Gofalu am eich cartref

Trwsio, cynnal a chadw

Sut i gysylltu er mwyn gwneud cais am waith trwsio

Dros y Ffôn
Rhwng 8.00am a 6.00pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener, ffoniwch - 0300 1238084. Ym mhen arall y ffôn bydd Cydlynydd Gwaith Atgyweirio.

Tu allan i'r oriau 8.00am tan 6.00pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener, derbynnir galwadau brys yn unig ar yr un rhif, sef 0300 1238084. Bydd swyddog argyfwng wrth law i helpu ym mhen arall y ffôn.


Trwy e-bost
Gellwch wneud cais am waith atgyweirio drwy anfon e-bost i'r cyfeiriad canlynol trwsio@ccgwynedd.org.uk

Gwneweh yn siwr eich bod yn cynnwys natur y broblem, manylion yr eiddo a manylion cysylltu (enw a rhif ffôn) yn eich e-bost.


Trwy Lythyr
Gallwch wneud cais am waith atgyweirio drwy ysgrifennu at:

Trwsio, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, PO Box 206, Bangor, Gwynedd, LL57 9DS.

Pan fyddwch yn adrodd am waith trwsio am y tro cyntaf efallai y bydd gofyn i chi yrru llun o'r gwaith (lle bo'n berthnasol/posib). Bydd hyn yn ein helpu i wneud diagnosis o'r gwaith sydd angen a sicrhau ein bod yn gyrru'r gweithwyr iawn gyda'r sgiliau iawn i gwblhau'r gwaith o fewn y grwp blaenoriaeth briodol.

Mae'r blaenoriaethau trwsio a'u hamserlenni yn cael eu nodi isod:

 • Trwsio mewn argyfwng – hyd at 24 awr
 • Trwsio rheolaidd – hyd at 1 mis
 • Gwaith cynnal a chadw mawr/ mewn swmp - hyd at un ai 3, 6 neu 12 mis yn ddibynnol ar y gwaith

Atgyweiriadau argyfwng
Ni fydd yna unrhyw newidiadau i sut rydym yn blaenoriaethu gwaith trwsio mewn argyfwng. Mae'r gwaith yma yn canolbwyntio ar sicrhau bod eich teulu a'r cyhoedd yn ddiogel. Efallai y bydd hyn yn golygu gwaith trwsio dros dro cyn y byddwn yn cwblhau'r gwaith yn hwyrach ymlaen. Pan fyddwch yn adrodd am waith trwsio byddwn yn gofyn nifer o gwestiynau fel ein bod yn gwybod pa mor ddifrifol yw'r mater a'r risgiau neu beryglon ynghlwm.

Trwsio Rheolaidd
Mae gwaith trwsio rheolaidd yn waith bach a ddylai gymryd tuag awr i ddwy awr i'w cwblhau. Ar gyfer gwaith mae staff CCG yn ei gyflawni rydym yn cynnig cael tîm trwsio cymunedol. Mae hyn yn golygu y bydd yr un gweithwyr yn gweithio yn yr un ardaloedd am gyfnod sydd wedi ei gytuno. Byddant yn ymweld â rhai ardaloedd ar yr un diwrnod (neu ddiwrnodau) yr wythnos/mis. Ein hamcan yw ceisio cwblhau gwaith yn gywir y tro cyntaf a bod y deunyddiau iawn ar gael yn y faniau ar y diwrnod hwnnw. Amserlenni ar gyfer y gwaith yma yw hyd at 1 mis ond byddwch yn cael cynnig yr apwyntiad sydd fwyaf addas i chi a all fod y diwrnod canlynol neu hyd yn oed 20 diwrnod i ffwrdd.

