Rhent

Sut i dalu?

Sut i dalu rhent a thaliadau eraill

Mae yna sawl ffordd o dalu rhent a thaliadau eraill fel yswiriant cynnwys cartref. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Debyd Uniongyrchol
 • Swyddfa Bost/Pay Point
 • Dros y ffôn
 • Taliad Cylchol ar Gerdyn
 • Ar y we
 • Neges destun
 • Archeb sefydlog

Lawrlwythwch y daflen Talu Eich Rhent yma:

Talu Eich Rhent


Taliadau Debyd Uniongyrchol

Y ffordd rwyddaf i dalu eich rhent yw trwy Ddebyd Uniongyrchol. Unwaith y mae wedi ei drefnu, nid oes angen i chi wneud dim. Bydd CCG yn trefnu newid swm y Debyd Uniongyrchol, os oes unrhyw newidiadau i'r rhent yr ydych yn ei dalu. Rhoddir gwybod i chi am unrhyw newidiadau cyn iddynt gael eu gwneud.

Sut mae hyn yn gweithio?

 • Unwaith i chi sefydlu Debyd Uniongyrchol, bydd eich rhent yn cael ei dalu bob mis yn awtomatig ar ddyddiad wedi ei gytuno ymlaen llaw
 • Nid ydych yn colli unrhyw reolaeth - yr unig arian fydd yn cael ei ddidynnu o'ch cyfrif fydd y swm y cytunwyd arno ar gyfer talu eich rhent, a bydd hyn o gymorth i chi gyllidebu pob mis
 • Mae modd i chi ganslo Debyd Uniongyrchol ar unrhyw adeg

I drefnu taliad Debyd Uniongyrchol ffoniwch ni ar 0300 123 8084 neu ewch i un o'n swyddfeydd ardal. Y cwbl sydd angen arnoch yw manylion eich cyfrif banc (rhif sortio a rhif y cyfrif) - mi wnawn ni'r gweddill.


Swyddfa Bost neu Paypoint

Gallwch ddefnyddio eich cerdyn CCG i dalu rhent ym mhob swyddfa bost ac amryw o siopau eraill neu ble bynnag welwch chi'r symbol Paypoint

Mae mannau Paypoint yn agored am oriau hir ac mae'r gwasanaethau 24/7 dros y ffôn ac opsiynau talu dros y rhyngrwyd hefyd yn darparu ffurf cyfleus eraill o dalu ar adegau sy’n gyfleus i chi.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am gerdyn CCG, cysylltwch â ni.


Dros y ffôn

Gall CCG dderbyn taliadau rhent gyda cherdyn debyd dros y ffôn ar 0300 123 8084.


Taliad Cylchol ar Gerdyn

Yn wahanol i Ddebyd Uniongyrchol, os yw taliad yn methu oherwydd nad oes yna ddigon o arian, ni fydd yna dâl yn cael ei godi arnoch. Taliad cylchol yw’r cyfleuster i gymryd taliad parhaus o gerdyn debyd neu gredyd yn lle debyd uniongyrchol.

Ar ôl i chi drefnu’r taliad cylchol, bydd eich rhent yn cael ei dalu yn awtomatig ar yr un dyddiad sydd wedi ei gytuno bob mis.

I drefnu taliad cylchol, cysylltwch gyda’r Tîm Rhent ar 0300 123 8084.


Taliadau ar y we

Os ydych am dalu ar-lein cliciwch yma i arwyddo i mewn i'ch cyfrif allpay. Byddwch angen cerdyn Allpay a cherdyn debyd i wneud hyn. Os nad oes gennych gerdyn Allpay, cysylltwch â ni i drefnu i chi gael un am ddim. Bydd taliadau rhyngrwyd Allpay fel arfer yn cael eu trosglwyddo i’ch cyfrif rhent y diwrnod gwaith nesaf.

Yn anffodus nid yw'r gwasanaeth yma ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd.


Taliadau Testun

I ddechrau talu rhent yn ddiogel gyda neges destun, y cyfan sydd ei angen yw ffôn symudol wedi cofrestru yn DU, cerdyn CCG a cherdyn debyd.

Sut i ddechrau gwneud taliadau testun: :

Cam 1: Cofrestru ar y we i lwytho manylion eich cerdyn, i wneud hyn ewch i allpayments.net/textpay/login.aspx i wneud hyn. Os nad oes modd i chi fynd ar y rhyngrwyd, gallwch wneud hyn yn un o swyddfeydd ardal Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Dim ond unwaith sy'n rhaid i chi gofrestru, heblaw bod eich manylion (e.e. cerdyn debyd) yn newid.

