Newyddion

Rhagfyr 2017

Anrheg Nadolig cynnar i ddisgyblion Hafon Lon

06/12/2017

Rydym yn falch o fod wedi rhoi pedwar beic newydd i Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth.

Mae Ysgol Hafod Lon yn ysgol ar gyfer plant gydag ystod eang o anghenion ychwanegol o ardaloedd Dwyfor a Meirionnydd. Bydd y beics yn cael eu defnyddio i ddysgu sgiliau pwysig i’r disgyblion yn ogystal a dysgu am ddiogelwch y ffyrdd.

Cafodd 12 beic eu hadeiladu yn ystod diwrnod staff CCG fel rhan o ymarfer adeiladu tîm. Mae’r 12 beic wedi cael eu dosbarthu i wahanol sefydliadau ar draw y sir. Bydd pedwar yn cael eu defnyddio i sefydlu clwb beicio yn Maesgeirchen, Bangor a pedwar arall yn cael u rhoi i elusennau Gorwel a Cymorth i Ferched.

Dywedodd Carys Bird, Pennaeth Cynorthwyol Uwchradd Ysgol Hafod Lon: “Rydym yn ddiolchgar iawn i CCG am ei cyfraniad caredig. Bydd y beics yma yn ased grêt i’r ysgol ac yn galluogi nifer o ddisgyblion i ddysgu i reidio beic ac yn fwy pwysig sut i reidio beic yn saff yn eu amser eu hunain tu allan i’r ysgol.

“Mae’r plant wrth eu boddau gyda’r beics yn barod ac mae’n grêt gweld nhw yn chwarae ar y beics. Mae seiclo yn weithgaredd corfforol sy’n cael ei fwynhau gan pobl o bob gallu. Mae gennym ambell feic sydd wedi cael eu addasu yn yr ysgol yn barod, ond mae’n wych cael rhain hefyd ar gyfer y disgyblion fel bod pawb yn gallu cymryd rhan yn y weithgaredd.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr CCG Ffrancon Williams: “Fel y gymdeithas dai fwyaf yn ngogledd Cymru, rydym yn gyfrifol am ddarparu cartrefi i 10% o boblogaeth Gwynedd. Mae cyfrannu’n bositif a chryfhau’r cymunedau hyn yn greiddiol i’n gwaith ac yn flaenoriaeth i ni.

“Y siaradwr gwadd yn ein diwrnod staff eleni oedd Mark Colbourne MBE. Enillodd Mark fedal aur yn y gemau Paralympaidd yn Llundain, a pwy a wyr – efallai bydd y beics yma yn gymorth i rywun o Wynedd ddatblygu i fod yn enillwr Paralympaidd yn y dyfodol.”

Gorchymyn gwahardd ar eiddo yng Nghaernarfon

04/12/2017

Rydym wedi llwyddo i gael gorchymyn gwahardd gyda phwer arestio sy’n gwahardd unigolyn o stadau Cilgoed a Penywern yn Coed Mawr, Bangor.

Yn dilyn nifer o gwynion am ymddygiad gwrth-gymdeithasol unigolyn penodol yn cynnwys niwsans swn a bygythiadau, penderfynodd CCG gymryd camau cyfreithlon er mwyn gwarchod trigolion rhag dioddef yn bellach.

Dywedodd Alan Davies, Swyddog Gwasanaethau Bro CCG: “Rydym wedi gweithio’n agos gyda trigolion i gael y gwaharddiad yma ac yn hapus iawn gyda chanlyniad yr achos. Bydd ein tenantiaid yn Coed Mawr yn cael seibiant o’r niwsans, a ni fydd yn raid iddynt deimlo yn ofnus yn eu cartref ei hunain.

“Gall ymddygiad gwrth-gymdeithasol gael effaith sylweddol ar fywydau tenantiaid a thrigolion lleol, a phan fydd cwynion yn cael eu gwneud, rydym yn eu cymryd o ddifri. Fel mae’r achos yma’n dangos, pan rydym yn ymwybodol o broblem fel hyn rydym yn cymryd camau priodol i ddelio gyda nhw.”

Dywedodd un o’r tystion yn yr achos: “Ni ddylai bobl orfod teimlo’n anghyfforddus ac yn ofnus yn eu cartref. Rydym yn fwy na hapus efo’r gefnogaeth a’r gwasanaeth wnaethom dderbyn gan staff CCG, ac mae’r sefyllfa yn llawer gwell erbyn hyn. Mi fyswn i’n annog tenantiaid eraill, neu bobl sy’n byw mewn tai preifat ar stadau CCG ac yn dioddef oherwydd ymddygiad gwrth-gymdeithasol i gysylltu gyda CCG – roeddent yn gefnogol iawn.”

Cafodd yr achos hwn ei gefnogi gan Heddlu Gogledd Cymru a bydd y gorchymyn gwaharddiad yn parhau mewn grym nes y bydd gorchymyn pellach gan y llys.

Tachwedd 2017

Ein gwaith da yn cael ei gydnabod gan yr RSPCA

30/11/2017

Mae ein gwaith da wedi cael ei gydnabod eleni eto yng ngwobrau Ôl-troed Lles Anifeiliaid Cymunedol (CAWF) RSPCA Cymru.

Derbyniodd CCG wobr efydd am ei gwaith ar y polisi anifeiliaid anwes, a’r defnydd da sy’n cael ei wneud o’r daflen wybodaeth sydd wedi ei gynhyrchu denantiaid ynglyn â sut i edrych ar ôl anifeiliaid anwes. Cafodd y gwaith ei adnabod fel enghraifft o ymarfer da gan yr RSPCA.

Dywedodd Geraint Jones, Rheolwr Gwasanaethau Bro CCG: “Cawsom ganmoliaeth eto eleni am gynnal y safonau wnaethom gyrraedd llynedd gyda ein taflenni gwybodaeth sy’n annog tenantiaid i fod yn gyfrifol ac ystyried y cyfrifoldebau o edrych ar ôl anifail anwes cyn cael un.

“Rydym yn annog tenantiaid i asesu pa mor addas yw ei cartref cyn cael anifail anwes. Rydym wedi gweld cynnydd mewn pobl yn cadw cwn mawr mewn fflatiau anaddas, ac rydym yn gweithio yn agos gyda swyddogion o’r RSPCA i fynd i’r afael â’r problemau hyn.”

Ychwanegodd Paul Smith, Rheolwr materion cyhoeddus RSPCA Cymru: “Mae RSPCA Cymru yn falch iawn o fod yn cydnabod 15 o sefydliadau ar draws Gymru fel rhan o’r cynllun CAWF eleni.

“Mae gwobrau CAWF yn adnabod yr ymarfer da ar draws y wlad, o fod yn gyrff sy’n delio gyda cwn coll i dai neu drwyddedu.

“Mae’r ffordd rydym yn trin ein anifeiliaid yn bwysig i bobl – ac prif bwrpas y gwobrau hyn yw pwysleisio pa mor bwysig ydi’r camau ymarferol a phendant mae cyrff yn gallu eu cymryd i wella lles anifeiliaid yn eu cymunedau lleol.

“Mae’n galonogol iawn gweld bod nifer o sefydliadau yn mynd tu hwnt i ofynion statudol i warchod anifeiliaid er gwaethaf amgylchiadau heriol. Bydd RSPCA Cymru yn parhau i weithio’n agos gyda sefydliadau yn y sector gyhoeddus i sicrhau bod lles anifieiliaid yn cael ei ystyried bob amser.”

Ehangu i Sir Ddinbych

22/11/2017

Mae adeilad rhestredig sy’n cynnig cartrefi cefnogol i bobl dros 55 oed yn Llanelwy wedi cael ei werthu i gymdeithas tai mwyaf Gogledd Cymru, CCG (Cartrefi Cymunedol Gwynedd).

Mae’r adeilad 46 uned, Yr Hen Balas, a fu unwaith yn gartref i Esgob Llanelwy, wedi cael ei werthu gan gymdeithas tai o Swydd Gaer, y Johnnie Johnson Housing Trust, i CCG.

Dyma’r symudiad cyntaf tu allan i Wynedd i CCG, sydd ar hyn o bryd yn rheoli 6300 o dai ar draws y sir. Yn cynnwys; 15 cynllun cysgodol, 317 uned a bron i 1000 o adeiladu un-llawr a fflatiau yn bwrpasol ar gyfer pobl dros 55 oed yng Ngwynedd.

Dywedodd Prif Weithredwr CCG, Ffrancon Williams: “Gyda’r galw cynyddol am dai fforddiadwy a chynaliadwy yng Nghymru, ac yn arbennig ymhlith poblogaeth sy’n heneiddio yng ngogledd Cymru, rydym yn falch iawn o fod yn prynu Yr Hen Balas.

“Mae rheoli tai o safon i bobl hyn yn un o brif gryfderau CCG a bydd hyn yn rhoi ni mewn lle da i ehangu a thyfu fel busnes. Rydym yn gwerthfawrogi’r berthynas sydd yn bodoli ar hyn o bryd rhwng y staff sydd yno a’r trigolion ac edrychwn mlaen at gadw a hyrwyddo hyn.”

Dywedodd Ian Thomson, Cyfarwyddwr Gweithredwr Asedau i JJ Housing Trust: “Rydym wrth ein boddau bod Yr Hen Balas yn parhau i fod mewn dwylo da i’r trigolion sy’n byw yno. Cawsom argraff hynod o dda o allu CCG yn y maes yma o reoli anheddau i bobl hyn. Yn enwedig felly eu dull cynhwysol a gweithgar o reoli. Mae eu Tîm Pobl Hyn a’r cydlynydd cynllun yn brofiadol iawn i gefnogi ein trigolion i fyw bywydau mor annibynnol â phosib yn eu cartrefi.”

Cyfle i denantiaid Cartrefi Cymunedol Gwynedd

21/11/2017

Mae cymdeithas dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn chwilio am denantiaid i fod yn aelodau o’i Bwrdd Rheoli.

Mae deuddeg aelod i’r Bwrdd; pedwar tenant, pedwar Cynghorydd a phedwar aelod annibynnol. Y Bwrdd sydd â chyfrifoldeb am osod blaenoriaethau CCG a gosod cyfeiriad strategol i’r gymdeithas.

Yn ôl Mark Jones, Cadeirydd y Bwrdd: “Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig sy’n awyddus i gyfrannu at y ffordd ‘rydym yn rhedeg y busnes. Mae’n gyfle gwych hefyd i unigolyn sydd am ddatblygu sgiliau a phrofiadau a chyfrannu at lwyddiannau pellach y gymdeithas flaengar hon.

“Mae’n bwysig ein bod ni yn denu gwaed newydd i’r Bwrdd yn rheolaidd a byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i gysylltu efo ni. Mae hon yn rôl allweddol ac yn ffordd i ddylanwadu ar y ffordd mae CCG yn daprau ei wasanaethau.”

I’r rhai sydd â diffyg profiad neu yn poeni am gostau teithio neu ofal plant – bydd CCG yn darparu hyfforddiant a chymorth.

Os ydych yn denant neu yn adnabod tenant fyddai yn hoffi’r cyfle ac y byddai’n gallu gwneud cyfraniad cadarnhaol i ddyfodol CCG cysylltwch â’r Tîm Trefn Llywodraethol ar 0300 123 8084 neu Llwyodraethu@ccgwynedd.org.uk

Hydref 2017

Cit newydd i dîm pêl-droed Cae Glyn

24/10/2017

Fel rhan o fudd cymunedol sy’n deillio o’n cytundeb i fuddsoddi £1.8 miliwn i wella 91 o gartrefi yn ardal Maesincla, Caernarfon, mae ein contractwr Wates wedi rhoi cyfraniad ariannol tuag at cit pêl-droed newydd i dîm lleol dan 8 oed Cae Glyn.

Dywedodd Phil Jones, hyfforddwr y tîm: ”Dw i’n ddiolchgar iawn i CCG ac i Wates am y cyfraniad hwn i noddi cit a tracsiwt hyfforddi’r holl dîm. Mae hyn yn sicrhau bod y bechgyn a’r merched sydd i gyd o ardal Caernarfon yn gwisgo run fath ar gyfer y gemau ac ar gyfer y sesiynau hyfforddiant sy’n galluogi nhw edych yn broffesiynol a chael teimlad o berthyn. Mae gweld y gwahaniaeth yn eu hyder ers cael y cit newydd yn gwneud fy ngwaith gwirfoddoli yn werth chweil.”

Mae CCG yn buddsoddi £30 miliwn rhwng 2015 – 20120 i wella cyflwr eu cartrefi. Un o’r prosiectau hyn yw cynllun gwerth £1.8 miliwn sydd wedi dechrau ar 19 o gartrefi yn Maesincla mis yma. Bydd y gwaith yn cynnwys gosod toeau newydd, ail-rendro allanol, gosod ffenestria drysau newydd ac insiwleiddio. Bydd y gwaith yn cael ei wneud gan gontractwyr Wates Living Space.

