Newyddion

Chwefror 2018

Diwrnod golff yn casglu arian at Macmillan

12/02/2018

Daeth 60 o staff, contractwyr a chyflenwyr Cartrefi Cymunedol Gwynedd at ei gilydd llynedd i gystadlu mewn cystadleuaeth golff elusennol yn Neuadd Henllys, Beaumaris, gan gasglu bron i £2,400 at elusen Macmillan.

Trefnwyd y gystadleuaeth ar y cyd gyda Travis Perkins. Cafodd y diwrnod ei noddi gan nifer o gontractwyr CC contractwyr a chyflenwyr eraill yn cynnwys; Wates, ASM, W F Clayton, A+D Environmental, Aspect heating, Valor, Mira, Weber, Stelrad, Falconers, SBS, A Dever, Worcester, Procare, Supreme Concrete, Wakemas, Seddon, Dinas, Owen & Palmer.

Meddai Paul Painter, Rheolwr Gweithredu Masnachol a threfnydd y gystadleuaeth: “Roedd y diwrnod yn gyfle gwych i ni fel staff, contractwyr a chyflenwyr ddod at ein gilydd i gasglu arian ac i gael ychydig o hwyl. Dyma’r bedwaredd tro i ni gynnal y gystadleuaeth ac mae’n braf gweld y twrnamaint yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn.”

Ychwanegodd Hughie Owen, Rheolwr prosiectau Travis Perkins Managed Services: “Rydym yn falch iawn o’r cyfle i drefnu’r gystadleuaeth hon bob blwyddyn, mae’n rhan o’n budd cymunedol ni fel contractwr i CCG i gefnogi elusen bwysig fel Macmillan sy’n darparu gwasanaethau yn lleol a chenedlaetholi bobl efo cancr. Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd rhan am wneud y diwrnod yn un mor llwyddiannus. Diolch arbennig i Glwb Golff Beaumaris ac i’r unigolion wnaeth helpu gyda threfniadau’r diwrnod.”

Daeth Eleri Brady o elusen Macmillan draw i dderbyn y siec gan CCG a Travis Perkins. Dywedodd Eleri: “Roeddwn yn falch iawn o dderbyn y cyfraniad hwn ar ran Macmillan. Bydd yr arian a gasglwyd yn ystod y diwrnod golff yn helpu bobl leol sy’n cael eu heffeithio gan gancr. Ni fyddai’n bosib i ni gyflawni’r gwaith hwn oni bai am gefnogaeth hael digwyddiadau fel hyn. Hoffwn ddiolch yn fawr i CCG a Travis Perkins am drefnu’r digwyddiad.”

Eleri Brady from Macmillan received the cheque from CCG and Travis Perkins this week. She said: “I was delighted to receive this donation on behalf of Macmillan. Money raised from the golf day will be used to help local people affected by cancer. None of the work we do locally would be possible without the generous support of local events like this. I would like to thank CCG and Travis Perkins for organising the event.”

Rhagfyr 2017

Canmoliaeth uchel i ddatblygiad Dolgellau

20/12/2017

Mae’r gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi derbyn canmoliaeth uchel yng ngwobrau Tai Cymru yn y categori datblygiad newydd.

Mae Wenallt Uchaf yn ddatblygiad o 12 ty wedi eu lleoli uwchben dref Dolgellau. Derbyniodd ganmoliaeth uchel yng ngwobrau cenedlaethol CIH, mewn categori o safon uchel gyda tri datblygiad ar y rhestr fer.

Roedd y datblygiad yn gymysgedd o dai dwy a tair ystafell wely gafodd ei gwblhau ym mis Ebrill 2017 a’u gosod i drigolion lleol er mwyn helpu cwrdd â’r angen am dai fforddiadwy yn yr ardal.

Dywedodd Ian Atkinson, Cyfarwyddwr Asedau ac Isadeiledd CCG: “Rwyf yn hynod o falch bod y tai arbennig hyn wedi derbyn cydnabyddiaeth o fod yn un o’r datblygiadau gorau yng Nghymru eleni. Roeddem yn gwybod o’r dechrau bod y tai hyn yn mynd i fod yn rhai arbennig iawn. Mae hwn yn ddatblygiad rydym ni, y trigolion y gymuned yn Nolgellau a’r holl rhan ddeiliaid oedd yn rhan o’r prosiect yn hynod falch ohono.

“Yn nhermau adeiladau cartrefi newydd, mae’n galonogol iawn cael cydnabyddiaeth fel hyn ar lefel Cenedlaethol. Rydym yn edrych ymlaen at adeiladau nifer o ddatblygiadau eraill o safon ar draws gogledd Cymru wrth i ni anelu i adeiladu 300 o dai newydd dros y dair blynedd nesaf.

“Hoffwn ddiolch i bawb oedd yn rhan o’r datblygiad, o staff CCG i’r contractwyr GMC, y peirianwyr Cadarn a’r cwmni pensaer Dewis.”

Derbyniodd y datblygiad ganmoliaeth gan y beirniaid am ei ddyluniad a lleoliad arbennig, am y gwaith a wnaethpwyd mewn partneriaid gyda Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Cyngor Gwynedd ac am y cyfleoedd hyfforddiant, cyflogaeth a’r buddion cymunedol oedd yn deillio o’r datblygiad. Yn fwy na dim, cafodd ei gydnabod am y gwahaniaeth mae’r cartrefi yma yn ei wneud i fywydau’r teuluoedd sy’n byw yno.

Ariannwyd y cynllun gan CCG a rhaglen ddatblygu Llywodraeth Cymru.

Anrhegion Nadolig i blant Gwynedd

15/12/2017

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn falch o fod wedi gweithio gyda dwy elusen lleol eleni i wneud yn siwr bod pob plentyn yng Ngwynedd yn derbyn anrheg Nadolig.

Cafodd dros 150 o anrhegion eu rhoi gan staff yn cynnwys pedwar beic newydd a sawl pâr o pyjamas gan gwmni lleol Aykroyds & Sons. Bydd yr anrhegion yn cael eu rhannu rhwng dwy elusen leol; Cymorth i Ferched a Gorwel ac yn cael eu dosbarthu i ddefnyddwyr y gwasanaethau.