Gwaith trwsio mewn swmp
Bydd ein rhaglen trwsio mewn swmp yn grwpio mathau penodol o waith trwsio sydd ddim yn rhai brys efo'i gilydd a'u cwblhau i gyd gyda'i gilydd. Byddwch yn cael gwybod wrth ddweud wrthym am y gwaith os ydyw'n debygol o gael ei roi yn y grwp trwsio mewn swmp. Bydd grwpio'r gwaith yn ein helpu i adnabod problemau cyffredin a all fuddio o fod yn rhan o raglenni cynnal a chadw mwy sydd wedi eu cynllunio. Fel arfer, gall y gwaith cymryd rhwng ychydig oriau i ddiwrnod cyfan i'w cwblhau. Os ydych yn adrodd am waith trwsio gwydr, bydd rhaid i ni ymweld â chi dwywaith - y cyntaf i fesur ac yna'r ail dro i'w osod. Byddwn yn ceisio trefnu apwyntiad pan fydd yr apwyntiad gwreiddiol yn cael ei wneud lle bod hynny yn bosib fel eich bod yn gwybod pryd bydd y gwaith yn cael ei gwblhau.

Pa fath o waith trwsio a all gael ei gynnwys yn y rhaglen?

Unrhywbeth o drwsio ffens mewn gardd i osod cegin/ystafell ymolchi. Bydd unrhyw waith lle mae angen defnyddio sgaffald hefyd yn cael ei nodi fel gwaith trwsio mewn swmp. Ni fyddwn yn cynnwys unrhyw waith lle mae yna risg mawr i'ch iechyd a diogelwch neu fod yna risg o greu difrod tymor hir i'r adeilad.

Gwaith trwsio mawr
Mae gwaith trwsio mawr yn dueddol o fod yn waith mwy ac yn fwy cymhleth a all gymryd mwy nag ychydig ddyddiau i gwblhau. Gall y gwaith yma godi yn dilyn ymweliad gan arolygydd neu waith ar eiddo sydd wedi gwrthod gwaith SATC yn flaenorol. Efallai y bydd rhaid cael contractwyr arbenigol i wneud arolygon mwy technegol neu i gwblhau'r gwaith. Gall rhai o'r gwaith yma fod yn rhan o raglen gwaith cyfalaf CCG lle mae Tîm Trwsio wedi eu dewis i wneud y gwaith.

Dyma enghreifftiau ar gyfer pob un o'r blaenoriaethau sy'n cael eu cynnig:

Trwsio mewn argyfwng - hyd at 24 awr

Enghreifftiau:

 • Colli dwr poeth yn llwyr
 • Colli cyflenwad trydan yn llwyr
 • Colli golau yn y man cyffredin
 • Draen wedi blocio
 • Colli dwr yn llwyr
 • Prif bibell ddwr wedi byrstio
 • Llifogydd yn yr eiddo
 • Nwy yn gollwng
 • Ffliw nwy wedi blocio
 • Colli gwres yn llwyr
 • Drysau neu ffenestri ddim yn ddiogel (systemau mynediad)
 • Ffenestri a/neu ddrysau wedi eu bordio*
 • Canllaw a/neu risiau yn methu'n llwyr
 • Diogelu - difrod tân
 • Toiled wedi blocio*
 • Larwm warden neu system alw yn methu'n llwyr
 • Canfyddion tân, larwm carbon monocsid (co2), canfyddion mwg yn methu
 • Gwneud yn ddiogel - difrod storm difrifol (tywydd yn caniatáu)
 • Graffiti ffiaidd neu hiliol

Trwsio rheolaidd - hyd at 1 mis

Enghreifftiau:

 • Gwaith trwsio plymio bach (gan gynnwys dwr yn gollwng a/neu ddiffyg)
 • Sinc, basn a/neu bath wedi blocio
 • Prif ddraen neu bibell carthion wedi blocio
 • Toiled wedi blocio lle mae yna fwy nac un toiled ar gael yn yr eiddo*
 • Seston diffygiol
 • Nam gwresogi rhannol
 • Nam trydanol bach (e.e. soced sengl, switsh golau sengl)
 • Colli golau yn rhannol yn y man cyffredin
 • Golau diogelwch (preswyl)
 • Rhannau i ffenestri a drysau (gan gynnwys modurdai, siediau a thai allan)
 • Gwaith plastro bach
 • Gwaith coed bach
 • Gwaith bach ar drwsio llawr
 • Difrod i dred neu ganllaw grisiau
 • Gwaith trwsio bach i deils
 • Gwaith trwsio bach i le tân
 • Gwaith trwsio bach neu newid ystafell ymolchi/cegin (sengl) e.e. sinc, tap, un cwpwrdd
 • Gwaith trwsio bach i rendro/ wal allanol a gwaith brics - gan gynnwys ail bwyntio
 • Gwaith trwsio bach i waliau allanol / ffensys, llwybrau a giatiau
 • To yn gollwng / dwr yn dod i mewn
 • Gwaith trwsio bach i simdde
 • Gwaith trwsio bach i siediau/modurdai/ty allan
 • Erial teledu cyffredin
 • Rheoli pla lle mae CCG yn gyfrifol

Gwaith trwsio mawr/mewn swmp

Enghreifftiau: Hyd at 3 mis:

 • Lleithder difrifol
 • Gwaith plastro mawr i sawl wal a/neu ystafell
 • Ail deilsio (wal lawn neu ystafell)

Enghreifftiau: Hyd at 6 mis:

 • Lle tân - tynnu
 • Newidiadau strwythurol i waliau mewnol
 • Newid llawr i gyd neu ran ohono
 • Ail osod ffenestr neu ddrws unigol
 • Gwaith paentio
 • Ail osod neu osod larwm tân o'r newydd ar y prif gyflenwad
 • Ail osod sawl rhan wahanol mewn cegin neu ystafell ymolchi (e.e. bath a basn)
 • Gwaith trwsio mawr a/neu ail osod rendro/ wal allanol a gwaith brics gan gynnwys ail bwyntio
 • Gwaith trwsio mawr ar ail osod to - gwaith heb ei raglennu
 • Ail osod/tynnu/ailadeiladu simdde
 • Ail osod neu dynnu cyntedd neu ganopi

Enghreifftiau: Hyd at 12 mis:

 • Gwasanaethu boeler blynyddol (nwy/olew/tanwydd solet/glanhau simdde)
 • Cwter wedi blocio, gwaith bach ar soffit, fasgia a pheipiau dwr glaw
 • Ail osod sied
 • Tynnu graffiti sydd ddim yn ffiaidd
 • Gwaith trwsio mawr neu ail osod waliau allanol, terfyn gardd/ffensys, llwybrau a giatiau

* Gall fod yn waith lle mae rhaid talu amdano


Apwyntiadau sydd ar gael

Ar gyfer dibenion y gwasanaeth trwsio, mae pob eiddo wedi eu nodi yn un o'r saith ardal canlynol;

 • Caernarfon
 • Ogwen
 • Bangor
 • Gwyrfai
 • Dwyfor
 • Gogledd Meirionnydd
 • De Meirionnydd

Mae rhan fwyaf o'r stoc tai wedi ei leoli ym Mangor, Caernarfon, Pwllheli, Blaenau Ffestiniog, Dolgellau a Bala ond mae gennym eiddo ar draws y sir mewn trefi, pentrefi ac ardaloedd gwledig gan gynnwys Llanfairfechan sydd yng Ngogledd y tir i lawr i Corwen yn y dwyrain. O dan y trefniadau presennol caiff llawer iawn o amser ei dreulio yn teithio rhwng un gwiath trwsio ymatebol ac un arall.Fel rhan o'r peilot rydym wedi bod yn edrych ar sut y gallwn leihau'r amser teithio a chynyddu amser a gaiff ei gymryd yn gwneud gwaith yn eich cartref.

Rydym wedi adnabod gweithiwyr a fydd yn gweithio mewn ardaloedd penodol ar ddiwrnodau penodol o'r wythnos. Mae'r nifer o weithwyr a sawl gwaith y maent yn ymweld ag ardal yn seiliedig ar y math a nifer o waith trwsio sydd wedi eu cwblhau dros y blynyddoedd diwethaf. Bydd hyn yn cael ei adolygu yn ystod y peilot a bydd unrhyw newidiadau pellach yn cael eu gweithredu. Os byddwn yn gwneud unrhyw newidiadau i ddiwrnodau apwyntiadau byddwn yn gadael i chi wybod.