Trawsnewidiad fflatiau Hirael

16/10/2017

Mae’r gwaith gan gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) i drawsnewid 20 o fflatiau bychan i 15 fflat newydd yn Stryd Emund ac Ambrose bron wedi’i gwblhau gyda tenantiaid yn symud i fewn i’w cartrefi newydd mis yma.

Mae’r cynllun yn rhan o fuddsoddiad gwerth £1.5 miliwn gan y gymdeithas dai i adfywio ardal Hirael. Roedd y gwaith adfywio hefyd yn cynnwys datblygiad newydd o fflatiau Plas yr Wylan a gwblhawyd yn gynharach eleni.

Apwyntiwyd cwmni Anthony Dever o Sir Ddinbych i wneud y gwaith moderneiddio sylweddol ar ran CCG. Roedd y gwaith yn cynnwys, ail-ddyluniad, gosod systemau gwres a thrydanol newydd yn ogystal â gosod ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd gafodd eu gosod gan dîm trwsio mewnol CCG.

Cafodd agoriad swyddogol ei gynnal wythnos diwethaf, oedd yn gyfle i’r tenantiaid newydd, staff a’r gymunedol leol weld y trawsnewid dros eu hunain.

Dywedodd Mark Jones, Cadeirydd Bwrdd CCG: “Fel y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, ein prif bwrpas yw i ddarparu cartrefi cyfforddus a fforddiadwy i bobl. Rydym yn falch iawn o’r buddsoddiad hwn rydym wedi ei wneud i adfywio ardal Hirael.

“Pan gytunwyd i symud ymlaen gyda’r cynlluniau yn Stryd Edmund ac Ambrose, roedd bron i 200 o bobl ym Mangor ar y rhestr aros am fflat un ystafell wely a 140 o bobl yn aros am fflat dwy ystafell wely. Rydym yn falch o fod yn chwarae ein rhan mewn darparu tai ar gyfer pobl Bangor, ac roedd yn braf iawn gweld y gwahaniaeth fydd y cartrefi yma yn ei wneud i’r teuluoedd fydd yn symud i fewn.

“Mae’r cyfleoedd hyfforddiant, cyflogaeth a’r buddion cymunedol sydd wedi deillio o’r cynllun hwn hefyd yn galonogol iawn, gyda’r contractwr Anthony Dever yn mynd tu hwnt i’w targedau. Cafodd 160 wythnosau hyfforddiant eu rhoi i unigolion ac ar gyfer pob £1 gafodd ei wario ar y cynllun mae £2 wedi cael ei ail-fuddsoddi yn economi Cymru.

“Mae’n gyfnod cyffrous i ni yn CCG, wrth i ni barhau i dyfu ac adeiladu mwy o dai er mwyn sicrhau ein bod yn rhan o’r datrysiad o gynnig tai fforddiadwy o safon mewn ardaloedd ble mae’r angen yn uchel. Dw i’n dymuno pob hapusrwydd i’r tenantiaid newydd yn eu cartrefi newydd. ”

Ychwanegodd Sion Roberts, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Rheolaeth Eiddo CCG: “Dyma’r tro cyntaf i’n tîm Trwsio mewnol fod yn rhan o gwella mor sylweddol, a dw i’n falch iawn ohonynt – mae safon y gwaith yn siarad dros ei hun.

“Mae’r cynllun hwn yn dangos i’r holl dîm be allwn ni gyflawn, ac mae’n gam cyntaf tuag at gyflawni ein targed corfforaethol ar gyfer twf. Mae hefyd yn cynnig nifer o fuddion gwerth am arian i CCG, ac rydym yn gobeithio gweithio ar brosiectau eraill fel hyn y dyfodol.”

Gwella ein gwasanaeth i denantiaid Y Bala ac Abermaw

05/10/2017

Fel rhan o brosiect trawsnewid busnes Cartrefi Cymunedol Gwynedd, bydd dwy swyddfa lloeren newydd yn agor yn ardal Meirionnydd mis yma.

Bydd un swyddfa lloeren yn agor yn Cysgod y Coleg, Y Bala a’r llall yn agor yn Hafan Deg, Abermaw. CCG sydd yn berchen yr eiddo yma, ac mae dwy swyddfa bwrpasol wedi cael eu sefydlu yn y ddau leoliad.

Dywedodd Sion Hughes, Rheolwr Trawsnewid Busnes CCG: “Mae adolygu'r ffordd rydym yn gweithio a’r gwasanaethau rydym yn ei gynnig i’n tenantiaid yn rhan o’n prosiect trawsnewid busnes ehangach. Un elfen o’r gwaith ydi edrych ar leoliad ein swyddfeydd ar draws y sir.

“Mae agor dwy swyddfa lloeren yn ardal Meirionnydd yn gam positif i ni fel cwmni. Bydd yn golygu mwy o bresenoldeb yn y lleoliadau hyn ac yn gwella’r gefnogaeth wyneb i wyneb rydym yn gynnig i’n tenantiaid tra hefyd yn galluogi staff i weithio’n fwy effeithlon.”

Ychwanegodd Cynghorydd Abermaw, Gethin Glyn Williams: “Mae gan CCG 154 o gartrefi yn Abermaw, a mae eu penderfyniad i ddatblygu eu gwasanaeth drwy agor swyddfa lloeren yma yn Abermaw yn gam positif iawn. Rwyf yn croesawu’r penderfyniad yma fydd yn dod a’r berthynas rhwng landlord a tenantiaid yn agosach ac yn ei gwneud hi’n haws i drigolion y dref dderbyn gwasanaeth uniongyrchol gan staff.”

Os ydych chi’n denant ac eisiau gwneud apwyntiad i siarad gyda swyddog o CCG yn un o’r swyddfeydd newydd, cysylltwch ar 0300 123 8084 yn y lle cyntaf i drefnu apwyntiad.

Medi 2017

Datblygu ein gweithlu

29/09/2017

Mae’r gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Grwp Llandrillo Menai i ddatblygu a gwella sgiliau eu gweithlu trwsio.

Bu CCG yn cydweithio gyda CITB a Neath Port Talbot Homes i ddatblygu cymhwyster aml-grefft Lefel 3 ar gyfer y diwydiant. Mae datblygu a chael gweithlu aml-grefft yn cael ei weld fel y ffordd ymlaen ar gyfer Cymdeithasau Tai – yn darparu gwerth am arian drwy ddarparu gwasanaeth cynnal a chadw yn y ffordd mwyaf ymarferol, diwastraff ac effeithlon.

Nod y cymhwyster Adeiladu, Cynnal a Chadw, Aml-sgil Trwsio a Gweithrediadau Adnewyddu (BMMRRO) yw i ddatblygu sgiliau ymarferol mewn nifer o feysydd – ac i gael cymhwyster aml-grefft adnabyddus ar y diwedd. Mae hefyd yn galluogi myfyrwyr i ganolbwyntio ar nifer o fodiwlau gwahanol ac yn gallu cael ei deilwra i anghenion y cyflogwr.

Mae pedwar aelod o weithlu CCG wedi dechrau ar y cwrs lefel tri aml-grefft yn Coleg Llandrillo Menai, lle byddant yn dilyn y cwrs un-dydd am 18 mis.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Mae meithrin a datblygu sgiliau’n fewnol yn bwysig iawn i ni fel cyflogwr. Drwy gynnig prentisiaethau i bobl ifanc a cynnig cyrsiau a chymwysterau i aelodau mwy profiadol o’r gweithlu, rydym nid yn unig yn buddsoddi yn nyfodol y cwmni, ond hefyd yn buddsoddi yn yr economi ehangach.

“Rydym yn falch iawn o fod yn cynnig y cyfle i aelodau o’n gweithlu ennill y cymhwyster aml-grefft hwn. Oherwydd natur y gwaith sy’n cael ei gyflawni gan ein tîm trwsio mae’n bwysig bod ni’n gallu datblygu ein gweithlu.

“Drwy weithio gyda Grwp Llandrillo Menai rydym yn gallu sicrhau ein bod yn datblygu sgiliau a profiadau’r gweithlu mewn nifer o wahanol feysydd er mwyn sicrhau bod ein tenantiaid yn derbyn gwasanaeth effeithlon.

Ychwanegodd Daryl Baxter, Aseswr gwaith Grwp Llandrillo Menai: “Mae hyn wedi bod yn gyfle gwych i’r coleg weithio mewn partneriaeth gyda busnesau lleol i roi’r sgiliau allweddol i bobl ar draws gogledd Cymru. O ganlyniad i lwyddiant y cwrs, rydym yn gobeithio ei gyflwyno ar raddfa fwy yn y dyfodol.”

Un o’r pedwar o weithwyr sy’n dilyn y cwrs yw Iwan Jones o Tywyn. Dechreuodd gyda CCG dwy flynedd dyn ôl fel prentis, ac mae erbyn hyn yn ei drydedd flwyddyn yn y coleg, dywedodd: “Be sy’n dda am y cwrs ydi mod i’n gallu defnyddio be dw i’n ddysgu yn y coleg yn fy ngwaith, a defnyddio be dw i’n ddysgu yn fy ngwaith y coleg. Dw i’n ddiolchgar iawn am y cyfle dw i wedi gael, mae wedi bod yn wych gallu dysgu amrywiaeth o sgiliau ar draws gwahanol feysydd, o waith coed i blymio a plastro. Dw i’n gobeithio y byddaf wedi fy nghymhwyso’n llawn flwyddyn nesaf.”

Os ydych yn fusnes neu yn gwmni sy’n meddwl y fyddech yn cael budd o’r cymhwyster aml-grefft, cysylltwch a Jennifer Jones yn Grwp Llandrillo Menai ar 01492 546666 am fwy o fanylion.

Ennill profiadau gwerthfawr dros yr haf

08/09/2017

Mae 18 person ifanc o Gaernarfon a Penygroes wedi bod yn cymryd rhan mewn cynllun sy’n cael ei redeg gan y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) i wella eu cymunedau dros yr haf.

Mae’r cynllun wardeiniaid ifanc, gafodd ei gynnal eleni mewn partneriaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru, yn brosiect unigryw sy’n rhoi’r cyfle i blant weithio gyda Warden Cymunedol CCG ar ei stadau i’w dysgu am y gwaith pwysig sy’n cael ei wneud yn ein cymunedau er mwyn eu gwneud yn lefydd braf a saff i fyw.

Mae’r cynllun wedi cael ei redeg ers wyth mlynedd, ac mae dros 120 o blant o’r ardaloedd hyn wedi cymryd rhan hyd yn hyn; Bangor, Dolgellau, Nefyn, Llanaelhaearn, Y Bala, Pwllheli, Blaenau Ffestiniog, Llanberis, Llanrug, Barmouth, Deiniolen, Bethesda, Caernarfon, Maesgeirchen, Talysarn, Llanllyfni a Penygroes.

Dywedodd Sarah Schofield, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a Chymunedau CCG: “Mae’r cynllun hwn yn rhoi cyfle gwych i blant ddysgu mwy am ein gwaith yn ein cymunedau yn ogystal a dysgu am fyd gwaith yng Ngwynedd. Pwrpas y cynllun wardeiniaid ifanc yw i roi gymaint o brofiadau a phosib i blant er mwyn eu hysbrydoli i feddwl am eu gyrfaoedd pan fyddan nhw’n gadael yr ysgol.

“Roedd y gweithgareddau yn cynnwys cwrs cymorth cyntaf, profiad o weithio gyda’r heddlu, sesiwn ar sut i gadw’n ddiogel yn y cartref gan Wasanaeth Tân Gogledd Cymru, ymweld â Gwasanaeth Ambiwlans Awyr maes awyr Caernarfon a Llys y Goron Caernarfon.

“Yn ogystal a gweithio gyda gwahanol bartneriaid, mae’r Wardeiniaid Ifanc wedi bod yn gweithio gyda Cynghorwyr lleol ar ein stadau yn plannu blodau a chasglu sbwriel. Mae’r sesiynau wedi rhoi cyfle i’r plant hefyd weld be sy’n mynd ymlaen yn eu hardaloedd lleol, a sut rydym yn cydweithio er mwyn yn gwneud ein cymunedau yn lefydd da i fyw.”

Ychwanegodd Yr Arolygydd Owain Llywellyn, Heddlu Gogledd Cymru: “Mae’r cynllun wardeiniaid ifanc yn rhoi cyfle gwych i swyddogion yr heddlu weithio gyda plant a phobl ifanc yn ein cymunedau, ac mae’n galonogol gweld nifer cynyddol yn cymryd rhan o flwyddyn y flwyddyn. Mae hwn yn gynllun gyda nifer o fuddion a dw i’n falch fod y plant wedi mwynhau’r gweithgareddau ac yn gobeithio bydd hyn yn adeiladu eu hyder i fod yn ddinasyddion da ar gyfer y dyfodol.”

