Newyddion

Oes gennych chi ddiddordeb mewn eiddo fforddiadwy yn Llay?
18/03/19
Rydym yn edrych ar y posibilrwydd o ddatblygu unedau fforddiadwy yn Llay, Wrecsam...

darllen mwy

Gyrfaoedd

Gweithio i CCG

Fel pob darparwr tai cymdeithasol, rhaid i Gartrefi Cymunedol Gwynedd wynebu byd sy’n newid yn gyflym ac amgylchiadau heriol. Rydym yn gorff newydd gyda chynlluniau uchelgeisiol ac mae’n hanfodol bwysig ein bod yn penodi pobl effeithiol i’n timau. Rydym angen unigolion ar bob lefel gyda’r profiad, hyder, egni a sgiliau er mwyn cyflawni ein gweledigaeth a’n hamcanion.

Os ydych yn chwilio am gyfle i gyfrannu at gorff creadigol ac uchelgeisiol, ac os gallwch ein helpu i ddarparu gwasanaethau rhagorol i’n tenantiaid, rydym yn awyddus i glywed gennych.

Swyddi

DIRPRWY BRIF WEITHREDWR

DIRPRWY BRIF WEITHREDWR

Cyflog: £105k y flwyddyn
Cytundeb: Llawn Amser
Lleoliad:

Gogledd Cymru

Swydd Ddisgrifiad:
Dirprwy Brif Weithredwr
Dyddiad Cau: 17:00 Dydd Gwener 26 Ebrill 2019
Dyddiad Cyfweliad: Cyfweliadau Rhagarweiniol 16+17 Mai 2019
Buddion:

Lwfans Car: 10% o’r cyflog fel lwfans car

Pensiwn: Mae CCG yn darparu cofrestru awtomatig i’r Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol neu optio allan i’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Gwyliau: 30 diwrnod o wyliau blynyddol, yn cynyddu gan 1 diwrnod ychwanegol bob blwyddyn, hyd at fwyafswm o 35 diwrnod ar ôl 5 mlynedd, hefyd Gwyliau Banc statudol

Cynlluniau iechyd: Yswiriant Gofal Iechyd Preifat

Buddiannau Ffordd o Fyw: Gweithio hyblyg, swyddfeydd modern mewn amgylchedd braf; oriau gweithio hyblyg; te, coffi, dŵr a ffrwythau am ddim

Opsiynau Aberthu Cyflog: Cynllun Beicio i’r Gwaith a TechSave (ar gyfer iPads, ffonau symudol ayb.)

Aelodaeth: Telir aelodaeth i un corff proffesiynol bob blwyddyn.

Sut i Ymgeisio: Dylech ymgeisio am y swydd hon drwy wefan GatenbySanderson a dilyn y cyfarwyddiadau yno.

I ymgeisio am y swydd, bydd angen i chi gyflwyno:

 • CV sy’n dangos hanes eich gyrfa, gyda chyfrifoldebau a chyflawniadau
 • Datganiad personol sy’n dangos sut rydych yn bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, mewn dim mwy na thair ochr
 • Manylion dau ganolwr y gallem gysylltu â nhw wrth dynnu’r rhestr fer (gyda’ch caniatâd)

Gwnewch yn siŵr hefyd eich bod wedi llenwi a chyflwyno’r ffurflen monitro cyfle cyfartal sydd ar y safle. Bydd yr wybodaeth ar y ffurflen hon yn cael ei thrin yn gyfrinachol a’i defnyddio at ddibenion ystadegol yn unig. Ni fydd y ffurflen yn cael ei thrin fel rhan o’ch cais.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 5:00pm dydd Gwener 26 Ebrill 2019

Mae’r adran Sut i Wneud Cais ar y wefan yn rhoi cyfarwyddiadau clir, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses ymgeisio, neu os ydych yn cael trafferthion yn lanlwytho’ch cais, mae croeso i chi ffonio tîm GatenbySanderson ar 020 7426 3960.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am unrhyw agwedd o’r broses benodi, angen gwybodaeth ychwanegol neu’n dymuno cael trafodaeth anffurfiol a chyfrinachol, yna bydd Nick Roberts (07393 013697) neu Tim Hills (07393 011130) yn GatenbySanderson yn hapus i gymryd eich galwad.