Cam 2: Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bob tro y byddwch eisiau gwneud taliadau gallwch yrru neges i 81025 gyda'r manylion canlynol "Pay rent" a'r swm yr ydych chi eisiau ei dalu ac yna eich cyfrinair neges destun sef pedwar rhif olaf eich cerdyn debyd.

Cam 3: Yna byddwch yn cael neges destun yn cadarnhau eich taliad.


Archeb Sefydlog

I dalu rhent drwy Archeb Sefydlog gyda'r banc, cysylltwch gyda CCG a gallwn ei drefnu ar eich rhan.

Os ydych yn cael unrhyw fath o fudd-dal gan y wladwriaeth, yna, byddwch yn ymwybodol fod Llywodraeth y DU yn cyflwyno nifer o newidiadau i'r system.

Newid i reolau treth llofft: Ebrill 2017

Yn dilyn penderfyniad Llys y Goruchaf flwyddyn diwethaf mae’r Adran Gwaith a Pensiynau rŵan wedi cyhoeddi Rheoliadau fydd yn newid y rheolau o 1af Ebrill 2017.

Mae’r newidiadau yn caniatáu i gyplau sydd ddim yn gallu rhannu ystafell wely oherwydd anabledd, neu deuluoedd sydd gyda plentyn neu oedolyn annibynnol gyda anabledd sydd angen gofal dros nos gan ofalwr allanol, gael ystafell wely ychwanegol.

Meini Prawf maint – newidiadau o Ebrill 2017

Yn dilyn dyfarniad Llys y Goruchaf flwyddyn diweddaf ar nifer o achosion treth llofft mae’r meini prawf maint wedi cael eu diwygio, ac mewn lle o’r 1af Ebrill 2017.

Felly beth sydd wedi newid?

Llofft ar gyfer gofalwr allanol sy’n aros dros nos i edrych ar ôl plentyn neu oedolyn gyda anabledd yn yr eiddo

Mae’r meini prawf maint yn newid 1af Ebrill 2017 i ganiatáu llofft i ofalwr pan:

 • Mae plentyn neu berson dibynnol gyda anabledd yn byw yn yr eiddo angen, ac yn derbyn gofal dros nos gan ofalwr sydd ddim yn gweithio yn yr eiddo (neu fwy nag un gofalwr) ar sail cyson, ac
 • Mae llofft sbâr ar gael i’r gofalwr (neu dîm o ofalwyr) a does dim ystafell wely ychwanegol wedi cael ei ddarparu i’r gofalwr yn barod (neu dîm o ofalwyr) yn yr un eiddo – h.y. ar gyfer person arall anabl, ac
 • Mae’r plentyn neud oedolyn anabl yn gorfod derbyn:
  • Cyfradd canolig neu uchel o'r taliad Lwfans Byw i’r anabl, neu
  • Yr elfen cynhaliaeth byw dyddiol o’r Taliad Annibyniaeth Bersonol, neu
  • Lwfans Gweini, neu
  • Taliad Annibyniaeth Lluoedd Arfog


Credyd Cynhwysol

Credyd Cynhwysol yw enw'r taliad misol fydd yn cymryd lle eich budd-daliadau a chredydau treth bresennol. Un taliad ydyw, bob mis, i'ch cyfrif banc. Gwneir hyn i gyd ar-lein. Felly, mae hi'n hynod bwysig eich bod yn agor cyfrif banc. Byddwch yn derbyn arian yn uniongyrchol, felly, eich cyfrifoldeb chi fydd gwneud yn siŵr bod y rhent yn cael ei dalu. I ganfod y ffordd rwyddaf o wneud hyn, cliciwch ar y linc 'talu eich rhent'.

Bydd angen i chi gyllido i dalu eich biliau a gwariant bob mis a gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o arian i dalu am y pethau angenrheidiol. Cliciwch yma i gyllido eich arian ar-lein.

Os oes gennych hanes credyd gwael neu pe baech wedi cael anhawster agor cyfrif banc yn y gorffennol, yna mae opsiynau eraill. Mae croeso i chi gysylltu â'r tim rhenti ar 0300 123 8084 i drafod yr opsiynau ar gael.


