Newyddion

Cyfle i'n tenantiaid
21/11/2017
Rydym yn chwilio am denantiaid brwdfrydig i fod yn aelodau o’n Bwrdd Rheoli.

darllen mwy

Perfformiad

Boddhad tenantiaid

Beth yw eich barn am CCG?

Bob blwyddyn rydym yn gwneud arolwg boddhad tenantiaid er mwyn parhau i wella a datblygu gwasanaethau. Mae eich ymateb i’r arolwg yn ein helpu ni i gynllunio sut i wneud hynny a chynllunio at y dyfodol.

Mae’r arolwg yn annibynnol ac mae’n gyfle i chi ddweud eich dweud am CCG.

Mae’r holiadur yn cael ei anfon at sampl o tua 2,000 o denantiaid o bob rhan o Wynedd er mwyn cael atebion sy’n adlewyrchiad teg o farn cwsmeriaid.

Cynhaliwyd yr arolwg boddhad diwethaf yn yr Hydref 2016. Cliciwch isod i lawrlwytho'r adroddiad yn llawn:

Arolwg Boddhad Tenantiaid 2016

Un o'n gwerthoedd corfforaethol yw bod yn agored, teg a chlir. Yn rhan o hyn mae'n hynod o bwysig ein bod ni'n deall sut ’rydym yn perfformio, ac mae'n hanfodol ein bod ni'n agored gyda staff, tenantiaid a rhanddeiliaid am ein perfformiad. Rydym wedi cyflwyno system sy'n ein galluogi ni i fesur ac adrodd ar sut ‘rydym yn perfformio ar draws meysydd allweddol y busnes.

Bob blwyddyn byddwn yn adrodd ar ein dangoswyr perfformiad allweddol i Lywodraeth Cymru fel rhan o'n hunan arfarniad blynyddol. Rydym hefyd yn rhan o sefydliad meincnodi sy'n ein galluogi ni i gymharu ein perfformaid gyda chymdeithasau tai eraill yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n hunan arfarniad yma

Lawrlwythwch ein adroddiadau blynyddol isod:

Adroddiad Blynyddol 2016-17
2016/17
Adroddiad Blynyddol 2015/16
2015/16
adroddiad blynyddol 2014/15
2014/15
adroddiad blynyddol 2013/14
2013/14
adroddiad blynyddol 2012/13
2012/13
adroddiad blynyddol 2011/12
2011/12
adroddiad blynyddol 2010/11
2010/11

Lawrlwythwch ein datganiadau cyfrifon isod:

Datganiad Ariannol 2015/16 datganiad cyfrifon 2014/15 datganiad cyfrifon 2013/14
datganiad cyfrifon 2012/13
datganiad cyfrifon 2011/12
datganiad cyfrifon 2010/11

Effaith pellgyrhaeddol buddsoddiad CCG ar draws cymunedau – adroddiad annibynnol

Mae’r effaith gadarnhaol mae gwaith Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi ei gael ar fywydau cwsmeriaid a’r economi yn cael ei gadarnhau mewn adroddiad annibynnol diweddar.

Mae’r canfyddiadau yn hynod o gadarnhaol ac rydym yn falch iawn o’r hyn rydym wedi ei gyflawni.

Rhai o brif benawdau’r adroddiad:

  • Economi ac adfywio – 494 o bobl wedi eu cyflogi tra roedd y cynllun buddsoddi yn ei anterth
  • Iechyd a lles - Mwy na hanner tenantiaid yn teimlo bod eu hiechyd ac iechyd eu plant wedi gwella o ganlyniad i’r gwaith
  • Ffactorau cymdeithasol a chymunedol - yr heddlu yn adrodd bod trosedd lefel isel ac ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi gostwng o ganlyniad i’n gwaith

Cliciwch isod i ddarllen crynodeb a/neu'r adroddiad llawn:

Asesiad Effaith Economaidd, Cymdeithasol, Iechyd a Lles - Crynodeb

Asesiad Effaith Economaidd, Cymdeithasol, Iechyd a Lles - Adroddiad Llawn PACEC (Saesneg)

Gallwch hefyd wylio'r ffilm isod ar effaith buddsoddiad CCG ar draws cymunedau:


Mae'r ffilm isod yn gyfres o gyfweliadau gydag aelodau Cynhadledd 2025, sef sefydliad ar y cyd sydd o'r farn bod sefyllfa ble mae anghydraddoldebau iechyd y gellir eu hosgoi yn bodoli yng Ngogledd Cymru yn 2015 yn annerbyniol. Y bwriad yw dod ag anghydraddoldebau o'r fath i ben erbyn 2025. Mae ein Prif Weithredwr, Ffrancon Williams, yn esbonio pwysigrwydd rôl tai yn y weledigaeth yma (1 munud 55 eiliad i mewn i'r ffilm):

Cyfweliad Saesneg

Mae CCG wedi ei gofrestru ac yn cael ei reoleiddio gan Lywodraeth Cymru. Mae’r llywodraeth yn gweithio gyda chymdeithasau tai i sicrhau gwasanaethau safonol i denantiaid ac i sicrhau eu bod yn cael eu rheoli yn effeithiol.