Bydd GatenbySanderson yn parchu preifatrwydd unrhyw ymholiad cychwynnol neu fynegiant o ddiddordeb yn y swydd hon, p’un ai’n ffurfiol neu’n anffurfiol.


Cyfarwyddwr Cyllid


Cyflog:£77,000 y flwyddyn
Cytundeb:Llawn Amser
Lleoliad:

Gogledd Cymru

Swydd Ddisgrifiad:
Cyfarwyddwr Cyllid
Dyddiad Cau:17:00 Dydd Gwener 3 Mai 2019
Dyddiad Cyfweliad:Cyfweliadau Rhagarweiniol 22+23 Mai 2019
Buddion:

Lwfans Car: 10% o’r cyflog fel lwfans car

Pensiwn: Mae CCG yn darparu cofrestru awtomatig i’r Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol neu optio allan i’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Gwyliau: 30 diwrnod o wyliau blynyddol, yn cynyddu gan 1 diwrnod ychwanegol bob blwyddyn, hyd at fwyafswm o 35 diwrnod ar ôl 5 mlynedd, hefyd Gwyliau Banc statudol

Cynlluniau iechyd: Yswiriant Gofal Iechyd Preifat

Buddiannau Ffordd o Fyw: Gweithio hyblyg, swyddfeydd modern mewn amgylchedd braf; oriau gweithio hyblyg; te, coffi, dŵr a ffrwythau am ddim

Opsiynau Aberthu Cyflog: Cynllun Beicio i’r Gwaith a TechSave (ar gyfer iPads, ffonau symudol ayb.)

Aelodaeth: Telir aelodaeth i un corff proffesiynol bob blwyddyn.

Sut i Ymgeisio:Dylech ymgeisio am y swydd hon drwy wefan GatenbySanderson a dilyn y cyfarwyddiadau yno.

I ymgeisio am y swydd, bydd angen i chi gyflwyno:

 • CV sy’n dangos hanes eich gyrfa, gyda chyfrifoldebau a chyflawniadau
 • Datganiad personol sy’n dangos sut rydych yn bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, mewn dim mwy na thair ochr
 • Manylion dau ganolwr y gallem gysylltu â nhw wrth dynnu’r rhestr fer (gyda’ch caniatâd)

Gwnewch yn siŵr hefyd eich bod wedi llenwi a chyflwyno’r ffurflen monitro cyfle cyfartal sydd ar y safle. Bydd yr wybodaeth ar y ffurflen hon yn cael ei thrin yn gyfrinachol a’i defnyddio at ddibenion ystadegol yn unig. Ni fydd y ffurflen yn cael ei thrin fel rhan o’ch cais.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 5:00pm dydd Gwener 3 Mai 2019

Mae’r adran Sut i Wneud Cais ar y wefan yn rhoi cyfarwyddiadau clir, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses ymgeisio, neu os ydych yn cael trafferthion yn lanlwytho’ch cais, mae croeso i chi ffonio tîm GatenbySanderson ar 020 7426 3960.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am unrhyw agwedd o’r broses benodi, angen gwybodaeth ychwanegol neu’n dymuno cael trafodaeth anffurfiol a chyfrinachol, yna bydd Nick Roberts (07393 013697) neu Tim Hills (07393 011130) yn GatenbySanderson yn hapus i gymryd eich galwad.

Bydd GatenbySanderson yn parchu preifatrwydd unrhyw ymholiad cychwynnol neu fynegiant o ddiddordeb yn y swydd hon, p’un ai’n ffurfiol neu’n anffurfiol.