Dywedodd Prif Weithredwr CCG, Ffrancon Williams: “Daeth y syniad o gasglu anrhegion i deuluoedd yng Ngwynedd gan aelod o staff, a mae’n grêt gweld staff yn rhoi syniadau fel hyn ymlaen sy’n helpu’r cymunedau rydym ni fel landlord cymdeithasol yn eu cefnogi. Daeth staff at eu gilydd i wneud y trefniadau a dw i’n hynod o falch o weld haelioni a charedigrwydd staff tuag at bobl sydd mewn angen adeg yma o’r flwyddyn.

“Dw i’n gobeithio fydd yr anrhegion hyn yn cynnig cysur i’r plant ac yn gwneud y Nadolig yn gyfnod ychydig yn haws i’r teuluoedd.”

Ychwanegodd Ruth Crump o gwmni Aykroyds & Sons sydd wedi rhoi 300 o pyjamas i’r achos: “Rydym yn sylweddoli bod y Nadolig yn gallu bod yn gyfnod anodd i deuluoedd, ac rydym yn falch iawn o gefnogi CCG efo’r ymgyrch yma i ddosbarthu anrhegion i deuluoedd Gwynedd sydd mewn angen dros y Nadolig.”

Dywedodd Jamie Crank sy’n gweithio i Cymorth i Ferched Bangor a’r Cylch: “Ar ran y merched a’r plant rydym yn ei gefnogi, hoffwn ddiolch yn fawr i Cartrefi Cymunedol Gwynedd ac i Aykroyds & Sons am eu cefnogaeth a’r rhoddion hael rydym wedi dderbyn.”

“Bydd yr anrhegion hyn yn helpu nifer o deuluoedd ar adeg anodd o’r flwyddyn, ac mae eu caredigrwydd ac ysbryd cymunedol yn cael ei werthfawrogi’n fawr.”

Anrheg Nadolig cynnar i ddisgyblion Hafon Lon

06/12/2017

Rydym yn falch o fod wedi rhoi pedwar beic newydd i Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth.

Mae Ysgol Hafod Lon yn ysgol ar gyfer plant gydag ystod eang o anghenion ychwanegol o ardaloedd Dwyfor a Meirionnydd. Bydd y beics yn cael eu defnyddio i ddysgu sgiliau pwysig i’r disgyblion yn ogystal a dysgu am ddiogelwch y ffyrdd.

Cafodd 12 beic eu hadeiladu yn ystod diwrnod staff CCG fel rhan o ymarfer adeiladu tîm. Mae’r 12 beic wedi cael eu dosbarthu i wahanol sefydliadau ar draw y sir. Bydd pedwar yn cael eu defnyddio i sefydlu clwb beicio yn Maesgeirchen, Bangor a pedwar arall yn cael u rhoi i elusennau Gorwel a Cymorth i Ferched.

Dywedodd Carys Bird, Pennaeth Cynorthwyol Uwchradd Ysgol Hafod Lon: “Rydym yn ddiolchgar iawn i CCG am ei cyfraniad caredig. Bydd y beics yma yn ased grêt i’r ysgol ac yn galluogi nifer o ddisgyblion i ddysgu i reidio beic ac yn fwy pwysig sut i reidio beic yn saff yn eu amser eu hunain tu allan i’r ysgol.

“Mae’r plant wrth eu boddau gyda’r beics yn barod ac mae’n grêt gweld nhw yn chwarae ar y beics. Mae seiclo yn weithgaredd corfforol sy’n cael ei fwynhau gan pobl o bob gallu. Mae gennym ambell feic sydd wedi cael eu addasu yn yr ysgol yn barod, ond mae’n wych cael rhain hefyd ar gyfer y disgyblion fel bod pawb yn gallu cymryd rhan yn y weithgaredd.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr CCG Ffrancon Williams: “Fel y gymdeithas dai fwyaf yn ngogledd Cymru, rydym yn gyfrifol am ddarparu cartrefi i 10% o boblogaeth Gwynedd. Mae cyfrannu’n bositif a chryfhau’r cymunedau hyn yn greiddiol i’n gwaith ac yn flaenoriaeth i ni.

“Y siaradwr gwadd yn ein diwrnod staff eleni oedd Mark Colbourne MBE. Enillodd Mark fedal aur yn y gemau Paralympaidd yn Llundain, a pwy a wyr – efallai bydd y beics yma yn gymorth i rywun o Wynedd ddatblygu i fod yn enillwr Paralympaidd yn y dyfodol.”

Gorchymyn gwahardd ar eiddo yng Nghaernarfon

04/12/2017

Rydym wedi llwyddo i gael gorchymyn gwahardd gyda phwer arestio sy’n gwahardd unigolyn o stadau Cilgoed a Penywern yn Coed Mawr, Bangor.

Yn dilyn nifer o gwynion am ymddygiad gwrth-gymdeithasol unigolyn penodol yn cynnwys niwsans swn a bygythiadau, penderfynodd CCG gymryd camau cyfreithlon er mwyn gwarchod trigolion rhag dioddef yn bellach.

Dywedodd Alan Davies, Swyddog Gwasanaethau Bro CCG: “Rydym wedi gweithio’n agos gyda trigolion i gael y gwaharddiad yma ac yn hapus iawn gyda chanlyniad yr achos. Bydd ein tenantiaid yn Coed Mawr yn cael seibiant o’r niwsans, a ni fydd yn raid iddynt deimlo yn ofnus yn eu cartref ei hunain.

“Gall ymddygiad gwrth-gymdeithasol gael effaith sylweddol ar fywydau tenantiaid a thrigolion lleol, a phan fydd cwynion yn cael eu gwneud, rydym yn eu cymryd o ddifri. Fel mae’r achos yma’n dangos, pan rydym yn ymwybodol o broblem fel hyn rydym yn cymryd camau priodol i ddelio gyda nhw.”

Dywedodd un o’r tystion yn yr achos: “Ni ddylai bobl orfod teimlo’n anghyfforddus ac yn ofnus yn eu cartref. Rydym yn fwy na hapus efo’r gefnogaeth a’r gwasanaeth wnaethom dderbyn gan staff CCG, ac mae’r sefyllfa yn llawer gwell erbyn hyn. Mi fyswn i’n annog tenantiaid eraill, neu bobl sy’n byw mewn tai preifat ar stadau CCG ac yn dioddef oherwydd ymddygiad gwrth-gymdeithasol i gysylltu gyda CCG – roeddent yn gefnogol iawn.”

