Bod yn denant

Llawlyfr

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu Llawlyfr Tenantiaid sy'n cynnwys gwybodaeth gyffredinol.

Dyma fersiynau pdf o'r taflenni sy'n ymddangos yn y Llawlyfr. Cliciwch ar y clawr i ddarllen y cynnwys.

Clawr Llawlyfr Tenant

Mae eich cytundeb tenantiaeth yn ddogfen gyfreithiol bwysig a dylech ei gadw’n ddiogel.

Mae eich hawliau a'ch cyfrifoldebau chi a ni yn cael eu rhestru yn eich cytundeb.

Dyma'r gwahanol gytundebau sydd ar gael gyda CCG:

Cytundeb Tenantiaeth Aswiriedig (nad yw’n fyrddaliol) – tenantiaid sy’n trosglwyddo

Dyma’r cytundeb sy’n berthnasol os oeddych yn denant i Cyngor Gwynedd ar adeg trosglwyddo i CCG ar 12 Ebrill 2010 ac yn parhau yn denant. Fe fydd gennych hawliau sydd wedi eu gwarchod – mae’n bwysig eich bod wedi arwyddo y cytundeb yma.

Am gopi o’r cytundeb cliciwch y linc isod:

Cytundeb tenantiaeth aswiriedig (nad yw’n fyrddaliol) tenantiaid sy’n trosglwyddo


Cytundeb Tenantiaeth Aswiriedig Byrddaliol (cychwynnol)

Os rydych wedi derbyn tenantiaeth newydd gan CCG ers 12/04/10 (a ddim yn denant i ni yn barod) byddwch yn derbyn tenantiaeth aswiriedig byrddaliol (cychwynnol). Yn dilyn 12 mis o ddechrau’r denantiaeth, oni bai fod CCG wedi dechrau achos meddiant yn eich herbyn neu wedi cyflwyno rhybudd ceisio meddiant, bydd y denantiaeth yn dod yn un aswiriedig (nad yw’n fyrddaliol) a bydd gennych hawliau a sicrwydd tenantiaeth pellach.

Am gopi llawn o’r cytundeb cliciwch y linc isod:

Cytundeb tenantiaeth aswiriedig byrddaliol (cychwynol)


Cytundeb Tenantiaeth Aswiriedig (nad yw’n fyrddaliol)

Dyma gytundeb tenantiaeth safonol i denantiaid Landlord Cofrestredig Cymdeithasol. Mae’r cytundeb yn rhoi sicrwydd tenantiaeth cyn belled a’ch bod yn cadw at amodau eich cytundeb tenantiaeth.

Am gopi llawn o’r cytundeb cliciwch y linc isod:

Cytundeb tenantiaeth aswiriedig (nad yw’n fyrddaliol)


Cytundeb Tenantiaeth Aswiriedig byrddaliol (arhosiad byr)

Darperir y math yma o denantiaeth i ymgeiswyr digartref, dros dro, tan y bydd Cyngor Gwynedd yn gallu sicrhau llety addas tymor hir.

Am gopi llawn o’r cytundeb cliciwch y linc isod:

Cytundeb tenantiaeth aswiriedig byrddaliol (arhosiad byr)


Cytundeb Tenantiaeth ar gyfer pobl dan 18 oed

Dyma gytundeb tenantiaeth ecwitol ar gyfer person sydd o dan 18 oed. Mae’n rhaid cael cytundeb fel hyn oherwydd na all person sydd o dan 18 oed ddal diddordeb cyfreithiol mewn tir.

Mae angen Ymddiriedwr i ddal yr ystâd gyfreithiol ar ymddiriedolaeth i’r tenant hyd nes y bydd y tenant yn cyrraedd 18 oed.;

Am gopi llawn o’r cytundeb cliciwch y linc isod:

Cytundeb tenantiaeth ar gyfer pobl dan 18


Gweithred Aseiniad Tenantiaeth

Gweithred Aseiniad

Lawrlwythwch ein safonnau gwasanaeth Rheolaeth Tenaniaeth Newydd:

Rheolaeth Tenaniaeth Newydd

Cafodd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) ei basio gan Llywodraeth Cymru yn 2016 a disgwylir i’r ddeddf fynd yn fyw yn Gwanwyn 2019.

Bydd y Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (dolen allanol) yn ei gwneud yn haws ac yn symlach rhentu cartref, drwy ddisodli amryw o ddarnau cymhleth o ddeddfwriaeth gyda:

 • un fframwaith cyfreithiol eglur
 • 2 fath o gontract (gan ddisodli pob math arall o gytundebau tenantiaeth a thrwyddedau)
 • 2 fath o landlord (landlordiaid cymunedol fel CCG a landlordiaid preifat).

Bydd rhaid i CCG, fel pob landlord yng Nghymru (sector preifat a chyhoeddus), rannu contract newydd (cytundebau tenantiaeth) i’w holl ddalwyr contract (tenantiaid).

Beth ydw i angen ei wneud?

Er mwyn paratoi ar gyfer y newid yma, rydym yn gofyn i’w denantiaid ein helpu i wneud yn siwr bod eu manylion wedi eu diweddaru ac yn gywir.

Os oes unrhyw newidiadau i’ch manylion personol hynny yw, newid i’ch enw neu newid i fanylion tenant 1 neu 2 sydd wedi eu henwi ar eich tenantiaeth, rhowch wybod i ni.