Syrfewr Datblygu - Adeiladau o'r Newydd


Cyflog:

£32,082 - £34,563 y flwyddyn

Cytundeb:Llawn Amser / Parhaol
Lleoliad:Bangor
Swydd Ddisgrifiad:

Syrfewr Datblygu Adeiladau o'r Newydd

Dyddiad Cau:Hanner dydd, dydd Iau, 2 Mai 2019
Dyddiad Cyfweld:I'w gadarnhau

Clerc Gwaith Adeiladau o'r Newydd


Cyflog:

£26,050 - £28,898 y flwyddyn

Cytundeb:Llawn Amser / Parhaol
Lleoliad:Bangor
Swydd Ddisgrifiad:

Clerc Gwaith (Adeiladu o'r Newydd)

Dyddiad Cau:Hanner dydd, dydd Iau, 2 Mai 2019
Dyddiad Cyfweld:I'w gadarnhau
Gwyliau blynyddolYn cychwyn o 21 diwrnod i 30 diwrnod. Ar ôl bob blwyddyn o wasanaeth parhaus, mi fydd gwyliau blynyddol yn cynyddu o 1 diwrnod ychwanegol hyd at 5 mlynedd. Ar gyfer swyddi aml sgil, 5 diwrnod ychwanegol ôl 5 mlynedd o wasanaeth.

Oriau fflecsiOriau gwaith wythnos safonol yw 37 awr yr wythnos, Dydd Llun i Ddydd Gwener. Mae yna system amser fflecsi ar gael mewn rhai swyddi.

Cynlluniau pensiwn Aelodaeth o gynllun pensiwn - Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL). www.gwyneddpensionfund.org.uk neu The Pensions Trust (TPT) www.tpt.org.uk.

Cymorth i adleoliYn ddarostyngedig i griteria.

Tâl salwch y cwmniCychwyn ar un mis o dâl llawn gan gynyddu gyda gwasanaeth i chwe mis o dâl llawn a chwe mis o hanner tâl ar ôl chwe blynedd.

Tâl aelodaeth broffesiynolUn tanysgrifiad y flwyddyn.

Cynllun disgownt i staffAelodaeth am ddim i PERKS - Talebau gostyngiadau siopau, cynigion arbennig, diwrnodau allan a thocynnau gostyngedig www.healthshieldperks.co.uk.

Travis Perkins Arbediad hyd at 20% gan fasnachwyr adeiladu Travis Perkins.

Cynllun Beicio i'r GwaithArbed hyd at 42% ar gost beic ac offer newydd sbon. www.bike2workscheme.co.uk.

Talebau gofal plantRhoi arbedion ar dreth bersonol a chyfraniadau YG drwy gynllun aberthu cyflog. Ar gael i holl weithwyr sy'n rhieni neu'n warcheidwad. www.childcarevouchersdiret.co.uk.

Mwy o dâl mamolaeth/ mabwysiadu90% o gyflog am y chew wythnos cyntaf a 50% o gyflog am y 33 wythnos ganlynol (yn ddarostyngedig i griteria a fanylir yn y Polisi Absenoldeb a Thâl Mamolaeth).

Gofal iechydMynediad am ddim i gynllun gofal iechyd Healthshield. Gall aelodau hawlio arian yn ôl am driniaethau gofal iechyd hyd at derfyn y budd blynyddol y maent yn ei ddewis. www.healthshield.co.uk.

Iechyd galwedigaethol / llesCefnogi cyd-weithwyr sydd ag unrhyw faterion iechyd neu les. Cwnsela cyfrinachol am ddim.

Aelodaeth ratach i'r gampfa a dosbarthiadau ffitrwyddDisgownt corfforaethol ar gael mewn rhai campfeydd lleol. H.A.B.I.T - dosbarthiadau ffitrwydd dyddiol i bawb yn Ty Menai - 30% gostyngiad ar dâl aelodaeth misol.