Pan fyddwch yn cysylltu gyda ni i ddweud am waith trwsio byddwn yn cynnig apwyntiad sy'n gyfleus i chi o'r amserlenni isod. Dyma sut rydym yn ateb rhai o'r problemau a godwyd yn adborth ein tenantiaid, sef nad ydych yn gwybod pryd fydd y gweithwyr yn dod i gwblhau'r gwaith.

Apwyntiadau am bob mathau o waith trwsio (ac eithrio gwaith toi)
Apwyntiadau ar gyfer trwsio trydanol yn unig
Dim apwyntiadau ar gael ar y diwrnod yma yn yr ardal yma

Caernarfon

Côd post Llun Mawrth Mercher Iau Gwener
LL55 1
LL55 2
LL55 3

Ogwen

Côd post Llun Mawrth Mercher Iau Gwener
LL57 1
LL57 3
LL57 4

Bangor

Côd post Llun Mawrth Mercher Iau Gwener
LL57 2
LL56 4

Gwyrfai

Côd post Llun Mawrth Mercher Iau Gwener
LL54 6
LL54 5
LL54 7
LL55 4

Dwyfor

Côd post Llun Mawrth Mercher Iau Gwener
LL53 5
LL53 6
LL53 7
LL53 8
LL49 9
LL51 9
LL52 0

Gogledd Meirionnydd

Côd post Llun Mawrth Mercher Iau Gwener
LL41 3
LL41 4
LL42 1
LL48 6
LL44 2
LL45 2
LL46 2
LL47 6

De Meirionnydd

Côd post Llun Mawrth Mercher Iau Gwener
LL35 0
LL36 0
LL36 9
LL37 2
LL38 2
LL39 1
LL40 1
LL40 2
LL21 0
LL23 7
SY20 9

Cwestiynau Cyffredin

Mae'r gwaith trwsio ar gyfer tu allan i fy nghartref, a fyddaf yn cael apwyntiad?

O dan y trefniadau presennol, os yw'r gwaith trwsio ar gyfer rhywbeth tu allan i'ch cartref lle nad oes angen mynediad i'ch cartref fel toi, cwteri, rendro, ffensio, llwybrau ayb ni fyddech wedi cael cynnig apwyntiad.

O dan y peilot byddwn yn cynnig apwyntiad ar gyfer pob cais am waith trwsio ymatebol allanol. Dim ond dyddiad fydd yn cael ei roi, dim AM a PM. Y rheswm yw ei bod hi'n anodd rhagweld faint o amser y mae'r gwaith am ei gymryd tan mae'r gweithiwr (wyr) yn cyrraedd. Efallai nad oes angen bod adref ar gyfer bob gwaith trwsio allanol ond efallai y bydd angen mynediad i'r lofft, gardd gefn neu ochr eich cartref. Bydd hyn yn cael ei drafod gyda chi pan fyddwch yn adrodd am y gwaith.

Nodwch os gwelwch yn dda y gall ein gallu i gwblhau gwaith allanol gael ei effeithio gan y tywydd fel ei bod hi'n rhy wyntog i fod ar ben to neu rhy wlyb i osod llwybrau concrid. Os bydd angen newid apwyntiad oherwyd y tywydd byddwn yn cysylltu gyda chi i adael chi wybod ac ail drefnu dyddiad arall.

Beth os ydw i angen amser penodol ar gyfer yr apwyntiad?

Ni allwn warantu amser penodol gan nad ydym bob amser yn gwybod ymlaen llaw pa mor hir y bydd apwyntiadau yn gynt yn y dydd yn ei gymryd ond os oes gennych broblemau fel ymweliadau rheolaidd gan ymwelydd iechyd neu adael gwaith ar amser penodol, gadewch i ni wybod pan fyddwch yn dweud am y gwaith trwsio a byddwn yn ceisio gweithio o amgylch hyn lle bo'n bosib. Byddwn yn eich atgoffa ein bod yn dod i wneud y gwaith felly os na fydd yr amser yn gyfleus i chi, gadewch i ni wybod a byddwn yn ei ail drefnu.

