Newyddion

Diwrnod golff yn casglu arian at Macmillan
12/02/2018
Staff a contyractwyr yn casglu £2400 at Macmillan mewn diwrnod golff diweddar.

darllen mwy

Perfformiad

Boddhad tenantiaid

Ers mis Mai 2017 rydym wedi cyflwyno ffordd newydd o gynnal ein harolygon boddhad cwsmeriaid. Yn y gorffennol rydym wedi bod yn cynnal arolygon boddhad blynyddol ac yna ymateb i adborth tenantiaid unwaith y flwyddyn. Fodd bynnag, o dan y broses newydd rydym yn cynnal arolygon parhaus sy’n golygu ein bod yn gallu gwella a datblygu ein gwasanaethau er mwyn cyrraedd eich anghenion.

Pob mis rydym yn samplo oddeutu 123 tenant sydd wedi derbyn y gwasanaethau canlynol; gwasanaethu system wresogi, trwsio, gwaith gwella, ymholiad rhent, tenantiaid newydd a cheisiadau ymddygiad gwrth-gymdeithasol. Ni fydd unrhyw denant yn cael ei harolygu mwy na dwywaith y flwyddyn o dan y broses yma.

Mae’r graff isod yn dangos y boddhad gyda’r gwasanaethau yma yn ystod 2017:

Boddhad Tenantiaid 2017

O dan y broses newydd yma rydym hefyd yn gofyn naw cwestiwn allweddol sy’n ein galluogi ni i gymharu ein perfformiad gyda chymdeithasau tai eraill ar draws Cymru a’r Deyrnas Unedig. Mae’r graff isod yn dangos ein perfformiad yn y naw maes yma:

Cwestiynau Llywodraeth Cymru Cwestiynau STAR Housemark

9KQCY

Mae’r canlyniadau yn gadarnhaol wrth gymharu gyda chymdeithasau tai a landlordiaid cymdeithasol ar draws Cymru a’r Deyrnas Unedig. Mae boddhad wedi gwella’n aruthrol ers 2016, gyda rhai meysydd yn gweld cynnydd o dros 20%.

Mae derbyn adborth cwsmeriaid drwy arolygon boddhad tenantiaid mwy rheolaidd yn allweddol er mwyn gwneud gwelliannau i’r gwasanaethau rydym yn eu darparu i’n tenantiaid.

Pa bynnag ffordd yr ydych yn ymgysylltu gyda ni, rydym wedi ymrwymo i wrando a gweithredu ar eich adborth lle bynnag o bo’n bosib. Dyma ychydig o’r newidiadau yr ydym wedi eu rhoi ar waith yn dilyn cwynion ac arolygon boddhad yn ystod 2017:

Ail adrodd gwaith Trwsio

Dywedoch chi: Mae gweithwyr yn ail ymweld a’r un gwaith trwsio ond dydi’r broblem heb ei ddatrys.

Ein hymateb ni: Os ydym wedi ceisio gwaith trwsio ddwywaith o fewn chwe mis ond mae’r broblem yn dal i barhau, bydd yn cael ei ddyrchafu at reolwr er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei ddatrys a bod y gwaith yn cael ei gwblhau yn llwyddiannus.


Cyfathrebu Mewnol

Dywedoch chi: Mae diffyg cyfathrebu mewnol yn ganolbwynt i gwynion ac anfodlonrwydd.

Ein hymateb ni: Rydym wedi adleoli canran uchel o’n staff i un swyddfa canolog ac yn gweithio gyda gwasanaethau i wella prosesau er mwyn cynnig gwasanaeth mwy effeithlon.


Tenantiaid Newydd

Dywedoch chi: Tydi tenantiaid sy’n symud i mewn i’w cartrefi newydd ddim wastad yn cael y cyfle i weld yr eiddo cyn cytuno i’w dderbyn.

Ein hymateb ni: O hyn ymlaen mae pob tenant sydd yn cael cynnig eiddo yn cael y cyfle i weld yr eiddo cyn ei dderbyn.


Tamprwydd a Cyddwysedd

Dywedoch chi: Mae tamprwydd neu gyddwysedd yn broblem.

Ein hymateb ni: Rydym wedi darparu hyfforddiant i’n swyddogion cynnal a chadw i wneud gwell diagnosis ar wraidd y tamprwydd neu’r cyddwysedd a sut orau i’w waredu. Mae hyn yn hanfodol i wella’r gwasanaeth rydym yn gynnig i’n tenantiaid.