Cymerodd criw o ddisgyblion blwyddyn saith o Benygroes a criw o blant blwyddyn pump o ardal Caernarfon ran yn y cynllun eleni. Bu’r ddau griw yn treulio o leiaf dau ddiwrnod yr wythnos gyda Wardeiniaid Cymunedol CCG dros y gwyliau. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys; ymweld â Pentre Peryglon, diwrnod gyda’r Gwasanaeth Tân a Heddlu Gogledd Cymru, ymweld ag Amgueddfa Lechi Cymru, Castell Caernarfon a llawer mwy. Derbyniodd y bobl ifanc dystysgrif ar ddiwedd y cynllun i ddiolch iddynt am eu gwaith.

Awst 2017

Staff CCG yn casglu arian i elusen

31/08/2017

Bu dros 20 aelod o staff y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn cymryd rhan mewn sialens gerdded ym mis Gorffennaf, gan gasglu £1250 at elusen Muscular Dystrophy.

Roedd Her Eryri yn sialens gerdded dros 3-diwrnod, gyda cerddwyr yn cerdded 100km ar hyd gwahanol lwybrau drwy Barc Cenedlaethol Eryri.

Llwyddodd pedwar aelod o staff i gerdded y tri diwrnod, gyda eraill yn cerdded diwrnod neu ddau. Roedd pob taith yn dechrau ac yn gorffen yn Betws-y-Coed.

Dywedodd Paul McGrady, Cyfarwyddwr Adnoddau CCG: “Rydym yn hynod o falch o fod yn cefnogi achos mor deilwng a Muscular Dystrophy, ac rydym yn falch iawn bod ein staff, eu ffrindiau a’u teuluoedd wedi casglu cymaint o arian ar gyfer yr elusen.

“Cafodd y penderfyniad i gefnogi elusen Muscular Dystrophy ei wneud gan aelod o staff sydd gan berthynas sydd gyda’r cyflwr. Un o’n amcanion fel cyflogwr yw i annog iechyd a lles aelodau o staff. Fe wnaeth CCG roi cefnogaeth llawn i’n staff i gymryd rhan yn y sialens, drwy dalu’r ffi mynediad er mwyn sicrhau bod cymaint o’n staff a phosib yn cael y cyfle i fwynhau awyr iach a golygfeydd godidog Eryri.

“Mae cefnogi aelodau bregus o’n cymunedau yn bwysig iawn i ni, ac hefyd i wneud be fedrwn ni i annog cymunedau cynaliadwy. Rydym yn gobeithio drwy ein gweithgareddau casglu arian y gallwn gyflawni hyn.”

Muscular Dystrophy yw’r elusen sy’n gweithio er mwyn yr 70,000 o bobl yn y Deyrnas Unedig sy’n byw gyda’r cyflwr gwywo cyhyr.

Mae dros 60 math o gyflyrau gwywo cyhyr. Maent yn achosi’r cyhyrau wanhau dros amser, sy’n arwain at anableddau cynyddol. Weithiau, mae’r cyflwr yn effeithio’r galon a’r ysgyfaint yn ogystal a’r cyhyrau, gyda nifer o’r cyflyrau yn lleihau disgwyliad oes.

Mae treialon clinigol ar gyfer rhai cyflyrau wedi dechrau, a’r gobaith yw y bydd rhain yn arwain at driniaethau ychwanegol yn cael eu cyflwyno er mwyn arafu effaith y cyflwr dinistriol.

Am fwy o fanylion am yr elusen ewch i: www.musculardystrophyuk.org

Noddwr newydd i Gynghrair Pêl-droed Gwynedd

14/08/2017

Mae gan Cynghrair Pêl-droed Gwynedd noddwyr newydd ar gyfer y dair blynedd nesaf. Bydd Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG), y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru yn noddi’r gynghrair am y dair blynedd nesaf, gan ddechrau’r cytundeb eleni ar gyfer tymor 2017/18.

Bydd y gynghrair yn cael ei hadnabod fel Cynghrair Pêl-Droed Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Dywedodd Dafydd Owen, Cadeirydd y Gynghrair: “Rydym wrth ein boddau bod cwmni mor flaengar a lleol â Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn mynd i fod yn brif noddwyr i’r gynghrair. Mae eu hymrwymiad ariannol yn help mawr i ni ddatblygu’r gynghrair sy’n darparu gweithgaredd cymdeithasol i nifer o bobl ifanc lleol.”

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Rydym yn falch iawn o fod yn cefnogi Cynghrair Pêl-droed Gwynedd dros y dair blynedd nesaf. Fel y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru gyda 6,300 o gartrefi ar draws y sir a dros 12,000 o denantiaid – maen bwysig iawn bod ni’n cefnogi datblygiad cymunedau llwyddiannus a chynaliadwy.

“Gyda 12 o dimau yn rhan o gynghrair pêl-droed Gwynedd, mae’n weithgaredd gyda nifer o fuddion cymdeithasol a iechyd, gyda nifer o unigolion a teuluoedd yn dilyn y timau trwy gydol y flwyddyn. Dw i’n dymuno’n dda i bob un o’r timau ar gyfer y tymor, ac yn edrych ymlaen at ddod i wylio ambell gêm yn ystod y tymor!”

Tai newydd i Groeslon

10/08/2017

Bydd gwaith gan y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) i adeiladu pump tŷ newydd yn Y Garreg, Groeslon yn dechrau mis yma.

W F Clayton, cwmni lleol o W F Clayton Fangor sydd yn adeiladu’r pum tŷ fforddiadwy dwy ystafell wely fydd ar gael ar rent cymdeithasol. Y gobaith yw y bydd y tai wedi’u cwblhau erbyn Haf 2018. Bydd y cartrefi yn yn effeithlonrwydd, ac yn cyrraedd safonau Diogelu Drwy Ddylunio a Thai am Byth.

Dywedodd Ian Atkinson, Cyfarwyddwr Asedau ac Isadeiledd: “Mae’n braf iawn gweld y gwaith ar y safle yma’n dechrau. Dyma ein prosiect adeiladu o’r newydd cyntaf yn ardal Caernarfon sydd yn rhan o’n cynllun ehangach i adeiladu cannoedd o dai newydd ar draws y sir dros blynedd nesaf.

“Mae parhau i gynnig cartrefi cymdeithasol fforddiadwy o safon uchel i bobl leol a fyddai fel arall yn cael trafferth cael tŷ yn flaenoriaeth i ni fel y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru a bydd y tai yma yn ateb y galw cynyddol yn ardal Arfon.

“Drwy benodi cwmni lleol o Fangor mae’n sicrhau bod y gwariant yn cael ei gadw’n lleol ac yn dod a nifer o fuddion economaidd ehangach i’r ardal. Mae’n braf ein bod yn gallu cadw’r budd yn lleol o fewn y sir fel hyn.”

Ychwanegodd Paul Williams, Cyfarwyddwr cwmni W F Clayton: “Rydym yn falch iawn o fod wedi derbyn y cytundeb yma gan CCG, ac yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth gyda nhw am y tro cyntaf drwy ddarparu cartrefi modern ac effeithlon o safon i bobl ardal Arfon.

“Fel cwmni lleol, bydd y cytundeb yma yn sicr yn cael effaith bositif ar yr economi drwy gyflogi gweithwyr lleol a defnyddio cyflenwyr a chontractwyr lleol. Byddwn hefyd yn cydweithio gyda CCG er mwyn cynnig cyfleoedd prentisiaeth i bobl ifanc o’r ardal.”

Mae cynllun sydd werth dros £700,000 yn cael ei gyllido gan CCG a grant Llywodraeth Cymru. Mae cwmni lleol o Gaernarfon, Wakemans wedi cael eu penodi fel asiant rheoli.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cofrestru eich diddordeb ar gyfer y tai newydd, cysylltwch â Thîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100.

Gorffennaf 2017

Cartrefi Cymunedol Gwynedd ar faes yr Eisteddfod

26/07/2017

Bydd gan y Gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) stondin ar faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn yn Bodedern eleni, rhwng 4-12 Awst.

Bydd gweithgareddau’r wythnos yn cynnwys; lansiad ymgyrch ‘Fy nghartref, Fy nghymuned’, hybu tai fforddiadwy ac adeiladu o’r newydd, cyfle i drafod cyfleon gwaith a chyfleon i gyflenwyr lleol gyda CCG yn ogystal a chyngor ar sut i leihau biliau ynni a gweithgareddau hwyliog i blant.

Ar y dydd Iau, bydd bardd plant Cymru, Anni Llyn yn cynnal gweithdy ar y thema ‘Fy nghartref, Fy nghymuned’ i blant rhwng 2-3pm. Bydd cyfle hefyd i blant gael paentio wyneb dydd Mercher a dydd Gwener rhwng 1-3pm a bydd gennym nifer o gemau hwyliog i blant, cyfle i wneud gwaith celf ac adeiladu ty allan o bren.

Dywedodd Delyth Lloyd, Pennaeth Cyfathrebu CCG: “Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at wythnos yr Eisteddfod. Mae’n argoeli i fod yn wythnos wych, llawn o hwyl ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein tenantiaid, partneriaid, ac yn wir, bobl o bob cwr o Gymru i’n stondin i ddysgu mwy am y gwaith da sy’n cael ei gyflawni gennym ar draws Gwynedd.

“Bydd y dydd Llun yn ddiwrnod cyffrous wrth i lawnsio ein ymgyrch ‘Fy nghartref, Fy nghymuned’. Rydym wedi bod yn casglu nifer o straeon a hen luniau o’n stadau dros y misoedd diwethaf a bydd gennym arddangosfa ddigidol yn dangos y straeon a'r lluniau ar y stondin dydd Llun.

“Rydym hefyd yn gwneud apêl i’n tenantiaid a bobl sy’n byw mewn tai preifat ar ein stadau ddod atom i rannu hen luniau a hanesion difyr sy’n deillio nôl i cyn yr ail ryfel byd, yn ystod ac ar ôl – pryd adeiladwyd y mwyafrif o’n tai.

“Yn ddiweddar daeth ein gweithwyr o hyd i ddarn o bren wrth godi hen lawr yn un o’n tai yn Gerddi Penlon, Bangor. Roedd dyn o’r enw Will Davies o Fethesda wedi llofnodi’r pren a chofnodi’r dyddiad 1926 (pan adeiladwyd y tai). Hoffem wneud apêl i bobl, o ardal Fethesda yn enwedig, oeddech chi’n adnabod Mr Davies neu yn perthyn iddo, neu efallai yn adnabod rywun arall oedd yn gweithio i’r cwmni wnaeth adeiladu’r tai? Cysylltwch a ni neu dewch i’n gweld ar Faes yr Eisteddfod!

“Ar y dydd Mawrth bydd ein Prif Weithredwr Ffrancon William yn cymryd rhan mewn sesiwn arbennig ar stondin grwp Cynefin rhwng 11am – 1pm sydd wedi ei drefnu gan gorff Cartrefi Cymunedol Cymru. Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar sut gall y sector dai fynd i’r afael sialensiau sy’n wynebu cymunedau cefn gwlad yn 20136 a pwy ydi’r partneriaid mae’r sector angen eu hadnabod i weithio gyda er mwyn cyflawni gweledigaeth y sector dai yng Nghymru. Bydd panel arbennig o westai yn cymryd rhan yn y drafodaeth sydd yn agored i bawb.

“Os ydych draw ar y maes cofiwch ddod i ddweud helo, bydd gennym rywbeth ar ddant bawb ar y stondin drwy gydol yr wythnos.”

Bydd CCG wedi ei lleoli ar stondin 521 a 522 ac ar agor rhwng 10am – 6pm bob dydd.

Canmoliaeth uchel i’n Tîm Cyllid

18/07/2017

Mae’r gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi derbyn canmoliaeth uchel mewn seremoni diweddar HANA – Gwobrau Cyfrifeg Cenedlaethol y sector dai.

Roedd tîm cyllid CCG wedi cael eu henwebu yn y categori effeithlonrwydd a gwerth ac arian, ac derbyniodd y tîm ganmoliaeth uchel mewn seremoni yn Llundain wythnos diwethaf.

Mae’r gwobrau HANA yn y brif seremoni gwobrwyo yng nghalendr cyllid y sector dai, ac yn adnabod rhagoriaeth o fewn y sector dai.

Dywedodd Paul McGrady, Cyfarwyddwr Adnoddau CCG: “Roeddem yn falch iawn o dderbyn yr wobr “Canmoliaeth Uchel” yn seremoni HANA. Roedd y seremoni wedi ei frandio fel “Arwyr Cyllid ar y Blaen”, a derbyniodd y gwobrau nifer uchel iawn o geisiadau o safon uchel iawn. Rydym yn hynod o falch fod ein hymdrechion wedi cael eu cydnabod.