Tan Feddiannu / Treth Llofft

Os ydych yn byw mewn tŷ sy'n fwy na'r hyn y mae ei angen arnoch chi a'ch teulu ac os ydych o dan oed pensiwn, yna, cyfyngir ar eich hawl i gael budd-dal tai. Gelwir hyn yn tâl tan-feddiannu (sy'n cael ei adnabod ar lawr gwlad fel "treth llofft") Os oes gennych ystafell sbâr byddwch yn colli 14% o'ch incwm net (£11 yr wythnos), neu 25% o'ch incwm (£20) yr wythnos os oes gennych dwy ystafell neu fwy. Os nad oes modd i chi ganfod lle addas i symud iddo, neu, os ydych yn dewis peidio symud, bydd angen i chi eich hun ganfod y diffyg i dalu'r rhent. I ganfod faint o fudd-dal y gellwch ei golli, yna, cliciwch yma.

Mae rhai eithriadau:

Dyddiad geni - pe baech wedi eich geni cyn Hydref 1951, yna, ni fydd hyn yn effeithio arnoch

Plant gydag anabledd difrifol - caniateir iddynt gael eu hystafell wely eu hunain pe baent o rannu ystafell yn amharu ar gwsg plentyn arall

Gofalwyr maeth - dyrennir ystafell wely ychwanegol iddynt hwy, hyd yn oed rhwng lleoli plant

Oedolion plant yn y lluoedd arfog - maent yn cael eu hystyried fel pe baent yn byw gartref tra i ffwrdd ar ddyletswydd

Maint y llofft - Nid oes rheolau ynghylch beth yn union yw llofft ar gyfer rheolau gor feddiannaeth, NID yw hyn yn gymwys i'r tâl tan-feddiannu

Os ydych yn ystyried dechrau teulu a phe baech yn dymuno aros mewn tŷ mwy, yna, byddai angen i chi dalu'r tâl yn y tymor byr.

SYMUD I DY LLAI i osgoi "treth llofft"

Dyma ddau wasanaeth fydd efallai o gymorth i chi ddod o hyd i gartref mwy addas os ydych wedi cael eich effeithio gan y 'dreth llofft'.

HomeSwapper: Gwasanaeth mwya'r DU yn helpu pobl sy'n byw mewn tŷ cyngor neu asiantaeth dai gyfnewid cartref. Rydym wedi partneru gyda HomeSwapper felly nid oes ffi cofrestru i denantiaid CCG.

House Swap Wales: Gwasanaeth rhad ac am ddim sy'n helpu tenantiad ar hyd a lled Cymru gyfnewid cartrefi drwy ddefnyddio Facebook.

Home Swapper House Swap Wales


Cap ar fuddion

Bydd cap ar fudd-daliadau aelwydydd lle nad oes neb mewn gwaith £500 yr wythnos neu £26,000 y flwyddyn yw'r mwyaf y gall aelwydydd ei hawlio; £350 yr wythnos ar gyfer hawlwyr sengl. Bydd unrhyw incwm uwchlaw'r lefel hwn yn cael ei gymryd o'ch budd-dal tai ac yn golygu y byddai angen i chi dalu mwy tuag at eich rhent. Byddwch yn cael eich effeithio gan y cap os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol ar gyfer un o'r budd-daliadau canlynol: Lwfans Ceisio Gwaith neu Gymhorthdal Incwm a Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn ogystal â

 • Budd-dal Tai
 • Credydau Treth Plant
 • Budd-dal anabledd anafiadau diwydiannol
 • Budd-dal plant
 • Lwfans gofalwyr
 • Lwfans cyflogaeth a chymorth yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans mamolaeth
 • Lwfans gŵr gweddw, lwfans rhiant gweddw a phensiwn gwraig weddw
 • Lwfans profedigaeth
 • Lwfans gwarcheidwad
 • Lwfans anabledd difrifol

Lwfans Byw i'r Anabl

Bydd ceisiadau am lwfans byw i'r anabl oed gweithio yn awr yn cael eu rhoi ar sail asesiad meddygol. Byddant yn cael eu hadnabod fel y taliad annibynniaeth bersonol (PIP) Bydd y system newydd yn canolbwyntio ar beth y gall pobl ei wneud. Bydd y newidiadau i'r PIP yn effeithio ar y rhai hynny sydd rhwng 16 a 65 oed - gan gynnwys y rhai hynny sydd wedi bod yn derbyn lwfans a rhai hynny sydd wedi cael lwfans 'am gyfnod 'amhenodol' Bydd y rhai hynny sy'n hawlio yn derbyn gwahoddiad i wneud cais am PIP. Os nad yw'r ffurflen PIP wedi ei chwblhau, yna, ni fyddwch yn cael Lwfans Byw i'r Anabl.

