Ail-frandio

Ym mis Hydref bydd Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn newid enw ac edrychiad i Adra.

Dyma atebion i rai o’r prif gwestiynau i roi mwy o wybodaeth am hyn oll.

Pam ail-frandio?

Ein hamcan erioed yw darparu cartrefi a gwasanaethau o safon i bawb. Mae tair blynedd heriol a phrysur o’n blaen. Rydym newydd gyhoeddi ein Cynllun Corfforaethol sy’n gosod targedau heriol sy’n cynnwys adeiladu dros 550 o dai ychwanegol erbyn 2022

O fod yn tyfu ac aeddfedu mae’n briodol i fod yn rhoi sylw i’n brandio.

Rydym eisiau apelio at gynulleidfa ehangach fel bod gan bobl well ddealltwriaeth o bwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud. Cawsom wybod, drwy gynnal grwpiau ffocws, nad yw pobl yn deall ein henw a’n hunaniaeth ac nad yw tenantiaid yn gallu uniaethu gyda ni. Mewn sawl ffordd, mae’n ein dal yn ôl.

Bydd edrychiad ac enw newydd i ni o 8 Hydref ymlaen. Ein enw newydd fydd ‘Adra’ o’r dyddiad yma, gan ffarwelio â’n henw presennol, Cartrefi Cymunedol Gwynedd neu “CCG” fel cawn ein galw yn aml.. Daeth yr enw newydd wrth i grwpiau ffocws, a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o blith ein tenantiaid, ddewis Adra fel ein henw newydd.

Pam ‘Adra’?

Daeth yr enw Adra wrth drafod y syniad o le y mae rhywun yn teimlo eu bod yn perthyn yno. Roeddem am gael enw a oedd yn adlewyrchu Adra fel syniad o le sy’n gartref, lle mae rhywun yn teimlo eu bod yn perthyn. Rydym eisiau nodi mai nad brics a morter yw ein hunig amcan, ond creu cartrefi a chymunedau lle gallwch deimlo’n gartrefol ac mae ein brandio newydd yn adlewyrchu hyn yn llawn.

Pam ail-frandio rŵan?

Mae ein cynllun corfforaethol newydd yn rhoi cyfle i ni edrych yn iawn ar gyfeiriad y cwmni ac yn dilyn cyfres o grwpiau ffocws a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o blith ein tenantiaid, y neges amlwg a ddaeth yn ôl gan ein tenantiaid, partneriaid a staff oedd ein bod ni’n gwneud gwaith da ond bod yna ddryswch am bwy ydym ni. Roedd sawl un yn dal i feddwl mai Cyngor Gwynedd ydym ni.

Beth fydd hyn yn ei olygu i denantiaid?

O 8fed Hydref bydd enw CCG yn mynd a byddwn yn cael ein hadnabod fel Adra. Bydd pob cyfathrebiad sy’n ymwneud â thenantiaethau a phopeth arall gan gynnwys llythyrau rhent yn dod gan Adra ac nid CCG. Bydd tenantiaid yn cael gwybod am hyn fel y byddwn yn symud yn agosach at y dyddiad pan fydd y brandio yn dod yn ‘fyw’ ym mis Hydref. Rydym eisiau parhau i wella’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig fel ei bod hi’n haws gwneud busnes gyda ni. Ni fydd telerau ein tenantiaethau na’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd yn newid. Bydd yna wefan newydd a modern a phorth ar gyfer tenantiaid fel ei bod hi’n haws i chi gyfathrebu gyda ni a chael mynediad at wasanaethau. Bydd ein papur pennawd, arwyddion, dyluniad ar ein faniau, dillad gwaith, deunydd print, dogfennau a dyluniad ein swyddfeydd yn newid i adlewyrchu ein brandio newydd.

Yn ôl i'r top