Pam eich bod yn gofyn i mi dynnu llun o'r gwaith trwsio?

Efallai y byddwn yn gofyn i chi dynnu llun o'r gwaith trwsio pan fyddwch yn adrodd am y gwaith. Er enghraifft os yw teils wedi disgyn i ffwrdd fedrwn ni weld pa liw ydynt nhw neu os yw ffens wedi chwythu drosodd gallwn weld pa fath o ffens ydyw neu faint o baneli newydd sydd angen. Rydym yn ymwybodol na all lluniau weithio ar gyfer bob gwaith trwsio ond mae yn ein helpu i ddeall mwy am y gwaith a rhoi'r flaenoriaeth fwyaf priodol iddo cyn ein bod yn gyrru gweithiwr i'ch cartref. Bydd hyn o gymorth i ni leihau'r nifer o weithiau rydym yn ymweld â'ch cartref i gwblhau gwaith. Ar hyn o bryd gallwch yrru lluniau dros e-bost neu ar ein tudalen facebook ond rydym yn edrych ar ffyrdd eraill i symleiddio'r broses.

Pam eich bod yn ymweld â rhai ardaloedd yn fwy na'r lleill?

Mae'r slotiau apwyntiad yn seiliedig ar gyfuniad o;

 • y nifer o eiddo CCG mewn cod post
 • dealltwriaeth o'r nifer o waith trwsio yn seiliedig ar ddadansoddiad o faint o wait trwsio sydd wedi eu gwneud yn yr ardal dros y blynyddoedd diwethaf
 • gwneud y defnydd gorau o amser gweithwyr drwy leihau amser teithio

Bydd y cod post lle mae'r nifer mwyaf o eiddo a/neu y galw mwyaf yn cynnwys mwy o slotiau ar gyfer apwyntiadau. Bydd hyn yn cael ei adolygu drwy'r peilot.

Beth sy'n digwydd os nad yw'r diwrnodau apwyntiadau yn gyfleus i mi?

Lle bo'n bosib rydym eisiau glynu at y diwrnodau yma er mwyn gwella effeithlonrwydd y gwasanaeth trwsio a chael gwerth am arian. Os naf yw'r diwrnodau sydd wedi eu nodi yn gyfleus byddwn yn gweithio gyda chi i gael gwell dealltwriaeth o sut y gallwn wella'r apwyntiadau sydd ar gael. Pan fydd yna faterion na ellir eu datrys byddwn yn ceisio ymdrin â'r rhain drwy drefnu apwyntiad tu allan i'r dyddiadau sydd wedi eu nodi.

Mae'r gwaith trwsio ar gyfer y to a/neu cwteri, pryd mae yna apwyntiadau ar gael ar gyfer y mathau yma o waith trwsio?

Mae gennym dîm o ddau weithiwr i gwblhau gwaith trwsio toau a cwterydd. Bydd apwyntiadau yn cael eu cynnig yn yr ardaloedd a'r diwrnodau sydd wedi eu manylu isod:

 • Dydd Llun - Bangor, Ogwen
 • Dydd Mawrth - North Meirionnydd
 • Dydd Mercher - South Meirionnydd
 • Dydd Iau - Dwyfor, Gwyrfai
 • Dydd Gwener - Caernarfon

Bydd y tîm ymatebol trwsio toeau ond ar gael i wneud gwaith ar doeau a cwterydd a ellir eu gwneud yn ddiogel drwy ddefnyddio ysgol. Os ydynt yn gweld ar ôl ymweld bod angen sgaffold i gwblhau'r gwaith, bydd y gwaith yn cael ei gyfeirio at archwilydd a bydd yn ymweld a'ch cartref os oes angen i bennu pa waith ychwaengol sydd ei angen. Byddwch yn cael eich diweddaru o bryd bydd y gwaith yn cael ei gwblhau.