Bydd PIP yn cael eu hadolygu yn rheolaidd ac yn dibynnu llawer mwy ar dystiolaeth feddygol ac asesiad, felly mae hi'n bwysig fod y sawl sy'n hawlio yn mynychu apwyntiadau yn rheolaidd, yn adrodd ar gyflyrrau i Feddygon Teulu, yn ymgysylltu gydag ymgynghorwyr, cynorthwyo asiantaethau a gofalwyr iechyd proffesiynol i chi gael eich cyfeirio atynt.

Ni fydd gan PIP lefel cyfradd isel cyfradd; dim ond cyfradd safonol ac uwch - bydd y rhai hynny gydag anghenion gofal isel yn colli allan.


Mwy o wybodaeth

Mae modd i chi ganfod mwy am sut y mae'r newidiadau yma yn effeithio arnoch drwy alw'r Tîm Rhenti ar 0300 123 8084.

Mae ein cynghorwyr rhent mewnol ar gael i roi cymorth i chi gyda'ch rhent a budd-daliadau ond gall asiantaethau annibynnol eraill gynorthwyo.

Arian, dyled a chyngor ar fudd-daliadau gan eraill

Mae cyngor annibynnol ar gael gan:

National Debt Line www.nationaldebtline.co.uk 0808 8084 000
Cyngor ar Bopeth www.citizensadvice.org.uk 03444 772 020
Shelter Cymru www.sheltercymru.org.uk 0845 075 5005
Gwasanaeth Cyngor Ariannol www.moneyadvieservice.org.uk 0300 500 5000
Undeb Credyd www.northwalescu.co.uk 0333 2000 601
Turn2Us www.turn2us.org.uk
Budd-dal Tai Gwynedd www.gwynedd.gov.uk 01766 771 000
YBAC www.yourbenefitsacrechanging.co.uk 0300 303 1073


Cyfri'r ceiniogau

Yn CCG rydym yn credu ei bod hi’n bwysig bod tenantiaid yn gallu gwneud y mwyaf o’u harian.

Rydym yn aelod o Bartneriaeth Cynhwysiant Ariannol Gogledd Cymru ac yn cydweithio i ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth i denantiaid ar sut i reoli eu harian.

Cliciwch y linc isod i lawrlwytho copi o lyfryn y Bartneriaeth:

Fy Nghartref - Cyfrif Pob Ceiniog

Cliciwch y linc isod i lawrlwytho copi o'r Strategaeth Cynhwysiant Ariannol:

Strategaeth Cynhwysiant Ariannol

Mae nifer o denantiaid o dan gam argraff fod Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn yswirio cynnwys cartref ei denantiaid - NID dyma'r achos.

Yn achos tân neu lifogydd - nid cyfrifoldeb CCG yw rhoi taliad i chi gael pethau personol newydd yn lle'r rhai sydd wedi difetha. Fodd bynnag, byddai cael Yswiriant Cynnwys y Cartref yn eich diogelu a byddech yn derbyn taliad mewn sefyllfa o'r fath.

Rhaid i denantiaid fod yn gyfrifol am drefnu eu hyswiriant cynnwys cartref eu hunain naill ai drwy wneud trefniadau eu hunain neu fel arall gymryd yswiriant cynnwys y cartref o dan gynllun penodol sydd mewn lle gan CCG; hyn yn cael ei drefnu gan gwmni cymeradwy.


Talu am eich yswiriant

Gellir talu'r premiwm wythnosol yn yr un modd ac ar yr un pryd ag ydych yn talu eich rhent. Gall yswiriant cynnwys y cartref fod mor rhad â 74c yr wythnos a gellir ei dalu gyda'ch rhent.

Rhaid cadw at y taliadau er sicrhau bod yr yswiriant yn cyfrif bob amser. Ni fyddwch yn cael gwneud hawliad heblaw eich bod wedi talu.

Bydd yswiriant yn cychwyn unwaith eich bod wedi eich derbyn ar y cynllun. Dydd Llun fydd y dyddiad wastad. Os nad ydych wedi eich derbyn ar y cynllun, am unrhyw reswm, byddwch yn cael gwybod yn ysgrifenedig.