Un o'n gwerthoedd corfforaethol yw bod yn agored, teg a chlir. Yn rhan o hyn mae'n hynod o bwysig ein bod ni'n deall sut ’rydym yn perfformio, ac mae'n hanfodol ein bod ni'n agored gyda staff, tenantiaid a rhanddeiliaid am ein perfformiad. Rydym wedi cyflwyno system sy'n ein galluogi ni i fesur ac adrodd ar sut ‘rydym yn perfformio ar draws meysydd allweddol y busnes.

Bob blwyddyn byddwn yn adrodd ar ein dangoswyr perfformiad allweddol i Lywodraeth Cymru fel rhan o'n hunan arfarniad blynyddol. Rydym hefyd yn rhan o sefydliad meincnodi sy'n ein galluogi ni i gymharu ein perfformaid gyda chymdeithasau tai eraill yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n hunan arfarniad yma

Lawrlwythwch ein adroddiadau blynyddol isod:

Adroddiad Blynyddol 2016-17
2016/17
Adroddiad Blynyddol 2015/16
2015/16
adroddiad blynyddol 2014/15
2014/15
adroddiad blynyddol 2013/14
2013/14
adroddiad blynyddol 2012/13
2012/13
adroddiad blynyddol 2011/12
2011/12
adroddiad blynyddol 2010/11
2010/11

Lawrlwythwch ein datganiadau cyfrifon isod:

Datganiad Cyfrifon 16-17 Datganiad Ariannol 2015/16 datganiad cyfrifon 2014/15
datganiad cyfrifon 2013/14 datganiad cyfrifon 2012/13
datganiad cyfrifon 2011/12
datganiad cyfrifon 2010/11

Effaith pellgyrhaeddol buddsoddiad CCG ar draws cymunedau – adroddiad annibynnol

Mae’r effaith gadarnhaol mae gwaith Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi ei gael ar fywydau cwsmeriaid a’r economi yn cael ei gadarnhau mewn adroddiad annibynnol diweddar.

Mae’r canfyddiadau yn hynod o gadarnhaol ac rydym yn falch iawn o’r hyn rydym wedi ei gyflawni.

Rhai o brif benawdau’r adroddiad:

  • Economi ac adfywio – 494 o bobl wedi eu cyflogi tra roedd y cynllun buddsoddi yn ei anterth
  • Iechyd a lles - Mwy na hanner tenantiaid yn teimlo bod eu hiechyd ac iechyd eu plant wedi gwella o ganlyniad i’r gwaith
  • Ffactorau cymdeithasol a chymunedol - yr heddlu yn adrodd bod trosedd lefel isel ac ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi gostwng o ganlyniad i’n gwaith

Cliciwch isod i ddarllen crynodeb a/neu'r adroddiad llawn:

Asesiad Effaith Economaidd, Cymdeithasol, Iechyd a Lles - Crynodeb

Asesiad Effaith Economaidd, Cymdeithasol, Iechyd a Lles - Adroddiad Llawn PACEC (Saesneg)

Gallwch hefyd wylio'r ffilm isod ar effaith buddsoddiad CCG ar draws cymunedau:


Mae'r ffilm isod yn gyfres o gyfweliadau gydag aelodau Cynhadledd 2025, sef sefydliad ar y cyd sydd o'r farn bod sefyllfa ble mae anghydraddoldebau iechyd y gellir eu hosgoi yn bodoli yng Ngogledd Cymru yn 2015 yn annerbyniol. Y bwriad yw dod ag anghydraddoldebau o'r fath i ben erbyn 2025. Mae ein Prif Weithredwr, Ffrancon Williams, yn esbonio pwysigrwydd rôl tai yn y weledigaeth yma (1 munud 55 eiliad i mewn i'r ffilm):

Cyfweliad Saesneg

Mae CCG wedi ei gofrestru ac yn cael ei reoleiddio gan Llywodraeth Cymru. Mae’r llywodraeth yn gweithio gyda cymdeithasau tai er mwyn sicrhau safon gwasanaeth ar gyfer tenant ac i sicrhau eu bod yn cael eu Llywodraethu yn effeithiol.

Mae’r dulliau sydd yn cael eu defnyddio yn amrywio ac yn gallu cynnwys: gwybodaeth sydd yn cael ei ddarparu drwy ffurf hunan-arfarniad gan pob cymdeithas, trafodaethau gyda tenantiaid, ac adolygu cynlluniau busnes.

