Ymgynghoriad CCG ar Dâl Gwasanaeth

Cyfnod yr Ymgynghoriad: 21 Mai 2018 – 29 Mehefin 2018

Ymgynghoriad 2018

Yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru, mae’n ddyletswydd ar bob Cymdeithas Dai i godi ar wahân am y rhent a thaliadau gwasanaeth. Mae hyn yn cael ei wneud fel bod gwasanaethau nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y rhent sylfaenol yn dryloyw a theg.

Er mwyn cydymffurfio â’r gofynion yma, mae CCG yn cynnal adolygiad o Daliadau Gwasanaeth.

Beth yw Tâl Gwasanaeth?

Tâl Gwasanaeth yw taliad a wneir tuag at gostau darparu a chynnal gwasanaethau i denantiaid sy’n fwy na’r hyn sy’n cael ei gynnwys yn y rhent arferol. Mae’n golygu’r hawl i ddefnyddio gwasanaeth yn hytrach na defnydd yn unig o’r gwasanaeth. Nid ydym yn gwneud elw o Dâl am Wasanaeth gan mai dim ond ad-ennill gwir gost o ddarparu’r gwasanaeth a wnawn (Er enghraifft, costau darparu lifftiau mewn bloc o fflatiau, darparu staff ar safle, cynnal a chadw tir a glanhau cymunedol). Darllenwch ein Taflen Wybodaeth Taliadau Gwasanaeth.

Mae’r Canllaw Ymgynghori yn cynnig llawer mwy o wybodaeth i chi ei ddarllen. Bydd pob tenant wedi derbyn y pecyn hwn yn y post gyda manylion unrhyw dâl gwasanaeth sy’n berthnasol ar gyfer eu cartref nhw.

Sut i ymateb

Mae’n bwysig ein bod yn derbyn eich barn fel ein bod yn deall effaith y cynigion arnoch chi a’ch teulu. Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn cymryd y cyfle hwn i leisio eich barn drwy gwblhau holiadur ymgynghori.

Cliciwch yma i gwblhau’r holiadur ar-lein

Gallwch lawrlwytho copi papur yma o’r holiadur a’i ddychwelyd i ni yn y post i Cartrefi Cymunedol Gwynedd, PO Box 206, Bangor, LL57 9DS.

Os hoffech siarad gyda ni neu os ydych angen cymorth i gwblhau’r holiadur, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 0300 123 8084. Bydd sesiynau galw heibio hefyd yn cael eu cynnal ar draws y Sir, fydd yn rhoi y cyfle i chi fedru trafod â staff wyneb yn wyneb;

Dyddiad Amser Lleoliad
29/05/2018 15:00 - 18:00 Tŷ Peblig, 4 Pensgubor, Caernarfon
31/05/2018 15:00 - 18:00 Canolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog
06/06/2018 15:00 - 18:00 24 Llŷs Dylan, Bangor
14/06/2018 15:00 - 18:00 Clwb Cymdeithasol Hirael, Bangor
19/06/2018 15:00 - 18:00 CellB, Blaenau Ffestiniog
21/06/2018 15:00 - 18:00 Canolfan Felin Fach, Pwllheli
26/06/2018 15:00 - 18:00 Theatr y Ddraig, Abermaw

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn atebion yw dydd Gwener 29 Mehefin 2018. Bydd yr holl adborth sy’n dod i law yn cael ei ystyried cyn penderfynu sut y byddwn yn cyflwyno taliadau gwasanaeth.

Yn ôl i'r top