Sut i wneud cais

Cwblhewch ffurflen gais. Mae'r rhain ar gael drwy ffonio CCG ar 0300 123 8084. Neu dewch i'n gweld yn un o'n swyddfeydd ardal.

Pe baech angen cymorth i lenwi'r ffurflen, yna, mae croeso i chi gysylltu â ni. Anfonwch eich ffurflen at:

Cartrefi Cymunedol Gwynedd
PO BOX 206
Bangor
Gwynedd
LL57 9DS
Mae Cartrefi Cymunedol Gwyned yn cynghori pob tenant i gael Yswiriant Cynnwys y Cartref, boed drwy ein cynllun ni neu drwy wneud trefniadau eich hun!

Rydym yn meddwl y dylech gael eich gwobrwyo am dalu eich rhent ar amser

Ydych chi wedi cael cais am gredyd wedi ei wrthod gan nad yw eich sgôr credyd yn ddigon da? Oeddech chi’n gwybod nad ydi talu eich rent ar amser yn cyfrif tuag at eich sgôr credyd? Rydym yn meddwl bod hyn yn annheg.

O ganlyniad, rydym yn cefnogi’r prosiect ‘Y Gyfenwidfa Rhent’. Mae’r prosiect yn cael ei redeg gan Experian – sef asiantaeth gofal credyd mwyaf y DU, ac rydym yn credu drwy gydweithio gyda nhw y gallwn eich helpu i gael proffil credyd gwell.


Pam bod angen sgôr credyd da?

Rydym yn meddwl y dylai tenantiaid sy’n talu eu rhent ar amser gael eu cydnabod a defnyddio eu hanes talu i wella eu sgôr credyd. Os fysech chi’n talu morgais mi fyddai hyn yn cyfrif – ond ar hyn o bryd, nid yw talu rhent.

Gall sgôr credyd fod yn ddefnyddiol ar gyfer nifer o bethau, fel:

 • Agor neu newid eich cyfrif banc
 • Cael bargen well ar gytundeb ffôn
 • Cael bargen well ar eich biliau nwy a thrydan
 • Atal twyll adnabyddiaeth

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Byddwn yn rhannu eich manylion gyda Experian, yn cynnwys hanes eich rhent. Mae’r Gyfnewidfa Rhent wedi cael ei sefydlu gyda chyngor gan reoleiddwyr a grwpiau defnyddwyr ac yn cydymffurfio’n llawn gyda chyfreithiau perthnasol, yn cynnwys y Ddeddf Diogelu Data. Gallwch fod yn sicr y bydd eich data yn cael ei gadw’n ddiogel ac yn gyfrinachol.

Byddwch yn derbyn llythyr gennym yn yr wythnosau nesaf gyda mwy o fanylion. Os ydych yn dymuno cael eich eithrio o’r cynllun cysylltwch â ni. Fel arall nid oes angen i chi wneud dim.


Pa ddata fydd yn cael ei rannu?

Byddwn yn rhannu’r canlynol:

 • Eich enw, dyddiad geni a chyfeiriad
 • Eich rhif tenantiaeth – eich rhif cyfrif sydd ar eich datganiad rhent
 • Dyddiad dechrau’r denantiaeth a dyddiad gorffen (os yn berthnasol)
 • Y swm o rent rydych yn ei dalu yn wythnosol
 • Y swm o rent sy’n ddyledus

Dim ond manylion y tenant / tenantiaid sydd wedi eu henwi ar y cytundeb tenantiaeth fydd yn cael ei rannu

Ydach chi neu Experian yn mynd i werthu fy nata?

Ni fydd eich data yn cael ei werthu at ddibenion marchnata. Dim ond benthycwyr a asiantaethau eraill gall ddefnyddio cronfa ddata Experian i wneud gwiriadau credyd neu i brofi pwy ydych pan fyddwch yn gwneud cais i brynu nwyddau neu wasanaeth.


Angen mwy o wybodaeth?

Bydd y cynllun Gyfnewidfa Rhent o fudd i’r mwyafrif o’n tenantiaid. Os nad ydych yn siŵr, neu os oes gennych gwestiynau, neu os ydych yn meddwl bod chi eisiau cael eich eithrio o’r cynllun cysylltwch â ni ar 0300 123 8084.

Mae mwy o fanylion ar gael ar wefan Experian neu o’r llyfryn gwybodaeth isod:

Taflen Gwybodaeth Y Gyfnewidfa Rhent

Yn ôl i'r top