Cafodd yr achos hwn ei gefnogi gan Heddlu Gogledd Cymru a bydd y gorchymyn gwaharddiad yn parhau mewn grym nes y bydd gorchymyn pellach gan y llys.

Tachwedd 2017

Ein gwaith da yn cael ei gydnabod gan yr RSPCA

30/11/2017

Mae ein gwaith da wedi cael ei gydnabod eleni eto yng ngwobrau Ôl-troed Lles Anifeiliaid Cymunedol (CAWF) RSPCA Cymru.

Derbyniodd CCG wobr efydd am ei gwaith ar y polisi anifeiliaid anwes, a’r defnydd da sy’n cael ei wneud o’r daflen wybodaeth sydd wedi ei gynhyrchu denantiaid ynglyn â sut i edrych ar ôl anifeiliaid anwes. Cafodd y gwaith ei adnabod fel enghraifft o ymarfer da gan yr RSPCA.

Dywedodd Geraint Jones, Rheolwr Gwasanaethau Bro CCG: “Cawsom ganmoliaeth eto eleni am gynnal y safonau wnaethom gyrraedd llynedd gyda ein taflenni gwybodaeth sy’n annog tenantiaid i fod yn gyfrifol ac ystyried y cyfrifoldebau o edrych ar ôl anifail anwes cyn cael un.

“Rydym yn annog tenantiaid i asesu pa mor addas yw ei cartref cyn cael anifail anwes. Rydym wedi gweld cynnydd mewn pobl yn cadw cwn mawr mewn fflatiau anaddas, ac rydym yn gweithio yn agos gyda swyddogion o’r RSPCA i fynd i’r afael â’r problemau hyn.”

Ychwanegodd Paul Smith, Rheolwr materion cyhoeddus RSPCA Cymru: “Mae RSPCA Cymru yn falch iawn o fod yn cydnabod 15 o sefydliadau ar draws Gymru fel rhan o’r cynllun CAWF eleni.

“Mae gwobrau CAWF yn adnabod yr ymarfer da ar draws y wlad, o fod yn gyrff sy’n delio gyda cwn coll i dai neu drwyddedu.

“Mae’r ffordd rydym yn trin ein anifeiliaid yn bwysig i bobl – ac prif bwrpas y gwobrau hyn yw pwysleisio pa mor bwysig ydi’r camau ymarferol a phendant mae cyrff yn gallu eu cymryd i wella lles anifeiliaid yn eu cymunedau lleol.

“Mae’n galonogol iawn gweld bod nifer o sefydliadau yn mynd tu hwnt i ofynion statudol i warchod anifeiliaid er gwaethaf amgylchiadau heriol. Bydd RSPCA Cymru yn parhau i weithio’n agos gyda sefydliadau yn y sector gyhoeddus i sicrhau bod lles anifieiliaid yn cael ei ystyried bob amser.”

Ehangu i Sir Ddinbych

22/11/2017

Mae adeilad rhestredig sy’n cynnig cartrefi cefnogol i bobl dros 55 oed yn Llanelwy wedi cael ei werthu i gymdeithas tai mwyaf Gogledd Cymru, CCG (Cartrefi Cymunedol Gwynedd).

Mae’r adeilad 46 uned, Yr Hen Balas, a fu unwaith yn gartref i Esgob Llanelwy, wedi cael ei werthu gan gymdeithas tai o Swydd Gaer, y Johnnie Johnson Housing Trust, i CCG.

Dyma’r symudiad cyntaf tu allan i Wynedd i CCG, sydd ar hyn o bryd yn rheoli 6300 o dai ar draws y sir. Yn cynnwys; 15 cynllun cysgodol, 317 uned a bron i 1000 o adeiladu un-llawr a fflatiau yn bwrpasol ar gyfer pobl dros 55 oed yng Ngwynedd.

Dywedodd Prif Weithredwr CCG, Ffrancon Williams: “Gyda’r galw cynyddol am dai fforddiadwy a chynaliadwy yng Nghymru, ac yn arbennig ymhlith poblogaeth sy’n heneiddio yng ngogledd Cymru, rydym yn falch iawn o fod yn prynu Yr Hen Balas.

“Mae rheoli tai o safon i bobl hyn yn un o brif gryfderau CCG a bydd hyn yn rhoi ni mewn lle da i ehangu a thyfu fel busnes. Rydym yn gwerthfawrogi’r berthynas sydd yn bodoli ar hyn o bryd rhwng y staff sydd yno a’r trigolion ac edrychwn mlaen at gadw a hyrwyddo hyn.”

Dywedodd Ian Thomson, Cyfarwyddwr Gweithredwr Asedau i JJ Housing Trust: “Rydym wrth ein boddau bod Yr Hen Balas yn parhau i fod mewn dwylo da i’r trigolion sy’n byw yno. Cawsom argraff hynod o dda o allu CCG yn y maes yma o reoli anheddau i bobl hyn. Yn enwedig felly eu dull cynhwysol a gweithgar o reoli. Mae eu Tîm Pobl Hyn a’r cydlynydd cynllun yn brofiadol iawn i gefnogi ein trigolion i fyw bywydau mor annibynnol â phosib yn eu cartrefi.”

Cyfle i denantiaid Cartrefi Cymunedol Gwynedd

21/11/2017

Mae cymdeithas dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn chwilio am denantiaid i fod yn aelodau o’i Bwrdd Rheoli.

Mae deuddeg aelod i’r Bwrdd; pedwar tenant, pedwar Cynghorydd a phedwar aelod annibynnol. Y Bwrdd sydd â chyfrifoldeb am osod blaenoriaethau CCG a gosod cyfeiriad strategol i’r gymdeithas.

Yn ôl Mark Jones, Cadeirydd y Bwrdd: “Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig sy’n awyddus i gyfrannu at y ffordd ‘rydym yn rhedeg y busnes. Mae’n gyfle gwych hefyd i unigolyn sydd am ddatblygu sgiliau a phrofiadau a chyfrannu at lwyddiannau pellach y gymdeithas flaengar hon.

“Mae’n bwysig ein bod ni yn denu gwaed newydd i’r Bwrdd yn rheolaidd a byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i gysylltu efo ni. Mae hon yn rôl allweddol ac yn ffordd i ddylanwadu ar y ffordd mae CCG yn daprau ei wasanaethau.”

I’r rhai sydd â diffyg profiad neu yn poeni am gostau teithio neu ofal plant – bydd CCG yn darparu hyfforddiant a chymorth.

