o’r Bwrdd yw Robert. Mae’n Is-Gadeirydd y Pwyllgor Adnoddau ac hefyd yn eistedd ar y pwyllgorau Cwsmeriaid a Chymunedau, Archwilio a Sicrwydd Risg ac Asedau ac Is-adeiledd.


Lynn Rowlands

Lynn Rowlands

Aelod tenant o'r Bwrdd yw Lynn.

Linda Campbell

Linda Campbell

Aelod tenant o'r Bwrdd yw Linda.


Mae CCG eisiau clywed gan rai sydd â diddordeb ymuno â'n Bwrdd Rheoli. Rydym yn awyddus hefyd i glywed gan rai sydd â diddordeb mewn meysydd perthnasol fel rheoli tai, y gyfraith, ariannol ac adeiladu.

Am sgwrs anffurfiol a phecyn gwybodaeth cysylltwch ag Aled Davies, Pennaeth Llywodraethu ar 0300 123 8084 neu e-bostiwch Bwrdd@ccgwynedd.org.uk.

Mae ein Tîm Arweiniol Gweithredol yn cynnwys tri cyfarwyddwr a’r Prif Weithredwr.

Mae bob un o’r Cyfrarwyddwyr yn gyfrifol am dri o’n Cyfarwyddiaethau: Adnoddau, Cwsmeriaid a Chymunedau ac Asedau ac Isadeiledd.
Mae’r Tîm yn gosod amcanion ar gyfer ein Cynllun Corfforaethol ac yn cefnogi pawb o fewn y cwmni i gyflawni ar yr amcanion hyn.

 • Darllennwch yr Adroddiad Tryloywder Tâl gan Cartrefi Cymunedol Cymru sy’n rhoi trosolwg tryloyw ac agored ar gyfraddau tâl uwch reolwyr yn y sector tai cymdeithasol.

Ffrancon Williams

Ffrancon Williams
Prif Weithredwr

Cyn ymuno â CCG, gweithiodd Ffrancon Williams fel Pennaeth Tai i Gyngor Gwynedd. Roedd yn gyfrifol am reoli’r tîm prosiect trosglwyddo stoc o’r Cyngor i CCG gan chwarae rôl allweddol wrth sicrhau pleidlais deg i denantiaid.

Cyn ymuno â’r Cyngor, gweithiodd yn y sector breifat mewn amryw o swyddi uwch gan gynnwys yn y sector isadeiledd rheilffyrdd a gweithgynhyrchu.

Graddiodd Ffrancon mewn Peirianneg Drydanol ac Electroneg o Brifysgol Sheffield ac fe astudiodd ymhellach ym Mhrifysgol Cranfield i ddod yn Gymrawd mewn Rheoli Gweithgynhyrchu. Mae’n aelod o Sefydliad Rheoli Gweithredol a Sefydliad y Cyfarwyddwyr, ble mae’n aelod gweithgar o gangen Gogledd Cymru.


Ian Atkinson

Ian Atkinson
Cyfarwyddwr Asedau ac Isadeiledd

Mae Ian yn Syrfeiwr Adeiladau Siartredig gyda 30 mlynedd o brofiad mewn tirfesur, adeiladu a chynnal a chadw. Mae ei brofiad yn ymestyn i’r sectorau tai, masnachol, preifat ac iechyd.

Dechreuodd ei yrfa yn y sector iechyd yn Llundain yn 1985 cyn symud i’r sector breifat ychydig o flynyddoedd yn ddiweddarach. Yn 1997 ymunodd â Fferyllfa Lloyds fel Rheolwr Adeiladau a Chynnal a Chadw, gan oruchwylio unrhyw faterion ar eu heiddo. Yn 2007 ymunodd â Thai Sir Fynwy fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo yn ystod y broses o drosglwyddo eu stoc. Arweiniodd Ian ar eu gwaith Eiddo gan gynnwys cwblhau’r rhaglen SATC yn llwyddiannus, moderneiddio eu contractwyr mewnol, creu tîm datblygu llwyddiannus a rheoli swyddogaethau IDAA a chaffael. Roedd Ian hefyd yn Gyfarwyddwr ar eu his-gwmni masnachol.

Mae Ian yn briod gyda dau o blant sydd wedi tyfu i fyny ac wedi byw yng Nghymru am yr 19 mlynedd diwethaf.


Sarah Schofield

Sarah Schofield
Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a Chymunedau

Cyn ymuno â CCG, gweithiodd Sarah fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Bro a Rheoleiddiol i Gyngor Bolton. Cyn ei chyfnod yn Bolton, gweithiodd i Gynghorau Burnley a Tameside.

Yn ogystal â chael gradd mewn Iechyd yr Amgylchedd a Tai, mae Sarah hefyd yn Aelod Siartredig o Sefydliad Iechyd yr Amgylchedd. Ymhellach i’w swyddi yn y sector gyhoeddus, mae Sarah hefyd wedi bod mewn sawl rôl gwasanaethau cwsmer yn y sector breifat.

Mae Sarah yn siaradwr Cymraeg rhugl wedi mynychu’r ysgol drwy gyfrwng y Gymraeg ac astudio addysg bellach ym Mhrifysgol Bangor.

Delyth Williams

Delyth Williams
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Pobl

Geraint Jones

Geraint Jones
Pennaeth TGCh

Delyth Lloyd

Delyth Lloyd
Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

Enid Roberts

Enid Roberts
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cwsmeriaid a Chymunedau

Sion Hughes

Siôn Hughes
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cwsmeriaid a Chymunedau

Rhys Parry

Rhys Parry
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyllid

Aled Davies

Aled Prys Davies
Pennaeth Llywodraethu

Daniel Parry

Daniel Parry
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Asedau

Yn ôl i'r top