Eisiau bod yn denant?

Gwneud cais am gartref

Er mwyn cael ystyriaeth am dŷ cymdeithasol yng Ngwynedd mae'n rhaid i'ch enw fod ar Gofrestr Tai Cyffredin Cyngor Gwynedd. Am fwy o fanylion cliciwch yma. I wneud cais am gartref cysylltwch â Thîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd.

Ffôn: 01286 685 100

Ebost: opsiynautai@gwynedd.llyw.cymru


Tîm Opsiynau Tai Gwynedd


Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd sydd yn rheoli'r Gofrestr Tai Cyffredin yng Ngwynedd ar ran Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp Cynefin a Tai Gogledd Cymru. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â'r tîm a'r broses o wneud cais am dŷ cliciwch ar y dolenni isod:

www.gwynedd.llyw.cymru

Polisi Gosod Tai Gyffredin

Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais Gofrestr Tai Gyffredin


Cyfeirlyfr Gwasanaethau Digartref Gwynedd

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd wedi cyfrannu at ddatblygiad cyfeirlyfr sydd yn darparu disgrifiad defnyddiol o’r gwasanaethau sydd ar gael yn lleol, yn ogystal â manylion am sut i gael mynediad atynt. Cliciwch ar y linc isod i weld y cyfeirlyfr ar safle we Cyngor Gwynedd: www.gwynedd.llyw.cymru


Gwasanaeth 'HomeSwapper' a 'House Swap Wales'

HomeSwapper: Gwasanaeth mwya'r DU yn helpu pobl sy'n byw mewn tŷ cyngor neu asiantaeth dai gyfnewid cartref. Rydym wedi partneru gyda HomeSwapper felly nid oes ffi cofrestru i denantiaid CCG.

House Swap Wales: Gwasanaeth rhad ac am ddim sy'n helpu tenantiad ar hyd a lled Cymru gyfnewid cartrefi drwy ddefnyddio Facebook.

Home Swapper House Swap Wales

Yn anffodus nid yw'r gwasanaethau yma ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd.


Cais i gyfnewid tenantiaeth

Pan rydych wedi darganfod tenant i gyfnewid tenantiaeth gyda chi – mae angen i chi gwblhau ffurflen gais i gyfnewid.

Byddwn yn asesu pob cais i gyfnewid yn ofalus ac yn rhoi penderfyniad i chi o fewn 42 diwrnod i’r cais.

Noder – rhaid cael caniatâd ysgrifenedig gan CCG cyn cyfnewid eiddo.

Lawrlwythwch Ffurflen gais i gyfnewid neu ffoniwch ni ar 0300 123 8084 am gopi neu wybodaeth pellach.

Taflen Gwybodaeth Cyfnewid

Cais i Gyfnewid Tenantiaeth

Mae gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd 30 eiddo masnachol sy’n cael eu gosod fel siopau. Os ydych eisiau unrhyw wybodaeth bellach ar rentu siopau ac ati cysylltwch â thîm Cymunedau a Chwsmeriaid ar 0300 123 8084.

 • Mae CCG yn berchen ar nifer o fodurdai ar draws Gwynedd
 • Ar gyfer cadw cerbyd yn unig mae'r modurdai
 • Cofiwch, nid oes rhaid i chi fod yn denant neu’n brydleswr i rentu modurdy gennym

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu modurdy cysylltwch â ni ar 0300 123 8084 eu cwblhewch y Ffurflen Gais am Fodurdy a’i ddanfon i:

Cartrefi Cymunedol Gwynedd
PO BOX 206
Bangor
Gwynedd
LL57 9DS

 • Rhent wythnosol modurdy 2017/18 ar gyfer tenant CCG : £9.30 (yn amodol i gynnydd blynyddol)
 • Rhent wythnosol modurdy 2017/18 ar gyfer rhywun sydd ddim yn denant i CCG: £9.30 + TAW (yn amodol i gynnydd blynyddol)

Modurdai gwag ar hyn o bryd:

 • Bro Syr Ifor, Bangor
 • Ffordd Caernarfon, Bangor
 • Penyffridd, Bangor
 • Lon Eilian, Caernarfon
 • Glan Peris, Caernarfon
 • Llys Tryfan, Caernarfon
 • Lon Y Bryn, Caernarfon
 • Mountain Street, Caernarfon
 • Morfa Garreg, Pwllheli
 • Ffordd y Mela, Pwllheli
 • Isgraig, Tremadog
 • Bro Cymer, Llanelltyd
 • Yr Hafan, Bala
 • Maesnewydd, Aberdyfi
 • Maes y Pandy, Llanuwchllyn
 • Tan y Foel, Llanfor

Mae gan CCG sawl rhandir ar draws Gwynedd. I rentu rhandir rhaid cydymffurfio a’r thelerau ac amodau penodol. Mae rhent blynyddol rhandir tua £20.00.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’n tîm Tir a Chyfleusterau ar 0300 123 8084.

Yn ôl i'r top