Os ydych yn denant neu yn adnabod tenant fyddai yn hoffi’r cyfle ac y byddai’n gallu gwneud cyfraniad cadarnhaol i ddyfodol CCG cysylltwch â’r Tîm Trefn Llywodraethol ar 0300 123 8084 neu Llwyodraethu@ccgwynedd.org.uk

Hydref 2017

Cit newydd i dîm pêl-droed Cae Glyn

24/10/2017

Fel rhan o fudd cymunedol sy’n deillio o’n cytundeb i fuddsoddi £1.8 miliwn i wella 91 o gartrefi yn ardal Maesincla, Caernarfon, mae ein contractwr Wates wedi rhoi cyfraniad ariannol tuag at cit pêl-droed newydd i dîm lleol dan 8 oed Cae Glyn.

Dywedodd Phil Jones, hyfforddwr y tîm: ”Dw i’n ddiolchgar iawn i CCG ac i Wates am y cyfraniad hwn i noddi cit a tracsiwt hyfforddi’r holl dîm. Mae hyn yn sicrhau bod y bechgyn a’r merched sydd i gyd o ardal Caernarfon yn gwisgo run fath ar gyfer y gemau ac ar gyfer y sesiynau hyfforddiant sy’n galluogi nhw edych yn broffesiynol a chael teimlad o berthyn. Mae gweld y gwahaniaeth yn eu hyder ers cael y cit newydd yn gwneud fy ngwaith gwirfoddoli yn werth chweil.”

Mae CCG yn buddsoddi £30 miliwn rhwng 2015 – 20120 i wella cyflwr eu cartrefi. Un o’r prosiectau hyn yw cynllun gwerth £1.8 miliwn sydd wedi dechrau ar 19 o gartrefi yn Maesincla mis yma. Bydd y gwaith yn cynnwys gosod toeau newydd, ail-rendro allanol, gosod ffenestria drysau newydd ac insiwleiddio. Bydd y gwaith yn cael ei wneud gan gontractwyr Wates Living Space.

Trawsnewidiad fflatiau Hirael

16/10/2017

Mae’r gwaith gan gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) i drawsnewid 20 o fflatiau bychan i 15 fflat newydd yn Stryd Emund ac Ambrose bron wedi’i gwblhau gyda tenantiaid yn symud i fewn i’w cartrefi newydd mis yma.

Mae’r cynllun yn rhan o fuddsoddiad gwerth £1.5 miliwn gan y gymdeithas dai i adfywio ardal Hirael. Roedd y gwaith adfywio hefyd yn cynnwys datblygiad newydd o fflatiau Plas yr Wylan a gwblhawyd yn gynharach eleni.

Apwyntiwyd cwmni Anthony Dever o Sir Ddinbych i wneud y gwaith moderneiddio sylweddol ar ran CCG. Roedd y gwaith yn cynnwys, ail-ddyluniad, gosod systemau gwres a thrydanol newydd yn ogystal â gosod ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd gafodd eu gosod gan dîm trwsio mewnol CCG.

Cafodd agoriad swyddogol ei gynnal wythnos diwethaf, oedd yn gyfle i’r tenantiaid newydd, staff a’r gymunedol leol weld y trawsnewid dros eu hunain.

Dywedodd Mark Jones, Cadeirydd Bwrdd CCG: “Fel y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, ein prif bwrpas yw i ddarparu cartrefi cyfforddus a fforddiadwy i bobl. Rydym yn falch iawn o’r buddsoddiad hwn rydym wedi ei wneud i adfywio ardal Hirael.

“Pan gytunwyd i symud ymlaen gyda’r cynlluniau yn Stryd Edmund ac Ambrose, roedd bron i 200 o bobl ym Mangor ar y rhestr aros am fflat un ystafell wely a 140 o bobl yn aros am fflat dwy ystafell wely. Rydym yn falch o fod yn chwarae ein rhan mewn darparu tai ar gyfer pobl Bangor, ac roedd yn braf iawn gweld y gwahaniaeth fydd y cartrefi yma yn ei wneud i’r teuluoedd fydd yn symud i fewn.

“Mae’r cyfleoedd hyfforddiant, cyflogaeth a’r buddion cymunedol sydd wedi deillio o’r cynllun hwn hefyd yn galonogol iawn, gyda’r contractwr Anthony Dever yn mynd tu hwnt i’w targedau. Cafodd 160 wythnosau hyfforddiant eu rhoi i unigolion ac ar gyfer pob £1 gafodd ei wario ar y cynllun mae £2 wedi cael ei ail-fuddsoddi yn economi Cymru.

“Mae’n gyfnod cyffrous i ni yn CCG, wrth i ni barhau i dyfu ac adeiladu mwy o dai er mwyn sicrhau ein bod yn rhan o’r datrysiad o gynnig tai fforddiadwy o safon mewn ardaloedd ble mae’r angen yn uchel. Dw i’n dymuno pob hapusrwydd i’r tenantiaid newydd yn eu cartrefi newydd. ”

Ychwanegodd Sion Roberts, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Rheolaeth Eiddo CCG: “Dyma’r tro cyntaf i’n tîm Trwsio mewnol fod yn rhan o gwella mor sylweddol, a dw i’n falch iawn ohonynt – mae safon y gwaith yn siarad dros ei hun.

“Mae’r cynllun hwn yn dangos i’r holl dîm be allwn ni gyflawn, ac mae’n gam cyntaf tuag at gyflawni ein targed corfforaethol ar gyfer twf. Mae hefyd yn cynnig nifer o fuddion gwerth am arian i CCG, ac rydym yn gobeithio gweithio ar brosiectau eraill fel hyn y dyfodol.”

Gwella ein gwasanaeth i denantiaid Y Bala ac Abermaw

05/10/2017

Fel rhan o brosiect trawsnewid busnes Cartrefi Cymunedol Gwynedd, bydd dwy swyddfa lloeren newydd yn agor yn ardal Meirionnydd mis yma.

Bydd un swyddfa lloeren yn agor yn Cysgod y Coleg, Y Bala a’r llall yn agor yn Hafan Deg, Abermaw. CCG sydd yn berchen yr eiddo yma, ac mae dwy swyddfa bwrpasol wedi cael eu sefydlu yn y ddau leoliad.