“Mae sicrhau gwerth am arian yn un o amcanion craidd ein cynllun corfforaethol, ac felly roedd yn braf iawn gweld staff CCG yn gyffredinol a’r tim Cyllid yn benodol yn cael clôd am eu gwaith parhaus yn y maes yma. Mae ein arbedion effeithlonrwydd wedi ein galluogi i ail-fuddsoddi yn y busnes, ac i adeiladu tai newydd ar gyfer bobl yng Ngwynedd sydd wir angen tai cymdeithasol fforddiadwy. Rydym hefyd yn gallu defnyddio’r arian i well cyflwr ein tai presennol.”

Llys Buddug, Caernarfon

16/07/2017

Yn dilyn achos o dân yn un o'n eiddo yn Llys Buddug, Caernarfon bore ddoe rydym yn falch iawn o ddeall na fu i neb gael anaf. Mae ein staff wedi ymweld â'r safle ac rydym ar hyn o bryd yn ymchwilio i achos y tân.

Annog ein tenantiaid i ailgylchu

13/07/2017

Mae’r gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi buddsoddi £8,000 i osod pum ardal newydd i gadw biniau gwastraff ac ailgylchu yn Llys Dyfrig, Llys Arthur a Llys Bedwyr yn Tan y Bryn, Bangor i wella’r ddarpariaeth o lefydd addas i gadw biniau ac i annog pobl i ailgylchu.

Bu CCG yn gweithio mewn partneriaeth Cyngor Gwynedd, oedd wedi amlygu’r angen i gyflwyno strategaeth gwastraff ac ailgylchu ar gyfer Tan y Bryn. Yn ogystal â chreu ardaloedd newydd ar gyfer y biniau, mae nifer o finiau ailgylchu newydd wedi cael eu gosod er mwyn annog tenantiaid i ailgylchu gwastraff a lleihau faint o wastraff sy’n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi. Cafodd y biniau newydd eu dosbarthu i’r safleoedd unwaith roedd y gwaith wedi ei gwblhau.

“Penderfynom ddarparu ardaloedd cyfleus i’r biniau gael eu cadw’n daclus, a hefyd gweithio yn agos gyda tîm gwastraff ac ailgylchu Cyngor Gwynedd i ddarparu biniau mwy, fyddai’n lleihau’r risg o finiau’n cael eu chwythu i ffwrdd mewn gwyntoedd cryd, ac i leihau’r nifer o finiau yn Llys Arthur a Llys Dyfrig. Oherwydd bod cymaint o finiau ar y ddau safle roedd yr ardal yn edrych yn flêr ac yn denu pobl i dipio’n slei bach, ac yn creu costau ychwanegol i CCG o ran eu gwaredu.

Dywedodd Alan Davies, Swyddog Gwasanaethau Bro CCG yn ardal Bangor: “Rydym wedi cael nifer o broblemau gyda gwastraff ac ailgylchu yn ardal Tan y Bryn, gyda biniau yn cael eu chwythu yn y gwynt, yn enwedig yn ystod y gaeaf, yn achosi blerwch a llanast; roedd yn rhaid i bethau newid.

“Mae lleoliad y biniau yn Llys Arthur hefyd wedi cael ei newid, am nifer o flynyddoedd roedd yn rhaid i’n contractwyr sy’n glanhau’r adeilad gario 12 bin i lawr grisiau i’r brif ffordd ar ddiwrnod casglu ac yna mynd a nhw nôl ar ôl i’r gwastraff gael ei gasglu. Rydym wedi ail-leoli’r man casglu a chyflwyno biniau mawr sy’n golygu na fydd raid i’r glanhawr symud y biniau a sicrhau bod gan bawb fynediad hawdd iddynt o fewn pellter cerdded agos.

“Rwyf yn falch o ddweud bod ni wedi gweld gostyngiad yn syth yn y gwastraff oedd yn cael ei adael yn yr ardaloedd hyn ers i’r gwaith gael ei gwblhau.”

Mehefin 2017

Trasiedi Tŵr Grenfell, Llundain

27/06/2017

Yn dilyn y drychineb yn Nhŵr Grenfell, Llundain, rydym yn ymwybodol y bydd nifer o denantiaid a thrigolion sy’n byw yn ein fflatiau am fod yn chwilio am sicrwydd eu diogelwch eu hunain.

Nid yw CCG wedi insiwleiddio unrhyw un o’n heiddo gyda’r un cladin neu ddeunydd a ddefnyddiwyd yn y trychineb diweddar yn Nhwr Grenfell. Mae’r insiwleiddio sydd wedi ei roi ar waliau allanol ein fflatiau sy’n dair llawr neu’n uwch yn cynnwys toriadau tân sydd wedi eu dylunio i atal tân ledaenu. Mae’r holl gynnyrch hyn wedi eu profi yn drwyadl ac maent yn cwrdd â’r holl ofynion statudol gofynnol.

Rydym yn awyddus i’ch sicrhau bod eich diogelwch, ynghyd a diogelwch staff a thrigolion, yn holl bwysig i ni, ac mae mesurau cynhwysfawr mewn lle er mwyn lleihau unrhyw risg o dân.

Mae'r mesurau yma’n cynnwys cynnal a chadw cyflenwadau nwy a thrydan, dyfeisiau canfod tân mewn fflatiau unigol ac archwilio’r ardaloedd cymunedol yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod y llwybrau dianc yn glir o unrhyw eitemau fflamadwy.

Mae asesiadau risg tân yn cael eu gwneud ymhob bloc o fflatiau gan arbenigwyr y maes ac mae ein rheolaeth tân mewn blociau yn cael eu gwirio yn rheolaidd gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru. Caiff unrhyw argymhellion ar gyfer gwelliannau o'r ymweliadau hyn eu gwneud o fewn amserlen ag argymhellir.

Gall pob tenant chwarae eu rhan drwy sicrhau eich bod yn gyfarwydd â pholisi ymgilio (evacuation) yr eiddo ac adrodd ar unrhyw broblemau sy’n ymwneud a diogelwch tân, megis synwyryddion gwres/mwg neu ddrysau sy'n cau eu hunain sy’n diffygiol, yn brydlon i CCG.

I weld ein canllawiau diogelwch yn y cartref cliciwch yma. I weld ein cwestiynau cyson cliciwch yma.

Mae mwy o wybodaeth ar gadw'n ddiogel yn y cartref ar wefan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Cydnabyddiaeth arbennig i Margaret

Mae un o denantiaid cymdeithas dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi derbyn cydnabyddiaeth arbennig yng ngwobrau cenedlaethol blaenllaw Inside Housing.

Cafodd Margaret Bracegirdle, o Benygroes ei henwebu yn y categori Cyfraniad Gydol Oes gan Denant yng ngwobrau Housing Heroes am ei gwaith gwirfoddol ar ran tenantiaid Gwynedd dros y blynyddoedd. Derbyniodd y wobr mewn seremoni ym Manceinion wythnos diwethaf.

Mae gwobrau Housing Heroes yn cydnabod gwaith caled pobl sy’n gweithio yn y sector dai, ac mae nifer o’r gwobrau yn dathlu arwyr di-glod yn y maes tai.

Roedd Margaret yn aelod o fwrdd CCG am chwe mlynedd, ac roedd yn aelod o’r Bwrdd Cysgodol yn y cyfnod roedd CCG yn cael ei sefydlu saith mlynedd yn ôl. Chwaraeodd ran blaenllaw yn y gwaith trosglwyddiad o’r Cyngor i CCG.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Rwyf yn adnabod Margaret ers 15 mlynedd, ac wedi ei gweld yn datblygu o fod yn rywun sydd wedi arwain ar faterion tenantiaid i rywun sydd wedi cynrychioli buddion tenantiaid ar Fwrdd CCG, ac yn genedlaethol drwy Ffederasiwn Tenantiaid TPAS Cymru.

“Mae’n berson ymroddgar a gweithgar sydd wedi rhoi cymaint o’i hamser i’r sector dai. Mae wedi ymgyrchu’n galed dros hawliau tenantiaid, ac mae ei chyfraniad fel Aelod o’r Bwrdd ac ar Bartneriaeth Tenantiaid CCG wedi bod yn hynod o werthfawr i ni ac wedi ein helpu i ddatblygu’r busnes, a rhoi tenantiaid wrth galon ein gwaith.

“Llongyfarchiadau i Margaret, rydym yn falch iawn ohoni ac yn diolch iddi am ei holl waith caled dros y blynyddoedd.”

Dros y blynyddoedd mae Margaret hefyd wedi bod yn gadeirydd TPAS Cymru, sef y sefydliad sydd yn edrych ar ôl buddion tenantiaid, ac hefyd yn lleol mae wedi gweithio ar ran tenantiaid Penygroes drwy sefydlu Cymdeithas Tenantiaid a Preswylwyr Trem yr Wyddfa.

Ychwanegodd Margaret: “Roedd hi’n noson wych gyda cwmni grêt, roeddwn i pawb o CCG yn hynod o falch o dderbyn cydnabyddiaeth arbennig. Mae’n brofiad nai byth anghofio, ges i gymaint o sioc.

“Rwyf wastad wedi gweithio ar ran tenantiaid, drwy gynnig help iddynt. Dw i’n mwynhau helpu tenantiaid ac mi nes i fwynhau bod yn aelod o Fwrdd CCG cyn ymddeol mis Medi llynedd. Dw i’n credu yn gryf bod hi’n bwysig bod llais tenantiaid yn cael eu clywed.”

Mai 2017

£6 miliwn i wella cyflenwad dwr Gwynedd

22/05/2017

Bydd rhaglen adnewyddu deg mlynedd gan y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) a Cyngor Gwynedd yn dechrau yn Deiniolen mis nesaf.

Fel rhan o’r cynllun £6 miliwn, bydd isadeiledd dwr mewn nifer o stadau CCG ar draws y sir, sydd hefyd yn cynnwys tai preifat, yn cael eu newid am system newydd sy’n cwrdd â safonau presennol.

Mae’r stadau yn gymysgedd o eiddo CCG ac eiddo preifat ar stadau CCG.

Dywedodd Michael Evans, Swyddog Tir a Stadau CCG: “Rydym yn falch iawn o weld y gwaith yma yn dechrau, ac yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Cyngor Gwynedd a Dwr Cymru i gyflawni’r gwaith pwysig hwn.

“Bydd y gwaith yn sicrhau bod ein tenantiaid a’r trigolion preifat sy’n byw ar ein stadau, yn cael dwr yfed o’r safon uchaf am ddegawdau.

“Ar hyn o bryd, mae’r pibellau sy’n cario’r dwr i fewn i’r tai ar ein stadau yn gyfrifoldeb CCG a Cyngor Gwynedd. Drwy osod prif bibell ddwr newydd yn y ffordd, bydd y cyfrifoldeb yma yn cael ei drosglwyddo i Dwr Cymru, sy’n golygu mai nhw fydd yn gyfrifol am unrhyw waith cynnal a chadw ac mi fydd hi’n haws i unrhyw broblemau gael eu datrys yn y dyfodol.

“Dros y 10 mlynedd nesaf byddwn yn gwella’r cyflenwad dwr ar nifer o’n stadau, ac yn blaenoriaethu pa stadau fydd yn cael y gwaith. Byddwn yn cysylltu gyda tenantiaid a pherchnogion preifat o flaen llaw os bydd angen i’r gwaith gael ei gyflawni ar eu heiddo.”

Bydd y cynllun yn dechrau ar stad Pentre Helen, Deiniolen mis nesaf gyda dros £500,000 yn cael ei fuddsoddi yn y gwaith. Disgwylir i’r gwaith gymryd tua 16 wythnos i’w gwblhau.

Mae cwmni lleol, Peirianneg Sifil Gelli Cyf o Tremadog wedi cael ei penodi i wneud y gwaith ar ran CCG a Cyngor Gwynedd. Bydd ei gwaith nhw yn cynnwys gosod pibellau newydd o’r llwybrau i fewn i’r cartrefi.

Bydd Dwr Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda CCG a Cyngor Gwynedd ac yn gyfrifol am osod y prif bibell ddwr newydd yn y ffordd.

Caffi newydd i MaesG

16/05/2017

Mae un o adeiladau gwag Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) ym Maesgeirchen wedi cael ei drawsnewid yn gaffi Cymunedol. Mae ‘Caffi MaesG’ yn fenter ar y cyd rhwng Cymunedau’n 1af, Partneriaeth Maesgeirchen Partnership (PMP), MATRA a CCG.

Mae’r caffi ar agor bodd dydd Mercher a bob prynhawn dydd Gwener, gyda’r bwriad o ehangu’r oriau agor, os bydd digon o ddiddordeb a chefnogaeth o fewn y gymuned.