Gwaith trwsio ad-daladwy yw gwaith sydd angen ei wneud oherwydd nad yw’r tenant wedi edrych ar ôl eu cartref yn iawn neu oherwydd bod y tenant, aelod o gartref y tenant gan gynnwys anifeiliaid anwes neu unrhyw ymwelydd wedi difrodi gosodiadau a ffitiadau mewnol ac allanol ar bwrpas. Byddwn yn gwneud y gwaith trwsio sydd ddim oherwydd traul a gwisgo arferol ac yn codi tâl ar y tenant am y gwaith yma.

Os yw’r gwaith yn un ad-daladwy, byddwn yn rhoi gwybod i chi am hyn a byddwn yn gyrru amcan bris o’r gwaith i chi. Ni fydd disgwyl i chi dalu’r swm tan fydd y gwaith wedi ei orffen. Ar ôl I Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) gwblhau’r gwaith trwsio ad-daladwy byddwch yn derbyn anfoneb am gost y gwaith a chyfarwyddiadau sut i dalu. Bydd y balans yn dangos ar eich cyfrif tan fydd yr anfoneb wedi ei dalu.

Polisi Trwsio Ad-daladwy

Yn aml gall cyddwysiad gael ei gamgymryd fel lleithder ond mae'n broblem gyffredin. Dyma ychydig o gyngor ar sut i osgoi cyddwysiad.

Beth yw cyddwysedd?

Mae lleithder yn yr awyr trwy’r amser, hyd yn oed os nad ydych yn gallu ei weld. Pan mae awyr llaith neu damp yn taro arwynebedd oer mae’n troi i mewn i ddiferion dŵr - cyddwysedd yw hyn. Dyna yw’r stêm sy’n ymddangos ar ddrych eich ystafell ymolchi neu ar eich ffenestri.

Edrychwch allan amdano mewn corneli, yn ymyl ffenestri, ar waliau tu cefn i gypyrddau ac mewn ystafelloedd nad ydych yn eu defnyddio yn aml. Mae lleithder hefyd mewn ystafelloedd ymolchi, a gallwch ei weld yn amlwg ar y teils.

Gall cyddwysedd arwain at lwydni sy’n gallu difetha eich dodrefn a’ch eiddo.


O ble mae’n dod?

Mae’r corff yn creu lleithder trwy’r amser, wrth i ni anadlu a chwysu. Mae mwy o leithder yn cael ei greu yn yr awyr pan rydym yn cymryd bath neu gawod, yn sychu dillad yn y tŷ, wrth goginio a golchi llestri. Mae gwresogydd nwy potel a pharaffin hefyd yn creu lleithder. Mae’r aer llaith yn teithio trwy’ch cartref ac wrth iddo gyffwrdd arwynebedd oer mae’n cyddwyso.


Sut i gael gwared â llwydni

Os ydych yn ei ddal yn fuan gallwch gael gwared arno yn hawdd. Fel arfer gallwch ei sychu gyda chadach a hylif glanhau arferol neu trwy ddefnyddio hylif lladd ffwng (fungicidal wash) sydd wedi ei gymeradwyo gan Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE). Golchwch drosto eto pob rhyw ychydig o ddyddiau gyda glanhawr tŷ er mwyn atal iddo dyfu’n ôl. Mae hyn yn gweithio orau pan mae’n rhan o’ch trefn glanhau arferol.


Atal cyddwysedd a llwydni…

 • Cadw drws y gegin ar gau ac agor ffenestr wrth goginio
 • Rhoi caead ar sosbenni wrth goginio
 • Gwneud defnydd o ffan os oes un yn y gegin ac ystafell ymolchi
 • Cau drysau ystafell ymolchi wrth ddefnyddio’r bath a gadael ffenestr yn agored wedyn
 • I leihau’r stêm wrth redeg bath rhowch ddŵr oer gyntaf ac wedyn dŵr poeth
 • Peidiwch â gorlenwi cypyrddau - gwnewch yn siŵr bod lle i awyr symud
 • Peidiwch â gosod dodrefn a gwelyau yn rhy agos at y waliau
 • Cadwch y gwres ymlaen yn isel yn ystod y dydd mewn cyfnodau tywydd oer
 • Ceisiwch beidio defnyddio gwresogyddion paraffin neu nwy heb ffliw
 • Wrth ddefnyddio sychwr dillad, rhowch y beipen allan trwy ffenestr neu ddrws
 • Agor ffenest wrth sychu dillad yn y tŷ
 • Peidio sychu dillad ar reiddiaduron cynnes