Dywedodd Sion Hughes, Rheolwr Trawsnewid Busnes CCG: “Mae adolygu'r ffordd rydym yn gweithio a’r gwasanaethau rydym yn ei gynnig i’n tenantiaid yn rhan o’n prosiect trawsnewid busnes ehangach. Un elfen o’r gwaith ydi edrych ar leoliad ein swyddfeydd ar draws y sir.

“Mae agor dwy swyddfa lloeren yn ardal Meirionnydd yn gam positif i ni fel cwmni. Bydd yn golygu mwy o bresenoldeb yn y lleoliadau hyn ac yn gwella’r gefnogaeth wyneb i wyneb rydym yn gynnig i’n tenantiaid tra hefyd yn galluogi staff i weithio’n fwy effeithlon.”

Ychwanegodd Cynghorydd Abermaw, Gethin Glyn Williams: “Mae gan CCG 154 o gartrefi yn Abermaw, a mae eu penderfyniad i ddatblygu eu gwasanaeth drwy agor swyddfa lloeren yma yn Abermaw yn gam positif iawn. Rwyf yn croesawu’r penderfyniad yma fydd yn dod a’r berthynas rhwng landlord a tenantiaid yn agosach ac yn ei gwneud hi’n haws i drigolion y dref dderbyn gwasanaeth uniongyrchol gan staff.”

Os ydych chi’n denant ac eisiau gwneud apwyntiad i siarad gyda swyddog o CCG yn un o’r swyddfeydd newydd, cysylltwch ar 0300 123 8084 yn y lle cyntaf i drefnu apwyntiad.

Medi 2017

Datblygu ein gweithlu

29/09/2017

Mae’r gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Grwp Llandrillo Menai i ddatblygu a gwella sgiliau eu gweithlu trwsio.

Bu CCG yn cydweithio gyda CITB a Neath Port Talbot Homes i ddatblygu cymhwyster aml-grefft Lefel 3 ar gyfer y diwydiant. Mae datblygu a chael gweithlu aml-grefft yn cael ei weld fel y ffordd ymlaen ar gyfer Cymdeithasau Tai – yn darparu gwerth am arian drwy ddarparu gwasanaeth cynnal a chadw yn y ffordd mwyaf ymarferol, diwastraff ac effeithlon.

Nod y cymhwyster Adeiladu, Cynnal a Chadw, Aml-sgil Trwsio a Gweithrediadau Adnewyddu (BMMRRO) yw i ddatblygu sgiliau ymarferol mewn nifer o feysydd – ac i gael cymhwyster aml-grefft adnabyddus ar y diwedd. Mae hefyd yn galluogi myfyrwyr i ganolbwyntio ar nifer o fodiwlau gwahanol ac yn gallu cael ei deilwra i anghenion y cyflogwr.

Mae pedwar aelod o weithlu CCG wedi dechrau ar y cwrs lefel tri aml-grefft yn Coleg Llandrillo Menai, lle byddant yn dilyn y cwrs un-dydd am 18 mis.

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Mae meithrin a datblygu sgiliau’n fewnol yn bwysig iawn i ni fel cyflogwr. Drwy gynnig prentisiaethau i bobl ifanc a cynnig cyrsiau a chymwysterau i aelodau mwy profiadol o’r gweithlu, rydym nid yn unig yn buddsoddi yn nyfodol y cwmni, ond hefyd yn buddsoddi yn yr economi ehangach.

“Rydym yn falch iawn o fod yn cynnig y cyfle i aelodau o’n gweithlu ennill y cymhwyster aml-grefft hwn. Oherwydd natur y gwaith sy’n cael ei gyflawni gan ein tîm trwsio mae’n bwysig bod ni’n gallu datblygu ein gweithlu.

“Drwy weithio gyda Grwp Llandrillo Menai rydym yn gallu sicrhau ein bod yn datblygu sgiliau a profiadau’r gweithlu mewn nifer o wahanol feysydd er mwyn sicrhau bod ein tenantiaid yn derbyn gwasanaeth effeithlon.

Ychwanegodd Daryl Baxter, Aseswr gwaith Grwp Llandrillo Menai: “Mae hyn wedi bod yn gyfle gwych i’r coleg weithio mewn partneriaeth gyda busnesau lleol i roi’r sgiliau allweddol i bobl ar draws gogledd Cymru. O ganlyniad i lwyddiant y cwrs, rydym yn gobeithio ei gyflwyno ar raddfa fwy yn y dyfodol.”

Un o’r pedwar o weithwyr sy’n dilyn y cwrs yw Iwan Jones o Tywyn. Dechreuodd gyda CCG dwy flynedd dyn ôl fel prentis, ac mae erbyn hyn yn ei drydedd flwyddyn yn y coleg, dywedodd: “Be sy’n dda am y cwrs ydi mod i’n gallu defnyddio be dw i’n ddysgu yn y coleg yn fy ngwaith, a defnyddio be dw i’n ddysgu yn fy ngwaith y coleg. Dw i’n ddiolchgar iawn am y cyfle dw i wedi gael, mae wedi bod yn wych gallu dysgu amrywiaeth o sgiliau ar draws gwahanol feysydd, o waith coed i blymio a plastro. Dw i’n gobeithio y byddaf wedi fy nghymhwyso’n llawn flwyddyn nesaf.”

Os ydych yn fusnes neu yn gwmni sy’n meddwl y fyddech yn cael budd o’r cymhwyster aml-grefft, cysylltwch a Jennifer Jones yn Grwp Llandrillo Menai ar 01492 546666 am fwy o fanylion.

Ennill profiadau gwerthfawr dros yr haf

08/09/2017

Mae 18 person ifanc o Gaernarfon a Penygroes wedi bod yn cymryd rhan mewn cynllun sy’n cael ei redeg gan y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) i wella eu cymunedau dros yr haf.

Mae’r cynllun wardeiniaid ifanc, gafodd ei gynnal eleni mewn partneriaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru, yn brosiect unigryw sy’n rhoi’r cyfle i blant weithio gyda Warden Cymunedol CCG ar ei stadau i’w dysgu am y gwaith pwysig sy’n cael ei wneud yn ein cymunedau er mwyn eu gwneud yn lefydd braf a saff i fyw.

Mae’r cynllun wedi cael ei redeg ers wyth mlynedd, ac mae dros 120 o blant o’r ardaloedd hyn wedi cymryd rhan hyd yn hyn; Bangor, Dolgellau, Nefyn, Llanaelhaearn, Y Bala, Pwllheli, Blaenau Ffestiniog, Llanberis, Llanrug, Barmouth, Deiniolen, Bethesda, Caernarfon, Maesgeirchen, Talysarn, Llanllyfni a Penygroes.