Undeb Credyd Gogledd Cymru Cyfle i agor tyfwr arian ABC ar gyfer gwneud didyniadau cyflog i gyfrif cynilo. Benthyciadau ar gael hefyd.

Gweithgareddau Gwasanaeth CyhoeddusAmser i ffwrdd gyda thâl ar gyfer gweithgareddau gwasanaeth cyhoeddus penodol megis Gwasanaethu ar Reithgor.


Dyletswyddau ychwanegol£20 yn fwy o gyflog ar gyfer rhai sydd wedi hyfforddi mewn cymorth cyntaf a marshals tân.

Parcio am ddim neu barcio rhatachParcio am ddim yn y rhan fwyaf o swyddfeydd a gostyngiad ym meysydd parcio Cyngor Gwynedd.


Buddion eraillAnwythiad Corfforaethol, cynhadledd staff blynyddol, cyfleoedd hyfforddi a datblygu, te a choffi am ddim, diwrnod ffrwythau.

Lawrlwythwch y Pecyn Buddion Staff isod:

Pecyn Buddion Staff

Lawrlwythwch y ffurflen gais yn ogystal a'r ffurflen monitro cyfle cyfartal gan nodi’n glir sut y byddwch yn cyrraedd anghenion y swydd a pham fod gennych ddiddordeb yn y swydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os hoffech sgwrs anffurfiol am unrhyw un o’r swyddi, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni ar 01248 677221.

Dychwelwch eich ffurflen gais a’r ffurflen monitro cydradoldeb wedi eu cwblhau i:

Adnoddau Dynol
Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Tŷ Coch
Llys y Dderwen
Parc Menai
Bangor
LL57 4BL

neu e-bostiwch at recriwtio@ccgwynedd.org.uk

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.

Os ydych yn cael trafferth llenwi'r ffurflen gais mae'n bosib i chi ein ebostio am ffurflen gais ar ffurf wahanol.

Application Form

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

Fframwaith Cynllun Iaith Gymraeg

Hysbysiad Preifatrwydd AD CCG

Mae gan CCG bolisi cydraddoldeb sy’n seiliedig ar yr egwyddor bod gan bawb sy’n ceisio am wasanaeth neu'n ymgeisio am swydd yr hawl i gyfle cyfartal. Mae hyn yn berthnasol waeth beth yw eu:

 • oed
 • rhyw (gan gynnwys newid rhyw)
 • tuedd rhywiol
 • statws priodasol/partneriaeth sifil
 • dosbarth mewn cymdeithas
 • anabledd
 • beichiogrwydd neu famolaeth
 • hil
 • lliw
 • crefydd a chred
 • cenedligrwydd
 • tarddiad ethnig neu genhedlig
 • iaith

Am gopi or polisi cysylltwch â’r tîm Adnoddau Dynol ar 0300 123 8084.

Lawrlwythwch ein ffurflen monitro cyfle cyfartal isod:

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

Fframwaith ar gyfer dynodi lefel ieithyddol ymgeiswyr am swydd

Rhai dulliau o ddefnyddio Y Gymraeg yn CCG

Siarad anffurfiol (ee. mewn swyddfa)

Lefel 1 Yn gallu dweud enwau llefydd/ enwau cyntaf Cymraeg neu arwyddion Cymraeg yn gywir. Yn gallu adnabod adrannau / lleoliadau yn Gymraeg Yn gallu cyfarch a chyflwyno eraill yn Gymraeg

Yn gallu dangos cwrteisi ieithyddol drwy agor a chau sgwrs. Yn gallu rhoi a derbyn manylion personol. Yn gallu dweud enwau llefydd/enwau personol neu arwyddion Cymraeg yn gywir

Yn gallu cyfarch yn ddwyieithog. Yn gallu cyfarch ymwelwyr a chaniatáu dewis iaith

Lefel 2 Yn gallu deall hanfodion sgwrs yn Gymraeg. Yn gallu cyfleu gwybodaeth elfennol e.e. gweinyddu syml neu dasgau bob dydd