Mae’r caffi yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr, gyda chymorth Jennifer Williams, Cydlynydd y Caffi ac Eiriona Rees Hughes o Cymunedau’n Gyntaf. Yn ogystal â chynnig paned a theisen, cyfle am sgwrs gyda chymdogion mae wi-fi am ddim, cynllun ffeirio llyfrau, ac amrywiaeth o weithgareddau i blant yn ystod gwyliau ysgol. Mae’r caffi hefyd yn cynnig cyfleon profiad gwaith a sesiynau hyfforddiant, gan gynnwys sesiwn ‘Dewch i Goginio’ a chyrsiau Hylendid Bwyd.

Dywedodd Dylan Thomas o Dîm Cyswllt Cymunedol CCG: “Mae’n braf cael cefnogi menter fel hyn, sydd yn cynnig rhywle ar y stad i bobl gymdeithasu, a hefyd yn rhoi cyfleoedd i ddysgu a datblygu sgiliau trwy wirfoddoli a sesiynau hyfforddiant. Mae dau unigolyn sydd wedi bod yn helpu yn y caffi, bellach wedi symud ymlaen i gyflogaeth gyda chwmnïau lleol, sydd yn newyddion gwych. Os ym Maesgeirchen - cofiwch alw draw - mae croeso i bawb yno.”

Dros yr wythnosau nesaf, mae cynlluniau mewn lle i osod offer cyfrifiadurol at ddefnydd y gymuned, sefydlu man casglu ar gyfer y Banc Bwyd, sefydlu Co-Op Bwyd a sefydlu Cynllun Fareshare, lle gellir rhannu bwyd o archfarchnadoedd lleol

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli yn y caffi, yna galwch heibio neu cysylltwch gyda’r Tîm Cyswllt Cymunedol ar 0300 123 8084 neu cymunedol@ccgwynedd.org.uk . Bydd hyfforddiant ar gael i unrhyw un sydd gyda diddordeb.

Tai newydd i Dywyn

05/05/2017

Mae’r gwaith gan y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) i adeiladu pump ty newydd ym Mhenmorfa Tywyn wedi dechrau.

Chesworth Brothers, cwmni lleol o Dywyn sydd yn adeiladu’r pum ty fforddiadwy dwy ystafell wely fydd ar gael ar rent cymdeithasol. Y gobaith yw y bydd y tai wedi’u cwblhau erbyn Gwanwyn 2018. Bydd y cartrefi yn cyrraedd lefel effeithlonrwydd tri Cod Cartrefi Cynaliadwy, safonau Diogelu Drwy Ddylunio a Thai am Byth.

Dywedodd Ian Atkinson, Cyfarwyddwr Asedau ac Isadeiledd: “Mae’n braf iawn gweld y gwaith ar y safle yma’n dechrau. Dyma ein prosiect adeiladu o’r newydd cyntaf yn Nhywyn sydd yn rhan o’n cynllun ehangach i adeiladu cannoedd o dai newydd ar draws y sir dros blynedd nesaf.

“Mae parhau i gynnig cartrefi cymdeithasol fforddiadwy o safon uchel i bobl leol a fyddai fel arall yn cael trafferth cael ty yn flaenoriaeth i ni fel y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru a bydd y tai yma yn ateb y galw cynyddol yn ardal Tywyn.

“Drwy benodi cwmni lleol o Dywyn mae’n sicrhau bod y gwariant yn cael ei gadw’n lleol ac yn dod a nifer o fuddion economaidd ehangach i’r ardal. Mae’n braf ein bod yn gallu cadw’r budd yn lleol o fewn y sir fel hyn.”

Ychwanegodd Mike Chesworth, Cyfarwyddwr cwmni Chesworth Brothers: “Rydym yn falch iawn o fod wedi derbyn y cytundeb yma gan CCG, ac yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth gyda nhw am y tro cyntaf drwy ddarparu cartrefi modern ac effeithlon o safon i bobl Tywyn.

“Fel cwmni lleol, bydd y cytundeb yma yn sicr yn cael effaith bositif ar yr economi drwy gyflogi gweithwyr lleol a defnyddio cyflenwyr a chontractwyr lleol. Byddwn hefyd yn cydweithio gyda CCG er mwyn cynnig cyfleoedd prentisiaeth i bobl ifanc o’r ardal.”

Mae cynllun dros £700,000 Penmorfa yn cael ei gyllido gan CCG a grant Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cofrestru eich diddordeb ar gyfer y tai newydd, cysylltwch â Thîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100.

Ebrill 2017

Cefnogi ein cymunedau

28/4/2017

Mae Canolfan Gymdeithasol Llanbedr wedi cael ei drawsnewid yn llwyr, yn gymorth i hyn derbyniwyd grant o £10,000 gan gronfa fuddsoddi y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymdeithasol Gwynedd (CCG).

Yn ogystal a’r grant, gosodwyd cegin newydd yn y ganolfan yn rhad ac am ddim gan gontractwyr CCG, sef Gareth Morris Construction (GMC). Mae GMC wedi bod yn adeiladu 12 ty newydd ar ran CCG yn Wenallt Uchaf Dolgellau, ac roedd y gwaith yma yn un o’r buddion cymunedol sydd wedi deillio o’r cytundeb.

Dywedodd Iolyn Jones o Bwyllgor y Ganolfan: “Mi oedd cyflwr blaenorol yr adeilad yn creu peth trafferthion gan fod yr adeilad yn dirywio ac o ganlyniad doedd dim llawer o ddefnydd yn cael ei wneud o’r ganolfan.

“Wedi derbyn yr arian yma gan CCG, a gan grantiau sylweddol gan y Loteri ac eraill, mae’r ganolfan wedi cael ei ehangu i greu mwy o ystafelloedd, gegin newydd a gwaith gwella i safon yr adeilad gwreiddiol. Mae’r Neuadd bellach yn gallu rhannu yn ddwy a chynnig defnydd o daflunydd a sgrin er mwyn cynnal digwyddiadau fel cyfarfodydd, nosweithiau ffilm ayyb. Mae ystafell hyfforddi wedi ei chreu sydd hefyd yn cynnig cyfleusterau TGCH. Mae’r ganolfan hefyd bellach yn addas i’r anabl, gan gynnwys toiledau anabl.

“Rydym wedi derbyn sawl ymholiad i logi ystafelloedd yn barod ac rydym yn hyderus y bydd y gymuned yn gwneud llawer o ddefnydd o’r ganolfan yn y dyfodol. Rydym yn hapus iawn gyda safon y gwaith gafodd ei wneud gan GMC a’r modd gafodd ei drefnu, ac yn diolch iddynt am eu cefnogaeth ac i CCG am eu cyfraniad ariannol.”

Elusen yw Canolfan Gymdeithasol Llanbedr sydd yn cael ei rheoli gan ymddiriedolwyr, ac mae pwyllgor datblygu wedi ei sefydlu er mwyn gwella’r adnoddau sydd ar gael yn y pentref.

Dywedodd, Paul McLachlan, Rheolwr Gwella a Chydymffurfio Busnes GMC: “Rydym yn falch iawn fel cwmni ein bod wedi gallu cefnogi’r prosiect hwn drwy ddarparu llafur yn rhad ac am ddim i’r ganolfan. Bu dau o’n gweithwyr am dri diwrnod yn gosod y cegin newydd, ac mae’n braf ei weld yn edrych mor dda. Gobeithio bydd y gegin yn adnodd defnyddiol i’r ganolfan am flynyddoedd i ddod.”

Ychwanegodd Dylan Thomas, Rheolwr Cyswllt Cymunedol CCG: “Dros y blynyddoedd mae 240 o brosiectau cymunedol wedi derbyn gwerth dros £1 miliwn o Gronfa Buddsoddi Cymunedol CCG. Mae’r arian yma wedi gwneud gwahaniaeth mawr i’n cymunedau ar draws y sir, yn cynnwys y ganolfan yma yn Llanbedr.

“Os oes gennych chi syniadau am sut y gallwch chi wella eich cymuned, gall CCG gynnig grantiau i grwpiau cymunedol a gwirfoddol.

“Gall grwpiau ymgeisio am grant i gynnal digwyddiad, darparu hyfforddiant, gwella cyfleusterau neu tuag at brosiect sy’n gwella’r amgylchedd leol. Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r Gronfa neu i wneud cais am grant cysylltwch â'n tîm ni ar 0300 123 8084 neu e-bostiwch cymunedol@ccgwynedd.org.uk”

Cytundeb newydd i wella’r gwasanaeth torri gwair

20/04/2017

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn berchen dros 3 miliwn metr sgwâr o dir ar draws y sir.

O’r 3 miliwn yma, mae 390,000 m2 yn dir sydd angen cael ei dorri yn rheolaidd ac mae CCG yn falch o gyhoeddi bod cytundeb newydd gwerth £700,000 wedi cael ei ennill gan Gyngor Gwynedd.

Dywedodd Gethin Armstrong, Rheolwr Cleientiaid Atgyweirio a Chynnal a Chadw CCG: “Rydym yn berchen nifer o dir agored ar draws ein stadau yng Ngwynedd, ac mae’n bwysig iawn i ni bod y stadau hyn yn cael eu cynnal a chadw er mwyn sicrhau eu bod yn lan a thaclus ac yn lefydd braf i’n tenantiaid a cymunedau ehangach fyw.

“Rydym yn falch o fod yn y cytundeb gwerth £700,000 i gynnal a chadw ein tiroedd dros y ddwy flynedd nesaf wedi cael ei ennill gan Gyngor Gwynedd. Bydd y gwaith cynnwys torri 390,000 m2 o wair, saith gwaith y flwyddyn ar draws y sir.

“Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r Cyngor dros y ddwy flynedd nesaf er mwyn sicrhau ein bod yn uchafu buddion y cytundeb, fel bod ein cymunedau nid yn unig yn gweld buddion gweledol y cytundeb, ond hefyd y buddion cymunedol ac economaidd.”

Mae’r cytundeb yn cynnwys gwario £53,000 ar dorri gwair gerddi rhai o’n tenantiaid mwyaf bregus yn ogystal â’r tir sydd o amgylch 320 o’n unedau tai gwarchod. Bydd y gwair yn cael ei dorri a chasglu o leiaf saith gwaith y flwyddyn (yn ddibynnol ar y tywydd) ac mewn rhai ardaloedd mi allai fod hyd at wyth neu naw toriad y flwyddyn.

Rydym hefyd yn gweithio gyda’r Cyngor a sefydliadau eraill er mwyn adnabod safleoedd lle y gallwn blannu blodau gwyllt er mwyn annog bioamrywiaeth a chreu amgylchedd a chynefinoedd naturiol ar gyfer adra ac anifeiliaid bach yn ogystal a chreu llefydd braf i’n tenantiaid a chymunedau ehangach ymlacio ynddynt.

Dywedodd Gwyn Morris Jones, Pennaeth Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd: “Rydan ni’n hynod falch i fod yn cydweithio gyda Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Roedd hwn yn gytundeb a oedd allan i broses tendro agored, ac rydan ni’n falch iawn fod y Cyngor yn gallu parhau i ddarparu Gwasanaeth Cynnal Tiroedd ar ran Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Bydd y gytundeb yma, a fydd yn weithredol am gyfnod cychwynnol o ddwy flynedd, yn golygu fod staff o’r Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd yn torri gwellt a chynnal tiroedd sydd yn berchen i Cartrefi Cymunedol Gwynedd ar draws y sir.”

Dechreuodd y cytundeb ym mis Ebrill ac mi fydd y gwaith yn parhau dros yr haf ac yn dilyn yr un drefn 2018.

Croesawu ein tenantiaid newydd i Wenallt Uchaf

11/04/2017

Mae’r gwaith ar ddatblygiad o ddeuddeg ty newydd yn Wenallt Dolgellau gan y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) bron a cael ei gwblhau. Bydd y tenantiaid yn symud i’w cartrefi newydd diwedd y mis.

Cafodd y teuluoedd fydd yn symud i’r tai gyfle wythnos diwethaf i weld eu cartrefi newydd am tro cyntaf.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Fel y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, ein prif bwrpas yw i ddarparu tai fforddiadwy i bobl sydd eu hangen. Dyma ein cynllun adeiladu o’r newydd cyntaf yn ardal Meirionnydd ac mae’n rhan o’n cynllun ehangach i adeiladu 200 o dai newydd ar draws Gwynedd dros y bedair blynedd nesaf, ac rydym yn hyderus bydd nifer o rhain yn ardal Meirionnydd.

“Mae darparu tai cymdeithasol fforddiadwy o safon uchel i bobl leol fyddai fel arall yn cael trafferth ffeindio cartref yn flaenoriaeth i ni, ac roedd hi’n bleser gweld pa mor hapus a chyffrous roedd y tenantiaid o dderbyn cartrefi newydd hyfryd. Mae’n gwneud ein gwaith ni’n werth chweil.”