Cadw eich cartref yn gynnes

Os yw eich cartref yn gynnes mae cyddwysedd yn llai tebygol

 • Ceisiwch gadw ychydig o wres trwy’r tŷ yn enwedig yn ystod tywydd oer y gaeaf
 • Peidiwch â gosod dodrefn mawr o flaen rheiddiaduron gan ei fod yn atal gwres rhag cylchu
 • Dylai llenni fod uwchben rheiddiaduron a ddim yn gorwedd drostynt
 • Mae llenni trwchus yn cadw gwres i mewn - cofiwch eu cau wrth iddi nosi
 • Cadwch lenni yn agored ar ddiwrnodau braf i gynhesu ystafelloedd
 • Cadw drysau ystafelloedd sy’n cael llawer o haul yn agored er mwyn i awyr cynnes allu symud o gwmpas eich cartref

Cofiwch!

 • Awyru digonol
 • Gwres cyson
 • Lleihau lleithder

Beth nesaf

Os byddwch yn parhau i gael trafferth gyda chyddwysedd a phroblemau gyda llwydni efallai bod angen trefnu arolwg technegol. Gwnewch hyn drwy gysylltu â CCG am gyngor. Os bydd angen byddwn yn cofrestru eich galwad ac yn anfon aelod o staff i archwilio eich cartref.

Llawlyfr Tenantiaid - Diogelwch Y Cartref

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd eisiau ichi fwynhau eich cartref – a bod yn saff yno.

Lawrlwythwch ein taflen Diogelwch y Cartref – sy’n rhoi manylion a cyngor i chi am:

 • Diogelwch Nwy /Carbon Monocsid
 • Diogelwch Trydanol
 • Diogelwch Tân
 • Gwybodaeth am Asbestos

Diogelwch Y Cartref


Llawlyfr Tenantiaid - Yswiriant Cynnwys Cartref

Ydych chi wedi yswirio eich eiddo?

 • Sut fyddech chi yn ymdopi petai eich eiddo yn cael ei golli neu ei ddwyn?
 • Mae llawer o denantiaid dan y camargraff fod Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn yswirio cynnwys eu cartrefi drostynt – tydi hyn ddim yn wir.
 • Nid yw CCG yn yswirio eich eiddo personol,dodrefn nac addurniadau mewnol rhag lladrad, tân, fandaliaeth na peipiau yn byrstio/difrod dŵr.
 • Mae angen i denantiaid gymryd yswiriant cartref eu hunain.
 • Mae tenantiaid angen cymeryd yswiriant cynnwys cartref unai drwy wneud trefniant eu hunain neu drwy gymeryd yswiriant cynnwys cartref gyda CCG, sy’n cael ei drefnu gan Aviva. Gall yswiriant cynnwys cartref gostio cyn lleied â £1.47 yr wythnos (amcangyfrif /gall newid yn y dyfodol) a gallwch dalu gyda’ch rhent.

Am fwy o wybodaeth cysyllwch â ni ar 030 0123 8084 a gofyn am y tîm rhenti.

Lawrlwythwch y daflen Yswiriant Cynnwys Cartref yma:

Yswiriant Cynnwys Cartref

Amcan y canllaw pwysig yma yw rhoi gwybodaeth i chi am y pethau y gallwch eu gwneud yn eich cartref i'ch amddiffyn rhag Clefyd y Lleng Filwyr.

Beth yn union yw Clefyd y Lleng Filwyr?