Dywedodd Sarah Schofield, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a Chymunedau CCG: “Mae’r cynllun hwn yn rhoi cyfle gwych i blant ddysgu mwy am ein gwaith yn ein cymunedau yn ogystal a dysgu am fyd gwaith yng Ngwynedd. Pwrpas y cynllun wardeiniaid ifanc yw i roi gymaint o brofiadau a phosib i blant er mwyn eu hysbrydoli i feddwl am eu gyrfaoedd pan fyddan nhw’n gadael yr ysgol.

“Roedd y gweithgareddau yn cynnwys cwrs cymorth cyntaf, profiad o weithio gyda’r heddlu, sesiwn ar sut i gadw’n ddiogel yn y cartref gan Wasanaeth Tân Gogledd Cymru, ymweld â Gwasanaeth Ambiwlans Awyr maes awyr Caernarfon a Llys y Goron Caernarfon.

“Yn ogystal a gweithio gyda gwahanol bartneriaid, mae’r Wardeiniaid Ifanc wedi bod yn gweithio gyda Cynghorwyr lleol ar ein stadau yn plannu blodau a chasglu sbwriel. Mae’r sesiynau wedi rhoi cyfle i’r plant hefyd weld be sy’n mynd ymlaen yn eu hardaloedd lleol, a sut rydym yn cydweithio er mwyn yn gwneud ein cymunedau yn lefydd da i fyw.”

Ychwanegodd Yr Arolygydd Owain Llywellyn, Heddlu Gogledd Cymru: “Mae’r cynllun wardeiniaid ifanc yn rhoi cyfle gwych i swyddogion yr heddlu weithio gyda plant a phobl ifanc yn ein cymunedau, ac mae’n galonogol gweld nifer cynyddol yn cymryd rhan o flwyddyn y flwyddyn. Mae hwn yn gynllun gyda nifer o fuddion a dw i’n falch fod y plant wedi mwynhau’r gweithgareddau ac yn gobeithio bydd hyn yn adeiladu eu hyder i fod yn ddinasyddion da ar gyfer y dyfodol.”

Cymerodd criw o ddisgyblion blwyddyn saith o Benygroes a criw o blant blwyddyn pump o ardal Caernarfon ran yn y cynllun eleni. Bu’r ddau griw yn treulio o leiaf dau ddiwrnod yr wythnos gyda Wardeiniaid Cymunedol CCG dros y gwyliau. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys; ymweld â Pentre Peryglon, diwrnod gyda’r Gwasanaeth Tân a Heddlu Gogledd Cymru, ymweld ag Amgueddfa Lechi Cymru, Castell Caernarfon a llawer mwy. Derbyniodd y bobl ifanc dystysgrif ar ddiwedd y cynllun i ddiolch iddynt am eu gwaith.

Awst 2017

Staff CCG yn casglu arian i elusen

31/08/2017

Bu dros 20 aelod o staff y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn cymryd rhan mewn sialens gerdded ym mis Gorffennaf, gan gasglu £1250 at elusen Muscular Dystrophy.

Roedd Her Eryri yn sialens gerdded dros 3-diwrnod, gyda cerddwyr yn cerdded 100km ar hyd gwahanol lwybrau drwy Barc Cenedlaethol Eryri.

Llwyddodd pedwar aelod o staff i gerdded y tri diwrnod, gyda eraill yn cerdded diwrnod neu ddau. Roedd pob taith yn dechrau ac yn gorffen yn Betws-y-Coed.

Dywedodd Paul McGrady, Cyfarwyddwr Adnoddau CCG: “Rydym yn hynod o falch o fod yn cefnogi achos mor deilwng a Muscular Dystrophy, ac rydym yn falch iawn bod ein staff, eu ffrindiau a’u teuluoedd wedi casglu cymaint o arian ar gyfer yr elusen.

“Cafodd y penderfyniad i gefnogi elusen Muscular Dystrophy ei wneud gan aelod o staff sydd gan berthynas sydd gyda’r cyflwr. Un o’n amcanion fel cyflogwr yw i annog iechyd a lles aelodau o staff. Fe wnaeth CCG roi cefnogaeth llawn i’n staff i gymryd rhan yn y sialens, drwy dalu’r ffi mynediad er mwyn sicrhau bod cymaint o’n staff a phosib yn cael y cyfle i fwynhau awyr iach a golygfeydd godidog Eryri.

“Mae cefnogi aelodau bregus o’n cymunedau yn bwysig iawn i ni, ac hefyd i wneud be fedrwn ni i annog cymunedau cynaliadwy. Rydym yn gobeithio drwy ein gweithgareddau casglu arian y gallwn gyflawni hyn.”

Muscular Dystrophy yw’r elusen sy’n gweithio er mwyn yr 70,000 o bobl yn y Deyrnas Unedig sy’n byw gyda’r cyflwr gwywo cyhyr.

Mae dros 60 math o gyflyrau gwywo cyhyr. Maent yn achosi’r cyhyrau wanhau dros amser, sy’n arwain at anableddau cynyddol. Weithiau, mae’r cyflwr yn effeithio’r galon a’r ysgyfaint yn ogystal a’r cyhyrau, gyda nifer o’r cyflyrau yn lleihau disgwyliad oes.

Mae treialon clinigol ar gyfer rhai cyflyrau wedi dechrau, a’r gobaith yw y bydd rhain yn arwain at driniaethau ychwanegol yn cael eu cyflwyno er mwyn arafu effaith y cyflwr dinistriol.

Am fwy o fanylion am yr elusen ewch i: www.musculardystrophyuk.org

Noddwr newydd i Gynghrair Pêl-droed Gwynedd

14/08/2017

Mae gan Cynghrair Pêl-droed Gwynedd noddwyr newydd ar gyfer y dair blynedd nesaf. Bydd Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG), y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru yn noddi’r gynghrair am y dair blynedd nesaf, gan ddechrau’r cytundeb eleni ar gyfer tymor 2017/18.

Bydd y gynghrair yn cael ei hadnabod fel Cynghrair Pêl-Droed Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Dywedodd Dafydd Owen, Cadeirydd y Gynghrair: “Rydym wrth ein boddau bod cwmni mor flaengar a lleol â Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn mynd i fod yn brif noddwyr i’r gynghrair. Mae eu hymrwymiad ariannol yn help mawr i ni ddatblygu’r gynghrair sy’n darparu gweithgaredd cymdeithasol i nifer o bobl ifanc lleol.”