Yn gallu deall hanfodion cais gan y cyhoedd ac ymateb i geisiadau syml. Yn gallu rhoi a derbyn cyfarwyddyd

Yn gallu deall cais am gymorth ac ymateb yn Gymraeg i geisiadau syml. Yn gallu defnyddio'r Gymraeg wrth drosglwyddo galwadau

Lefel 3 Yn gallu deall llawer yn y swyddfa neu mewn cyfarfodydd. Yn gallu derbyn a throsglwyddo negeseuon sydd angen sylw yn ystod diwrnod gwaith arferol

Yn gallu sgwrsio yn rhannol yn Gymraeg ond yn troi i'r Saesneg wrth drafod neu roi gwybodaeth fanwl. Yn gallu disgrifio pobl a lleoliadau

Yn gallu ymateb i ymholiadau cyffredinol dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Yn gallu cymryd manylion neu nodiadau o wrando ar sgwrs

Lefel 4 Yn gallu cyfrannu yn effeithiol i gyfarfodydd o fewn eu maes gwaith eu hunain yn ogystal â dadlau o blaid neu yn erbyn achos

Yn gallu delio gyda’r cyhoedd yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd yn Gymraeg ond yn troi i’r Saesneg wrth ddefnyddio terminoleg dechnegol

Yn gallu delio’n effeithiol gydag ymholiadau. Yn gallu deall pobl sy’n siarad mewn gwahanol dafodieithoedd

Lefel 5 Yn gallu cyfweld ymgeiswyr Cymraeg eu hiaith am swyddi yn ogystal ag asesu pa mor addas ydynt

Yn gallu delio’n effeithiol gydag ymholiadau cymhleth gan y cyhoedd neu ddelio gyda gwrthdaro yn Gymraeg. Yn gallu cyfweld neu holi yn Gymraeg wrth gynnal ymchwiliad

Yn gallu delio gydag ymholiadau neu gwynion cymhleth neu sensitif gan y cyhoedd a delio’n hyderus â chwestiynau ymosodol

Siarad ffurfiol (ee. Mewn cyfarfodydd)

Lefel 1 Yn gallu cychwyn a gorffen cyfarfod ynghyd â chyfarch aelodau yn ddwyieithog
Lefel 2 Yn gallu cyflwyno eich hun ac eraill trwy ddefnyddio enw, swydd a lleoliad / Sefydliad. Yn gallu cyfrannu i gyfarfod yn rhannol yn Gymraeg
Lefel 3 Yn gallu sgwrsio neu gyflwyno yn rhannol Gymraeg gan droi at y Saesneg wrth drafod manylion busnes craidd, wrth ateb cwestiynau neu wrth ddefnyddio gwybodaeth gymhleth

Lefel 4 Yn gallu cadeirio cyfarfod ac ymateb i gwestiynau Cymraeg. Yn gallu disgrifio sefyllfa neu ddigwyddiad yn Gymraeg, ond yn troi at y Saesneg am dermau technegol

Lefel 5 Yn gallu ateb cwestiynau cymhleth neu ymosodol yn Gymraeg gan gynnwys defnyddio gwybodaeth arbenigol

Ysgrifennu

Lefel 1 Yn gallu ysgrifennu cais arferol syml i gydweithwyr, megis "Ga’ i …. os gwelwch yn dda?"

Lefel 2 Yn gallu ysgrifennu nodyn byr o gais i gydweithiwr neu gyswllt allanol

Lefel 3 Yn gallu ysgrifennu memo mewnol neu negeseuon e-bost anffurfiol, a delio gyda cheisiadau bob dydd

Lefel 4 Yn gallu ysgrifennu llythyrau busnes, negeseuon a phosteri ar gyfer cwsmeriaid allanol gyda chymorth golygyddol

Lefel 5 Yn gallu ysgrifennu adroddiadau a chyflwyniadau a chymryd cofnodion llawn a chywir yn ystod cyfarfodydd
Yn ôl i'r top