Salwch yw clefyd y Lleng Filwyr y medrwch ei gael drwy anadlu diferion o ddŵr sy’n cynnwys bacteria clefyd y lleng filwyr. Mae'r bacteria yn y rhan fwyaf o systemau dŵr ond mae'n lluosi ac yn berygl mewn dŵr llonydd gyda thymheredd o rhwng 20°C a 45°C. Mae’n cael ei ladd mewn tymheredd o fwy na 60°C.


O le mae'n dod?

Mae bacteria clefyd y lleng filwyr yn gyffredin iawn mewn systemau dŵr naturiol e.e. afonydd a phyllau. Nid yw pobl yn dal afiechyd yn aml iawn o'r ffynonellau yma. Gall pobl gael y salwch drwy gael eu hamlygu i glefyd y lleng filwyr sy'n tyfu mewn systemau wedi eu hadeiladu yn bwrpasol lle bydd dŵr yn cael ei gadw ar dymheredd sy'n ddigon uchel i annog tyfiant e.e. systemau dŵr poeth ac oer, pyllau sba, tyrau oeri a chyddwysyddion anweddu sy'n cael eu defnyddio mewn sawl lle (domestig, gwaith a hamdden).


Sut mae pobl yn ei gael?

Mae pobl yn cael Clefyd y Lleng Filwyr drwy anadlu diferion bach o ddŵr (aerosols) sydd yn yr aer lle mae yna facteria. Mae rhai amodau yn cynyddu'r risg o glefyd y lleng filwyr:

 • Tymheredd dŵr neu rai rhannau o'r system rhwng 20°C - 45°C, mae hyn yn annog tyfiant.
 • Diferion dŵr y gellir eu hanadlu yn cael eu creu ac yna ddiflannu e.e. aerosol yn cael ei greu drwy gawodydd, allanfeydd dŵr, bathiau sba
 • Dŵr yn cael ei storio a/neu ail redeg
 • Mae yna waddodion a all annog bacteria dyfu sy'n darparu maeth i'r organeb e.e. rhwd, llaid, cen, modd organig a biofilmiau.
 • Allanfeydd ddim yn cael eu defnyddio yn aml
 • Bod yna ben draw (dead end) i'r system neu beipiau sydd ddim yn cael eu defnyddio e.e. dŵr poeth ar gyfer peiriant dŵr oer yn unig.

Lleihau'r risg o glefyd y lleng filwyr - beth allaf i ei wneud?

Mae'r risg o glefyd y lleng filwyr yn achosi salwch mewn eiddo domestig bach yn isel iawn. O bosib, y risg fwyaf yw pan fyddwch wedi bod i ffwrdd o'r eiddo am fwy nag wythnos e.e. ar wyliau neu fod yna dapiau/cawodydd/toiledau ychwanegol sydd ddim yn cael ei defnyddio'n ddyddiol. Y peth gorau i'w wneud mewn achosion fel hyn yw:

 • Troi'r tapiau dŵr poeth ymlaen (ffynhonnell annhebygol iawn beth bynnag) am o leiaf 60 eiliad.
 • Flysiwch bennau cawodydd am o leiaf 60 eiliad (i wneud hyn, tynnwch o'r daliwr cyn rhoi'r gawod ymlaen yna daliwch ef i lawr dros dwll plwg er mwyn lleihau'r risg o anadlu diferion.
 • Mae angen datgysylltu a glanhau pennau cawodydd bob 3-6 mis yn enwedig cawodydd sydd ddim yn cael eu defnyddio yn aml.
 • Cadw'r dŵr poeth yn eich system boeler ar dymheredd o 60°C o leiaf. RHYBUDD: GWYLIWCH LOSGI!
 • Flysiwch y toliet ddwywaith fel bod dŵr ffres yn rhedeg drwy'r system ac yn gwagio'r seston
 • Gwnewch yn siŵr bod y system dŵr oer yn oer ar ôl rhedeg am 2 funud
 • Os oes gennych danc dŵr oer, gwnewch yn siŵr bod y caead wedi cau
Yn ôl i'r top