Newidiadau i fudd-dal

Cafodd y Ddeddf Diwygio Lles ei basio gan y Llywodraeth ac mae’n cyflwyno nifer o newidiadau i’r system budd-daliadau.

Credyd Cynhwysol

Dros y misoedd nesaf bydd Credyd Cynhwysol yn disodli’r budd-daliadau canlynol:

  • lwfans ceisio gwaith
  • lwfans cyflogaeth a chymorth
  • cymhorthdal incwm
  • credyd treth plant
  • credyd treth gwaith
  • budd-dal tai

Bydd eich taliad credyd cynhwysol yn cael ei dalu i chi yn fisol a bydd yn cynnwys eich rent. Rydych angen gwneud trefniadau gyda ni i sefydlu debyd uniongyrchol i dalu eich rent.

Am fwy o fanylion cliciwch yma.

Os ydych chi’n poeni neu yn ansicr os fyddwch chi’n cael eich effeithio cysylltwch â aelod o’n Tîm Rhent ar 0300 123 8084.


Tan Feddiannu / Treth llofft

Bydd teuluoedd oedran gweithio sy’n tan feddiannu yn ei cartref ac yn derbyn budd-dal tai gyda ystafell sbâr yn eu cartref yn derbyn toriad i’w budd-dal.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.


Y cap budd-daliadau

Mae Llywodraeth y DU wedi gosod cyfyngiad ar faint o arian gall deulu dderbyn mewn budd-dal.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.


Taliadau Tai Dewisol (DHP)

Mae pob Awdurdod Lleol yn derbyn swm o arian pob blwyddyn i helpu pobl sy’n derbyn budd-dal tai ond yn cael trafferth i dalu eu rhent. Gelwir y pot yma yn Taliadau Tai Dewisol. Y Cyngor sy’n gyfrifol am rannu’r arian hwn a phenderfynu faint fyddwch yn dderbyn ac am ba hyd – maent yn asesu bob cais yn unigol.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Yn ôl i'r top