Gallwch wneud hyn drwy:

 • Ffonio ar 0300 123 8084
 • E-bostio ymholiadau@ccgwynedd.org.uk

Manylion pellach

Darllenwch ein taflen gwybodaeth ar rhentu cartrefi – canllaw syml a chlir sy’n esbonio’r newidiadau

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Gwybodaeth Llywodraeth Cymru am y ddeddf

GWYBODAETH BWYSIG

Mae rheoliadau newydd o’r 1af Ionawr 2015 yn golygu bod rhaid i landlordiaid yng Nghymru ddweud wrth gwmnïau dŵr fel Dŵr Cymru pwy sy’n byw yn eu cartrefi. Mae hyn yn golygu bod rhaid i Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) rannu gwybodaeth am denantiaid a phobl eraill sy’n byw yn ein heiddo gyda chwmnïau dŵr a charthffosiaeth.

Mae’n rhaid i ni ddarparu’r wybodaeth ganlynol am ein holl denantiaid, a deiliaid sydd dros 18 oed:

 • Cyfeiriad yr eiddo
 • Dyddiad cychwyn y denantiaeth neu ddaliadaeth
 • Teitl, enw a dyddiad geni pob tenant, a preswylydd sydd dros 18 oed (pob tenant a deiliad)

Caiff y wybodaeth yma ei ddal yn ein System Rheoli Tai cyfrifiadurol a bydd yn cael ei anfon at Dŵr Cymru gan ddefnyddio dulliau trosglwyddo ffeil diogel.

Os hoffech fwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu efo ni ar 0300 123 8084 neu cysylltwch gyda www.dwrcymru.com.

Gadewch i ni wybod...

Mae sefyllfa pobl yn gallu newid yn ddyddiol. Mae’n bwysig ein bod yn gwybod am unrhyw newidiadau o fewn eich cartref fel bod y wybodaeth gywir amdanoch ar ein cofnodion.

Gadewch i ni wybod os oes unrhyw newid o fewn eich cartref, fel:

 • newid rhifau ffôn
 • babi newydd
 • marwolaeth o fewn y cartref
 • aelod o’r teulu yn gadael y cartref
 • unrhyw anableddau neu anghenion arbennig
 • newid i incwm neu waith

Gallwch adael i ni wybod drwy ffonio ni ar 0300 123 8084.


Os nad ydych wedi cwblhau’r Holiadur Proffilio Tenantiaid, neu os yw eich amgylchiadau wedi newid, gallwch argraffu’r holiadur, ei gwblhau a’i ddychwelyd i:

Adran Gosod
Cartrefi Cymunedol Gwynedd
PO BOX 206
Bangor, Gwynedd
LL57 9DS

Holiadur Proffilio Tenantiaid

Cais am Denantiaeth Unigol

Cais am Olyniaeth Gwr neu Wraig

Cais am Olyniaeth Nid Gwr neu Wraig

Cais am Gyd Denantiaeth

Mae'r hawl i brynu wedi dod i ben ar y 26/1/19. Ni fydd unrhyw gais sy'n cael ei gyflwyno ar ôl y dyddiad hwn yn cael ei dderbyn.

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi ymrwymo i roi i’n tenantiaid gartrefi mewn amgylchedd ddiogel a dymunol. Mewn partneriaeth gyda’n tenantiaid, yr heddlu, y cyngor a chyrff lleol eraill, rydym yn benderfynol o fynd i’r afael ag ymddygiad gwrth-gymdeithasol, i ddatrys problemau rhwng cymdogion ac i wella’r ardal.

Cliciwch ar y linc isod er mwyn lawrlwytho ein taflen ar ymddygiad gwrth-gymdeithasol:

Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol

Lawrlwythwch ein safonnau gwasanaeth ymddygiad gwrth-gymdeithasol:

Safonau Gwasanaeth Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol

Os ydych eisiau trafod neu adrodd am ymddygiad gwrth-gymdeithasol, cysylltwch a’r Tim Gwasanaethau Bro ar 0300 123 8084, neu ebostiwch ymholiadau@ccgwynedd.org.uk.

Er mwyn sicrhau ein bod yn gweithredu'n gyflym ac effeithiol i ddatrys problem gyda chymdogion mae'n hanfodol eich bod yn cadw cofnod manwl o bob digwyddiad o Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol yn eich Dyddiadur Niwsans ac Aflonyddwch. Cliciwch isod i lawrlwytho fersiwn PDF o'r dyddiadur.

Dyddiadur Niwsans ac Aflonyddwch

Taflenni gwybodaeth - Dod a’ch tenantiaeth i ben a Symud AllanMae eich cytundeb tenantiaeth yn nodi bod angen i chi roi o leiaf pedair wythnos lawn o rybudd ysgrifenedig wedi ei arwyddo ganddo chi'ch hun i ddod a’ch tenantiaeth i ben cyn symud allan. Mae'n rhaid i’r rhybudd orffen ar ddydd Sul a chynnwys eich cyfeiriad newydd rhag ofn y byddwn angen cysylltu efo chi.

Am fanylion pellach ar beth sydd angen i chi wneud cyn symud allan, darllenwch y daflen gwybodaeth atodol.

Yn ôl i'r top