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Rydym yn falch iawn o fod yn cefnogi Cynghrair Pêl-droed Gwynedd dros y dair blynedd nesaf. Fel y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru gyda 6,300 o gartrefi ar draws y sir a dros 12,000 o denantiaid – maen bwysig iawn bod ni’n cefnogi datblygiad cymunedau llwyddiannus a chynaliadwy.

“Gyda 12 o dimau yn rhan o gynghrair pêl-droed Gwynedd, mae’n weithgaredd gyda nifer o fuddion cymdeithasol a iechyd, gyda nifer o unigolion a teuluoedd yn dilyn y timau trwy gydol y flwyddyn. Dw i’n dymuno’n dda i bob un o’r timau ar gyfer y tymor, ac yn edrych ymlaen at ddod i wylio ambell gêm yn ystod y tymor!”

Tai newydd i Groeslon

10/08/2017

Bydd gwaith gan y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) i adeiladu pump tŷ newydd yn Y Garreg, Groeslon yn dechrau mis yma.

W F Clayton, cwmni lleol o W F Clayton Fangor sydd yn adeiladu’r pum tŷ fforddiadwy dwy ystafell wely fydd ar gael ar rent cymdeithasol. Y gobaith yw y bydd y tai wedi’u cwblhau erbyn Haf 2018. Bydd y cartrefi yn yn effeithlonrwydd, ac yn cyrraedd safonau Diogelu Drwy Ddylunio a Thai am Byth.

Dywedodd Ian Atkinson, Cyfarwyddwr Asedau ac Isadeiledd: “Mae’n braf iawn gweld y gwaith ar y safle yma’n dechrau. Dyma ein prosiect adeiladu o’r newydd cyntaf yn ardal Caernarfon sydd yn rhan o’n cynllun ehangach i adeiladu cannoedd o dai newydd ar draws y sir dros blynedd nesaf.

“Mae parhau i gynnig cartrefi cymdeithasol fforddiadwy o safon uchel i bobl leol a fyddai fel arall yn cael trafferth cael tŷ yn flaenoriaeth i ni fel y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru a bydd y tai yma yn ateb y galw cynyddol yn ardal Arfon.

“Drwy benodi cwmni lleol o Fangor mae’n sicrhau bod y gwariant yn cael ei gadw’n lleol ac yn dod a nifer o fuddion economaidd ehangach i’r ardal. Mae’n braf ein bod yn gallu cadw’r budd yn lleol o fewn y sir fel hyn.”

Ychwanegodd Paul Williams, Cyfarwyddwr cwmni W F Clayton: “Rydym yn falch iawn o fod wedi derbyn y cytundeb yma gan CCG, ac yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth gyda nhw am y tro cyntaf drwy ddarparu cartrefi modern ac effeithlon o safon i bobl ardal Arfon.

“Fel cwmni lleol, bydd y cytundeb yma yn sicr yn cael effaith bositif ar yr economi drwy gyflogi gweithwyr lleol a defnyddio cyflenwyr a chontractwyr lleol. Byddwn hefyd yn cydweithio gyda CCG er mwyn cynnig cyfleoedd prentisiaeth i bobl ifanc o’r ardal.”

Mae cynllun sydd werth dros £700,000 yn cael ei gyllido gan CCG a grant Llywodraeth Cymru. Mae cwmni lleol o Gaernarfon, Wakemans wedi cael eu penodi fel asiant rheoli.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cofrestru eich diddordeb ar gyfer y tai newydd, cysylltwch â Thîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100.

Gorffennaf 2017

Cartrefi Cymunedol Gwynedd ar faes yr Eisteddfod

26/07/2017

Bydd gan y Gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) stondin ar faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn yn Bodedern eleni, rhwng 4-12 Awst.

Bydd gweithgareddau’r wythnos yn cynnwys; lansiad ymgyrch ‘Fy nghartref, Fy nghymuned’, hybu tai fforddiadwy ac adeiladu o’r newydd, cyfle i drafod cyfleon gwaith a chyfleon i gyflenwyr lleol gyda CCG yn ogystal a chyngor ar sut i leihau biliau ynni a gweithgareddau hwyliog i blant.

Ar y dydd Iau, bydd bardd plant Cymru, Anni Llyn yn cynnal gweithdy ar y thema ‘Fy nghartref, Fy nghymuned’ i blant rhwng 2-3pm. Bydd cyfle hefyd i blant gael paentio wyneb dydd Mercher a dydd Gwener rhwng 1-3pm a bydd gennym nifer o gemau hwyliog i blant, cyfle i wneud gwaith celf ac adeiladu ty allan o bren.

Dywedodd Delyth Lloyd, Pennaeth Cyfathrebu CCG: “Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at wythnos yr Eisteddfod. Mae’n argoeli i fod yn wythnos wych, llawn o hwyl ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein tenantiaid, partneriaid, ac yn wir, bobl o bob cwr o Gymru i’n stondin i ddysgu mwy am y gwaith da sy’n cael ei gyflawni gennym ar draws Gwynedd.

“Bydd y dydd Llun yn ddiwrnod cyffrous wrth i lawnsio ein ymgyrch ‘Fy nghartref, Fy nghymuned’. Rydym wedi bod yn casglu nifer o straeon a hen luniau o’n stadau dros y misoedd diwethaf a bydd gennym arddangosfa ddigidol yn dangos y straeon a'r lluniau ar y stondin dydd Llun.

“Rydym hefyd yn gwneud apêl i’n tenantiaid a bobl sy’n byw mewn tai preifat ar ein stadau ddod atom i rannu hen luniau a hanesion difyr sy’n deillio nôl i cyn yr ail ryfel byd, yn ystod ac ar ôl – pryd adeiladwyd y mwyafrif o’n tai.

“Yn ddiweddar daeth ein gweithwyr o hyd i ddarn o bren wrth godi hen lawr yn un o’n tai yn Gerddi Penlon, Bangor. Roedd dyn o’r enw Will Davies o Fethesda wedi llofnodi’r pren a chofnodi’r dyddiad 1926 (pan adeiladwyd y tai). Hoffem wneud apêl i bobl, o ardal Fethesda yn enwedig, oeddech chi’n adnabod Mr Davies neu yn perthyn iddo, neu efallai yn adnabod rywun arall oedd yn gweithio i’r cwmni wnaeth adeiladu’r tai? Cysylltwch a ni neu dewch i’n gweld ar Faes yr Eisteddfod!