Mae’r adroddiad yma yn amlinellu adroddiad Llywodraeth Cymru ac yn darparu lefelau perfformiad yn erbyn y Safonau Perfformiad yn ymwneud a:

  • Gwasanaethau landlord
  • Llywodraethu a rheolaethau ariannol

Cafodd Fframwaith Arfarnu Reoleiddiol newydd ei gyflwyno ar y 1af o Ionawr 2017 a’i dreialu drwy’r flwyddyn. Mae’r dull newydd diwygiedig hwn yn rhoi ffocws ar gwelliant parhaus gyda arfarniad rheoleiddiol clir. Mae mesurydd perfformiad newydd hefyd wedi eu cyflwyno gyda’r bwriad o gyfarch y Fframwaith Reoleiddiol newydd. Mae’r gwaith asesu reoleiddiol yn dilyn yr ymagwedd newydd at reoleiddio sydd yn canolbwyntio ar risg, sydd 6yn ceisio adnabod cryfderau yn ogystal a meysydd ar gyfer gwella.

Mae’r ffocws yn seiliedig ar risgiau strategol a materion hyfywedd busnes, yn ogystal a llywodraethu da, yn benodol ar sut mae’r Bwrdd yn derbyn sicrwydd bod ei prif gyfrifoldeb o sicrhau bod y LCC yn cael ei redeg yn llawn ac yn cael ei gyflawni yn gywir.

Barn Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn cael ei reoleiddio gan Llywodraeth Cymru yn ymwneud gyda darpariaeth tai a materion yn ymwneud a llywodraethu a rheoleiddio ariannol.

Fel rhan o’r broses reoleiddio maen ofynnol bod Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn hunan arfarnu ei weithgareddau er mwyn profi sut rydym yn cyrraedd gofynion y canllawiau perthnasol. Mae’r hunan arfarniad a’r Datganiad o Gydymffurfio yn cael ei rannu gyda Tim Rheoleiddio Tai Llywodraeth Cymru ac yn cael ei ddiweddaru yn gyson gan CCG.

Yn dilyn eu hasesiad, mae Tim Rheoleiddio Tai Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi eu adroddiad Barn Reoleiddiol,. Sydd ar gael i’w lawrlwytho isod, mae’r adroddiad yn gosod Barn Reoleiddiol Llywodraeth Cymru ac wedi ei ddylunio i ddarparu CCG, tenantiaid, defnyddwyr gwasanaeth a rhanddeiliaid eraill gyda dealltwriaeth o pa mor dda rydym yn perfformio yn erbyn y safonau perfformiad yn ymwneud a:

  • Llywodraethu a Gwasanaethau
  • Hyfywedd Ariannol

Mae’r arfarniad yn syrthio i fewn i un o’r pedwar categori canlynol “Safonol”; “Cynyddol”; “Ymyrraeth” neu “Gweithredu Statudol”. Cafodd CCG y farn “Safonol” sydd yn golygu bod CCG yn adnabod ac yn rheoli risgiau presennol a risgiau fydd yn codi yn bwrpasol, a bod gan CCG yr adnoddau pwrpasol ar gyfer cyrraedd gofynion ein ymroddiadau busnes ac ariannol ar gyfer y dyfodol – mae hyn yn gasgliad addawol iawn.

Lawr lwythwch y Barn Rheoleiddiol

Ein hymrwymiad tuag at iechyd, diogelwch, ansawdd a'r amglylchedd

Mae CCG wedi gosod gweledigaeth ar gyfer perfformiad Iechyd, Diogelwch, Ansawdd a'r Amgylchedd (IDAA). Y weledigaeth yw sicrhau rhagoriaeth ym maes Iechyd, Diogelwch, Ansawdd a'r Amgylchedd. Lawrlwythwch y ddogfen yma:

Ein hymrwymiad i ragori ym maes IDAA

Mae CCG wedi gosod gweledigaeth ar gyfer perfformiad rheoli ynni cynaliadwy. Y weledigaeth yw darparu mesurau i leihau allyriadau carbon deuocsid. Lawrlwythwch y ddogfen yma:

Ein hymrwymiad i leihau allyriadau Carbod Deuocsid

Datganiadau Polisi IDAA

Datganiad Polisi Iechyd a Diogelwch

Datganiad Polisi Ansawdd

Datganiad Polisi Amgylcheddol

Yn ôl i'r top