Mae’r dulliau o gasglu tystiolaeth ar berfformiad yn cynnwys gwybodaeth o Hunan Asesiad, trafodaethau gyda thenantiaid ac adolygiadau o’r cynllun busnes.

Mae asesiadau rheoleiddio yn dilyn trefn sy'n edrych ar risg gan geisio adnabod gryfderau a meysydd sydd angen eu gwella er mwyn sicrhau bod cymdeithasau yn cyrraedd r Canlyniadau Cyflawni.

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys asesiad Llywodraeth Cymru o’r gymdeithas ac yn dangos lefel perfformaid yn erbyn y "Canlyniadau Cyflawni (safon perfformio) sy'n ymwneud â:

  • Gwasanaethau landlord
  • Trefn llywodraethol a rheolaeth ariannol

Barn Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn cael ei reoleiddio gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â darpariaeth tai a materion yn ymwneud â llywodraethu a rheolaeth ariannol.

Fel rhan o’r broses reoleiddio disgwylir i Cartrefi Cymunedol Gwynedd gynnal hunan arfarniad o’i weithgareddau i ddangos sut yr ydym yn cydymffurfio â’r canllawiau perthnasol. Fe ddiweddarir yr arfarniad yma yn reolaidd ac fe’i rhannir gyda’r Tîm Rheoleiddio Tai Llywodraeth Cymru hefyd. Yn dilyn eu hasesiad, fe gyhoeddir Barn Reoleiddiol ganddynt sydd ar gael i’w lawrlwytho isod, sy’n cyflwyno Asesiad Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru a’i fwriad yw sicrhau bod CCG, ein tenantiaid, defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid eraill yn cael gwybod pa mor dda rydym yn perfformio ar hyn o bryd, yn erbyn y canlyniadau cyflawni sy’n gysylltiedig â:

  • Gwasanaethau landlordiaid
  • Llywodraethu
  • Rheolaeth ariannol

Lawr lwythwch y Barn Rheoleiddiol

Hyfywedd ariannol

Yn flynyddol bydd pob landlord cymdeithasol sydd ag o leiaf 250 uned i'w rheoli yn derbyn adolygiad rheoleiddio ariannol ac yn derbyn dyfarniad hyfywedd ariannol ("y dyfarniad") gan ein Rheoleiddiwr. Mae'r dyfarniadau yn disgyn i un o'r categorïau canlynol: "pasio", "pasio gyda monitro rheolaethol agosach", neu "methu". Ym mis Ebrill 2016 y dyfarniad a roddwyd i CCG oedd “pasio” sydd yn golygu fod gennym ddigon o adnoddau i fodloni ein ymrwymiadau busnes ac ariannol ar hyn o bryd ac yn y dyfodol – canlyniad cadarnhaol iawn.

Lawrlwythwch y ddogfen yma:

Dyfarniad Hyfywedd Ariannol 2016

Ein hymrwymiad tuag at iechyd, diogelwch, ansawdd a'r amglylchedd

Mae CCG wedi gosod gweledigaeth ar gyfer perfformiad Iechyd, Diogelwch, Ansawdd a'r Amgylchedd (IDAA). Y weledigaeth yw sicrhau rhagoriaeth ym maes Iechyd, Diogelwch, Ansawdd a'r Amgylchedd. Lawrlwythwch y ddogfen yma:

Ein hymrwymiad i ragori ym maes IDAA

Mae CCG wedi gosod gweledigaeth ar gyfer perfformiad rheoli ynni cynaliadwy. Y weledigaeth yw darparu mesurau i leihau allyriadau carbon deuocsid. Lawrlwythwch y ddogfen yma:

Ein hymrwymiad i leihau allyriadau Carbod Deuocsid

Datganiadau Polisi IDAA

Datganiad Polisi Iechyd a Diogelwch

Datganiad Polisi Ansawdd

Datganiad Polisi Amgylcheddol

Yn ôl i'r top