“Ar y dydd Mawrth bydd ein Prif Weithredwr Ffrancon William yn cymryd rhan mewn sesiwn arbennig ar stondin grwp Cynefin rhwng 11am – 1pm sydd wedi ei drefnu gan gorff Cartrefi Cymunedol Cymru. Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar sut gall y sector dai fynd i’r afael sialensiau sy’n wynebu cymunedau cefn gwlad yn 20136 a pwy ydi’r partneriaid mae’r sector angen eu hadnabod i weithio gyda er mwyn cyflawni gweledigaeth y sector dai yng Nghymru. Bydd panel arbennig o westai yn cymryd rhan yn y drafodaeth sydd yn agored i bawb.

“Os ydych draw ar y maes cofiwch ddod i ddweud helo, bydd gennym rywbeth ar ddant bawb ar y stondin drwy gydol yr wythnos.”

Bydd CCG wedi ei lleoli ar stondin 521 a 522 ac ar agor rhwng 10am – 6pm bob dydd.

Canmoliaeth uchel i’n Tîm Cyllid

18/07/2017

Mae’r gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi derbyn canmoliaeth uchel mewn seremoni diweddar HANA – Gwobrau Cyfrifeg Cenedlaethol y sector dai.

Roedd tîm cyllid CCG wedi cael eu henwebu yn y categori effeithlonrwydd a gwerth ac arian, ac derbyniodd y tîm ganmoliaeth uchel mewn seremoni yn Llundain wythnos diwethaf.

Mae’r gwobrau HANA yn y brif seremoni gwobrwyo yng nghalendr cyllid y sector dai, ac yn adnabod rhagoriaeth o fewn y sector dai.

Dywedodd Paul McGrady, Cyfarwyddwr Adnoddau CCG: “Roeddem yn falch iawn o dderbyn yr wobr “Canmoliaeth Uchel” yn seremoni HANA. Roedd y seremoni wedi ei frandio fel “Arwyr Cyllid ar y Blaen”, a derbyniodd y gwobrau nifer uchel iawn o geisiadau o safon uchel iawn. Rydym yn hynod o falch fod ein hymdrechion wedi cael eu cydnabod.

“Mae sicrhau gwerth am arian yn un o amcanion craidd ein cynllun corfforaethol, ac felly roedd yn braf iawn gweld staff CCG yn gyffredinol a’r tim Cyllid yn benodol yn cael clôd am eu gwaith parhaus yn y maes yma. Mae ein arbedion effeithlonrwydd wedi ein galluogi i ail-fuddsoddi yn y busnes, ac i adeiladu tai newydd ar gyfer bobl yng Ngwynedd sydd wir angen tai cymdeithasol fforddiadwy. Rydym hefyd yn gallu defnyddio’r arian i well cyflwr ein tai presennol.”

Llys Buddug, Caernarfon

16/07/2017

Yn dilyn achos o dân yn un o'n eiddo yn Llys Buddug, Caernarfon bore ddoe rydym yn falch iawn o ddeall na fu i neb gael anaf. Mae ein staff wedi ymweld â'r safle ac rydym ar hyn o bryd yn ymchwilio i achos y tân.

Annog ein tenantiaid i ailgylchu

13/07/2017

Mae’r gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi buddsoddi £8,000 i osod pum ardal newydd i gadw biniau gwastraff ac ailgylchu yn Llys Dyfrig, Llys Arthur a Llys Bedwyr yn Tan y Bryn, Bangor i wella’r ddarpariaeth o lefydd addas i gadw biniau ac i annog pobl i ailgylchu.

Bu CCG yn gweithio mewn partneriaeth Cyngor Gwynedd, oedd wedi amlygu’r angen i gyflwyno strategaeth gwastraff ac ailgylchu ar gyfer Tan y Bryn. Yn ogystal â chreu ardaloedd newydd ar gyfer y biniau, mae nifer o finiau ailgylchu newydd wedi cael eu gosod er mwyn annog tenantiaid i ailgylchu gwastraff a lleihau faint o wastraff sy’n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi. Cafodd y biniau newydd eu dosbarthu i’r safleoedd unwaith roedd y gwaith wedi ei gwblhau.

“Penderfynom ddarparu ardaloedd cyfleus i’r biniau gael eu cadw’n daclus, a hefyd gweithio yn agos gyda tîm gwastraff ac ailgylchu Cyngor Gwynedd i ddarparu biniau mwy, fyddai’n lleihau’r risg o finiau’n cael eu chwythu i ffwrdd mewn gwyntoedd cryd, ac i leihau’r nifer o finiau yn Llys Arthur a Llys Dyfrig. Oherwydd bod cymaint o finiau ar y ddau safle roedd yr ardal yn edrych yn flêr ac yn denu pobl i dipio’n slei bach, ac yn creu costau ychwanegol i CCG o ran eu gwaredu.

Dywedodd Alan Davies, Swyddog Gwasanaethau Bro CCG yn ardal Bangor: “Rydym wedi cael nifer o broblemau gyda gwastraff ac ailgylchu yn ardal Tan y Bryn, gyda biniau yn cael eu chwythu yn y gwynt, yn enwedig yn ystod y gaeaf, yn achosi blerwch a llanast; roedd yn rhaid i bethau newid.

“Mae lleoliad y biniau yn Llys Arthur hefyd wedi cael ei newid, am nifer o flynyddoedd roedd yn rhaid i’n contractwyr sy’n glanhau’r adeilad gario 12 bin i lawr grisiau i’r brif ffordd ar ddiwrnod casglu ac yna mynd a nhw nôl ar ôl i’r gwastraff gael ei gasglu. Rydym wedi ail-leoli’r man casglu a chyflwyno biniau mawr sy’n golygu na fydd raid i’r glanhawr symud y biniau a sicrhau bod gan bawb fynediad hawdd iddynt o fewn pellter cerdded agos.

“Rwyf yn falch o ddweud bod ni wedi gweld gostyngiad yn syth yn y gwastraff oedd yn cael ei adael yn yr ardaloedd hyn ers i’r gwaith gael ei gwblhau.”

Yn ôl i'r top