Mae’r tai newydd yn Wenallt Uchaf yn gymysgedd o dai ysgafelloedd un a dwy ysgafell wely fydd yn helpu cwrdd â’r angen am dai fforddiadwy ar rent cymdeithasol yn yr ardal. Dewiswyd enw’r datblygiad gan y Cyngor Tref.

Adeiladwyd y tai gan gwmni o ogledd Cymru, sef Gareth Morris Construction (GMC), ac maent yn cyrraedd lefel effeithlonrwydd tri Cod Cartrefi Cynaliadwy, safonau Diogelu Drwy Ddylunio a Thai am Byth.

Dywedodd Liz Saville Roberts, AS Dwyfor a Meirionnydd: “Roedd hi’n bleser croesawu’r tenantiaid cyntaf i ddatblygiad tai fforddiadwy Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn Wenallt Uchaf.

“Mae prinder go iawn o dai fforddiadwy ar draws Wynedd ac mae’r cynllun yma yn gam tuag at cwrdd â’r angen hwnnw. Rydym angen parhau i adeiladau tai fforddiadwy i deuluoedd ifanc lleol, ac mae rhain yn dai bendigedig.

“Rwy’n sicr y bydd y tenantiaid newydd werth eu boddau yn byw yma ac yn cyfrannu at gymuned ehangach Dolgellau. Dymunaf pob hapusrwydd iddynt yn eu cartrefi newydd a hoffwn ddiolch yn fawr i bawb sydd wedi gweithio i gyflwni’r cynllun yma.”

Mae cynllun Wenallt Uchaf wedi cael ei gyllido gan CCG a grant Llywodraeth Cymru.

'Adeiladu Gyrfa' disgyblion Ysgol Ardudwy

10/04/2017

Mae cymdeithas dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG), mewn partneriaeth â CITB wedi bod yn cymryd rhan mewn cynllun newydd, Adeiladu Gyrfa, gyda rhai o ddisgyblion Ysgol Ardudwy, Harlech yn ddiweddar.

Pwrpas y cynllun ydi annog cyflogwyr ar draws gogledd Cymru i ymgysylltu gydag ysgolion er mwyn gwella delwedd y diwydiant adeiladwaith, codi ymwybyddiaeth a meithrin dealltwriaeth o'r cyfleoedd sydd ar gael er mwyn annog y genhedlaeth nesaf o bobl i’r sector.

Cafodd dau weithdy ei gynnal gyda ddisgyblion blwyddyn 10 ac 11 grwp BTEC lefel 2 adeiladwaith Ysgol Ardudwy.

Dywedodd Llyr ap Gruffydd, Swyddog Cefnogi Busnes ac Hyfforddiant CCG: “Fel y gymdeithas dai fwyaf yn ngogledd Cymru fydd yn tyfu dros y blynyddoedd nesaf, mae’n hyrwyddo’r amrediad o swyddi sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu a gyda CCG er mwyn meithrin pobl ifanc ar gyfer y dyfodol a chadw ein pwl o staff mor lleol a phosib yn bwysig i ni.

“Cawsom ddau ddiwrnod gwych gyda’r disgyblion ac rydym yn falch iawn bod ni wedi gallu cydweithio gyda CITB, Ysgol Ardudwy a’n contractwr Sustainable Building Services Ltd. (SBS) ar y cynllun pwysig hwn. Cafodd y ddisgyblion brofiadau ymarferol a chyfle i ddysgu am y diwydiant mewn ffordd ychydig yn wahanol a difyr o’i gymharu ag eistedd tu ôl i ddesg.”

Roedd y gweithdai yn rhoi’r cyfle i’r disgyblion adeiladu strwythur enfawr gyda trionglau pyramid a dysgu mwy am y diwydiant adeiladu. Yn ogystal a hyn, cafodd y disgyblion gyfle i ymweliad â safle adeiladu Waun, Harlech gyda contractwr CCG, SBS i weld y gwaith allanol sy’n cael ei wneud yno.

Ychwanegodd Ceri Murray, athro technoleg o Ysgol Ardudwy: “Cawsom ddau ddiwrnod buddiol iawn gyda CITB, CCG a SBS. Cafodd y disgyblion brofiad o gydweithio gyda’i gilydd yn ymarferol, a chael y cyfle i ddod i adnabod y rolau gwahanol o fewn y diwydiant adeiladu.

“Cafodd y disgyblion gyfle hefyd i ymweliad â safle adeiladu Waun, Harlech gyda chontractwr CCG, SBS i weld y gwaith allanol sy’n cael ei wneud yno a oedd yn agoriad llygaid i’r disgyblion. Hoffai’r ysgol ddiolch i bawb am eu hamser yn cydweithio gyda’r ysgol, ac edrychwn ymlaen at gydweithio eto yn y dyfodol. “

Mae CCG yn gobeithio cydweithio yn bellach gyda Ysgol Ardudwy dros y dair blynedd nesaf ar ragor o weithgareddau yn ogystal ag ysgolion eraill yn ardal Arfon a Dwyfor o fis Medi ymlaen.

Mawrth 2017

Arwyddo cynllun pecyn cyntaf

15/03/2017

Mae’r gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi sicrhau cytundeb cynllun pecyn cyntaf gyda Watkin Jones Homes, is-gwmni Grŵp Watkin Jones, sef un o’r cwmnïau adeiladu a datblygu mwyaf blaengar yn y maes, wedi ei leoli ym Mangor.

Arwyddwyd cytundeb datblygiad Plas y Coed yn swyddogol wythnos diwethaf, sy’n golygu y bydd 10 o’r 51 o gartrefi sy’n cael eu hadeiladu gan Watkin Jones Homes yn cael eu trosglwyddo i CCG unwaith fydd y gwaith wedi ei gwblhau.

Bydd y 10 tŷ yn gymysgedd o bedwar fflat un-ystafell wely, pedwar tŷ dwy-ystafell wely a dau dŷ tair-ystafell wely fydd yn helpu cwrdd â’r angen am dai fforddiadwy yn yr ardal.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: "Mae’n gyffrous iawn gweithio gyda cwmni Watkin Jones ar y datblygid hwn. Maent yn gwmni uchel iawn eu parch sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth cenedlaethol am ddatblygu tai o safon sy’n gynaliadwy, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio ar brosiectau eraill gyda nhw yn y dyfodol.

"Wrth i CCG barhau i dyfu dros y blynyddoedd nesaf rydym yn gobeithio cryfhau ein perthyna gyda datblygwyr eraill ar draw gogledd Cymru er mwyn helpu cwrdd â anghenion pobl drwy ddarparu tai fforddiadwy o safon."

Mae £720,000 o gynllun Plas Y Coed yn cael ei gyllido gan grant tai cymdeithasol Llywodraeth Cymru a £520,000 gan CCG. Byddant ar gael i’w rhentu yn Hydref 2017.

Ychwanegodd Berwyn Evans o Watkin Jones Homes: "Rydym yn hynod o falch o gyhoeddi ein partneriaeth gyda CCG i ddatblygu’r tai safonol hyn ger Bangor. Mae Plas y Coed wedi ei leoli yn agos i Borth Penrhyn a Bae Hirael ac yn edrych allan dros yr Afon Menai.

"Pan fydd y datblygiad yn cael ei gwblhau, bydd yn cynnig nifer o fflatiau tu fewn i adeilad rhestredig Gradd II, yn ogystal â tai newydd modern fydd yn gartrefi fydd ar gael am bris rhesymol mewn ardal hynod o ddymunol."

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu un o’r fflatiau neu dai fforddiadwy fydd ar rent cymdeithasol CCG, cofrestrwch eich diddordeb gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 neu opsiynautai@gwynedd.llyw.cymru

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu un o’r tai sydd ar y farchnad agored cysylltwch â Watkin Jones Homes ar 01745 538177 neu ewch i www.watkinjoneshomes.co.uk

Gwobr i seren ei chymuned

07/03/2017

Llongyfarchiadau i Mrs Eilwen Charters o Hafan Elan, Llanrug sydd wedi derbyn gwobr Sêr Cymunedol cymdeithas dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) am ei gwaith yn y gymuned.

Enwebwyd Eilwen am y wobr "Cymydog Da" gan Diane Morris, Cydlynydd Tai Gwarchod CCG, am fod yn denant sydd yn mynd y filltir ychwanegol ac yn barod iawn ei chymwynas.

Mae Eilwen yn gweithio’n galed i ddatblygu gweithgareddau ar safle tai gwarchod Hafan Elan ac yn awyddus i gefnogi a pharatoi’r gweithgareddau sydd yn cael eu cynnal yn yr ystafell gymunedol, megis clwb cinio, bingo, adloniant, dosbarthiadau ffitrwydd a llawer mwy. Mae Eilwen hefyd yn gwirfoddoli yn siop Age Cymru yn wythnosol ac yn rhoi llawer iawn o’i amser yn gwirfoddoli er budd eraill.

Dywedodd Dylan Thomas, Rheolwr Cyswllt Cymunedol CCG: "Llongyfarchiadau mawr i Eilwen ar ennill y wobr y tro hwn. Hoffwn ddiolch iddi am ei waith caled, sydd wedi gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau trigolion Hafan Elan. Rydym yn falch iawn o fod yn cydnabod bobl fel Eilwen sy’n llawn haeddu’r wobr.

"Mae pedwar gwahanol gategori o wobrau sêr cymunedol CCG; cymydog da, gwobr gwyrdd, gwobr pobl ifanc a syniad da. Os ydych chi’n gwybod am denant sy’n haeddu gwobr sêr cymunedol, ffoniwch y Tîm Cyswllt Cymunedol ar 0300 123 8084 neu e-bostiwch cymunedol@ccgwynedd.org.uk"

Chwefror 2017

Profiad i’r dyfodol

27/02/2017

Wrth i waith adeiladu’r gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd ar 12 tŷ newydd yn Wenallt Uchaf Dolgellau agosáu at gael ei gwblhau, mae tri person ifanc wedi bod yn cael profiadau gwerthfawr ar y safle gyda chontractwyr lleol.

Mae Hayley Daniels, Tanni Rogers a Cai Rutigaliano i gyd yn fyfyrwyr yng ngholeg Meirion Dwyfor Dolgellau sy’n astudio cwrs adeiladwaith o dan y cynllun Datrysiad Creadigol. Mae Hayley a Tanni yn hyfforddi i fod yn blastrwyr a Cai yn hyfforddi i fod yn blymwr.

Dywedodd Llŷr ap Gruffydd, Swyddog Busnes ac Hyfforddi CCG: "Mae cynnig cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth wastad yn bwysig i ni pan yn gweithio gyda contractwyr ar gynlluniau fel Wenallt Uchaf.

"Yn ogystal ag adeiladu tai fforddiadwy, mae CCG wedi ymrwymo i sicrhau bod y gymuned ehangach yn gweld buddion o’n prosiectau.

"Drwy gyd-weithio gyda Coleg Meirion Dwyfor a GMC, roeddem yn gallu cynnig cyfleon profiad gwaith i’r myfyrwyr hyn. Yn ogystal mae tri cyfle prentisiaeth llawn amser wedi cael eu creu a lleoliadau profiad gwaith i bobl ddi-waith. Mae’r adborth gan bawb wedi bod yn bositif iawn."

Treuliodd y myfyrwyr nifer o ddyddiau ar y safle gyda’r prif gontractwr Gareth Morris Construction (GMC) ac is-gontractwyr lleol eraill yn gwneud gwaith rendro, pincio a gosod gwresogyddion yn y tai.

Dywedodd Hayley Daniels, 19 oed sy’n byw yn Wenallt, Dolgellau: "Fel rhan o’n cwrs mae’n bwysig ein bod yn cael profid gwaith ymarferol ar safleoedd, ac roedd hwn yn gyfle gwych i ni gael gweithio ar safle adeiladu tai newydd mor agos i adref, roeddwn yn gallu cerdded i fy ngwaith bob diwrnod!

"Cawsom y cyfle i ddefnyddio peiriant plastro, roedd hwn yn brofiad newydd a gwahanol i ni. Rwyf wedi mwynhau fy mhrofiad ar y safle ac yn gobeithio fyddai’n gallu ffeindio gwaith yn lleol ar ôl cwblhau fy nghwrs."

Mae’r tai newydd yn Wenallt Uchaf yn gymysgedd o dai dwy a thair ystafell wely fydd yn helpu cwrdd â’r angen am dai fforddiadwy ar rent cymdeithasol yn yr ardal. Byddant yn cael eu cwblhau ym mis Ebrill 2017.

Dywedodd Alex Geraint Jones, darlithydd gwaith bric Coleg Meirion Dwyfor Dolegllau: "Mae wedi bod yn gyfle gwych a gwerthfawr iawn i’r myfyrwyr weithio ar safle adeiladu o’r newydd yn lleol. Gan ein bod yn byw mewn ardal mor wledig, maen gallu bod yn anodd ffeindio cyfleodd profiad gwaith yn lleol, ac yn golygu weithiau bod rhaid iddynt deithio’n bell.

"Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda CCG yn y dyfodol ar gyfleoedd eraill i’n myfyrwyr ar eu safleoedd eraill."

Ychwanegodd Paul McLachlan, Rheolwr Cydymffurfio Busnes a Gwelliant GMC: "Rydym yn falch iawn o beth sydd wedi cael ei gyflawni drwy weithio gyda CCG a Coleg Meirion Dwyfor. Mae’r bobl ifanc wedi dysgu nifer o sgiliau newydd a gwerthfawr drwy dreulio amser ar y safle.

"Roedd hi’n bleser cael tri o weithwyr ifanc brwdfrydig ar y safle, a dw i’n dymuno pob lwc iddynt ar gyfer y dyfodol."

Mae cynllun £1.5 miliwn Wenallt Uchaf wedi cael ei gyllido gan CCG a Llywodraeth Cymru.

Arbenigwyr tai cymdeithasol Gwynedd i brynu tai yn Llanelwy

17/02/2017

Mae adeilad rhestredig sy’n cynnig cartrefi cefnogol i bobl dros 55 oed yn Llanelwy ar fin ei werthu i gymdeithas tai mwya’ Gogledd Cymru, CCG (Cartrefi Cymunedol Gwynedd).

Mae’r adeilad 47 uned, Yr Hen Balas, a fu unwaith yn gartref i Esgob Llanelwy, ar fin ei werthu (yn amodol ar gontract) gan gymdeithas tai o Swydd Gaer, y Johnnie Johnson Housing Trust, i Gartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG).

Dyma’r symudiad cyntaf tu allan i gyngor Gwynedd i CCG, sydd ar hyn o bryd yn rheoli 15 cynllun cysgodol, 317 uned o bron 1000 o anheddau un-llawr a fflatiau yn bwrpasol ar gyfer pobl dros 55 oed yng Ngwynedd.

Dywedodd Prif Weithredwr CCG, Ffrancon Williams: “Gyda’r galw cynyddol am dai fforddiadwy a chynaliadwy yng Nghymru, ac yn arbennig ymhlith poblogaeth sy’n heneiddio yng ngogledd Cymru, rydym yn falch o’r cyfle yma i brynu Yr Hen Balas. Mae rheoli tai o safon i bobl hyn yn un o gryfderau CCG a bydd hyn yn rhoi ni mewn lle da i ehangu a thyfu fel busnes. Rydym yn gwerthfawrogi’r berthynas sydd yn bodoli ar hyn o bryd rhwng y staff sydd yno a’r trigolion ac edrychwn mlaen at gadw a hyrwyddo hyn.

Dywedodd Ian Thomson, Cyfarwyddwr Gweithredwr Asedau JJ Housing Trust: “Rydym wrth ein boddau bod Yr Hen Balas yn parhau i fod mewn dwylo da i’r trigolion sy’n byw yno. Cawsom argraff hynod o dda o allu CCG yn y maes yma o reoli anheddau i bobl hyn. Yn enwedig felly eu dull cynhwysol a gweithgar o reoli. Mae eu Tîm Pobl Hyn a’r cydlynydd cynllun yn brofiadol iawn i gefnogi ein trigolion i fyw bywydau mor annibynnol â phosib yn eu cartrefi.”

Seren yn y Gymuned - Brian Williams

01/02/2017

Mae un o denantiaid cymdeithas dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) o ardal Bangor wedi derbyn cydnabyddiaeth am ei gwaith yn y gymuned drwy ennill gwobr cynllun Sêr Cymunedol.

Enwebwyd Mr Brian Williams o Benrhyn Avenue, Bangor am y wobr Cymydog Da gan y Cynghorydd lleol, Nigel Pickavance, am ei wasanaeth diflino dros y blynyddoedd yn ardal Maesgeirchen. Mae Brian (neu Brian Bach i’w ffrindiau) yn barod ei gymwynas bob amser, ac mae ymroddiad fel hyfforddwr Clwb Bocsio Maesgeirchen ers bron i 40 o flynyddoedd wedi bod yn anhygoel.

Yn ystod y cyfnod yma mae Brian wedi hyfforddi cannoedd o bobl ifanc o fewn cyfleusterau sylfaenol iawn, sef modurdy gwag ar y stad. Er gwaethaf y diffyg cyfleusterau, mae Brian wedi hyfforddi nifer o bobl ifanc i fod yn bencampwyr Cymreig. Fe enillodd tri o’i hyfforddai’r teitl yma yng Nghaerdydd.

Mae Brian yn arwain drwy esiampl, hyd yn oed heddiw yn 69 oed fe welir yn loncian i fyny elltydd serth Maesgeirchen gyda’r disgyblion yn ceisio ei ddal. Mae wedi dysgu sgiliau bocsio, technegau bywyd a disgyblaeth wych i bobol ifanc Bangor.

Dywedodd y Cynghorydd Nigel Pickavance: “Roedd hi’n bleser enwebu rywun mor haeddiannol a Brian Bach ar gyfer wobr cymunedol CCG, nid yn unig am ei waith arbennig a’i ymroddiad i bobl ifanc Maesgeirchen, ond hefyd am y gofal a’r help maen ei gynnig i bobl hyn yn y gymuned. Diolch yn fawr Brian am yr holl waith caled dros y blynyddoedd.”

Ychwanegodd Dylan Thomas, Cydlynydd Cyswllt Cymunedol CCG: “Llongyfarchiadau mawr i Brian ar ennill y wobr y tro hwn. Hoffwn ddiolch iddo am ei waith caled, sydd wedi gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau ei gymdogion a’r gymuned ym Maesgeirchen. Rydym yn falch iawn o fod yn cydnabod bobl fel Brian sy’n llawn haeddu’r wobr.

“Mae pedwar gwahanol gategori o wobrau sêr cymunedol CCG; cymydog da, gwobr gwyrdd, gwobr pobl ifanc a syniad da. Os ydych chi’n gwybod am denant sy’n haeddu gwobr sêr cymunedol, ffoniwch y Tîm Cyswllt Cymunedol ar 0300 123 8084 neu e-bostiwch cymunedol@ccgwynedd.org.uk”.


LLUN

Y wobr yn cael ei gyflwyno i Brian Williams gan Gareth Roberts, Warden Cymunedol ardal Bangor CCG.Ionawr 2017

Gwobr Cenedlaethol i CCG

27/01/2017

Mae Cymdeithas dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn dathlu’r newyddion o gael ei enwi yn ‘Cleient Gorau’ yn seremoni Gwobrau’r NHMF gafodd ei gynnal yn Birmingham nos Fawrth diwethaf.

Mae’r Fforwm Cynnal a Chadw Tai Cenedlaethol yn sefydliad uchel ei barch sy’n hyrwyddo arfer da o fewn y sector tai yn y DU. Daeth CCG i’r brig mewn categori anodd, yn erbyn cymdeithasau tai eraill sydd wedi cael eu sefydlu ers blynyddoedd.

Mae’r wobr yn cydnabod y gwaith da sydd wedi cael ei gyflawni drwy raglen fuddsoddi uchelgeisiol £136 miliwn CCG i wella safon tai.

Dywedodd Ian Atkinson, Cyfarwyddwr Asedau ac Isadeiledd CCG: "Mae’r wobr yma’n gydnabyddiaeth gwych o faint rydym wedi ei ddatblygu ers i ni drosglwyddo. Dros y chwe mlynedd diwethaf mae CCG wedi buddsoddi dros £136 miliwn yn yr economi i gyflawni ein rhaglen fuddsoddi Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

"Rydym yn darparu cyflogaeth, hyfforddiant a chyfleoedd newydd i fusnesau yn ogystal â chreu cyfleoedd i adfywio ein cymunedau a chreu effaith bositif ar fywydau ein tenantiaid, yr economi a chymunedau ehangach.

"Roedd hi wastad yn flaenoriaeth gennym i sicrhau bod yr economi a phobl leol yn gweld budd o’n buddsoddiad SATC. Doedd creu ein model unigryw ddim yn dasg hawdd; fodd bynnag, mae’r effaith mae’r gwaith wedi ei gael ar ein cwsmeriaid, contractwyr a chymunedau wedi bod yn syfrdanol a dw i’n hynod o falch o beth rydym wedi ei gyflawni. Dw i’n llongyfarch y tîm asedau yn fawr ar yr wobr, maent yn llawn ei haeddu."

Roedd y wobr yn cydnabod y model unigryw a grëwyd gan CCG ar gyfer buddsoddiad o £136 miliwn ar gyfer Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) sef cynllun gwella pum mlynedd i wella bron i 6,300 o gartrefi tenantiaid fel eu bod yn cyrraedd SATC.

Dywedodd y beirniad: "Mae’r prosiect yma sydd wedi ei dogfennu yn ofalus ac wedi ei archwilio yn allanol wedi dod a chyfleon gwaith a hyfforddiant i’r ardal leol. Bydd yr hyn maent wedi ei ddysgu o’r prosiect yn cael ei ddefnyddio i wella cartrefi presennol ac adeiladu rhai newydd."

Croesawu tenantiaid newydd i Plas yr Wylan

24/01/2017

Mae gwaith Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) ar floc o naw fflat newydd yn ardal Hirael yn agosáu ar gael ei gwblhau, gyda’r tenantiaid newydd yn symud i’w cartrefi newydd mis Chwefror.

Mae’r datblygiad newydd yn Stryd William yn cynnwys chwech fflat dwy ystafell wely a tri fflat un ystafell wely. Dewiswyd yr enw Plas yr Wylan yn dilyn awgrymiadau gan y gymuned leol.

Cafodd y teuluoedd fydd yn symud i’w cartrefi newydd gyfle wythnos diwethaf i weld y fflatiau am y tro cyntaf.

Mae Molly a Robert Jones ar hyn o bryd yn byw mewn tŷ rhent preifat tair ystafell wely, byddant yn symud i fflat dwy ystafell wely ym Mhlas yr Wylan. Dywedodd Robert: “Rydym yn hapus iawn gyda'r fflat newydd. Bydd symud i eiddo llai yn tynnu dipyn o bwysau ariannol i ffwrdd.

"Mae Molly yn y coleg ac yn astudio i fod yn nyrs, rydym ni’n dau yn gorfod gweithio’n galed iawn ar hyn o bryd i gadw to uwch ein pennau.

"Mae na gymaint o le yn y fflat newydd ac mae’n gynes – fedrwn ni ddim aros i symud i fewn a dechrau addurno. Rydym yn ddiolchgar iawn i CCG, mae o’n mynd i wneud gwahaniaeth mawr i’n bywydau.

Bydd y fflatiau yn cyrraedd lefel effeithiolrwydd tri Cod Cartrefi Cynaliadwy a safonau Diogelu Drwy Ddylunio a Tai am Byth.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: "Fel y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, ein prif bwrpas ydi darparu tai i bobl fforddiadwy sydd eu hangen. Rydym ar hyn o bryd yn buddsoddi £1.5 miliwn mewn dau gynllun i helpu adfywio ardal Hirael â cwrdd a’r angen am gartrefi fforddiadwy.

"Pan gafodd cynllun Plas yr Wylan ei gymeradwyo llynedd, roedd bron 200 o bobl yn ardal Bangor yn aros am fflat un ystafell wely a 140 o bobl yn aros am fflat dwy ystafell wely. Rydym yn falch iawn o fod yn chwarae rhan mewn darparu tai sydd wirioneddol eu hangen ym Mangor ac mae’n hynod o braf gweld y gwahaniaeth mae’r cartrefi yma yn mynd i’w wneud i’r teuluoedd.

"Byddwn yn adeiladau llawer mwy o dai yn y dyfodol er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i fod yn rhan o’r ateb drwy ddarparu tai fforddiadwy o safon i bobl fyddai fel arall yn ei gweld hi’n anodd ffeindio cartref."

Mae’r cynllun wedi cael ei ariannu gan CCG a grant gan raglen tai cymdeithasol unedau llai Llywodraeth Cymru.

Cartrefi newydd gam yn agosach

17/01/2017

Mae cynlluniau’r gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru i adeiladu 45 o dai newydd ar hen safle ysgol yr Hendre yng Nghaernarfon gam yn agosach yr wythnos hon.

Derbyniodd gynlluniau Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) ganiatâd cynllunio amlinellol gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd ddoe.

Dywedodd Daniel Parry, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Asedau: "Mae hyn yn newyddion da iawn i ni. Fel yr gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru mae’n bwysig bod ni’n parhau i gynnig tai fforddiadwy o safon i bobl leol.

"Mae’r angen am dai fforddiadwy yng Nghaernarfon yn uchel gyda dros 150 o bobl ar y rhestrau aros am gantrefi dwy a thair ystafell wely yn ardal Hirael yn unig. Mae derbyn caniatâd cynllunio yn gam positif i gynnig ateb i ddarparu tai sydd wir eu hangen i bobl Caernarfon.

"Byddwn rŵan yn dechrau ar y broses gaffael i geisio canfod partner i ddatblygu’r tai. Gobeithio wedyn y byddwn yn derbyn caniatâd cynllunio llawn yn y 12 mis nesaf fydd yn ein galluogi i ddechrau’r gwaith adeiladu yn fuan wedyn."

Mae CCG yn gobeithio adeiladu 45 o dai ar y safle. Bydd y tai yn gymysgedd o rai dwy, tair a phedair ystafell wely ac yn dai deulawr a byngalos. Bydd y math o dai sy’n cael eu adeiladu yn adlewyrchu’r angen ar y gofrestr tai lleol.

Croesawyd y penderfyniad gan Hywel Williams AS Arfon: "Rwyf yn falch iawn bod y datblygiad yma wedi cael ei gymeradwyo. Mae wirioneddol angen tai o safon yng Nghaernarfon ar gyfer bobl leol.

"Mae’r safle wedi bod yn wag am llawer rhy hir ac mae bobl leol a Cynghorwyr lleol wedi bod yn gwthio i rywbeth gael ei wneud gyda’r safle er tro.

Trawsnewid cartrefi ein tenantiaid

16/01/2017

Mae cynllun gwerth £2.3 miliwn i wella tai y gymdeithasau dai fwyaf yng ngogledd Cymru yn agosáu at gael ei gwblhau. Fel rhan o’r cynllun mae 111 o gartrefi ‘anhraddodiadol’ Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi cael eu trawsnewid yn llwyr.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: "Fel y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, ein nod yw i fod yn ddarparwr blaenllaw tai o safon. Roedd y cynllun yma yn ddarn mawr o waith ac yn bwysig i ni.

"Cafodd tai anhraddodiadol eu adeiladu yng Ngwynedd yn dilyn yr ail ryfel byd fel rhan o’r ymgyrch ‘cartrefi ar gyfer ein arwyr’ a cawsant eu adeiladu mewn ffyrdd wahanol i’r arfer, dull ‘tŷ parod’. Mae’n braf iawn gweld y gwahaniaeth mae’r gwaith wedi ei wneud i fywydau ein tenantiaid."

Yn dilyn y rhyfel roedd prinder mewn defnyddiau adeiladau a phrinder cartrefi, ac o ganlyniad roedd tai yn cael eu adeiladu ar frys gyda deunyddiau fel fframwaith coed Swedaidd a fframiau metel.

Cafodd y gwaith gwella sylweddol ei wneud gan gwmni Willmott Dixon, ac roedd y gwaith yn cynnwys; rendro allanol, insiwleiddio, ail wneud toeau a simnai a mwy.

Cafodd 111 o dai eu trawsnewid fel rhan o’r cynllun £2.3 miliwn mewn ardaloedd ar draws Wynedd, yn cynnwys; Deiniolen, Llanberis, Garndolbenmaen, Llannor, Llanbedrog, Bangor. Brithdir, Dyffryn Ardudwy, Harlech, Y Bala, Tywyn ac Aberdyfi.

Pump o’r 111 o dai gafodd eu oedd tai ym Maes Gwylfa, Deiniolen oedd wedi eu adeiladu o fframwaith coed Swedaidd yn y 40au. Aethom i gyfarfod Mrs Beryl Griffiths i weld y gwahaniaeth mae’r gwaith wedi ei wneud i’w bywyd hi. Dywedodd wrthom:

"Mae fy nghartref yn hyfryd, mae’n gynnes braf yma dydd a nos. Mae fy nheulu a fy ffrindiau sy’n galw draw i gyd yn dweud bod y tŷ fel newydd. Mae staff CCG a Willmott Dixon wedi gwneud gwaith da iawn, a fedrai ddim diolch digon iddyn nhw."

Mae Mrs Griffiths yn 101 ac wedi bod yn denant i CCG ers bron i 70 mlynedd. Hi a’i theulu ydi’r unig denantiaid sydd erioed wedi byw yn y tŷ ers 1948.

"Bu fy ngŵr Williams Griffiths yn ymladd yn yr ail ryfel byd am 6 mlynedd, a cawsom y tŷ yn Neinolen pan ddychwelodd ar ôl y rhyfel. Ni ydi’r teulu cyntaf a'r unig deulu sydd wedi byw yn y tŷ.

"Cyn i’r gwaith gael wneud roedd y tŷ yn oer a drafftlyd. Roedd yn rhaid i fi ddefnyddio nifer o flancedi i gadw fy hun yn gynnes, rŵan, dim ond un dw i angen. Rwyf yn fodlon ac yn hapus yma yn gwrando ar y radio a gwylio’r operâu sebon yn fy nghartref cynnes a chyfforddus.

"Dros y blynyddoedd mae nifer o bobl wedi holi beth yw’r gyfrinach i fyw bywyd hir? Byddaf yn dweud wrthynt fy mod yn cael paned o ddŵr berwedig bob bore, a tan roeddwn yn 90 oed roeddwn yn cerdded o Ddeiniolen i Eglwys Santes Helen, Penisarwun bob dydd Sul. Byddwn yn cerdded drwy bob tywydd, glaw neu eira. Nes i erioed fethu gwasanaeth ar fore Sul.

"Mae’r tŷ yma wedi bod yn gartref i fi a fy nheulu erioed a dw i’n falch bod CCG wedi buddsoddi ynddo ar gyfer y dyfodol."

Taclo beiciau sy’n achosi aflonyddwch ym Mangor

09/01/2017

Mae patrolau ychwanegol yn cael eu cynnal ar stad ym Mangor yn dilyn cwynion am feiciau modur yn cael eu gyrru yn anghyfrifol.

Dros yr wythnosau diwethaf mae Heddlu Gogledd Cymru wedi gweld cynnydd yn y nifer o alwadau mae’n eu cael ynghylch beiciau oddi ar y ffordd yn ardal Maesgeirchen ac mae swyddogion yn cydweithio’n agos â chymdeithas dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Cyngor Gwynedd ac arweinwyr yn y gymuned i adnabod y rhai sy’n gyfrifol.

Meddai SCCH Mike Sambrook o’r Tîm Cymdogaeth Diogelach: "Rydym wedi cynyddu ein patrolau yn yr ardal er mwyn atal ac adnabod rhagor o droseddau yn ymwneud â’r defnydd anghyfreithlon o feiciau modur.

"Mae’n anghyfreithlon gyrru cerbyd modur - boed yn feic modur, beic cwad, beic sgramblo, mini moto ayyb ar ffordd gyhoeddus - sydd hefyd yn golygu strydoedd, ffyrdd, palmentydd, llwybrau troed a rhodfeydd. Mae yna ganlyniadau difrifol i dorri’r gyfraith - byddwch nid yn unig yn peryglu eich bywyd chi eich hun ac eraill, ond byddwch hefyd yn debygol o gael dirwy a gall eich cerbyd gael ei atafaelu."

Mae gan yr heddlu bwerau i atafaelu beiciau a cheir sy’n cael eu defnyddio mewn ffordd sy’n achosi aflonyddwch, ofn neu bryder. Fe roddir rhybudd i ddechrau ond os na fydd hwn yn effeithiol ac os bydd y cerbyd yn cael ei ddefnyddio mewn modd gwrthgymdeithasol eto, bydd yn cael ei atafaelu dan Adran 59 Deddf Diwygio’r Heddlu. Gall cerbydau hefyd gael eu hatafaelu os nad oes gan y gyrrwr yswiriant neu dreth.

Fe ychwanegodd SCCH Sambrook: "Hoffwn ddiolch i aelodau’r cyhoedd sydd eisoes wedi cysylltu â ni ynglŷn â’r mater hwn. Rydym hefyd yn erfyn ar unrhyw un sy’n gweld rhywun yn gyrru beic modur neu feic cwad mewn modd anghyfreithlon yn yr ardal i gysylltu â ni. Plîs ceisiwch gynnwys gymaint o fanylion ag sy’n bosib er mwyn ein cynorthwyo ni a’r awdurdod lleol i gymryd y camau perthnasol.”

Meddai Geraint Jones, Rheolwr Gwasanaethau Cymunedol, Cartrefi Cymunedol Gwynedd: "Rydym yn falch iawn o’r berthynas dda sydd gennym gyda Heddlu Gogledd Cymru o ran taclo ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac mi wnawn bopeth y gallwn i gefnogi eu hymchwiliadau.

"Gall tenantiaid sy’n cael eu herlyn am gyflawni unrhyw drosedd hefyd wynebu achos sifil gan CCG mewn perthynas â’u tenantiaeth. Mewn rhai achosion ni fydd rhaid i’r unigolyn fod wedi cael ei erlyn gan ein bod ni’n gallu ymateb ar dystiolaeth os yw’r ymddygiad yn achosi pryder."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru drwy ffonio 101 neu ddefnyddio’r gwasanaeth sgwrsio’n fyw ar we, neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Mewn argyfwng ffoniwch 999.

Newyddion da i denantiaid Dwyfor

06/01/2017

Yn dilyn misoedd o waith ymchwil ac ymgynghori gyda thenantiaid a staff mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn agor swyddfa newydd ym Mharc Penamser, Porthmadog diwedd mis Ionawr.

Bydd staff swyddfeydd Pwllheli a depo Penrhyn yn cael eu hail-leoli i’r ddwy uned newydd ym Mhorthmadog (sef A6 ac A7) diwedd y mis.

Bydd presenoldeb yn parhau ym Mhwllheli, sy’n golygu mwy o gefnogaeth i denantiaid y gymdeithas dai yn ardal Dwyfor. Y gobaith yw y bydd swyddfa fwy ym Mhorthmadog yn cynnig mwy o gyfleoedd cyflogaeth yn yr ardal.

Bydd swyddfa lloeren newydd yn agor yng nghanolfan Felin Fach, Stryd Penlan, Pwllheli fydd yn cynnig gwasanaethau drwy apwyntiadau pum diwrnod yr wythnos.

Dywedodd Sion Hughes, Rheolwr Trawsnewid Busnes CCG: "Mae adolygu'r ffordd rydym yn gweithio a’r gwasanaethau rydym yn ei gynnig i’n tenantiaid yn rhan o’n prosiect trawsnewid busnes ehangach. Un elfen o’r gwaith ydi edrych ar leoliad ein swyddfeydd ar draws y sir.

"Mae agor swyddfa newydd ym Mhorthmadog yn gam positif iawn, ac yn un rydym yn ei groesawu fel busnes. Bydd y swyddfa newydd ar agor i denantiaid sydd eisiau gwasanaeth wyneb yn wyneb, ac yn lleoliad braf iddynt alw mewn i’n gweld. Rydym yn edrych ymlaen at agoriad y swyddfa newydd ddiwedd y mis."

Cofrestru eich diddordeb

03/01/2017

Mae datblygiad cymdeithas dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) i adeiladau 12 ty newydd yn Wenallt Uchaf, Dolgellau yn agosáu at gael ei gwblhau.

Bydd y tai newydd sydd yn gymysgedd o rai dwy a thair ystafell wely ar gael ar rent cymdeithasol Pasg 2017.

Bydd sesiwn galw heibio yn cael ei gynnal yn swyddfa CCG, Ffordd Arran, Dolgellau dydd Mawrth 10 Ionawr 2017 rhwng 1pm – 4pm. Bydd yn gyfle i bobl gael cyngor ynglyn â sut i gofrestru eu manylion ar y rhestr aros a bydd help ar gael i lenwi’r ffurflen gofrestru ar y diwrnod.

Mae’r tai newydd yn cael eu hadeiladu gan gwmni Gareth Morris Construction o Langollen a byddant yn cwrdd â lefel effeithlonrwydd ynni Cod Cartrefi Cynaliadwy lefel 3, safonau Diogelu Drwy Ddylunio a Thai am byth.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Dyma ein datblygiad adeiladu o’r newydd cyntaf yn ardal Meirionnydd, ac mae’n braf gweld y tai yn agosáu at gael eu cwblhau. Buaswn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn rhentu un o’r tai i alw draw i’n swyddfa yn Nolgellau.

“Mae parhau i gynnig cartrefi cymdeithasol fforddiadwy o safon uchel i bobl leol yn flaenoriaeth i ni fel un o’r cymdeithasai tai mwyaf yng ngogledd Cymru.”

Bydd swyddog o dîm opsiynau tai Cyngor Gwynedd hefyd yn bresennol ar y 10fed yn ogystal â swyddog o dîm datblygu CCG fydd yn gallu rhannu mwy o fanylion ynglyn â’r gwaith.

Am fwy o fanylion cysylltwch â CCG ar 0300 123 8084.

Yn ôl i'r top